Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

 

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 21.10.2015  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

 

Program :   

 

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 02.10.2015

  3./  Návrh siedmej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

  4./  Prerokovanie zaradenia obce do MAS

  5./  Prerokovanie Zmluvy o predaji časti podniku

  6./  Prerokovanie prenájmu pozemku - cintorín

  7./  Prerokovanie návrhu na odpredaj pozemkov pod  príjazdovou komunikáciou

  8./  Rôzne

  9./  Návrh a schválenie uznesenia

10./  Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a občanov, ospravedlnil poslancov Bc. Juraja Mašlaňa a p. Milana Cinku, a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku  určil   Mgr.  Eriku  Burianovú,  za  overovateľov   zápisnice   určil    poslancov p.  Milana   Chudadu  a  p. Tomáša  Pokorného,  a  do návrhovej   komisie doporučil  schváliť Ing. Gabrielu Brezániovú  a Ing. Stanislava Backu.  

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce prečítal program rokovania a požiadal poslancov o vyjadrenie.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala doplniť  za bodom 2./   bod  „ Príspevky od občanov“, a v ostatných bodoch pokračovať podľa programu. 

 

Starosta obce dal hlasovať o doplnenom programe rokovania.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie v zmysle čl. 7, bod 14/ „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „ že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslancov (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./

 

            Starosta obce vyzval Ing. Jozefa Tichého, kontrolóra obce, aby previedol kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 02.10.2015. (Viď príloha).

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval, aby v predchádzajúcom uznesení bolo napísané - doplnené, že Ledrovu bolo schválených a požičaných 25 tis.€ a nie, že schvaľuje  šiestu zmena rozpočtu.

 

Starosta dal o návrhu Mgr. Milana Hantáka hlasovať. 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ proti“          -     8 poslancov                     

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

K prevedenej kontrole neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky a uvedené berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

 

Nakoľko nikto z občanov nemal záujem o prednesenie svojho príspevku, starosta obce ukončil tento bod rokovania.   

 

 

K bodu 4./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie siedmu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne. Vysvetlil bežné a kapitálové výdavky a prečítal investičné akcie zahrnuté v tejto zmene rozpočtu. Vypracovanú zmenu rozpočtu obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie OZ a požiadal Mgr.Mišíka, aby prečítal uvedené rozpočtové opatrenie.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal návrh siedmej zmeny rozpočtu obce na rok 2015, vrátane programov a podprogramov  rozpočtovým opatrením č. 7.

 

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – rozpočet bude podporovať, podporuje aj aktivity Ledrovu, ale musí upozorniť na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní. Stavebné práce musia byť vykonané v súlade s uvedeným zákonom.

 

Odpovedal starosta obce – všetko je v súlade so zákonom.

 

Mgr. Milan Hanták –  pred  tromi   mesiacmi  starosta  hovoril,  že na opravu ZUŠ bude stačiť

30 tis.€ a dnes už je rozpočet navýšený o ďalších 7 tis.€. Poukazuje na to, že tí čo to naceňujú nie sú kompetentní.  Upozornil na budovu vo vlastníctve obce, do ktorej zateká a obec s tým nič nerobí, že treba robiť chodníky, a teraz sa schvaľuje  navýšenie na opravu ZUŠ.

 

Odpovedal starosta obce – na uvedené investičné akcie sú vypracované rozpočty, financie musia byť vyčlenené aj v rozpočte. Pôvodný „odhad“ na ZUŠ bol 30 tis.€, ale po vypracovaní rozpočtu je potrebná suma 37 tis.€. Materiály sú k dispozícii na OcÚ, všetky uznesenia sú zverejnené.

 

p. Milan Chudada – spýtal sa p. Hantáka, či sa bol pozrieť na cintoríne na Hôrke? Cena sa navyšovala aj tam. Pôvodný odhad ceny bol 6 tis.€, ale po vykonaní prác sa rozpočet navyšoval, pretože boli urobené všetky nevyhnutné opravy. Útočí na poslancov, že si tu schvaľujeme čo chceme, ale bol sa pozrieť, čo všetko bolo urobené? Jeho spôsob podania a útoky sa tak ľahko nevidia.

 

Mgr. Milan Hanták – poukázal na to, že p. Chudada je predsedom stavebnej komisie,  ale zasadnutia tejto komisie boli už niekoľkokrát zrušené.

