Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Zápisnica

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 22.09.2011 o 15,00 hod.
v kancelárii prednostu OcÚ Lednické Rovne


Prítomní : Podľa prezenčnej listiny


Program : 1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania


2. Prerokovanie vlastníckych vzťahov pod skládkou TKO Podstránie


3. Návrh a schválenie uznesenia


4. Záver


Rokovanie


K bodu 1.
Starosta obce Ing. Ľuboš Savara zahájil rokovanie MOZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľa určil JUDr. Ľubora Chutku, za overovateľov zápisnice určil poslancov Bc. Mariána Horečného a Vladimíra Janovca, do návrhovej komisie doporučil schváliť Ing. Jána Vozárika a Zdenka Capáka. Následne oboznámil prítomných s programom rokovania MOZ a dal o svojich návrhoch hlasovať.
Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 2
Starosta obce Ing. Ľuboš Savara v úvode prerokovávania problematiky vlastníckych vzťahov k pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba novej skládky TKO v časti Podstránie, oboznámil prítomných so znaleckým posudkom Ing. Romana Wágnera, znalca z odboru geodézie a kartografie, ktorého posudok si vyžiadala obec Lednické Rovne spolu s Pozemkovým spoločenstvom Horenice, pripomenul svoj mandát na rokovanie v tejto veci s právnym zástupcom spoločenstva, priebeh návštevy znalca na mieste realizovanej stavby TKO a vyhotovením objednávky pre znalca na určenie priebehu hranice pozemkov, ktoré sú predmetom sporu. Obe strany sa na spoločnom rokovaní dohodli, že náklady na vypracovanie znaleckého posudku budú znášať spoločne a nerozdieľne. V ďalšom poukázal na priebeh spornej hranice a hlavne na časť pozemku, kde sa podľa znaleckého posudku pozemky prekrývajú a teda v akej miere stavba skládky podľa znaleckého posudku Ing. Wágnera zasahuje do pozemku vo vlastníctve spoločenstva. Pripomenul, že snahou obce Lednické Rovne je dohodnúť sa s Pozemkovým spoločenstvom Horenice a predísť zbytočným súdnym konaniam v prípade, že by sporné strany nedokázali uzatvoriť dohodu vo veci, ktorej obsah by vyhovoval obom stranám. Poukázal však na skutočnosť, že je potrebné uzatvoriť takú dohodu, ktorá nebude odporovať príslušným právnym predpisom, ktoré je obec povinná dodržať. Ďalej poukázal na obdobie, kedy sa s realizáciou projektu výstavby novej časti skládky začalo a na skutočnosť, že obec konala jednoznačne v úmysle, že sa stavba realizuje na pozemku vo vlastníctve obce Lednické Rovne. Upozornil prítomných, že obe strany sa dohodli na súdnom znalcovi a predmetom objednávky bolo stanovenie hraníc pozemkov . Obec Lednické Rovne v žiadnom prípade si neobjednala ďalšie dodatky k posudku. Dodatky si objednalo Pozemkové spoločenstvo Horenice, sú v prospech spoločenstva a podľa názoru obce Lednické Rovne sú dodatky zmätočné a nepredstavujúce úplnú pravdu a skutočné umiestnenie pozemkov v teréne. Užívanie priľahlého pozemku vedľa stavby skládky bolo prejednané s užívateľom pozemku PD Mestečko a bol daný súhlas pre realizátora stavby, na užívanie