Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenie č.36/2010

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 22.11.2010 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach
__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Adelu Vráblová a Zitu Šlesárová

 

C. Berie na vedomie
1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 26.08.2010
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k druhému návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2010
3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2011, 2012, 2013
4. Informáciu komisie výstavby a ŽP o ÚPD obce a odpredaji pozemkov
5. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ


D. Schvaľuje
1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
3. VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne
4. Druhý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2010 tak v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, ako bol predložený na rokovanie OZ
5. Rozpočet obce na rok 2011 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanieOZ. Rozpočet obce na roky 2012 a 2013 berie OZ na vedomie.
6. Na návrh bytovej komisie prideliť byt č. 17 v bytovom dome č 247/21 v časti Súhradka pani Rácovej Jane, bytom Uhrovecká č. 42/15 a jej partnerovi Bohumilovi Košíkovi, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Sv. Anny č. 141/1


E. Neschvaľuje
1. Odpredaj pozemkov par. č. KN –C 189/8, 1266/1 a 1287/5 žiadateľom Korbel Ján a manželka Marianna, Rovňanská č. 176 . Doporučuje vo veci znovu jednať po zosúladení skutkového stavu s právnym stavom a dosiahnutí dohody s rodinou Bednárovou.
2. odpredaj časti par. č. KN-C 670/27 v k.ú. Lednické Rovne pre žiadateľa Hudecová Eva, bytom Háj 316/16. Odpredaj pozemku by obmedzil prístup spoluvlastníkom domu č. 316/16 pri údržbe domu a prístupu k odpredaným záhradám pri bytovom dome.


E. Ukladá
1.Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne .

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:212
TÝŽDEŇ:2679
CELKOM:1782481

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.