 

Odpovedal p. Milan Chudada – rokovanie stavebnej komisie bolo odložené raz pre práceneschopnosť a druhýkrát pre neuvoľnenie z práce. Uvedené bolo včas oznámené všetkým členom komisie.

 

Nakoľko k predloženému návrhu siednej  zmeny rozpočtu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce prečítal uznesenie a  dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 5./

 

Starosta obce požiadal Bc. Hollana, aby prečítal list MAS Naše Považie, v ktorom nás žiadajú o vyjadrenie, či obec Lednické Rovne bude aj ďalej  členom MAS, alebo nie. 

 

Bc. Jozef Hollan – prečítal list združenia  Naše Považie, ktorý je súčasťou materiálov doručených poslancom na dnešné rokovanie OZ.

 

Doplnil starosta obce a vysvetlil, čo je MAS Naše Považie. Uviedol, že MAS – Miestna akčná skupina,  združuje všetky obce a mesto Púchov bývalého Považskobystrického okresu. Jedná sa o 48 obcí. Cez toto združenie obec Lednické Rovne získala financie na rôzne projekty.

Začína nové programové obdobie 2014-2020, starostovia okolitých obcí vyslovili dôveru starostovi obce Lednické Rovne, Mgr. Marianovi Horečnému, a zvolili ho do predsedníctva MAS aj s ďalšími starostami. Ideou MAS je získavať financie z rôznych projektov a prerozdeľovať ich medzi obce, ktoré sú členom MAS.

Starosta obce  otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce prečítal uznesenie a  dal ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce ospravedlnil Mgr. Máriu Balážovú, ktorá musela odísť zo zasadnutia OZ z rodinných dôvodov.

 

 

K bodu 6./

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie zmluvu o predaji časti podniku Ledrov. Materiály ohľadne reštrukturalizácie sú k dispozícii k nahliadnutiu. Poslanci boli písomne oboznámení s touto skutočnosťou. Tým, ktorí sa dostavili bolo podané vysvetlenie.  Informoval, že pravidlá reštrukturalizácie určuje tzv. veriteľský výbor, ktorý postupuje podľa veriteľského plánu pod dohľadom súdu a na základe súdnych uznesení. Dlhy spoločnosti Ledrov sú vyčíslené vo výške 2.185 tis.€. Hodnota skládky bola vyčíslená znalcami na sumu 1.307.690,- €,  čo ani zďaleka nepokryje dlh a vyplatenie všetkých veriteľov. V zmysle zákona musia byť VÚB, daňový úrad a sociálne a zdravotné poistenie  vyplatení na 100%, ostatní menší veritelia musia byť vyplatení na 32%. Toto je reštrukturalizačný plán. Preto predkladáme zmluvu o predaji podniku. Jednoducho povedané, predáme skládku spolu s pozemkom, kupujúci zaplatí túto cenu na účet Ledrovu a Ledrov na základe uznesenia súdu vyplatí veriteľov.  Po tomto úkone, by mala byť spoločnosť Ledrov bez záväzkov. Po konzultácii s právnikmi sme sa rozhodli, že túto zmluvu dávame schvaľovať OZ a následne Valmému zhromaždeniu, aby v budúcnosti nemohol nikto spochybniť  reštrukturalizáciu, a spätne sa domáhať vyplatenia svojich práv, ktoré nemal uplatnené v reštrukturalizácii, a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala o upresnenie, či na zasadnutí OZ budú zmluvu prerokovávať a na Valnom zhromaždení schvaľovať, a ďalej uviedla, že ako poslankyňa a aj ako členka Valného zhromaždenia  využije právo nezúčastniť sa hlasovania o tejto zmluve.   

 

Starosta obce vysvetlil, že uznesenie OZ bude mať odporúčací charakter pre uznesenie Valného zhromaždenia.

 

Mgr.Milan Hanták – poďakoval za úprimnosť kolegyni Brezániovej, a uviedol, že jej prístup je alibistický. Na základe uvedených informácií podá návrh, a myslí si, že pre obyvateľov Lednických Rovní je  jediná prospešná vec, predaj  skládky formou verejnej súťaže.

Poslanecký návrh je, aby OZ schválilo vyhlásenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti a skládky TKO.

