Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 23.02.2017  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome v Mednom

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2016

  3./ Príspevky občanov zamerané na problematiku miestnej časti Medné a Horenice

  4./ Prerokovanie návrhu Projektu zateplenia budovy OcÚ

  5./ Právne usporiadanie nehnuteľností v k. ú. Horenice – KD a požiarna zbrojnica

  6./ Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017

  7./ Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2016

  8./ Návrh a schválenie zmlúv Obec Lednické Rovne - Ledrov spol. s. r. o

  9./ Informácia o spoločnosti Prima LR s. r. o.

10./ Návrh a schválenie členov DR spoločnosti Prima s. r. o.

11./ Informácia o zámere navýšenia imania spoločnosti Prima s. r. o.

12./ Návrh podania žiadosti na vybudovanie športovej haly

13./ Návrh VOS na infocentrum

14./ Návrh zámennej zmluvy Obec Lednické Rovne – rodina Mikulášová v časti Háj

15./ Informácia o pripravovanej výstavbe v časti ul. Medová II. etapa, Kopánky

16./ Rôzne

17./ Záver

 

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomných poslancov p. Miloša Holbičku a p. Petra Gregušku a taktiež aj p. Štefana Ďurka, ktorý odíde skôr. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Tomáša Pokorného a p. Milana Cinka. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Ing. Stanislava Backu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Následne prečítal prítomným  programom rokovania s jednou  zmenou programu, navrhol prerokovať bod 14./ Návrh zámennej zmluvy Obec Lednické Rovne – rodina Mikulášová v časti Háj ako bod 3./ a ostatné body sa posunú a  dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p. Cinko, Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2016

 

Kontrolu plnenia uznesenia č. 21/2016 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2016, previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, uvedený návrh berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./      Návrh zámennej zmluvy Obec Lednické Rovne – rodina Mikulášová v časti Háj

 

Starosta obce informoval, že tento návrh sa už schvaľoval ako zámer. Ide o zámenu m2 za m2 v časti Háj, kde chce obec stavať, čiže táto zámena je v záujme obce. Následne starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu zámennej zmluvy hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 4./      Príspevky občanov zamerané na problematiku miestnej časti Medné a Horenice

 

Starosta obce informoval:

 • o posilnení elektrickej siete v Mednom
 • o komplexnej rekonštrukcii cesty do Medného – 2,5 km
 • o doplnení 2 spojov do Medného na náklady obce
 • o pláne výstavby altánku v Mednom na pohreby a rôzne kultúrne akcie

 

Starosta obce ešte poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri rekonštrukcii kultúrneho domu v Mednom, všetkým, ktorí pomáhali zorganizovať Fašiangy v Mednom a následne vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

 

p. Moravčíková – myslí si, že keď niekto chce organizovať výstavbu altánku, mal by sa o tom najskôr porozprávať s občanmi. Podľa nej je altánok na pohreb nedôstojný, pretože je tam malý priestor a pod altánok by sa zmestila iba truhla s pánom farárom. Myslí si, že sa tým nič nevyrieši, a preto altánok neschvaľuje.

 

p. Potočná – hovorí, že ani inde na pohreboch ľudia nie sú schovaní, keď prší stoja pod dáždnikmi. Altánkom by sa vyriešilo aspoň to, že  pán farár s truhlou by boli schovaní.

 

p. Moravčíková – navrhuje kúpiť radšej stan a prispôsobiť ho ľuďom a situácii, na ktorú bude treba.

 

Starosta obce vysvetlil, že myšlienka altánku bola taká, aby jednak pri obradoch boli pán farár a veci, ktoré sa okolo obradu odohrávajú, nadokryté a taktiež aby tam pri kultúrnych akciách bola umiestnená aparatúra. Tento altánok bol požiadavkou Medňancov, ale pokiaľ bude väčšina proti, tak sa robiť nebude.

 

p. Moravčíková – navrhuje, aby sa radšej spravilo niečo s KD v Mednom, predovšetkým treba spraviť WC.

 

Ing. Gabriela Brezániová – pýta sa, či obecný úrad robil nejaký prieskum o tom či chcú Medňanci altánok.

 

Starosta obce vysvetlil, že zatiaľ to bola iba požiadavka Medňancov a nebol dôvod to nejako monitorovať, lebo teraz počuje prvýkrát negatívne stanovisko. Ale keďže bola na OZ vysoká účasť Medňancov, spravil prieskum priamo na OZ, kde väčšina občanov s altánkom súhlasila a dvaja boli proti. Starosta obce ubezpečil Medňancov, že v žiadnom prípade sa nebude robiť nič nasilu.

 

p. Korený – pýta sa, ako sa budú ďalšie stavby pripájať na elektriku, keďže nová cesta je spravená len po trafostanicu a ďalej od trafostanice cesta patrí SPF a taktiež sa pýta, či je s touto cestou nejaký plán. Má skúsenosť, že sa nemohol dostať na vlastnú záhradu, pretože táto cesta bola rozkopaná.

 

Starosta obce uviedol, že obecný úrad vie o tomto probléme. Problémy s pozemkami a s komunikáciami sú po celej obci, na tomto OZ sa bude schvaľovať kúpa pozemku od SPF pod prístupovou cestou a požiarnou zbrojnicou v Horeniciach. SPF a obec sú dve rozdielne organizácie a s SPF sa niekedy veľmi ťažko dohaduje, pretože sú viazaní rôznymi zákonnými opatreniami.

 

Ing. Margita Kopačková doplnila, že v rámci územného konania si to každý stavebník bude musieť riešiť individuálne.

 

Starosta obce povedal, že ak bude mať niekto problémy treba prísť na obecný úrad, obec sa mu bude snažiť pomôcť, ale tento rok nie je v pláne vykupovať túto cestu, nakoľko sa momentálne vykupujú iné cesty na Lednických Rovniach. Keď budú na obecný úrad podané žiadosti o výstavbu pri tejto ceste, bude sa tým obec zaoberať.

 

p. Potočná – pýta sa, či sa budú vyrezávať lipy a brezy na cintoríne

 

Starosta obce – nie je to také jednoduché, pretože musí hľadať kompromis, keďže jedna skupina ľudí hovorí, nech sa nevyrieza, druhá zase by vyrezala všetko. Ak je záujem, treba povedať konkrétne a bude sa hľadať kompromis.

p. Kӧrmendy – ak by sa už vyriezalo, treba vyrezať aj staré orechy pri hlavnej ceste pri družstve.

 

p. Monček – pýta sa, či by sa nedali popri ceste spraviť nejaké zberače vody, pretože keď prší všetka voda aj s blatom steká dole ulicou (ul. Sadová). Ďalej sa pýta, či sa bude rozširovať alebo opravovať cintorín v Mednom.