jeho časti za účelom prejazdu mechanizmov, ktoré sa pri výstavbe užívajú. Na rokovaní dňa 20.09.2011 medzi obcou Lednické Rovne a zástupcami Pozemkového spoločenstva Horenice bol spísaný zápis z predmetného rokovania, kde bola prezentovaná požiadavka spoločenstva a stanovisko obce Lednické Rovne. Predsedníčka spoločenstva pani Chodúrová tvrdila, že obec si neplní dané sľuby pri riešení sporu a požadovala v termíne 7 dní uhradiť na účet spoločenstva sumu 51 231,50 EUR za časť zabratého pozemku a za náklady, ktoré podľa nej boli vyvolané obcou v súvislosti so znaleckým posudkom. V prípade, ak obec nesplní požiadavku spoločenstva , toto sa obráti na sedem inštitúcií (nevymenovala ktoré) a bude požadovať zastavenie výstavby skládky, nebude súhlasiť s kolaudáciou a následným užívaním skládky TKO.
Starosta obce následne pred zúčastnenými na rokovaní vrátil faktúru na uvedenú sumu pani Chodúrovej, predsedníčke spoločenstva s odôvodnením , že táto je zásadne neopodstatnená a bez akéhokoľvek právneho nároku, na základe ktorého by mala obec previesť jej úhradu v prospech spoločenstva. Vyslovil názor, že obec LR nie je zlodejom pozemkov spoločenstva , v prípade oprávneného nároku spoločenstva je ochotná sa dohodnúť avšak v rámci príslušných právnych predpisov, ktoré starosta obce ako aj obecné zastupiteľstvo musí rešpektovať a dodržať.
Obec má záujem v budúcnosti skláku TKO rozšíriť o ďalšiu kazetu za predpokladu, že sa spoločenstvo vysporiada so spoluvlastníkmi spoločenstva vo veciach ich práv a bude schopné uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu na pozemok v ich vlastníctve, ktoré bude potrebné vykúpiť pre účel výstavby ďalšej časti skládky TKO.
Doporučuje uzatvoriť „Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve“ , ktorej predmetom bude kúpa priľahlého pozemku za predpokladu, že pozemok bude právne vysporiadaný tak, aby bolo možné kúpnu zmluvu, zapísateľnú na správe katastra, uzatvoriť medzi zmluvnými stranami. Požadovaná cena 18,50 €/m2 zo strany spoločenstva je podľa názoru obce prehnaná ale obec je ochotná vo veci ceny alebo náhrady iným pozemkom rokovať.
Obec sa snažila telefonicky spojiť s autorom znaleckého pozemku Ing. Romanom Wágnerom, avšak do začatia rokovania OZ sa to starostovi obce nepodarilo uskutočniť. Starosta chcel požiadať Ing. Wágnera o informáciu, kto a na základe čoho požiadal o dodatky k znaleckému posudku, ktoré žiada spoločenstvo uhradiť vo výške 3 150,00 eur.
Následne starosta obce doporučil dať slovo predsedníčke spoločenstva pani Chodúrovej, aby k prerokovávanej veci predložila názor spoločenstva a zároveň požiadal OZ o mandát, uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na problémový pozemok.
Hlasovanie : všetci „za“
Na záver svojho vstupu do prerokovávania sporu so spoločnosťou sa ospravedlnil Mgr. Michalcovi., primátorovi mesta Púchov, ktorého si na rokovanie prizvalo spoločenstvo, za stiesnené rokovacie priestory, ktoré by v prípade vedomosti o prizvaných účastníkov zo strany spoločenstva, boli riešené na inom mieste.