 

Starosta obce – ako uviedol už na začiatku, my o tom už nerozhodujeme,  o tom už rozhoduje súd a veriteľský výbor. Spoločnosť je v reštrukturalizácii, a to znamená, že súd a veriteľský výbor rozhodol o tom, ako sa to bude predávať, je to uznesenie súdu. Požiadal p. Hantáka, aby nezávadzal občanov, aj keby sme navýšili cenu, všetko by išlo na pokrytie pohľadávok, my sme v rukách veriteľov.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že na naštudovanie doručených materiálov mal 4 dni z toho 2 dni bol odcestovaný, žiada o poskytnutie uvedených materiálov už niekoľko mesiacov, ďalej požadoval, aby bolo hlasované o jeho návrhu.  

 

Starosta obce – pred dvoma mesiacmi bol p. Hantákovi odoslaný doporučený list, že materiály má k dispozícii k nahliadnutiu v spoločnosti Ledrov  a  uviedol, že o návrhu p. Hantáka nemôže dať hlasovať.

Ďalej podal vysvetlenie o situácii na skládke. Za tento rok máme zo skládky na poplatkoch cca 80 tis.€, v prípade ak skládka prejde do konkurzu, môže ju kúpiť niekto, kto ju uzatvorí, tým prídeme o poplatok. Ďalšie hrozby sú, že môžeme prísť o tri budovy vo vlastníctve obce, pretože v čase, keď sa bral úver, ručilo sa týmito budovami a ďalej hrozia 200 tisícové zmluvné pokuty, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv. Veci sú jasne definované, neschválenie znamená konkurz, a tým môže prísť obec o majetok. Čakal by od p. poslanca zodpovednejší prístup.  

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že to čo je uvedené v zmluve je hrubo poškodzujúce pre obyvateľov obce, pretože to vypracovala JUDr. Bušfy, ktorá je manželka konateľa skládky.

 

Starosta obce – upozornil, že je to schválené súdom a veriteľmi    

 

JUDr. Lenka Kováčová – vysvetlila, že zmluva o predaji časti podniku bola súčasťou reštrukturalizačného plánu, ktorý bol súdom schválený, takže má za to, že aj zmluva o predaji časti podniku,  v takom znení ako ju majú predloženú bola schválená súdom.

 

Mgr. Milan Hanták -  súd neschvaľoval podmienky predaja a tvrdí, že súd rozhodol v neprospech obyvateľov obce Lednické Rovne.

 

JUDr. Lenka Kováčová – zopakovala, že zmluva bola súčasťou - prílohou reštrukturalizačného plánu. Súd schválil reštrukturalizačný plán, a tým aj zmluvu. 

 

Mgr. Milan Hanták – myslí si, že nejde o predaj časti podniku Ledrov, ale o predaj celého podniku Ledrov, pretože nič iné ako pozemok pod skládkou Ledrov nevlastní.

Nesúhlasí s podpisom zmluvy, lebo je podľa neho hrubo poškodzujúca  pre obec, pretože za každý zápis – ťarchu  nám hrozí zmluvná pokuta 20 tis.€.

 

Starosta požiadal p. Hantáka, aký je jeho návrh postupu na vyriešenie situácie na Ledrove, ako chce vyplatiť 2.180 tis.€.

 

Mgr. Milan Hanták – podá trestné oznámenia na každého, keď si bude myslieť, že pácha trestnú činnosť, a povedal na začiatku návrh na vyhlásenie verejnej súťaže.

 

Ing.arch. Emil Michálek – riaditeľ Ledrovu uviedol že, zmluva bola schválená, ako súčasť reštrukturalizačného plánu a opatrenia v nej uvedené sú na ochranu práv kupujúceho v prípade nesplnenia podmienok. Záložné práva, ktoré spomínal p. Hanták, boli poslancom na stretnutí vysvetlené. Tieto záväzky budú uhrádzané, zúčastnili sa niekoľkých rokovaní na daňovom úrade a Megawaste, aby bol záväzok splnený. Súčasný stav je taký, že  dnešným dňom začali pripravovať príkaz na úhradu daňovému úhradu, tej sumy finančných prostriedkov, ktorá zabezpečí, že všetky ťarchy budú odblokované. Odblokovali sme dve ťarchy, ktoré pribudli počas reštrukturalizácie, aj keď sme si mysleli, že sú neoprávnené, ale daňový úrad má svoje predpisy. Prebehlo to tak, že po splatení dlhu daňovému úradu boli za dva dni ťarchy na katastri vymazané, takýmto spôsobom bude prebiehať výmaz aj ostatných tiarch. Pripravujú príkaz na úhradu, ktorý ďalej dávajú odkontrolovať daňovému úradu a následne reštrukturalizačnému správcovi a firme Megaweste, pretože treba odkontrolovať všetky  variabilné symboly a čísla zmlúv. Predpokladajú, že v budúcom týždni by mohli byť ťarchy na katastri vymazané, tým by sme sa  mali  vyhnúť aj plateniu pokút.