 

Starosta obce – je to v pláne. Oslovili sme aj rodinu, ktorí tam majú hrobku, ale tí nemajú záujem ju opravovať, takže to budeme musieť spraviť my. Čo sa týka rozširovania cintorína, sú na to nachystané obecné pozemky.

 

p. Monček – nedali by sa nejako poriešiť aj WC pri kultúrnom dome?

 

Starosta obce sa pýta, či je tam žumpa, Medňanci odpovedali, že áno.

 

p. Potočný – môže to byť aj suchý záchod, ale hlavne nech je to pekne vymurované, lebo už to tam chátra, je to hnilé.

 

p. Monček - navrhuje postaviť betónovú garáž a v nej boxy. 

 

p. Potočný – má požiadavku na nový pingpongový stôl.

 

Starosta obce – môžeme sa stretnúť a pozrieť to, hlavne ako to bude vychádzať cenovo. Šport treba podporovať.

 

p. Monček – spýtal sa na elektrické hodiny na pož.zbrojnici.

 

p. Hollan – už je to vybavené, žiadosť bola podaná na SSE.

 

p. Potočný – zišlo by sa opraviť strechu na Kultúrnom dome v Mednom.

 

Starosta obce – skúsime to poriešiť svojpomocne.

 

p. Potočná – pýta sa, či by bolo možné prečistiť kanále po tom,  ako sa pokosia trávnaté plochy, lebo pokosená tráva ich upcháva a voda s blatom idú ľuďom do dvorov.

 

p. Kӧrmendy – žiada, aby bol na ich ulici spravený rigol, voda im steká do dvorov a v zime tam zamŕza.

 

Starosta obce – bolo by dobré podať písomnú žiadosť. Máme túto požiadavku poznačenú.

Teraz sa robí projekt  odkanalizovania celej obce, Medné však bolo z projektu vyradené, pretože podmienkou tohto eurofondu je, že vzdialenosť medzi domami, kde sa kanalizácia používa nesmie byť viac ako 500 m.

 

Keďže nikto z občanov nemal ďalšie pripomienky, starosta obce ukončil diskusiu s tým, že uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./      Prerokovanie návrhu Projektu zateplenia budovy OcÚ.

 

Starosta obce informoval, že k tomuto bodu boli poslancom poslané materiály, rieši sa to už dlhodobo, na rok 2017 sa v rozpočte schvaľovala položka na opravu OcÚ. Chceme podať žiadosť o projekt na envirofond, ktorú treba podať do 15. 03. 2017 a v tomto roku aj celé zateplenie zrealizovať. Finančné náklady sú cca 280 000 € a zahŕňajú opravu bleskozvodov, novú elektroinštaláciu, zateplenie obvodového plášťa celej stavby, zatepľovacím systémom, zateplenie základov, muriva, soklov, odstránenie vlhkosti, demontáž strešnej azbestovej krytiny oprávnenou firmou, montáž novej strešnej krytiny, vybúranie nefunkčných komínov, prestrešenie časti budovy novým väzníkovým krovom a previazanie na jestvujúci krov, zateplenie stropných konštrukcií pod strechou, zateplenie exteriérového podhľadu, zateplenie podhľadu kotolne, plynomerne, výmena niektorých okenných a drevených výplní, hydroizolácia, odstránenie zdevastovaných častí vonkajších omietok a obkladov, vnútorné stavebné úpravy a búracie práce. Tieto výzvy sú zamerané na úsporu energie. Zvažovala sa aj výzva z Ministerstva životného prostredia, ale tam bola podmienka, že nesmie byť viac ako 15% budovy v prenájme a keďže my tam máme dve banky, túto podmienku nespĺňame.

 

Následne starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – pýta sa, prečo mu neboli poskytnuté tieto údaje, čo boli povedané.

 

Starosta obce odpovedá, že informácie boli poslancom poslané mailom, ale Mgr. Hanták mail zatajuje. Materiály boli odoslané v piatok, OZ sa konalo vo štvrtok nasledujúceho týždňa, takže priestor na diskusiu tam bol, viacerí poslanci sa zastavili na OcÚ, pochopili, že ide o dobrú vec, Mgr. Hanták na OcÚ neprišiel. Rekonštrukcia budovy OcÚ sa rieši už dlho, takže to nie je nič nové ani nič tajné.

 

Ing. Brezániová - podporuje rekonštrukciu OcÚ, ale podľa nej je to veľká suma, a keď občania hovoria o rigoloch, o tom, že treba natrieť strechu, tak lepšie by bolo použiť tie peniaze tam, na rigol, na altánok, ktorý oni chcú. Budova OcÚ môže podľa nej počkať. V prvom rade je treba vybaviť občanov, aby oni boli spokojní.  5% spoluúčasť sa môže použiť na tieto účely a OcÚ môže počkať.

 

Starosta obce sa vyjadril, že OcÚ slúži tiež občanom a je v dezolátnom stave, tečie tam strecha, sú vysoké náklady na kúrenie a tie peniaze, čo sa ušetria, zase natečú občanom. Čas nie je, pretože operačné výzvy sú do roku 2020. Vďaka tomu, že konáme rýchlo, dostávame peniaze. Napríklad škôlka – keby sme nezískali peniaze z eurofondu, tak ju nezrekonštruujeme. My musíme riešiť tieto výzvy teraz, keď sú. Získali sme taktiež peniaze aj na zberný dvor a budova OcÚ je skutočne v dezolátnom stave.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu Projektu zateplenia budovy OcÚ hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

 

 

K bodu 6./      Právne usporiadanie nehnuteľností v k. ú. Horenice – KD a požiarna zbrojnica

 

Starosta obce informoval, že bola podaná žiadosť na SPF, kde chceme vysporiadať všetky cesty a komunikácie pri požiarnej zbrojnici v Horeniciach pri kultúrnom dome. Mysleli sme, že sa nám to podarí zdarma, ale nejde to, pretože niektorí vlastníci už sú zosnulí. SPF si to dal oceniť a chce od nás 6,31 za m2, výmera je 1 638 m2. Keď to nekúpime my, sú tam ďalší záujemcovia a budeme potrebovať na to okolo 10 300 €. Je to nevyhnutné, pretože sa tam plánuje dotiahnuť plyn a spraviť komunikácia. Teraz vyšli výzvy na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc a nákup áut, tak by sme chceli túto požiarnu zbrojnicu zrekonštruovať.

