Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 10 / 2015

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 02.10.2015     o 17,00  hod. v KD  Horenická Hôrka

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  11  poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  p. Milan Chudada  a  p. Peter Greguška

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 9/2015 zo zasadnutia OZ  dňa 03.09.2015.

2. Odvolanie podané na daňový úrad – spol. Ledrov s. r. o.

3. Uzatvorenie zmluvy s Ing. Uramom o poskytovaní poradenskej a konzultačnej činnosti pri

    poskytovaní NFP

4. Informáciu o výpovedi z nájmu p. Emílie Barkovej, tak ako bola prednesená na zasadnutie 

5. Žiadosť  p. Ireny Štefinovej o pridelenie náhradného pozemku v obci 

6. Informáciu starostu obce o činnosti OcÚ

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ.

2.  Šiestu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov     a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ.     

3.  Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim Eva Šerá, rod. Šlesarová, bytom Pod Brehom č. 88/21, Lednické Rovne. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok v intraviláne obce v k. ú. Horenice, parc. KNC č. 3/2 zastavané plochy a nádvoria o určenej výmere 90 m2, evidovanom na LV č. 881 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 159/2015.

4.  Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec Lednické Rovne a budúcim kupujúcim budúci vlastník garáže – novostavby. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na garáž, vrátane pozemku, ktorý bude touto garážou zastavaný, v celosti. Celková cena za garáž bola stanovená dohodou na sumu 7 000,- €. Budúci kupujúci uhradí obci aj cenu za vyhotovenie GP vo výške 80,-€ a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € v hotovosti do pokladne budúceho predávajúceho pri podpise kúpnej zmluvy.

 

E. Ukladá

  1.  -

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušan

Zajtra má meniny Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
25
26 27
28
29
30 1
2
3 4 5
6
7 8
9
10 11
12
13
14 15
16
17 18
19
20
21 22
23
24 25 26
27
28 29
30
31 1 2
3
4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 438
TÝŽDEŇ: 1613
CELKOM: 1409090

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.