 

p. Miloš Holbička – podal návrh na ukončenie rozpravy.

 

Mgr.Milan Hanták - dožadoval sa položenia troch otázok na p. Michálka, použil vyjadrenia typu: „kašlem na to či mám slovo, alebo nie“ a  „nezaujíma ma starosta, či mi berieš slovo, alebo nie“.

 

Starosta obce – upozornil Mgr. Milana Hantáka, aby nevykrikoval a dodržiaval rokovací poriadok a pravidlá slušného správania sa.  Po položení troch otázok na p. Michálka  dá hlasovať o návrhu p. Holbičku.  

 

Mgr. Milan Hanták – pýtal sa, či odblokovanie dvoch zápisov na katastri stálo 25 tis.€,  druhá otázka či Ing. Bušfy a Ing. Staník, ako konatelia Megawaste,  ktorí idú kupovať skládku odpadov, požičali firme  Ledrov svoje peniaze, ako fyzické osoby, a tretia otázka,  čo vlastní Ledrov, okrem skládky?

 

Odpovedal Ing.arch.Emil Michálek – na prvú otázku áno, na druhú otázku nie, ani nepodpisoval žiadnu zmluvu a nemá o takom niečom informácie, a na tretiu otázku, že už niekoľkokrát to bolo prerokované a vymenoval DHIM, stroje, stavebnú techniku, vybavenie pekárne a obchodov,  ktorú vlastnia. 

 

p. Milan Chudada – ospravedlnil sa občanom, za frašku, ktorú tu predvádza p. Hanták. Bije sa za majetok obce, ale neuvedomuje si, že svojim konaním, ktoré nám tu predvádza,  môžeme o tento majetok prísť. Celý rok čo sa stretávame, prebehli stovky rokovaní, za účasti právnikov a predstaviteľov obce, boli sme o týchto veciach informovaní, máme možnosť nahliadnuť do materiálov, a teraz tu niekto vystupuje, že chceme okrádať obyvateľov obce. Situácia je momentálne taká, že dlh, ktorý sme zdedili, je treba riešiť, nič sa neberie, tu sa zachraňuje to, čo sa ešte zachrániť dá. 

 

Starosta obce – uviedol, že situácia je veľmi vážna. Stále sa snažíme iba zachrániť spoločnosť Ledrov a jej majetok a dal hlasovať o návrhu p. Holbičku.

 

Hlasovanie:     „ za“               -       8 poslancov                   

                        „ proti“          -       1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -       0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Následne dal starosta obce hlasovať o zmluve o predaji časti podniku a prečítal znenie uznesenia.

 

Hlasovanie:     „ za“               -       7 poslancov                   

                        „ proti“          -       1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -       1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 7/

 

Starosta obce požiadal  Mgr. Martina Mišíka, aby uviedol na prerokovanie tento bod programu.

 

Mgr.Martin Mišík – uviedol, že uznesením OZ č. 9/2015 bol schválený prenájom  1m2 plochy na cintoríne v Lenických Rovniach.  Nakoľko nikto iný neprejavil záujem, je potrebné schváliť cenu za prenájom 1 m2 plochy pre spoločnosť AWISO Nová Dubnica.   

Navrhovaná cena je 58,40€/rok za 1m2.

Doplnil starosta obce, že obec oslovila firma AWISO Nová Dubnica, že by chceli umiestniť na cintoríne automat na kahance. Uvedenú cenu platia napr. aj v meste Trenčín a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr.Milan Hanták – uviedol, že v obci sú podnikatelia, ktorí predávajú kvety aj sviečky. Každý kto ide na cintorín už sviečku má, to tam už môže byť aj automat na kofolu, kávu a minerálku. Navrhuje, aby podnikateľ platil za prenájom 1m2  plochy sumu 500,-€ za rok.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že  nie je zástancom týchto automatov, a preto nesúhlasí a bude hlasovať proti, a tiež sa jej zdá uvedená cena málo.

 

Starosta obce uviedol, že to chápe ako službu občanom  a dal hlasovať o návrhu p. Hantáka, aby spoločnosť AWISO za prenájom platila 500,-€ za rok.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)            

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o prenájme pozemku spoločnosti AWISO za navrhovanú sumu 58,40 € za 1m2  a rok a prečítal uznesenie.