Mária Chodúrová – predsedníčka Pozemkového spoločenstva Horenice, nechcela opakovane prezentovať to, čo vo svojom vstupe povedal starosta obce, avšak chce niektoré veci doplniť.
- vo veci dodatku k znaleckému posudku Ing. Wágnera požiadala sama e-mailom, ako predsedníčka spoločenstva, na základe rozhovoru s právničkou spoločenstva JUDr. Cagalovou. Dodatok uhradilo spoločenstvo a tento dodatok svedčí o tom, že stavba novej skládky TKO v rozsahu 2599 m2 zasahuje do pozemku vo vlastníctve spoločenstva. Nevie prečo sa posudok aj s jeho dodatkom spochybňuje zo strany obce. Ona obhajuje práva spoluvlastníkov, členov spoločenstva v riešení protiprávneho postupu obce pri výstavbe skládky TKO
-faktúra bola vystavená spoločenstvom preto, aby obec mala potrebné údaje (IČO, DIČ, adresa ....)
- spoločenstvo požaduje, aby obec Lednické Rovne uhradila cenu pozemku vo výške 18,50 € za 1 m2 v rozsahu, uvedenom v znaleckom posudku
- Pozemkové spoločenstvo Horenice nie je proti výstavbe skládky TKO, ale na základe predchádzajúcich rokovaní s obcou a ich dopadov, nevidí iné východisko ako to, ktoré momentálne prezentujú. Pri rokovaniach sa im podľa predsedníčky dostalo len výsmechu a dokonca k vyhrážaniu spôsobom fyzickej likvidácie zo strany Bc. Jozefa Goralku, zástupcu FURMET GROUP, s.r.o. Považská Bystrica, realizujúcu výstavbu skládky TKO Podstránie, čo požaduje uviesť aj v zápise z rokovania.
- Pozemkové spoločenstvo Horenice po svojich skúsenostiach nemá dôveru v prísľuby obce a preto trvá na tom, aby v pondelok, teda 26.09.2011 boli požadované finančné prostriedky na účte Pozemkového spoločenstva Horenice. V opačnom prípade bude spoločenstvo pokračovať takým spôsobom, ako uviedla predsedníčka.
Ing. Ľuboš Savara- starosta obce , upozornil p. Chodúrovú, že obec nemôže akceptovať požiadavku spoločenstva, ktorú uvádza vo vrátenej faktúre, pretože by prekročil svoje právomoci a aj OZ by prekročilo právomoci, ktoré v zmysle zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí a katastrálneho zákona má. Obec chce dodržať všetky dohody uzatvorené so spoločenstvom ale v medziach príslušných zákonov. Opätovne predložil prítomným obsah návrhu zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, ktorú navrhuje obec uzatvoriť v rámci svojich možností.
Mária Chodúrová- predsedníčka Pozemkového spoločenstva Horenice, oponovala starostovi obce v tom, že by obec nevedela v roku 1996 o vlastníctve predmetného sporného pozemku a o Pozemkovom spoločenstve Horenice. Dňa 21.12.2004 pán Ferdinand Šlesár ( v zastúpení JUDr. Baginová ) žiadal o vrátenie pozemkov pre spoločenstvo. Predložila aj grafické zobrazenie umiestnenia sporných pozemkov v teréne, ktoré dala kolovať poslancom OZ.
Náhradu niektorých pozemkov, ktoré boli vo vlastníctve spoločenstva, požaduje aj od Pozemkového úradu Považská Bystrica, ale pri podpisovaní žiadostí sa stretáva s neporozumením niektorých spoluvlastníkov pozemkov, členov spoločenstva.
Ing. Ľuboš Savara- starosta obce, vlastníctvo pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba novej časti skládky TKO , bolo v predchádzajúcom období nadubudnuté legálnym a zákonným spôsobom v prospech obce Lednické Rovne a nie je pravdou tvrdenie zástupcov spoločenstva, že obec pozemok ukradla jeho spoluvlastníkom. Vyzval predsedníčku Pozemkového spoločenstva Horenice, aby zvolala rokovanie všetkých spoluvlastníkov spoločenstva, a aby na toto rokovanie mohol byť ako starosta obce pozvaný, kde bude prezentovať návrhy obce na usporiadanie a zákonné riešenie vzniknutého sporu. Ak pozemkové spoločenstvo neumožní jemu a zástupcom obce zúčastniť sa a prehovoriť na rokovaní, bude obec nútená usporiadať verejné zhromaždenie občanov a na tomto rokovaní vysvetliť občanom podstatu veci a teda aj prevádzkovanie skládky TKO, ktoré je prístupom zástupcov spoločenstva ohrozené.