 

Následne starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Ing. Kopačková doplnila, že budovy máme na liste vlastníctva, ale nemáme vysporiadané pozemky pod nimi, ani prístupové cesty k nim. Právne vysporiadanie bolo schvaľované ešte v roku 2015, ale až teraz dochádza k reálnym krokom, keďže SPF až teraz predložil cenovú ponuku.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu právneho usporiadania nehnuteľností v k. ú. Horenice – KD a požiarna zbrojnica hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 7./      Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017

 

Starosta obce informoval, že podklady obdržali poslanci v materiáloch, taktiež to bolo zverejnené na internete 15 dní pred OZ a od poslancov nedostal žiadne návrhy ani otázky. Ďalej informoval o navrhovaných zmenách v rozpočte:

 • 10 336,- € - schvaľovalo sa v bode 6./ na vysporiadanie pozemkov okolo KD a požiarnej zbrojnici v Horeniciach.
 • cca 30 000,- € - Niekedy od 90-tych rokov sa obec súdi s pánom Mariánom Machom, ktorý v týchto rokoch prevádzkoval skládku. Vtedajším vedením s ním bola dosť neštandardne vypovedaná zmluva, z čoho pán Mach využil nejaké klauzuly. Na začiatku žaloval Obec Lednické Rovne skoro o 80 miliónov SK, dlhé roky sa s obcou súdil, ale postupne sa jeho požiadavky okresávali. Nebolo rozhodnuté už len v jednej veci. Súd sme prehrali, bez toho že by bolo stanovené pojednávanie, a budeme musieť zaplatiť. Zatiaľ sme dostali iba neoficiálny list od právneho zástupcu pána Macha, čakáme na súdne rozhodnutie, ale musíme si nachystať čiastku zhruba 30 000. Ešte prebiehajú rokovania s právnikmi, rozhodnutie však musíme rešpektovať a čiastku potrebujeme mať nachystanú.
 • 6 500,- € - potrebujeme na administratívu a ďalšie záležitosti okolo zatepľovania OcÚ. S firmou sme dohodnutí, že ak by projekt nevyšiel platíme iba 300,- €.
 • cca 12 000,- € - Škôlka je 50 ročná budova, kúpili sme ju od spoločnosti RONA. Platili sme im nájom, ale momentálne sme sa s Ronou dohodli tak, že nájom platíme ďalších 10 rokov, ale už ju máme na liste vlastníctva my a vďaka tomu sme získali aj eurofondy na jej rekonštrukciu. Pri rekonštrukcii sa zistili ďalšie veci, ktoré bolo treba opraviť a riešiť, a preto potrebujeme čiastku ešte cca 12 000 € napr. na žalúzie, sociálne miestnosti, doplnenie sadrokartonových priečok, bolo treba prerobiť kanalizáciu (tieto veci neboli súčasťou projektu). Máme problém s kapacitou MŠ, teraz sme vítali do života 43 detí a kapacita MŠ je 23, preto je návrh prerobiť telocvičňu na ďalšiu triedu.
 • Počítame s prírastkom podielových daní, rozpúšťame niektoré veci, ktoré boli v rozpočte. Mali sme tam jednu položku 70 000,- €, z ktorej berieme 23 000,- €. Z ďalších 70 000,- € určených na chodník pri cintoríne berieme 24 000,- € s tým, že máme prebytok rozpočtu 38 000 €, ale môžeme ho použiť až v júni, keď sa robí záverečný účet. Z tohto prebytku sa potom vrátia finančné prostriedky tam, odkiaľ sme ich teraz zobrali.

Následne starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Ing. Brezániová – pýta sa, či je nejako zazmluvnené to, že ak projekt nevyjde budeme platiť iba 300,- € za externý manažment.

 

Starosta obce odpovedá, že zmluva zatiaľ podpísaná nie je, ale bude to zazmluvnené.

 

Ing. Brezániová – pýta sa, či na dokončenie MŠ bude stačiť 12 000,- €. Zdá sa jej to málo na to, čo všetko tam treba ešte dorobiť. Aj z tohto dôvodu je opatrná pri schvaľovaní rekonštrukcie OcÚ, lebo pri rekonštrukcii MŠ sa rozpočet stále navyšoval.

 

Starosta obce odpovedá, že toto už je konečná cifra a za toto sa to musí dokončiť, predpokladaný termín je apríl až máj. Zároveň poďakoval zamestnanom MŠ za spoluprácu pri rekonštrukcii.

 

Mgr. Mišík – ak sa vyskytnú nejaké nevyhnutné úkony, ktoré budú súvisieť so statikou alebo nejakou stavebnou časťou, rozpočet sa samozrejme bude musieť znova navýšiť, ale momentálne by sa už nič také nemalo objaviť.

 

Mgr. Hanták - už boli vyplatené nejaké financie podnikateľským subjektom?

 

Starosta obce odpovedá, že zatiaľ nie. Nejaké faktúry sa schvaľovali, ale tiež neboli ešte vyplatené.

 

Mgr. Hanták – nepáči sa mu, že naša obec platí troch právnikov a starosta obce prezentuje, že sme prehrali súdny spor. Nechápe ako je možné, že súdy prebiehajú bez pojednávania a právnici o nich ani nevedia. Navrhuje, že za tú cenu, čo platíme právnikov, by mohol byť zamestnaný jeden právnik nastálo na OcÚ. Ďalej žiada predložiť list od právnika pána Macha a pýta sa, aký bude postih, keď právnici ani nevedeli, že krajský súd niečo rieši bez pojednávania.

 

Starosta obce - čo sa týka financovania právnikov, stojí nás to menej, ako s odvodmi, keď  sme platili stáleho zamestnanca. Čo sa týka právneho zastupovania v tomto prípade, zastupuje nás JUDr. Divko, s ktorým uzatváral zmluvu niektorý môj predchodca a spravil kus roboty, lebo sa mu podarilo skresať požiadavky pána Macha z 80 miliónov SK na milión. Je to spor z minulosti a musíme rozhodnutie súdu rešpektovať.

 

Mgr. Hanták dáva poslanecký návrh – na chodník v dĺžke 100 m pri cintoríne na Lednických Rovniach bolo určených 70 000,- € a už sa z tejto položky vzala čiastka 24 730,- €. Má návrh, aby z tejto položky bolo zobratých ešte 10 000,- € a použili sa na to, čo chcú Medňanci (zberače vody, výrezy stromov...).

 

Starosta obce sa vyjadril, že návrh Mgr. Hantáka je populizmus a že keby mal reálny záujem Medňancom pomôcť, tak príde s týmto návrhom pred zastupiteľstvom. Už v minulosti upozorňoval poslancov, že ak chcú podať nejaký poslanecký návrh, mali by ho predložiť najneskôr 3 dni pred zastupiteľstvom. Návrh Mgr. Hantáka je iba predvádzanie sa pred občanmi.

 

Mgr. Hanták – chce, aby sa o jeho návrhu hlasovalo.

 

Mgr. Mišík – žiada od Mgr. Hantáka, aby predložil návrh uznesenia, o ktorom chce dať hlasovať, v písomnej forme.

 

Starosta obce vyzval Mgr. Hantáka, aby sformuloval presné uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať.

