Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 12 / 2012

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 22.05.2012 o 15,00 hod. v priestoroch KD Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Lenka Masná a Ing. Ján Vozárik

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ , konaného dňa 14.12.2011, predmetom ktorej okrem iného j e aj oboznámenie poslancov o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, vykonanej v období od 14.02.2012 – 20.04.2012 na tunajšom obecnom úrade a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov kontroly.

2. Informatívnu správu o obstarávaní Zmeny a doplnku č. 3 UPD obce Lednické Rovne

3. Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2011

4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ

5. Stanovisko FML-komisie, k vyradeniu dlhodobého majetku obce z bývalej prevádzky rehabilitácie Lednické Rovne a jeho fyzické zlikvidovanie v zbernom dvore Lednické Rovne

6. Stanovisko FML-komisie k stanoveniu ceny za nájom časti pozemku par. č. KN-C 581/1 pre žiadateľa Jána Vlčka

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. Plat starostu obce tak, ako bol predložený na rokovanie OZ

3. Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce

4. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení :

Predseda : Bc. Marián Horečný

Členovia : Zdenek Capák

Janka Karasová

Mgr. Ivan Kasár

Ing. Ján Vozárik

5.Prijatie rozhodnutia, ktorým sa zamieta vyhovieť požiadavkám pod bodom 4. Prenosil s.r.o. Jilemnického 11 v Lednických Rovniach vo veci rozšírenia obchodných priestorov prestavbou Polyfunkčnej budovy na dvojpodlažnú a rozšíriť výstavbu na par. č. KN-C 405/3 na ul. Jilemnického v k.ú. Lednické Rovne a pod bodom 5. Jána Prenosila a Anny Prenosilovej, ul. Pod brehom 93, Lednické Rovne vo veci zahrnutia pozemkov par. č. KN-C 80/4 a 185/3 v k.ú. Medné pre výstavbu rodinných domov.

6.Prenájom časti pozemku par. č. KN-C 581/1 vo výmere 25 m2 v k. ú. Lednické Rovne, časť Súhradka, žiadateľovi Jánovi Vlčkovi , bytom Súhradka č. 195, Lednické Rovne, pre účel parkovania osobného motorového vozidla v zmysle príslušných právnych predpisov . Nájomné sa stanovuje vo výške 5,00 € za 1m2/rok.

7. Odpredaj pozemku par. č. KN-C 622/6, zastavaná plocha o výmere 160 m2 v k.ú. Lednické Rovne spôsobom ponukového konania v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 o majetku obcí.

8.Pridelenie 3-izbového bytu č. 6 v bytovom dome č. 247/23 žiadateľom Jozefovi Chudadovi a manželke Erike, doteraz bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 197 .

 

9. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku nachádzajúceho sa v bývalej prevádzke rehabilitácie. Majetok fyzicky zlikvidovať v zbernom dvore v Lednických Rovniach.

10. Odpredaj pozemkov, priľahlých k bytovému domu č.s. 200 v časti Súhradka v k.ú. Lednické Rovne za nasledovných podmienok :

- žiadateľ dá na vlastné náklady vypracovať geometrický plán na zameranie pozemku v rozsahu, ako je zakreslené v priloženej snímke z mapy so zameraním existujúcich inžinierskych sietí a prípadných prípojok k vedľajším stavbám za účelom zriadenia vecného bremena. Náklady spojené s vypracovaním zmluvy a návrhy na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci. Cena pozemku za 1 m2 sa stanovuje vo výške 3,00 €/m2.

11. Zadanie zákazky s nízkou hodnotou- verejného rozhlasu a kamerového systému na Námestí slobody priamym zadaním firme Doprastav, a. s. , závod Bratislava, realizátorovi stavby „Rekonštrukcie Námestia slobody Lednické Rovne“. Práce a dodávky vedenia verejného rozhlasu a kamerového systému budú realizované ako pripokládka k rozostavanému vedeniu verejného osvetlenia, podľa spracovaného projektu a odsúhlasenej cenovej kalkulácií v cene 7.990,90 Eur ( vrátane DPH ).

 

E. Súhlasí

1. S návrhom VZN č. 2/2012 k zmene a doplnku č. 3 UPD obce Lednické Rovne

 

F. Neschvaľuje

1.Odpredaj pozemkov par. č. KN-C 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 412/12 a 413 , v k. ú. Lednické Rovne žiadateľovi Rastislavovi Pavlusovi, pre účel výstavby polyfunkčného domu.

2. Odpredaj časti pozemku par. Č. KN-C 27/1, v k. ú. Medné, žiadateľovi Jozefovi Mončekovi. Žiadosť riešiť až po ukončení ROEP-u v obci Lednické Rovne.

 

G. Doporučuje

1. Predložiť na najbližšom riadnom zasadnutí OZ spôsob riešenia a finančného zabezpečenia dopravného riešenia ulíc : Májová, Súhradka, Staré dvory a Medňanská.

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dorota, Dorisa, Titanila

Zajtra má meniny Vanda, Romuald

Kalendár vývozov odpadov

Február 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 1 2
3
4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:79
TÝŽDEŇ:79
CELKOM:1561065

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.