Ing. Dušan Šudík- riaditeľ spoločnosti Ledrov, požadoval od pani Chodúrovej, aby vysvetlila, na základe čoho vyžaduje úhradu pozemku v rozsahu väčšom než je zabratý skládkou TKO, teda viac ako predstavuje diel 1 GP Ing. Wágnera, predstavujúci výmeru 1531 m2. Poukázal na rôzne nezrovnalosti v znaleckom posudku, ktoré sú v rozpore so skutočným stavom na mieste samom.
Bc. Marián Horečný- požaduje od pani Chodúrove, aby si uvedomila, že uzatvorenie kúpnej zmkuvy pri súčasnom stave zapísania spoluvlastníckych podielov na spornú parcelu nie je zo strany spoločenstva možné a bolo by v rozpore so zákonom.
Mária Chodúrová – opakuje, že faktúra bola vystavená len za účelom uvedenia príslušných údajov o Pozemkovom spoločenstve Horenice. Požaduje však, aby požadované finančné prostriedky boli v termíne, určenom spoločenstvom, uhradené na ich účet v požadovanom termíne.
Ing. Dušan Šudík – obec Lednické Rovne, prostredníctvom s.r.o. Ledrov buduje verejnoprospešnú stavbu pre občanov našej obce a celého jej okolia na pozemku, ktorý je evidovaný v KN na vlastníka obec Lednické Rovne. Ak by boli pri tvorbe projektu stavby TKO známe súčasné problémy, bola by obec a Ledrov orientovali umiestnenie stavby tak, aby bola budovaná na nespochybniteľnej časti pozemku vo vlastníctve obce Lednické Rovne. Ledrov a obec nemá záujem na poškodzovaní vlastníckych práv pozemkového spoločenstva ale doporučuje uzatvoriť dohodu o postupe vysporiadania medzi stranami do konca roku 2012, nakoľko ani Ledrov a ani obec Lednické Rovne nemá v súčasnosti k dispozícii finančné prostriedky, ktoré požaduje spoločenstvo. Uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy medzi obcou a spoločenstvom za súčasného stavu nie je zákonne možné a bolo by protiprávne. Ledrov určite bude svoje financie, investované do stavby TKO ochraňovať všetkými zákonnými spôsobmi, doporučuje vec riešiť prijateľnou dohodou, ale určite sa nedá vydierať.
Mgr. Ivan Kasár – požadoval od pani Chodúrovej vyčísliť výmeru, ktorá je zabratá, alebo použitá stavbou novej skládky TKO. Ako poslanec OZ prehlasuje, že obec sa nebráni majetkoprávnemu vysporiadaniu vlastníctva k dotknutým pozemkom, ale všetko musí byť prevedené v súlade s príslušným zákonom v tejto oblasti. Poukázal na skutočnosť, že Pozemkové spoločenstvo Horenice do dnešného dňa pozemok, na ktorý si uplatňuje vlastnícke právo, nijako neudržovala a vôbec sa oň nestarala. Vzťahy medzi pani Chodúrovou a Bc. Jozefom Goralkom, o čom bola reč v predchádzajúcej časti rokovania, je potrebné vyriešiť si navzájom a nezaťahovať do tohto sporu obec. Vystavenú faktúru obec určite nemôže akceptovať a uhradiť, pretože je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a taktiež je otázna cena pozemku vo výške 18,50 €, ktoré spoločenstvo požaduje od obce uhradiť. Doporučuje spoločnosti riešiť problém s patričnou trpezlivosťou.
Vladimír Janovec – poslanec OZ , poukázal na to, že zo strany obce nie je problém uhradiť cenu za zabratý pozemok v zmysle GP súdneho znalca, ale znalec jednoznačne neurčil výmeru pozemku skutočne zabratého stavbou a je možné, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k súdnemu riešeniu predmetného sporu.
Mária Chodúrová- predseda spoločenstva, trvrdila, že zo strany obce nebolo doposiaľ nič akceptované.
Ing. Ľuboš Savara – opätovne poukázal na ochotu obce dohodnúť sa vo veci v záujme oboch strán aj keď požadovaná suma je značne premrštená, avšak stanovisko znalca čo sa týka rozsahu zabratého pozemku pod stavbu TKO je jednoznačne spochybniteľné.
