Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 11 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 21.10.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9  poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Gabriela Brezániová a Ing. Stanislav Backo

 

C.  Berie na vedomie

   

1.  Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 10/2015 zo zasadnutia dňa 02.10.2015.

2.  Návrh odpredaja pozemkov pod príjazdovú komunikáciu, z toho dôvodu, že komunikáciu

     nemožno realizovať bez celkového právneho usporiadania pozemkov pod projektovanou

     komunikáciou.

3.  Zmluvu o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

4.  Správu starostu obce o činnosti obecného úradu

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ s doplnením bodu 3./ Príspevky od občanov, ostatné

     body sa posúvajú.

2.  V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník  rozpravy  môže  mať  faktickú  poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako

     2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

3.  Siedmu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov     a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ.     

4.  Zaradenie obce Lednické Rovne do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), IČO: 42 025 257, pre programovacie obdobie 2014 – 2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.

5. Odporúčanie valnému zhromaždeniu spoločnosti Ledrov, spol. s. r. o. v reštrukturalizácií, aby došlo k schváleniu Zmluvy o predaji časti podniku, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

6.  Prenájom pozemku na cintoríne Lednické Rovne, parc. č. 87/2 v k. ú. Lednické Rovne vo výmere 1m2. Výška prenájmu je 58,40 € za  1 m2 ročne. Ostatné dojednania, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

7.  Návrh p. Miloša Holbičku o ukončení diskusie v bode 6./

 

E. Neschvaľuje

 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka na zmenu uznesenia č. 10/2015 v bode

D./ Schvaľuje – doplniť, že šiesta zmena rozpočtu sa týka pôžičky 25 tis.€ spoločnosti Ledrov. 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka o zmene výšky prenájmu 1m2 pozemku pod automat na kahance na cintoríne v Lednických  Rovniach  na sumu  500,-€/ m2 za rok.
  2.  

 

E. Ukladá

 

1.

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:152
TÝŽDEŇ:152
CELKOM:1816427

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.