Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenie č.36/2010

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 22.11.2010 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach
__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Adelu Vráblová a Zitu Šlesárová

 

C. Berie na vedomie
1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 26.08.2010
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k druhému návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2010
3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2011, 2012, 2013
4. Informáciu komisie výstavby a ŽP o ÚPD obce a odpredaji pozemkov
5. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ


D. Schvaľuje
1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. VZN č. 2/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
3. VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne
4. Druhý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2010 tak v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, ako bol predložený na rokovanie OZ
5. Rozpočet obce na rok 2011 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanieOZ. Rozpočet obce na roky 2012 a 2013 berie OZ na vedomie.
6. Na návrh bytovej komisie prideliť byt č. 17 v bytovom dome č 247/21 v časti Súhradka pani Rácovej Jane, bytom Uhrovecká č. 42/15 a jej partnerovi Bohumilovi Košíkovi, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Sv. Anny č. 141/1


E. Neschvaľuje
1. Odpredaj pozemkov par. č. KN –C 189/8, 1266/1 a 1287/5 žiadateľom Korbel Ján a manželka Marianna, Rovňanská č. 176 . Doporučuje vo veci znovu jednať po zosúladení skutkového stavu s právnym stavom a dosiahnutí dohody s rodinou Bednárovou.
2. odpredaj časti par. č. KN-C 670/27 v k.ú. Lednické Rovne pre žiadateľa Hudecová Eva, bytom Háj 316/16. Odpredaj pozemku by obmedzil prístup spoluvlastníkom domu č. 316/16 pri údržbe domu a prístupu k odpredaným záhradám pri bytovom dome.


E. Ukladá
1.Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne .

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:172
TÝŽDEŇ:2180
CELKOM:1833180

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.