Mária Chodúrová – pokiaľ bude v pondelok, teda 26.9.2011 pripravená zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a požadované finančné prostriedky poukázané na účet spoločenstva, z jeho strany nebudú robené žiadne problémy.
Mgr. Ivan Kasár – je spoločnosť, ktorú zastupuje pani Chodúrová, ochotná počkať s platbou požadovaných finančných prostriedkov ?
Mária Chodúrová – ona, ako predseda Pozemkového spoločenstva Horenice je viazaná uznesením tohto spoločenstva.
Bc. Marián Horečný- poukazuje, ako spoluvlastník predmetného pozemku, že pani Chodúrová je viazaná uznesením valného zhromaždenia spoločenstva. Na zhromaždení bolo okrem iného konštatované, že v žiadnom prípade sa nemá brániť výstavbe skládky TKO. Zároveň doporučuje uskutočniť stretnutie s autorom znaleckého posudku Ing. Wágnerom za účelom stanovenia podmienok uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za účasti oboch sporiacich sa strán.
Mária Chodúrová – prečítala uznesenie valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Horenice, ktorého obsahom je aj určený termín ( do konca volebného obdobia), v ktorom sa má obec Lednické Rovne finančne vyrovnať za zabratý pozemok s Pozemkovým spoločenstvom Horenice.
JUDr. Ľubor Chutko – ako pracovník právneho oddelenia Obecného úradu Lednické Rovne poukázal na skutočnosť, že za súčasného stavu nie je Pozemkové spoločenstvo Horenice právne schopné uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a už vonkoncom kúpnu zmluvu, nakoľko zástupcovia spoločenstva na takýto úkon nie sú zo zákona oprávnený a zmluva by musela byť podpísaná všetkými oprávnenými spoluvlastníkmi predmetného pozemku, zapísaného na LV , čo za súčasného stavu je nemožné.
Ing. Ľuboš Savara – poukázal na to, že nie všetci spoluvlastníci predmetného pozemku sú toho názoru ako volení zástupcovia spoločenstva, niektorí sú úplne iného názoru, aký prezentuje pani predsedníčka Mária Chodúrová. Obec nechce riešiť záležitosť vysporiadania vlastníckych vzťahov do konca súčasne prebiehajúceho volebného obdobia, ale vlastnícke vzťahy požaduje riešiť v súlade so zákonom, ktorý predstavitelia obce sú povinní dodržať.
Mária Šlesárová – poslanec OZ, apelovala na stanovisko Ing. Dušana Šudíka, riaditeľa Ledrov, spol. s r.o. , predsedníčky spoločenstva ako aj starostu obce. Má vedomosť, že niektorí spoluvlastníci majú iný názor ako zástupcovia spoločenstva, ale doporučuje pani Chodúrovej, aby zvolala zasadnutie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Horenice, na rokovanie prizvala zástupcov obce Lednické Rovne a na zhromaždení vyriešiť nezrovnalosti vo výklade jednotlivých názorov. Nedoporučuje vec riešiť súdnou cestou a tým plniť vrecká právnikom. Je v záujme všetkých občanov uzatvoriť rozumnú dohodu, sprevádzkovať skládku TKO a tým vytvoriť predpoklady pre získanie finančných prostriedkov na úhradu zabratého pozemku.
Zdenek Capák –poslanec OZ, nakoľko sa názory na spor rôznia, doporučuje uzatvoriť uvedenú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v cene za meter štvorcový ako navrhuje spoločenstvo ale na plochu, ktorá je skutočne zabratá stavbou novej skládky TKO.
Ing. Dušan Šudík – riaditeľ spoločnosti Ledrov, doporučuje prijať návrh Bc. Mariána Horečného, zástupcu starostu obce Lednické Rovne, aby bola uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na zabratý pozemok pod novou skládkou TKO Podstránie a stanoviť výšku zálohovej platby za súhlasu OZ. Zároveň doporučuje, aby spoločenstvo pozvalo na rokovanie svojho valného zhromaždenia starostu obce a riaditeľa Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne.
JUDr. Ľubor Chutko – opätovne opakoval, aké musia byť dodržané zákonom stanovené podmienky, aby zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a kúpna zmluva bola platne a účinne uzatvorená a akceptovateľná Správou katastra, katastrálnym úradom Púchov.
