Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 12 / 2012

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 22.05.2012 o 15,00 hod. v priestoroch KD Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Lenka Masná a Ing. Ján Vozárik

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ , konaného dňa 14.12.2011, predmetom ktorej okrem iného j e aj oboznámenie poslancov o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, vykonanej v období od 14.02.2012 – 20.04.2012 na tunajšom obecnom úrade a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov kontroly.

2. Informatívnu správu o obstarávaní Zmeny a doplnku č. 3 UPD obce Lednické Rovne

3. Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce za rok 2011

4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ

5. Stanovisko FML-komisie, k vyradeniu dlhodobého majetku obce z bývalej prevádzky rehabilitácie Lednické Rovne a jeho fyzické zlikvidovanie v zbernom dvore Lednické Rovne

6. Stanovisko FML-komisie k stanoveniu ceny za nájom časti pozemku par. č. KN-C 581/1 pre žiadateľa Jána Vlčka

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. Plat starostu obce tak, ako bol predložený na rokovanie OZ

3. Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce

4. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení :

Predseda : Bc. Marián Horečný

Členovia : Zdenek Capák

Janka Karasová

Mgr. Ivan Kasár

Ing. Ján Vozárik

5.Prijatie rozhodnutia, ktorým sa zamieta vyhovieť požiadavkám pod bodom 4. Prenosil s.r.o. Jilemnického 11 v Lednických Rovniach vo veci rozšírenia obchodných priestorov prestavbou Polyfunkčnej budovy na dvojpodlažnú a rozšíriť výstavbu na par. č. KN-C 405/3 na ul. Jilemnického v k.ú. Lednické Rovne a pod bodom 5. Jána Prenosila a Anny Prenosilovej, ul. Pod brehom 93, Lednické Rovne vo veci zahrnutia pozemkov par. č. KN-C 80/4 a 185/3 v k.ú. Medné pre výstavbu rodinných domov.

6.Prenájom časti pozemku par. č. KN-C 581/1 vo výmere 25 m2 v k. ú. Lednické Rovne, časť Súhradka, žiadateľovi Jánovi Vlčkovi , bytom Súhradka č. 195, Lednické Rovne, pre účel parkovania osobného motorového vozidla v zmysle príslušných právnych predpisov . Nájomné sa stanovuje vo výške 5,00 € za 1m2/rok.

7. Odpredaj pozemku par. č. KN-C 622/6, zastavaná plocha o výmere 160 m2 v k.ú. Lednické Rovne spôsobom ponukového konania v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 o majetku obcí.

8.Pridelenie 3-izbového bytu č. 6 v bytovom dome č. 247/23 žiadateľom Jozefovi Chudadovi a manželke Erike, doteraz bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 197 .

 

9. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku nachádzajúceho sa v bývalej prevádzke rehabilitácie. Majetok fyzicky zlikvidovať v zbernom dvore v Lednických Rovniach.

10. Odpredaj pozemkov, priľahlých k bytovému domu č.s. 200 v časti Súhradka v k.ú. Lednické Rovne za nasledovných podmienok :

- žiadateľ dá na vlastné náklady vypracovať geometrický plán na zameranie pozemku v rozsahu, ako je zakreslené v priloženej snímke z mapy so zameraním existujúcich inžinierskych sietí a prípadných prípojok k vedľajším stavbám za účelom zriadenia vecného bremena. Náklady spojené s vypracovaním zmluvy a návrhy na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci. Cena pozemku za 1 m2 sa stanovuje vo výške 3,00 €/m2.

11. Zadanie zákazky s nízkou hodnotou- verejného rozhlasu a kamerového systému na Námestí slobody priamym zadaním firme Doprastav, a. s. , závod Bratislava, realizátorovi stavby „Rekonštrukcie Námestia slobody Lednické Rovne“. Práce a dodávky vedenia verejného rozhlasu a kamerového systému budú realizované ako pripokládka k rozostavanému vedeniu verejného osvetlenia, podľa spracovaného projektu a odsúhlasenej cenovej kalkulácií v cene 7.990,90 Eur ( vrátane DPH ).

 

E. Súhlasí

1. S návrhom VZN č. 2/2012 k zmene a doplnku č. 3 UPD obce Lednické Rovne

 

F. Neschvaľuje

1.Odpredaj pozemkov par. č. KN-C 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 412/12 a 413 , v k. ú. Lednické Rovne žiadateľovi Rastislavovi Pavlusovi, pre účel výstavby polyfunkčného domu.

2. Odpredaj časti pozemku par. Č. KN-C 27/1, v k. ú. Medné, žiadateľovi Jozefovi Mončekovi. Žiadosť riešiť až po ukončení ROEP-u v obci Lednické Rovne.

 

G. Doporučuje

1. Predložiť na najbližšom riadnom zasadnutí OZ spôsob riešenia a finančného zabezpečenia dopravného riešenia ulíc : Májová, Súhradka, Staré dvory a Medňanská.

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:26
TÝŽDEŇ:2603
CELKOM:1818878

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.