Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 10 / 2015

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 02.10.2015     o 17,00  hod. v KD  Horenická Hôrka

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  11  poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  p. Milan Chudada  a  p. Peter Greguška

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 9/2015 zo zasadnutia OZ  dňa 03.09.2015.

2. Odvolanie podané na daňový úrad – spol. Ledrov s. r. o.

3. Uzatvorenie zmluvy s Ing. Uramom o poskytovaní poradenskej a konzultačnej činnosti pri

    poskytovaní NFP

4. Informáciu o výpovedi z nájmu p. Emílie Barkovej, tak ako bola prednesená na zasadnutie 

5. Žiadosť  p. Ireny Štefinovej o pridelenie náhradného pozemku v obci 

6. Informáciu starostu obce o činnosti OcÚ

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ.

2.  Šiestu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov     a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ.     

3.  Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim Eva Šerá, rod. Šlesarová, bytom Pod Brehom č. 88/21, Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok v intraviláne obce v k. ú. Horenice, parc. KNC č. 3/2 zastavané plochy a nádvoria o určenej výmere 90 m2, evidovanom na LV č. 881 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 159/2015.

4.  Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 7 000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie GP vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy.

 

E. Ukladá

  1.  -

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár