Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenie č.21/2009

 

U Z N E S E N I E č. 21 / 2009

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 20.04.2009 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 6 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Jaroslav Savara a Ing. Ivan Salay

 

C. Berie na vedomie
1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ


2. Správu kontrolórky obce Lednické Rovne o kontrolnej činnosti za rok 2008


3. Správu náčelníka ObP Lednické Rovne o činnosti od posledného zasadnutia OZ

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ


2. VZN č. 2/2009 o miestnych poplatkoch a úhradách za pracovné úkony, vykonané pracovníkmi OcÚ Lednické Rovne.


3. Návrh komisie výstavby a ŽP vo veci Doplnku č. 3 a zmeny UPD Lednické Rovne


4. Za kronikára obce Mgr. Mariána Mišíka a jeho ročnú odmenu vo výške 100 €.


5. vyhovieť žiadosti manželov Székelyových a ich syna Jána Székelyho, bytom Led. Rovne, Háj č. 363 vo veci vylúčenia navrhovanej prístupovej cesty k navrhovaným stavebným pozemkom v časti Na Kopánke a riešiť technickú vybavenosť cez jestvujúcu cestu Na Kopánke od rodinného domu p. Ireny Stopovej.


6. vyhovieť žiadosti Ing. Pavla Brnku a JUDr. Ľubora Chutku vo veci rozšírenia záberu plôch pre IBV z par. č. KN 489/1, ktorá je v správe Slovenského pozemkového fondu a spracovanie štúdie pre realizáciu IBV a tieto zapracovať do Doplnku č. 3.


7. požiadavku vlastníkov pozemkov v k. ú. Hôrka o doplnenie plôch pre IBV v lokalite „Záhumnie“, za cintorínom na Hôrke. Rozsah pozemkov k rozšíreniu komunikácie upresniť v zastavovacej štúdii v spoločných nákladoch so žiadateľmi o výstavbu.


8. vyhovieť požiadavke spoločnosti pána Prenosila Jána, Jilemnického 11, Lednické Rovne , vo veci zaradenia pozemku par. č. 283 v časti Horepotočie v k. ú. Hôrka pre účely výstavby výrobných priestorov a pozemok zahrnúť do Doplnku č. 3 a zmeny ÚP. Žiadateľ sa bude podieľať na prípravných prácach, predkladaní podkladov ku zapracovaniu lokality do ÚP a jej posudzovaní v zmysle príslušných právnych predpisov.


9. vyhovieť žiadosti Mgr. Ladislava Marmana, bytom Púchov, Okružná ul. vo veci zadelenia pozemku par. č. KN 59/5 v k. ú. Horenice do ÚPD obce pre účely výstavby IBV a žiadosti Dalibora Hochlu a manž., bytom Púchov vo veci vybudovania prístupovej cesty v k.ú. Horenice a tieto požiadavky zahrnúť do Doplnku č. 3. Žiadateľov o zaradenie pozemkov pod výstavbu komunikácie zaviazať k predkupnému právu obce na potrebnom rozšírení jestvujúcej komunikácie pre umiestnenie potrebnej technickej vybavenosti. Rozsah pozemkov k rozšíreniu komunikácie upresniť v zastavovacej štúdii v spoločných nákladoch so žiadateľmi.


10. na základe žiadosti p. Miroslava Chudadu, bytom Led. Rovne, Horenická č. 56 schvaľuje zmenu využitia pozemkov par. č. KN 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5 v k.ú. Horenice pre účely IBV a prístupovej cesty a tieto začleniť do Doplnku č. 3. Prípravné práce a realizáciu prístupovej komunikácie si zabezpečia majitelia nehnuteľností.


11. žiadosť podielových spoluvlastníkov , manželov Šutkových a pána Žiačika, obaja bytom Púchov vo veci vylúčenia navrhovanej cesty v časti Kopánky, cez pozemok par.č. KN 583/28. Majetkoprávne usporiadanie cesty bude zrealizované po vypracovaní zastavovacej štúdie, na ktorej sa budú podieľať vlastníci-záujemcovia o výstavbu IBV.