 

Hlasovanie:     „ za“               -       7 poslancov                   

                        „ proti“          -       2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing. Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -       0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8/

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh odpredaja pozemkov pod príjazdovou cestou na Ul. Javorová. Vysvetlil, že uvedené pozemky predávala realitná kancelária, ktorá predala pozemky bez príjazdovej komunikácie. Na obecný úrad bola doručená žiadosť, aby obec vykúpila pozemky pod príjazdovou komunikáciou, ale bežnou praxou aj v okolitých obciach je, že si stavebníci príjazdovú komunikáciu riešia sami. Nie je reálne, aby obec polovicu rozpočtu vynaložila len na jednu prístupovú cestu k niekoľkým rodinným domom. Hľadáme rôzne formy riešenia, ale očakávame aj ústretový prístup od vlastníkov pozemkov.

 

Doplnila Ing. Margita Kopačková – je to prístupová cesta k 13 rodinným domom. Všetci podieloví spoluvlastníci, ako stavebníci, majú vydané územné rozhodnutie, na to, že majú vybudovať aj prístupovú komunikáciu podľa projektu. Projekt pre stavebné povolenie majú vypracovaný a túto cestu majú vybudovať podľa príslušného projektu, teda noriem so všetkými parametrami šírkovými, odbočovacími pásmi a vjazdovými oblúkmi. Z toho dôvodu predkladáme poslancom také stanovisko, že pokiaľ chcú, aby sa kupovali podielové spoluvlastníctva pod touto navrhovanou prístupovou komunikáciou, musia predať všetky plochy tak, ako by tá cesta mala byť vybudovaná. Alebo je druhá možnosť, aby si usporiadali všetky právne vzťahy tak, aby si požiadali o stavebné povolenie a vybudovali si prístupovú cestu. Pretože oni predkladajú obci návrh na odpredaj podielov prístupovej cesty, ktorá nie je riešená v schválených parametroch podľa projektu. Preto podávajú takýto návrh, pretože cestu v danom okamihu nie je možné vybudovať, pokiaľ nebude právne doriešená. Je potrebné, aby realitná kancelária to, čo  ľuďom sľúbila aj dokončila a vysporiadala všetky právne vzťahy podľa projektu pre stavebné povolenie. Momentálne majú stavebníci na snímke z katastrálnej mapy zakreslené, že cesta je jedna rovná  čiara bez odbočovacích a nájazdových pásov na Ulicu U Duba.

 

Starosta obce dal slovo aj občanom zo spomínanej Ul. Javorová.

 

p.Supek – uviedol, že je vlastníkom parcely na uvedenej ulici. Už pri predaji pozemkov sa vyskytlo veľa nezrovnalostí. Projekt bol realizovaný, keď už väčšina pozemkov bola odpredaná. Pôvodná šírka mala byť 4 m, keď sa zistilo, že to nepostačuje z hľadiska stavebného,  zvýšilo sa na 6 m. Je pravdou, že realitná kancelária nedotiahla všetko tak, ako mala, zabudlo sa na obratisko a  na odbočovacie pásy z Ulice U Duba. Odstupovali aj zo svojich pozemkov, aby šírka cesty bola dodržaná. Oslovili obec aj z toho dôvodu, že keď vydala stavebné povolenie, rátala s tým, že nejaký prístup tam bude musieť byť zabezpečený. Preto požiadali obec, aby im pomohla pri vybudovaní prístupovej cesty s tým, že odstúpia pozemky,  kde sú spoluvlastníkmi.

 

Starosta obce – spýtal sa, aké informácie majú od realitnej kancelárie?

 

p. Supek – pri predaji nebolo definované kto bude budovať cestu ani kanalizáciu

 

p. Eva Chupáčová – majú informácie, že existuje možnosť, aby obec za symbolickú cenu odkúpila uvedenú cestu

 

Ing. Margita Kopačková – upozornila, že všetci stavebníci majú vydané územné rozhodnutie, kde je uvedené, že cestu realizujú stavebníci.