 

Mgr. Hanták predniesol poslanecký návrh „ Zobrať 10 tis.€ z podtriedy 0660, rozp.položka 717002, kód zdroja 41 a použiť tieto financie na vybudovanie rigolov, zberačov vody ako to prezentovali občania z Medného“.

 

Starosta obce uviedol, že financie na rigoly sú v rozpočte vyčlenené a  dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing. Brezániová)                   

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu prvej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017 hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

17:21 odišiel poslanec p. Štefan Ďurko.

 

 

K bodu 8./      Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2016

 

Hlavný kontrolór obce prečítal správu o kontrolnej činnosti, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

 

Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi za podrobnú správu a otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – v rokoch 2011-2014 robil NKÚ kontrolu jednej položky. Len v tomto jednom bode boli zistené 3 porušenia zákonov, kto je za to zodpovedný?

Starosta obce odpovedal, že štatutár, čiže starosta v tom období. Keby to boli závažné porušenia zákona, tak ako to prezentuje Mgr. Hanták, tak by došlo k nejakému trestnému oznámeniu, ale nestalo sa tak. Boli to administratívne záležitosti, ktoré boli napravené, neboli tam zistené žiadne pochybenia čo sa týka chýbajúcich financií. Chyby sme odstránili a momentálne je všetko na poriadku.

 

Mgr. Hanták – to znamená, že za to zodpovedá bývalý starosta Ing. Savara, ty ako jeho vtedajší zástupca za to nezodpovedáš?

 

Starosta obce odpovedal, že zodpovednosti sa nezbavuje, ale vždy je zodpovedný štatutár. Zistené závady boli odstránené a teraz je všetko v poriadku.

 

Ing. Tichý – NKÚ, aj keď zistí nedostatky, nie je kompetentný prideľovať finančné pokuty ani vymeriavať tresty. V administratívnej robote je teraz tak veľa zákonov, že sa niekedy chyba stane.

 

Starosta obce – keby NKÚ zistil nejaké závažné porušenia zákonov, tak to musí oznámiť na polícii, na finančnú správu, na daňový úrad. Keďže neboli zistené žiadne závažné porušenia, tak to nikde nebolo postúpené, pochybenia sme odstránili a teraz je všetko v poriadku.

 

Keďže nikto z poslancov nemal ďalšie pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu s tým, že uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 9./      Návrh a schválenie zmlúv Obec Lednické Rovne - Ledrov spol. s. r. o

 

Starosta obce uviedol, že ide o štandardné zmluvy, ktoré plynú už dva roky, sú dlhodobo uverejnené na internete a poslanci ich dostali v materiáloch.

 

 1. Nájomná zmluva medzi obcou a spoločnosťou Ledrov s. r. o. na zdravotné stredisko

 

Starosta obce - zmluva zaväzuje spoločnosť Ledrov s. r. o.  prevodom financií alebo opravami zasa investovať čiastku 3 574,- €, čo sa aj stalo. Nie je vhodné to teraz meniť a dávať to na niekoho iného, pretože Ledrov má uzatvorené zmluvy s nájomníkmi.

 

Následne starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták - žiada, aby bola vyhlásená VOS na prenájom budovy zdravotného strediska v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obce a chce dať o tomto návrhu hlasovať.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka, aby bola vyhlásená VOS na prenájom zdravotného strediska, hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Hanták – žiada, aby bolo v článku VI. bod 3)  tejto nájomnej zmluvy doplnené:

„...so  súhlasom obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne“ (ako v pôvodnej zmluve).

 

Ing. Brezániová – súhlasí s poslancom Hantákom, pretože v minulosti táto veta v zmluve bola a teraz tam nie je.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

Ing. Brezániová – pýta sa, prečo zo zmluvy vypadol v článku VI. bod 9).

 

Starosta obce odpovedal, že to isté je aj v bode VIII., preto nie je potrebné, aby to tam bolo dvakrát.

 

Mgr. Mišík – nie je dôležitý počet bodov, ale ich obsah.

 

Ing. Brezániová aj napriek tomu navrhuje, aby sa tento bod do zmluvy znova doplnil.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrh Ing. Brezániovej, aby bol do zmluvy doplnený bod 9. v článku VI. „Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu vyplývajúce z platných všeobecne záväzných predpisov na úseku požiarnej ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci revíznej správy a školenia.“

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslanci                        

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p. Chudada, Ing. Backo)

Návrh bol schválený.

 

Ing. Brezániová –  čl. 7 bod 7. „na základe dohody zmluvných strán údržbu a opravy predmetu  nájmu do výšky 50 ,- €“  - v roku 2014 bolo 100,- € , v roku 2015 bolo 100,- € a teraz je len 50,- €. Pýta sa, prečo táto suma klesla.

 

Starosta obce odpovedal, že Ledrov je povinný odvádzať dosť veľkú časť peňazí (3 574,- €) do obecnej kasy a opravy vo výške 300,- € sú dosť náročné, preto sa suma znížila na  50,- €

 

Mgr. Hanták – obviňuje starostu z klamstva, pretože práve povedal, že to ide do obecnej kasy, ale v zmluve je napísané, že to Ledrov odvádza formou opráv.

 

Starosta obce odpovedal, že tie peniaze by išli do opráv tak, či tak.

 

Mgr. Hanták si myslí, že Ledrov pracuje pre obec predražene.

 

p. Cinko – vyzval Mgr. Hantáka, aby našiel firmu, ktorá to spraví lacnejšie.

 

Ing. Brezániová – navrhuje doplniť do čl. 5 „... odsúhlasenie výkazu – výmer vykoná starosta obce na návrh stavebnej komisie

 

Starosta obce – tieto zmluvy sa upravovali preto, aby sa zjednodušili. Stavebná komisia je len poradný orgán. Zodpovednosť nesie a rozhoduje starosta, takže týmto si trochu veci skomplikujeme.

 

Starosta obce dáva o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing. Brezániová, p. Cinko, Mgr. Hanták)    

                        „ proti“          -     5 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu nájomnej zmluvy medzi obcou a spoločnosťou Ledrov na zdravotné stredisko hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 1. Zmluva o nájme nebytových priestorov týkajúcich sa budovy spoločnosti Ledrov

 

Starosta obce – Ledrov platí obci nájom za priestory, ktoré využíva, obec zase prepláca Ledrovu náklady na kúrenie a vodu.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták - žiada, aby bol v článku VI. bod 3) tejto nájomnej zmluvy doplnený o vetu „...po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne“.

 

Starosta obce odpovedal, že doplniť sa to tam môže, ale nie je to potrebné, keďže v budove Ledrovu sa prenajíma iba zasadačka, a na tú je schválený cenník prenájmu.

