Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 6 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 23.04.2015     o 16,30  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  10  poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 5/2015 zo zasadnutia dňa 17.03.2015.

  2. Návrh prevádzkovania fitnescentra

  3. Stav reštrukturalizácie spoločnosti Ledrov, s r.o. Led.Rovne

  4. Informáciu o návrhu riešenia ďalšieho fungovania spoločného podniku Megawaste 

      Lednické Rovne

  5. Žiadosť o vybudovanie prístupovej komunikácie a vybudovanie verejného osvetlenia k 

      novostavbám rodinných domov rodiny Körmendyových na Ul. Kaštieľska v časti Medné

  6. Stanovisko k zastavovacej štúdii parc. č. KNC 59/1, v k .ú. Hôrka pre účely výstavby  

      troch rodinných domov a prístupovej komunikácie pre p. Viliama Prenosila a spol. ,

       súhlas vydať až po vydaní územného rozhodnutia na rozšírenú a predĺženú prístupovú

      komunikáciu  ul. Hôrčanskú.

  7. Žiadosť SVB Súhradka č. 197 o vymedzenie parkovacieho miesta pre  bytové  

      spoločenstvo domu č.s. 197 v Súhradke

  8. Žiadosť MUDr. Evy Crkoňovej  o odpredaj pozemku par.č. KNC 372/1 v k.ú. Lednické

      Rovne vo výmere cca 1500 m2, alebo odpredaj ZUŠ, alebo odpredaj pozemkov po rodine 

      Janovcových za účelom výstavby  dvojpodlažného objektu – rodinného domu a zubnej  

      a urologickej ambulancie 

  9. Žiadosť p. Jozefa Ráca Háj 355, 020 61 Lednické Rovne o pridelenie pozemku pod   

      výstavbu garáže v časti Háj

10. Správu náčelníka ObP

 

D. Schvaľuje

 

1. Program dnešného  zasadnutia OZ.

2. Návrh Mgr. Hantáka o možnosti občanov diskutovať k jednotlivým bodom rokovania.

3. Vyhovieť žiadosti p. Jozefa Mončeka  a spol  Uhrovecká 306/22, 020 61 Lednické Rovne k umiestneniu vodomernej šachty v miestnej komunikácií ul. Kaštieľska /parc. č. KNC 132/ a vodovodnej prípojky na pozemku parc. č. KNC 27/1 vo vlastníctve obce   za podmienky ich preloženia / odstránenia/ na vlastné náklady  pri  realizácií rozšírenia verejného vodovodu v navrhovanej cestnej komunikácií. Podmienky uloženia a odstránenia vodovodnej prípojky budú stanovené v zmluve o vecnom bremene.

4. Zverejnenie zámeru v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zák. č.138/1991 Zb.  o majetku obcí  v znení neskorších predpisov odpredať nehnuteľnosť  parc. č. KNC 576/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2 v celosti pre Brňáka Jozefa , trvale bytom  Na barinách 179, Lednické Rovne  . Cena nehnuteľnosti bude stanovená znaleckým posudkom . Prevod nehnuteľností sa vykoná ako prípad osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a je zdôvodnený tým, že žiadateľ p. Brňák Jozef je výlučným vlastníkom stavby č.s. 208, Zelovoc , zapísanej v LV č. 1031 pre k.ú. Lednické Rovne, ktorá je evidovaná na odpredávanom pozemku parc. č. KNC 576/11 na ul. Súhradka  zapísaného v liste vlastníctva obce č.1 pre k.ú. Lednické Rovne. Náklady za vyhotovenie znaleckého posudku hradí kupujúci v súlade s prijatými  Zásadami s nakladaním a hospodárením s majetkom obce Lednické Rovne.   . 

5. Predložený zámer výstavby 25 ks garáží + 24 parkovacích miest s prístupovou komunikáciou v časti Majer .

6. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov prevod nehnuteľného majetku obce, pozemok vedený Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, parcelné číslo KNC 183/59, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, v celosti pre Cíbika Rudolfa, rod. Cíbik, narodený 13.03.1936, trvale bytom Súhradka 206, 020 61 Lednické Rovne.

Celková cena nehnuteľnosti je 160,00 Eur a je stanovená znaleckým posudkom č. 50/2015, vyhotoveným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností , Ing. Pavlom Žiačekom. Náklady za vyhotovenie znaleckého posudku hradí kupujúci v súlade s prijatými  Zásadami s nakladaním a hospodárením s majetkom obce Lednické Rovne.  

Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný tým, že p. Rudolf Cíbik je výlučným vlastníkom stavby ležiacej na predmetnom pozemku s parc. číslom KNC 183/59, t.j. radovej garáže so súpis. č. 802, evidovanej na LV č. 1573, k. ú. Lednické Rovne.

 7. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov prevod nehnuteľného majetku obce, a to pozemok vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č.1, k. ú. Medné, parcela KNC    č. 27/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 41 m2, ktorý vznikol na základe  geometrického plánu č. 53/2014, vyhotoveného dňa 7.5.2014, úradne overeného dňa 15.05.2015, formou zámennej zmluvy za pozemok vo vlastníctve Mončeka Martina, trvale bytom Uhrovecká č. 306, 020 61 Lednické Rovne, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 844, k. ú. Hôrka, parcela KNC č. 271/9, druh pozemku: Záhrady, o výmere 41 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 54/2014, vyhotoveného dňa 7.5.2014, úradne overeného dňa 15.05.2014, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela CKN č. 27/5 vznikla odčlenením z parcely KNC č. 27/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 722 m2. Parcela KNC č. 271/9 vznikla odčlenením z parcely KNC č. 271/3, druh pozemku: Záhrady, o výmere 1709 m2.

Prípad hodný osobitného zreteľa je daný tým, že časť pozemku p. Mončeka Martina má obec záujem, vzhľadom na mnohé žiadosti občanov, využiť na rozšírenie prístupovej komunikácie medzi k. ú. Medné a k. ú. Hôrka.

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:177
TÝŽDEŇ:2185
CELKOM:1833185

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.