 

Starosta obce doplnil, že na predaji pozemkov niekto zarobil a veci nedotiahol. Určite budeme hľadať riešenie, ale ústretovosť musí byť z oboch strán. Ak by mala obec kupovať pozemky za trhovú cenu, určite to bude problém. Uvažovali sme o verejnom osvetlení, vyvezení cesty makadamom, aby sme stavebníkom zatiaľ pomohli. Zopakoval, že v okolitých obciach to riešia radikálnejšie a cestu si budujú stavebníci na svoje náklady. Prisľúbil pomoc, ale očakáva ústretovosť aj od stavebníkov.

 

p. Eva Chupáčová – neočakávajú vybudovanie cesty hneď, je tam veľa domov ešte nevybudovaných, ale chcú naštartovať proces a vysporiadať to majetkovo, a spýtala sa či sa parametre cesty zmenili, a na odstavné plochy. Bývajú tam už rok a nemôžu skolaudovať.

 

Ing. Margita Kopačková – p. Galová dostala  projekt pre stavebné povolenie odsúhlasený aj  dopravným inšpektorátom, takže uvedený projekt je platný. Podľa projektu sa malo urobiť majetkoprávne usporiadanie cesty, to sa neriešilo. Cesta je navrhnutá projektantom podľa normy, momentálne ste stavebníci, a ak chcete zmeniť projekt pre stavebné povolenie, treba to riešiť s projektantom.  

 

p. Bielik – má záujem na tom, aby sa cesta vyriešila, ale chce upozorniť, že  odbočovacie pásy mu zoberú 14 m z pozemku.

 

Starosta obce – prisľúbil, že bude zvolané stretnutie s občanmi tejto ulice, obec má záujem na tom, aby sa to vyriešilo, budeme hľadať kompromis a požiadal spoluvlastníkov pozemkov, aby si zvolili zástupcov, ktorí by sa zúčastnili na ďalších možných rokovaniach a prezentovali názor všetkých zúčastnených, a opäť požiadal o ústretovosť stavebníkov.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhla stretnutie poslancov s občanmi Ulice Javorovej, kde by spoločne hľadali riešenie a zaujali nejaké stanovisko.

 

Starosta obce – navrhol, aby problematiku najskôr prejednali s dotknutými inštitúciami a potom predložili stavebníkom možnosti riešenia.

 

Doplnila Ing. Kopačková – nakoľko si stavebníci platili projekt je potrebné, aby sa zúčastnil jednania aj projektant. Ak by sa riešili technické požiadavky alebo zmeny projektu, je nutné, aby sa zúčastnil.

 

Starosta obce uviedol, že uvedenú problematiku berie OZ na vedomie.

 

K bodu 9/                  Rôzne

 

            Starosta obce informoval,  že v uvedenom bode majú poslanci materiál – zmluvu o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest.  Ide o projekt realizovaný Úradom vlády a Ministerstvom financií v spolupráci so ZMOS-om. Pre obec to znamená, že obdrží 20 ks nových počítačov s programovým vybavením a multifunkčné zariadenia s tým, že túto zmluvu podpisujeme na dobu určitú do konca roka – na skúšobnú dobu a zdarma. Ak sa rozhodneme, že  od nového roka počítače berieme, bude obec platiť 4 tis.€ ročne. Táto suma zahŕňa komplet počítačové vybavenie pre všetkých pracovníkov OcÚ s programovým vybavením a servisom. Do tohto projektu sa zapojilo približne 1200 obcí, a realizuje sa z dôvodu elektronického prepojenia úradov SR  a  požiadal Mgr. Mišíka o doplnenie.

 

Mgr. Martin Mišík – vysvetlil, že od 01.01.2017 budú mať všetky úrady povinnosť komunikovať s občanmi elektronickým spôsobom. Je to obdobný systém, ako zavedenie elektronických občianskych preukazov, kde sú všetky vyrozumenia doručované do elektronickej schránky, ktorá je teraz zriadená každému občanovi pri narodení.  Ministerstvo financií v spolupráci so ZMOS-om vytvorilo združenie, ktoré sa nazýva DEUS, a toto združenie cestou európskych štrukturálnych fondov poskytlo obciam kompletné počítačové vybavenie vrátane softwaru a antivirového zabezpečenia. Celý systém bude napojený na portál verejnej správy. Ak sa obec nezapojí do tohto projektu, bude si musieť všetko počítačové vybavenie a prepojenie s portálom verejnej správy hradiť sama k 01.01.2017. Ak vstúpime do zmluvného vzťahu so združením, pre obec to znamená od  nového roka poplatok 1,-€ na občana, čo predstavuje sumu cca 4 tis.€ ročne. Ponúkajú servis všetkého zariadenia a kompletnú správu informačného systému.