Ing. Dušan Šudík – doporučuje aby spoločenstvo pozvalo na rokovanie valného zhromaždenia zástupcov obce a spoločnosti Ledrov, a je presvedčený, že po tomto rokovaní bude zmluva o budúcej zmuve uzatvorená.
Mgr. Marián Michalec – primátor mesta Púchov, pozvaný na rokovanie mimoriadneho zasadnutia OZ Lednické Rovne, pani Máriou Chodúrovou, predsedníčkou Pozemkového poločenstva Horenice. Na dnešnom rokovaní, ako člen verejnosti, si vypočul názory a stanoviská zúčastnených na rokovaní. Pozemkové spoločenstvo Horenice ho oslovilo vo veci odkúpenia pozemkov, ktoré sú predmetom rokovania a určenia vlastníckeho práva medzi obcou a spoločenstvom. O kúpu predmetných pozemkov má mesto Púchov záujem, ale má vedomosť o tom, že sú aj iní záujemcovia o odkúpenie pozemkov v danej lokalite od Pozemkového spoločenstva Horenice a majú záujem sa spojiť vo svojom konaní vo veci odkúpenia pozemku.-
Viacero faktov-tvrdení účastníkov rokovania, povedaných na tomto zasadnutí, považuje za nie celkom pravdivé , ale nechce nič doporučovať alebo to ktoré vyjadrenie uznať za pravdivé alebo oprávnené. Poukázal na správny názor JUDr. Ľubora Chutku, zapisovateľa a zamestnanca obce Lednické Rovne, na podmienky uzatvorenia zmluvy medzi obcou a spoločenstvom. Poukázal však na skutočnosť, že ak zástupca spoločnosti nemá právo uzatvoriť určitú formu zmluvy , má toto právo hociktorý spoluvlastník spoločenstva, zapísaný na príslušnom LV a má právo podať na príslušný súd návrh na vydanie predbežného opatrenia s obsahom, ktorý uzná za vhodný. Vyslovil nepochopenie k názoru Mgr. Ivana Kasára vo veci prezentovaného rozdieľneho účtovania za cenu odpadu na bývalej skládke TKO Podstránie.
Ing. Ľuboš Savara - doporučil, aby OZ Lednické Rovne prijalo uznesenie vo veci stanovenia ceny za m2 odkupovanej plochy od Pozemkového spoločenstva Horenice , ale za výmeru, skutočne zastavanú novou skládkou TKO Podstránie. Určenie výmery, ktorú obec Lednické Rovne zastavalo skládkou odpadu , stanoví rokovanie zástupcov obce, Ledrov a Pozemkového spoločenstva Horenice na spoločnom rokovaní.
Mária Šlesárová – požadovala vysvetliť, kto určí presnú výmeru zabratého pozemku novou skládkou TKO Podstránie. Odpovedal starosta obce v tom znení, že toto bude obsahom zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.
Ing. Dušan Šudík – vo veci skutočne zabratej výmery pozemku pod skládku TKO Podstránie sa musí v prvom rade vyjadriť súdny znalec Ing. Wágner v rokovaní zúčastnených účastníkov konania. Je nevyhnutne potrebné, aby určil výmeru a priestor, v ktorom je prekrytie skládky s pozemkom, vo vlastníctve spoločenstva.
Ing. Ľuboš Savara – starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal člen návrhovej komisie Zdenek Capák. K predloženému návrhu mal pripomienku Bc. Marián Horečný, zástupca starostu obce, ktorý požadoval , aby v prípade výkupu pozemku, bola daná možnosť aj zámeny pozemku a nemuselo sa zvolávať ďalšie zasadnutie OZ. Starosta obce prítomným poukázal na grafickom zobrazení časť pozemku, ktorý je potrebné vo vzájomnej zhode vyriešiť a ak bude potrebné riešiť vec inou formou, zvolá zasadnutie OZ. Na záver dal o uznesení hlasovať.
Hlasovanie : všetci „za“

K bodu 4
Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania OZ, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísal : JUDr. Ľubor Chutko


Overovatelia :

 


Bc. Marián Horečný Vladimír Janovec

 

 

 

Bc. Jozef Hollan Ing. Ľuboš Savara
prednosta OcÚ starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:34
TÝŽDEŇ:3014
CELKOM:1782816

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.