 

p. Tomáš Pokorný reaguje, že potom by muselo OZ schvaľovať každú jednu hodinu prenájmu zasadačky (napr. nejakému tanečnému klubu, ktorý si chce na 1-2 hodiny prenajať zasadačku a pod....)

 

Mgr. Hanták – pozemky pri budove sa neprenajímajú?

 

JUDr. Kováčová – teraz hovoríme o prenájme stavby.

 

Starosta obce dáva o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing. Brezániová)                   

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Brezániová – dáva návrh, aby bol aj do tejto zmluvy doplnený v článku VI. bod 9).

 

Starosta obce dáva hlasovať o návrh Ing. Brezániovej, aby bol do zmluvy doplnený bod 9. v článku VI. „Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu vyplývajúce z platných všeobecne záväzných predpisov na úseku požiarnej ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci revíznej správy a školenia.“

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslanci                        

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p. Chudada, Ing. Backo)

Návrh bol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov týkajúcich sa budovy spoločnosti Ledrov hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 1. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Dom služieb

 

Starosta obce uviedol, že touto zmluvou sa Ledrov zaväzuje odviesť OcÚ  4 259,- €/ ročne. Následne otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták - žiada, aby bolo v článku VI. bod 3) tejto nájomnej zmluvy doplnené:

„...so  súhlasom obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne“ (ako v pôvodnej zmluve).

 

Starosta obce dáva o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Ing. Brezániová – dáva návrh, aby bol aj do tejto zmluvy doplnený bod 9. v článku VI.

 

Starosta obce dáva hlasovať o návrh Ing. Brezániovej, aby bol do zmluvy doplnený bod 9. v článku VI. „Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa ako vlastníka objektu vyplývajúce z platných všeobecne záväzných predpisov na úseku požiarnej ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci revíznej správy a školenia.“

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslanci                        

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p. Chudada, Ing. Backo)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Hanták dáva návrh, aby sa navýšil nájom spoločnosti Ledrov za Dom služieb na sumu 10 000,- €/ ročne.

 

Starosta obce upozorňuje Mgr. Hantáka, že takéto návrhy treba najskôr prediskutovať a vopred pripraviť, ale napriek tomu dáva o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Bc. Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov Domu služieb hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 1. Zmluva o výkone správy na kúpalisku

 

Starosta obce uviedol že do budúcna sa bude treba baviť aj o tom, ako to bude finančne s kúpaliskom, pretože Ledrov  na fungovaní kúpaliska vykazuje stratu. Boli sme sa poradiť, akým spôsobom to funguje v iných mestách a predpokladáme, že pán konateľ bude žiadať o dotáciu na prevádzku kúpaliska. Do budúcna musíme zvážiť, či budeme túto činnosť dotovať alebo sa to pokúsime prenajať, ale musíme nejaký právny vzťah voči kúpalisku zaujať.

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – žiada, aby bola vyhlásená VOS na prenájom kúpaliska.

 

Starosta obce - bavili sme sa o tom s poslancami, teda s tými, ktorí sa chodia radiť na úrad, že keď sa to v iných mestách (Nemšová, Dubnica,...) prenajalo, tak to väčšinou skončilo ako krčma alebo diskotékový klub a nemyslím si, že je toto úplne správna cesta.

 

p. Cinko – súhlasí s tým, aby sa to neprenajímalo na komerčné účely.

 

Starosta obce dal  o návrhu Mgr. Hantáka vyhlásiť VOS na kúpalisko hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Hanták - čl. VI. bod 3). – obec rozhodne o finančnom vysporiadaní zisku alebo straty za príslušné účtovné obdobie – navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o finančnom vysporiadaní zisku alebo straty za príslušné účtovné obdobie.

 

Starosta obce vysvetľuje, že obec znamená starosta a obecné zastupiteľstvo, takže nemá zmysel dávať to tam duplicitne. Keďže Mgr. Hanták trvá na svojom návrhu, starosta obce dáva o tomto návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing. Backo)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p. Chudada, Mgr. Mišík)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Hanták - za 10 000,- € sa na kúpalisku dávala robiť elektrika, o tom si rozhodol ty a nie my ako poslanci.

 

Starosta obce – schvaľovalo sa to na OZ, nerobila sa tam len elektrika, vybudoval sa kompletný prívod potrubia, ktoré tieklo a tratilo sa tam 100 m3 vody denne, oprava sa musela vykonať, Mgr. Hanták o nej vedel a chodil to tam kontrolovať. Všetko, čo sa tam robilo, je zverejnené a podložené objednávkami aj rozpočtom.

 

Ing. Brezániová – doteraz nemala v ruke finančnú uzávierku ani iný dokument, kde by videla ako to vlastne s kúpaliskom je.

 

Starosta obce - bolo to vysvetlené na valnom zhromaždení Ledrovu, na ktorom sa Ing Brezániová s Mgr. Hantákom nezúčastnili. Bolo tam vtedy dohodnuté s Ing. arch. Michálkom, že predloží doklady a bude žiadať o dotáciu na prevádzku kúpaliska.

 

Ing. Brezániová – navrhuje zmenu v čl. VII. „ ... obec odovzdáva predmet správy na dobu neurčitú...“ zmeniť na „ ... na dobu určitú do 01.03.2019, ...“ pretože objekty by mali byť chránené výpovednou lehotou.

 

Starosta obce vysvetľuje, že každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, preto je zbytočné obmedzovať dobu správy na dobu určitú.

 

Ing. Brezániová trvá na svojom návrhu a starosta obce dáva o tomto návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing. Brezániová)                   

                        „ proti“          -     5 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p. Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Hanták – čl. 8 bod 1. – „správca poskytuje výkon správy bezodplatne“ – to znamená, že Ledrovu dávame celý areál bezodplatne?

 

JUDr. Kováčová odpovedá, že Ledrov bude vykonávať správu bez toho, že si od obce bude pýtať nejaké peniaze.

 

Mgr. Hanták – ale elektriku a kúrenie bude platiť zase obec?

 

JUDr. Kováčová – a kto iný by to mal platiť, keď je to obecný majetok?

 

Starosta obce – je to náš majetok a my sa oň musíme riadne starať. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu zmluvy o výkone správy na kúpalisku hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

O 18,23 hod. vyhlásil starosta obce krátku prestávku.