Doplnil starosta obce – sú to  kompatibilné programy s programami, ktoré v súčasnosti používame na OcÚ, takže je možné preklopenie dát, jedná sa hlavne o údaje z evidencie obyvateľstva, správy daní a účtovné programy. Garantmi projektu sú Úrad vlády SR, Ministerstvo financií a ZMOS. Otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – zmluva sa uzatvára na dobu určitú do konca roka 2015. Koľko sa má zaplatiť za tento rok, ak sa to uzatvorí? Či počítače zostanú obci a za akú cenu? Vyjadril názor, že jeden notebook stojí okolo 300,-€ a cena 4 tis.€ ročne je veľa.

 

Mgr. Martin Mišík – je to pilotný projekt a celý tento systém je ponúknutý do konca tohto roka bezplatne.  Plánujeme systém využívať aj ďalej, čo znamená poplatok 1,-€ na obyvateľa za rok, čo je cca 4 tis.€ ročne. 

Doplnil starosta obce – ide o kompletné počítačové vybavenie aj so správou systému.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že 4.200,-€ je dosť, sama vlastní cestovnú agentúru a výdavky na počítačové vybavenie, software, licencie a rezervačné systémy ju ročne stoja polovicu sumy, ktorú by platil OcÚ.

 

Mgr. Milan Hanták – „Obecný úrad bude zhromažďovať všetky osobné údaje občanov, to sa kde vraciame do komunizmu? To budú chcieť aj čísla topánok? “

 

Odpovedal Mgr. Martin Mišík – obecný úrad všetky tieto údaje zhromažďuje v rámci matriky a evidencie obyvateľstva. OcÚ má rôzne oddelenia a v rámci svojich kompetencií pracovníci evidujú takéto údaje. V zmluve je zhrnutý komplexný rozsah, čo v rámci úradu zabezpečujeme. Jedná sa o elektronizáciu, ktorá si vyžaduje určitý rámec údajov.  

 

Ing. Gabriela Brezániová – doplnila, že každý, kto je pripojený na verejný systém musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt, bez toho sa nedá nakladať s osobnými údajmi.

 

Starosta obce uviedol, že uvedenú informáciu OZ berie na vedomie.

 

Ďalej starosta obce podal informáciu o činnosti OcÚ:

 • pracujeme na vysporiadaní pozemkov pod ZŠ, z operačných programov sa dajú čerpať financie na zatepľovanie, ale musíme byť vlastníkmi pozemkov
 • predložili poslancom program RIUS, sú to plány obcí na opravy a budovanie investičných akcií a vymenoval niektoré z uvažovaných plánov
 • v utorok 27.10.2015 sa uskutoční vizitácia farnosti a OcÚ navštívi otec biskup         
 • uskutočnilo sa odovzdanie repasovaného hasičského vozidla TATRA ministrom vnútra p.Kaliňákom a predsedom TSK p. Baškom, taktiež by nám mali v blízkej dobe  odovzdať protipovodňový vozík
 • zrealizovalo sa asfaltovanie cesty popri sklárňach, čo bolo prisľúbené od predsedu TSK
 • plánujeme zrealizovať výmenu okien a dverí na zdravotnom stredisku
 • zrealizovali sme výmenu dverí a okien v MŠ
 • po polročnom jednaní spoločnosť SWAN odstúpila od správy káblovej televízie
 • p. Barková dala výpoveď z priestorov hotela, navštívili nás zástupcovia Slovenskej sporiteľne, že hľadajú vhodnejšie priestory pre svoju pobočku,
 • plánujeme rekonštrukciu priestorov OcÚ
 • prečítal správu o činnosti OcÚ predloženú na zasadnutí OZ v Hor.Hôrke
 • prebehlo stretnutie s občanmi z časti Majer, situačný plán je zverejnený vo vývesných tabuliach obce

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa zástupcu starostu Mgr. Martina  Mišíka, čo urobil pre obec za plat 1.300,-€ v mesiaci september  2015

 

Mgr. Martin Mišík – od rána až do 16,00 hodiny sa snaží pre túto obec urobiť maximum a  pozval Mgr. Hantáka na OcÚ, aby si pozrel, na čom pracuje. Zabezpečil napr. financie na opravu MŠ.

 

Mgr. Milan Hanták – chcel vedieť, či sumu 8 tis.€ vybavil za mesiac september a od koho.