12. zahrnutie plochy pre elektrotechnický priemysel a rozšírenie ľahkého priemyslu na pozemku par. č. KN 407/2 vo vlastníctve YURA Corporacion Slovakia, v spolupráci s TSK riešiť navrhovanú preložku št. cesty-obchvat Lednických Rovní, zmenu využitia plôch verejnej zelene v časti Háj ( bývalé drevené baráky )na výstavbu IBV a tech. vybavenosti a zmenu funkčného využitia centra obce v mieste projektovaných autobusových zástavok ( základy ). Tieto zmeny zabudovať do Doplnku č. 3. a zmeny.


13. odpredaj pozemkov v k. ú. Lednické Rovne, v časti Háj ich užívateľom v zmysle GP č. 159/2000 v cene 1,85 € / m2. Kupujúci uhradia alikvótnu časť za vypracovanie GP vo výške 57,15 € , ako aj náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k pozemkom . Na pozemky bude zriadené záložné právo , spočívajúce v práve vlastníka kanalizácie- RONA a.s. ako aj vlastníkov bytov v bytovom dome č.s. 337- za účelom údržby a opráv kanalizácie, vyznačenej GP.


14. odpredaj časti pozemku par. č. 302/1 v k. ú. Lednické Rovne , za účelom výstavby 8 ks garáží pre vlastníkov bytov v bytovom dome č.s. 75 na ul. Medňanská. Žiadatelia si dajú vypracovať GP na odčlenenie parciel na vlastné náklady podľa dispozícií pracovníkov OcÚ Led. Rovne , zabezpečia náhradnú výsadbu za vyrezané dreviny v súlade s rozhodnutím obce a budú znášať všetky náklady , spojené s prevodom vlastníckeho práva k pozemkom. Cena pozemkov pod garáže bude činiť 2,32 € / m2 predávanej plochy.


15. výkup pozemkov na ul. Na kopánke v časti od domu pani Stopovej Ireny po dom pani Ďurišovej za účelom rozšírenia prístupovej komunikácie a vybudovania technickej vybavenosti v cene 2,33 € / m2 od ich vlastníkov v zmysle GP č 29/2007, vypracovanom Ing. Jantošom zo dňa 21.12.2007.


16. požiadavku vlastníka pozemku par. č. 130 v k. ú. Horenice o riešenie prístupu k uvedenej nehnuteľnosti. Požiadavka bude riešená v rámci zastavovacej štúdie pre lokalitu Lúčky, v zmysle žiadosti Bc. Jozefa Vrábla a manž. Ľubomíry, bytom Led. Rovne, Súhradka č. 197.

E. Neschvaľuje

1. žiadosť p. Ľubomíra Kvasničku , bytom Zakvášov, 1518/52-10 Považská Bystrica, vo veci odpredaja pozemku par. č. KN 372/16, z dôvodov vedených inžinierskych sietí cez predmetný pozemok.


2. odpredaj pozemku na výstavbu garáže v zmysle žiadosti pána Karola Bakoša, bytom Lednické Rovne, Záhradná č. 79. Predmetná žiadosť bude opätovne prerokovaná po vyjadrení vlastníkov bytov v bytovom dome č.s. 79.


3. žiadosť p. Horečnej Andrei, bytom Led. Rovne, Súhradka č. 190 a Pavla Bošku, bytom Lednické Rovne, Háj č. 355 vo veci zmeny funkčného využitia pozemku, par. č. KN 511/2 v k. ú. Lednické Rovne.
Touto žiadosťou sa bude OR a OZ zaoberať po prehodnotení využitia plôch, na ktorých sa nachádza aj pozemok žiadateľov.

F. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto
zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:210
TÝŽDEŇ:660
CELKOM:1803662

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.