 

K bodu 10./    Informácia o spoločnosti Prima s.r.o. Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že k tomuto bodu poslanci nedostali žiadne materiály, pretože o ňom chce poslancov zatiaľ iba informovať. Ledrov prešiel reštrukturalizáciou, kde bolo treba sa vyrovnať s dlhmi okolo 2 200 000,- € a stále bojuje s problémami, stále sú tam súdy a mnohé ďalšie problémové veci. Ledrov nie je v dobrom stave, preto prišla myšlienka založiť novú spoločnosť s čistým kreditom - spoločnosť Prima, v ktorej bol v zmysle zákona stanovený konateľ Ing. arch. Michálek. Starosta obce chce prediskutovať túto tému, ak by sa niečo ohľadom novej spoločnosti malo schvaľovať, tak sa to pripraví do budúceho zastupiteľstva aj s pripomienkami od poslancov. Jeden návrh bol dať do základného imania spoločnosti Prima LR Dom služieb, pretože keď bude firma vlastniť nejaký majetok, bude si môcť brať väčšie úvery, bude flexibilnejšia. Inak by sme napr. do výstavby na Háji museli pustiť súkromný sektor.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – pýta sa, kto ustanovil za konateľa Ing. arch. Micháleka, aký má plat a prečo Ing. arch Michálek nie je na zasadnutí OZ.

 

Starosta obce odpovedá, že všetko bolo v zmysle zákona, spoločnosť sa kúpila už aj s konateľom. Plat nemá Ing. arch. Michálek žiadny, firma zatiaľ nefunguje, pretože zatiaľ nemá zvolenú dozornú radu. p. Michálek sa nezúčastnil tohto zasadnutia, pretože čerpá dovolenku.

 

p. Cinko – navrhuje Mgr. Hantáka za konateľa spoločnosti Prima LR

 

Mgr. Hanták reaguje, že on to byť nemôže, pretože by prišiel o poslanecký mandát.

 

Ing. Brezániová - je od počiatku proti firme Prima LR, proti druhej spoločnosti obce, nakoľko v tom vidí veľký problém do budúcnosti, s tým ako sa tam bude dávať imanie, ako aj s prevodom majetku. Je proti firme Prima LR ako druhej firme pod obcou.

 

p. Cinko reaguje, že niekto sa predsa musí starať o bežné práce.

 

Ing. Brezániová - a to Ledrov nerobí? Prešiel reštrukturalizáciou, stále sa hovorí, že už je v dobrom stave, tak nevidí dôvod mať druhú firmu. S druhou firmou vidí problém z hľadiska legislatívy.

 

Starosta obce - Ledrov má stále súdne spory z minulosti, bežia tam dve trestné konania a je tam nejasných cca 200 000,- €. Ledrov je veľmi problematický vzhľadom k tomu, ako sa tam hospodárilo v minulosti. Keby Ledrov fungoval tak, ako mal fungovať kedysi, nemuseli by sme riešiť novú firmu.

 

Ing. Brezániová - stále ešte nepočula, ako dopadla audítorská správa. Audítorka vytkla veľa vecí a jedna z nich bola neštandardne zaúčtovaných cca 1 348 000,- € za skládku. Táto správa presne kopíruje niektoré veci, ktoré sa dejú aj v súčasnosti. 2 roky trvalo starostovi, aby podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, stálo to 5 000,- € a s tým, že sa správa neopiera ani o jeden audítorský zákon a nedá sa to použiť.

 

Starosta obce – zistená škoda bola 200 000,- € a teraz to rieši polícia. Keď bol konateľom p. Dušan Šudík, dochádzalo k zlému hospodáreniu, nezvolával valné zhromaždenia, klamal poslancov, nerobil audítorské správy. My sme zdedili firmu s dlhom 2 200 000€, ale zachránili sme reálne 3 budovy (zdravotné stredisko, Dom služieb s pozemkami, spoločnosť Ledrov s hasičskou zbrojnicou a pozemkami), pretože sme ustáli reštrukturalizáciu. A keď sa Ing. Brezániová stále zastáva svojho brata a ako poslankyňa chce chrániť obecný majetok, mala by si predovšetkým doriešiť záležitosti okolo ich pohostinstva, keďže terasa, ktorú tam majú, stojí na obecnom pozemku a bez povolenia.

 

Ing. Brezániová – starosta jej vraj povedal, že sa k nej nepostaví na verejnosti, pretože sa verejne nezriekla svojho brata.

 

Starosta obce – je vidieť ako ste sa spojili s pánom Hantákom a bojujete proti mne, ja viem, že je to pomsta za to, že som spravil na Ledrove poriadok.

 

Mgr. Hanták - od roku 2011 som chodil na zastupiteľstvá, ty si ako poslanec a zástupca starostu stále ochraňoval Ledrov a starostu. Výstavba smetiska stála 2 500 000,- € a ty si ho predal za 1 300 000,- €.

 

Starosta obce - cenu nám určil súd, boli sme v takých dlhoch, že by sme prišli o všetko. 

 

Mgr. Hanták – žiada predložiť súdne rozhodnutie, ktorým bola určená cena smetiska a taktiež trestné oznámenia, ktoré boli podané firmou Ledrov.

 

Starosta obce – nemá zmysel v tejto diskusii ďalej pokračovať, vráťme sa k spoločnosti Prima LR. Očakávam nejaké návrhy, všetci poslanci okrem dvoch chodia na úrad, pracujú a veci riešia, na základe toho aj ja navrhujem potom na OZ tieto riešenia.

Uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

K bodu 11./    Návrh a schválenie členov DR spoločnosti Prima LR s. r. o.

 

Starosta obce očakávam nejakú diskusiu ohľadne spoločnosti Prima LR, spoločnosť je založená a treba schváliť dozornú radu.

 

Starosta obce spolu s Obecnou radou navrhujú tých istých členov, ktorí sú v dozornej rade spoločnosti Ledrov. Následne otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – má záujem byť v dozornej rade spoločnosti Prima LR.

 

p. Cinko – navrhuje Mgr. Hantáka za člena dozornej rady a je ochotný vzdať sa svojho miesta v prospech Mgr. Hantáka.

 

Starosta obce dáva o návrh p. Cinku hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci                        

                        „ proti“          -     4 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Obecná rada navrhuje za členov dozornej rady p. Máriu Šlesarová, p. Štefana Ďurka, p. Tomáša Pokorného, p. Milana Cinka a Mgr. Martina Mišíka.

 

Starosta obce dáva o návrhu Obecnej rady hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci                        

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing. Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslancov (p. Pokorný, p. Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 12./    Informácia o zámere navýšenia imania spoločnosti Prima LR s. r. o.

 

Starosta obce očakáva konštruktívne návrhy, čo ďalej so spoločnosťami Prima LR a Ledrov, lebo je to obecný majetok, ktorý môžeme zhodnotiť.

Uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 13./    Návrh podania žiadosti na vybudovanie športovej haly

 

Starosta obce uviedol, že SZĽH plánuje vybudovať 150 športových hál na Slovensku a chce od OZ súhlas, aby sme mohli túto žiadosť podať. Malo by to byť na obecných a farských pozemkoch, kde už predbežne prebehli nejaké rokovania. Bližšie informoval Bc. Hollan.