 

Starosta obce – nechápe o čo ide p. Hantákovi, požiadal ho, aby sa začal správať ako poslanec OZ, ak má nejaké návrhy nech ich prednesie, ale nech nerobí zo zasadnutia OZ frašku.

 

Mgr. Milan Hanták – dožadoval sa odpovede na otázku, od koho dostala obec sponzorské?

 

Odpovedal starosta obce – vďaka tomu, že p. Mišík má občianske združenie na 2% z daní, získali sme financie v objeme 8 tis.€ od spoločnosti Continentál a Yura s tým, že sme sa zaviazali použiť uvedené financie na opravu MŠ. Keby p. Mišík toto združenie nemal nezískali by sme tieto peniaze.

 

p. Ferdinand Šlesar -  spýtal sa p. poslanca Hantáka, za čo on berie peniaze. Dôchodkový vek nemá, ruky má zdravé, nohy má zdravé, nech ide robiť a živiť sa, nech nie je na ťarchu spoločnosti. Nech sa nestará o to, kto má, čo má a za čo má. Nech sa stará v prvom rade sám o seba, aby nebol na ťarchu spoločnosti.

 

Mgr. Milan Hanták – vykrikoval na p. Šlesara, či spáva v obecnom zariadení?

 

Starosta obce verbálne vstúpil do sporu a  požiadal p. Šlesara o ukončenie diskusie a p. Hantáka o to, aby sa správal ako poslanec OZ.

 

p. Mária  Šlesarová – spýtala sa, či sa bude upravovať cesta v Kolónii, a kedy sa bude robiť verejné osvetlenie a prechod pre chodcov v Horenickej Hôrke pri autobusovej zastávke.

 

Odpovedal starosta obce – na Uhroveckej ulici sa buduje kanalizácia, ešte nie sú všetky rodinné domy pripojené, majú na to zhruba jeden rok. Až potom sa bude uvažovať o oprave cesty. O osvetlení čakárne uvažujeme.

 

p. Fecková – uviedla, že sa jej nepáči, že v obci skončil podnikanie opravár bicyklov, a či by nebolo pre občanov dobré, keby bola v obci opravovňa obuvi a krajčírstvo.

 

Odpovedal starosta obce – p. Karas uviedol, že končí zo zdravotných dôvodov. V budúcnosti plánujeme Dom služieb rekonštruovať, ak by mal niekto záujem o tieto priestory, radi vyhovieme.

 

p. Jozef Prekop – pravidelne chodí na zasadnutia OZ a nepáčia sa mu stanoviská poslancov. Podľa jeho názoru sú závislé „od Vás troch“. Očakával by viac kultúry počas rokovania OZ.

 

Odpovedal starosta obce – ak svojimi vyjadreniami niekoho urazil, tak sa ospravedlňuje. Váži si všetky príspevky občanov, a na vysvetlenie dodal, že s poslancami sa stretávajú niekoľkokrát v mesiaci, diskutujú, hľadajú riešenia, možno preto sa zdajú ich názory jednosmerné. Ľudia si sami urobia závery.

 

p.Fecková – vyslovila sa, že je dehonestujúce, keď sa poukazuje na p. Hantáka, že žije z výsluhového dôchodku. Každý má dôchodok, podľa toho kde robil.

 

p. Milan Chudada – požiadal o vyriešenie situácie pri parkovaní zamestnancov YURY. Parkujú v blízkosti autobusovej zastávky a ničia tak dlažbu v jej okolí. Navrhol, či by nebolo vhodné umiestniť tam zákazovú značku. YURA má veľké parkovisko, aj tak zamestnanci parkujú vedľa cesty a zastávky.

 

Mgr. Milan Hanták – poukázal na problém pri zdravotnom stredisku. Pri daždi voda steká z komunikácie ku bytovke a vytápa im garáže. Požiadal o vysvetlenie majetkového stavu, kto je vlastníkom.

 

Odpovedal starosta obce – niektoré pozemky sú obecné, niektoré vlastní majiteľ lekárne. Plánujeme vybudovanie parkoviska pri telocvični, požiadali sme TSK o výmenu pozemkov, hľadáme riešenia.

 

K bodu 10./

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal Ing. Stanislav Backo.

 

Hlasovanie:     „ za“               -       8 poslancov                   

                        „ proti“          -       1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -       0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Milan Chudada 

p. Tomáš Pokorný

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:129
TÝŽDEŇ:3133
CELKOM:1802474

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.