 

Bc. Hollan - museli sme najskôr zabezpečiť pozemky, niektoré boli naše, ďalšie sme museli prenajať od farského úradu. Hala bude viacúčelová – v zime ľadová plocha o rozmere 20x40 m, v lete po rozpustení ľadu, bude slúžiť na iné športy ako aj na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Financovanie by malo byť od SZĽH, je tam jediná podmienka – obec by mala zabezpečiť týždenne 10 hodín verejného korčuľovania a verejného využívania tejto plochy.  Obec by tieto pozemky mala prenajímať zväzu za 1,- €. Ďalšie podmienky vyplývajúce pre obec - malo by tam byť napojenie na siete, parkovisko a obec by mala byť nápomocná pri príprave stavebného pozemku na realizácii prvej etapy výstavby vlastnými silami ako partner investora. Obec sa bude podieľať na tom, aké objekty a športoviská budú postavené popri hale. Obec by mala zabezpečiť na ZŠ navýšenie počtu hodín telesnej výchovy.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Starosta obce – v tejto fáze ide len o to, či tú žiadosť môžeme podať, neskôr prídu na preriešenie ďalšie zmluvné vzťahy.

 

p. Chudada – ak sa táto vec podarí, bude len na prospech, keďže sme spádová obec a myslí si, že by sa tento návrh mal v plnej miere podporiť.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu podania žiadosti na vybudovanie športovej haly hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslanec

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 14./    Návrh VOS na infocentrum

 

Mgr. Martin Mišík  - informuje, že ide o prevádzkovanie infocentra a verejného WC v  budove na námestí, kde uvažujeme o tom, že vyhlásime VOS na obsadenie týchto priestorov pre podnikateľskú činnosť, ktorá je definovaná v podmienkach súťaže, ktoré obdržali poslanci v materiáloch. Víťazom VOS by mal byť ten, kto ponúkne najväčšiu cenu za m2. My sme stanovili minimálnu cena na 12,- € za m2, lebo menšia časť priestoru sú sociálne zariadenia a ten človek má na podnikateľskú činnosť „len“ 37 m2. Prevádzka by mala byť zabezpečená v pracovných dňoch od 7:00 – 18:00, cez víkend od 10:00 – 15:00. Podmienky VOS vychádzali z predchádzajúcej VOS.

 

Starosta obce doplnil, že nejde o to, dostať čo najviac financií, ale skôr o to, aby nám fungovali verejné WC a infocentrum.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – keď som v minulosti navrhoval VOS na obecný majetok, Mgr. Mišík bol proti tomu a teraz tu navrhuje VOS.

 

Mgr. Martin Mišík – pán Hanták, nevytrhávajte veci z kontextu. V tejto veci navrhujem a hlasujem tak, ako to považujem za správne. Keď v inej veci nepovažujem za správne vyhlásiť VOS, tak sa tak rozhodnem. Nevnucujte mi Váš názor, ktorý je postavený na Vašej logike. Ja som poslancom a budem rozhodovať tak, ako to považujem za správne ja.

 

p. Milan Cinko - plánuje sa to využiť za účelom niečoho podobného, ako tam bolo alebo je jedno, čo tam bude?

 

Starosta obce odpovedal, že neprípustné sú prevádzka pohostinstva z výhernými a nevýhernými automatmi a nočný klub a pod.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu VOS na infocentrum hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 15./    Informácia o pripravovanej výstavbe v časti ul. Medová II. etapa, Kopánky

 

Informuje Ing. Kopačková - okrem pripravovanej výstavby 5 x 11 b.j. a 10 radových rodinných domov v časti Háj, v lokalite po zbúraných drevených domoch, ktorej výstavbu pripravuje  obec Lednické Rovne  v súčasnosti   pripravuje  majiteľ nehnuteľnosti výstavbu  9 RD s kompletnou technickou vybavenosťou, s vybudovaním inžinierskych sietí a príjazdovej  cesty, ktorá bude naväzovať na ulicu Medová. Majiteľ nehnuteľnosti oddelil zo svojich pozemkov časť plôch pre obec k vybudovaniu obratiska  pre súčasnú miestnu komunikáciu ako aj pre umiestnenie prečerpávacej stanice odpadových vôd, ktorá bude slúžiť pre jestvujúcu IBV na ul. Medová, ako aj pre jeho navrhovanú výstavbu 9 RD. Z dôvodu právneho neusporiadania pozemkov pod  jestvujúcou  cestou, ul. Medovou, je územné a stavebné konanie pozastavené do doriešenia právneho usporiadania nehnuteľností. V lokalite Kopánky a Háj, vedľa rod. domu pani Stopovej, majú záujem vlastníci nehnuteľností poskytnúť pozemky k výstavbe rodinných domov a k výstavbe  polyfunkčného objektu (obchod). Uvedenú lokalitu máme v záväznej časti  územného  plánu obce určenú na výstavbu občianskej vybavenosti (obchody, služby..). Určený  funkčný účel využívania nehnuteľností im bráni investičným zámerom, preto sme  k predloženému zámeru výstavby vyzvali vlastníkov nehnuteľností, aby relevantne doložili svoj investičný zámer, ktorý bude predložený na schválenie OZ. Bližšie informácie budú poskytnuté na Obecnom úrade v Lednických Rovniach na Úseku výstavby a životného prostredia.

 

Keďže nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, starosta obce uviedol, že uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 16./    Rôzne

 

Starosta obce uviedol, že OcÚ vlastní staré auto (Škoda Octavia PU 153 AK), o ktorom sa uvažuje, že sa vyradí. V bazári zaň ponúkajú 200,- €. Ledrov požiadal OcÚ o zapožičanie tohto auta na obdobie 1 rok, keďže do novembra má ešte platnú STK a emisnú kontrolu, pre potreby prevádzkových činností ich spoločnosti.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – ponúka za toto auto 500,- €.

 

Starosta obce – nie je možné predať obecný majetok poslancovi OZ.

 

Mgr. Želmíra  Súsedková – chce toto auto kúpiť za 500,- €

 

Starosta obce – súhlasí s tým, ale nechce prijať uznesenie, ktoré by nebolo v súlade so zákonom. Musí sa to najskôr právne a administratívne doriešiť.

 

Starosta obce dáva o návrhu p. Súsedkovej hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing. Backo)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslanec

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce ďalej informuje:

 • máme so starostami problém s výkonom stavebného úradu, keďže Ing. Martinková vykonáva stavebný úrad pre celú dolinu. Dostávame sa do fázy, kedy je stavieb veľmi veľa a preto chceme tento úsek posilniť s tým, že by sme sa na toto skladali všetky obce, ktorých sa to týka podľa počtu obyvateľov. Sľubujeme si od toho, že sa urýchli chod stavebného úradu. Vytvorili sme združenie ôsmych obcí a starostovia sa vyjadrili, že chcú, aby sa to urýchlilo a sú ochotní spolufinancovať SÚ.
 • pokračuje sa v rekonštrukcii MŠ, starosta obce ďakuje rodičom a všetkým, ktorí boli pri tejto rekonštrukcii nápomocní, ako aj klubu dôchodcov, ktorí uvoľnili svoje priestory, kam chodia hrať pingpong a poskytli ich pre potreby MŠ.
 • na Háji sa musíme rozhodnúť, či spustíme výstavbu súkromným sektorom alebo vlastnou s.r.o.
 • na zbernom dvore už prebiehajú búracie práce, tento rok by sa mal projekt jeho rekonštrukcie realizovať
 • ide sa podať projekt na prístavbu MŠ, aby sme nemuseli prerábať telocvičňu na ďalšiu triedu, čakáme stanovisko od VÚC
 • ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na čistení potoka
 • akcie v obci - uskutočnil sa Silvester na námestí, Hasičský ples, Fašiangová zabíjačka, školský ples, vítanie detí do života (48 detí), Fašiangy v Mednom aj Horenickej Hôrke – poďakoval všetkým organizátorom
 • uskutoční sa ešte ples športovcov, kde bude ocenený pán Ján Daniš aj s Matejom Chudým – trojnásobným majstrom svetav karate, a taktiež dôchodci budú mať v klube dôchodcov MDŽ.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

p. Milan Cinko – navrhuje, že keď sa nahlási porucha na verejnom osvetlení, mala by byť stanovená lehota dokedy sa to opraví.

 

Starosta – toto zabezpečuje Ledrov spolu s p. Papučom. Keď je to nebezpečné, tak to vieme riešiť promptne, ale systém je nastavený tak, že sa to opravuje, až keď sa opráv nazbiera viac. Vždy to treba telefonicky nahlásiť. My svietime celú noc, ale niektoré obce už po polnoci nesvietia vôbec.

 

Mgr. Hanták - dáva návrh na schválenie uznesenia o odvolaní konateľa Ledrovu Ing. arch. Emila Micháleka z funkcie konateľa Ledrovu na základe informácií občanov, že prenajíma súkromný bager spoločnosti Ledrov, že predal svoje súkromné auto spoločnosti Ledrov. Pán Michálek odmietol poskytnúť Mgr. Hantákovi dokumenty, ktoré od neho požadoval.

 

Starosta obce odpovedá, že nevie, či je to korektné, odvolávať pána Michálka počas jeho neprítomnosti.

 

Ing. Gabriela Brezániová vysvetľuje, že by chcela hlasovať „za“, ale hneď ako by bol pán Michálek odvolaný, spoločnosť Ledrov by musela ísť do konkurzu, preto tak neurobí.

 

p. Milan  Cinko – odložil by návrh do budúceho zastupiteľstva, keď bude prítomný pán Michálek.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka odvolať Ing.arch. Michálka z funkcie konateľa Ledrovu  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     5 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Bc. Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Hanták – pýta sa, kto likvidoval nebezpečný odpad, azbestovú krytinu zo strechy na zbernom dvore.

 

Starosta obce odpovedá, že sa to zadávalo firme, ktorá má na toto oprávnenie, teraz sa čaká na firmu, ktorá má odpojiť elektrický kábel a preto sa tieto búracie práce dočasne zastavili.

 

p. Chudada

 • informuje o katastrofálnom stave škarpa potoka v Horenickej Hôrke
 • cesta od Medného do Horenickej Hôrky popri potoku je taktiež v katastrofálnom stave, môže sa stať, že sa tam cesta prepadne a nejaké auto spadne do potoka. Treba nájsť nejaké riešenie.
 • vrakovisko starých áut, traktorov, ktoré je v Horenickej Hôrke, tzv. Žabokreky – ľudia na to poukazujú, vyteká z toho nafta a bolo by treba to odpratať.
 • výrub stromov na cintorínoch v Horenickej Hôrke – minulý rok sa už začalo, len by to bolo treba aj dokončiť – bolo tam veľa nesprataných konárov.
 • Odpratať bránu, ktorá je v zlom stave (cintorín Hôrka)

 

Starosta obce ďakuje za podnety a reaguje - na cestu sa pôjdeme pozrieť hneď zajtra, vrakovisko bude riešiť obecná polícia a vo výrube sa bude pokračovať, len bolo nepriaznivé počasie.

 

p. Milan Cinko – bolo by treba robiť aj niečo so stromami na Háji (pri vstupe na Háj).

Starosta – vieme o tom, ale musíme nájsť kompromis, aby to niekomu nevadilo.

 

Mgr. Milan Hanták – správu cintorínov má na starosti Ledrov, prečo potom obec platí pilčíka, ktorý orezával stromy na týchto cintorínoch?

 

Starosta obce – jednoduché zrezania robí Ledrov, ale toto bolo robené stromolezeckou technikou, vo výškach, kde sa tie konáre postupne zrezávali a spúšťali sa po lanách a to musí robiť človek, ktorý má na to oprávnenie.

 

Bc. Juraj Mašlaň – pripomína suché konáre nad chodníkmi v parku.

 

Starosta obce – vieme o tom, bolo nepriaznivé počasie, ale budeme to riešiť.

 

p. Želmíra Súsedková – žiada opraviť rozhlas v Horenickej Hôrke, občania musia stáť pod rozhlasom, aby niečo počuli.

 

Starosta obce – rozhlas je celý v zlom stave, na tejto vetve nám už 3x ukradli káble. Potrebuje kompletnú rekonštrukciu. Riešime zahustenie siete a chceli by sme spustiť rozhlas cez optické káble.

 

p. Ferdinand Šlesár – vysporiadali sa pozemky okolo kultúrneho domu a vyskočilo tam meno Jakub Šlesár, všetky pozemky po dohode so súrodencami prešli po Jakubovi Šlesarovi na Ferdinanda Šlesara a on súhlasí s ich prevodom na obec.

 

p. Monček – upozorňuje, že jedno vrakovisko je aj v Mednom vedľa cintorína, je to tam na oštaru a ďalšie je aj u p. Bašku. V každej chalupe máme studne a z toho vrakoviska vytekajú oleje.

 

Starosta obce – máme to zapísané, budeme to riešiť, ale je to na súkromných pozemkoch tak to bude trochu komplikovanejšie a budeme to musieť riešiť cestou Okresného úradu – Životné prostredie.

 

p. Monček – pýta sa, či by nebolo možné pri družstve na križovatku dať zrkadlo.

 

Starosta obce – musí nám dať na to súhlas správca ciest, ale budeme to riešiť.

 

 

K bodu 17./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Milan Cinko

p. Tomáš Pokorný 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:8
TÝŽDEŇ:2988
CELKOM:1782790

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.