Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č.21/2009

 

U Z N E S E N I E č. 21 / 2009

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 20.04.2009 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 6 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Jaroslav Savara a Ing. Ivan Salay

 

C. Berie na vedomie
1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ


2. Správu kontrolórky obce Lednické Rovne o kontrolnej činnosti za rok 2008


3. Správu náčelníka ObP Lednické Rovne o činnosti od posledného zasadnutia OZ

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ


2. VZN č. 2/2009 o miestnych poplatkoch a úhradách za pracovné úkony, vykonané pracovníkmi OcÚ Lednické Rovne.


3. Návrh komisie výstavby a ŽP vo veci Doplnku č. 3 a zmeny UPD Lednické Rovne


4. Za kronikára obce Mgr. Mariána Mišíka a jeho ročnú odmenu vo výške 100 €.


5. vyhovieť žiadosti manželov Székelyových a ich syna Jána Székelyho, bytom Led. Rovne, Háj č. 363 vo veci vylúčenia navrhovanej prístupovej cesty k navrhovaným stavebným pozemkom v časti Na Kopánke a riešiť technickú vybavenosť cez jestvujúcu cestu Na Kopánke od rodinného domu p. Ireny Stopovej.


6. vyhovieť žiadosti Ing. Pavla Brnku a JUDr. Ľubora Chutku vo veci rozšírenia záberu plôch pre IBV z par. č. KN 489/1, ktorá je v správe Slovenského pozemkového fondu a spracovanie štúdie pre realizáciu IBV a tieto zapracovať do Doplnku č. 3.


7. požiadavku vlastníkov pozemkov v k. ú. Hôrka o doplnenie plôch pre IBV v lokalite „Záhumnie“, za cintorínom na Hôrke. Rozsah pozemkov k rozšíreniu komunikácie upresniť v zastavovacej štúdii v spoločných nákladoch so žiadateľmi o výstavbu.


8. vyhovieť požiadavke spoločnosti pána Prenosila Jána, Jilemnického 11, Lednické Rovne , vo veci zaradenia pozemku par. č. 283 v časti Horepotočie v k. ú. Hôrka pre účely výstavby výrobných priestorov a pozemok zahrnúť do Doplnku č. 3 a zmeny ÚP. Žiadateľ sa bude podieľať na prípravných prácach, predkladaní podkladov ku zapracovaniu lokality do ÚP a jej posudzovaní v zmysle príslušných právnych predpisov.


9. vyhovieť žiadosti Mgr. Ladislava Marmana, bytom Púchov, Okružná ul. vo veci zadelenia pozemku par. č. KN 59/5 v k. ú. Horenice do ÚPD obce pre účely výstavby IBV a žiadosti Dalibora Hochlu a manž., bytom Púchov vo veci vybudovania prístupovej cesty v k.ú. Horenice a tieto požiadavky zahrnúť do Doplnku č. 3. Žiadateľov o zaradenie pozemkov pod výstavbu komunikácie zaviazať k predkupnému právu obce na potrebnom rozšírení jestvujúcej komunikácie pre umiestnenie potrebnej technickej vybavenosti. Rozsah pozemkov k rozšíreniu komunikácie upresniť v zastavovacej štúdii v spoločných nákladoch so žiadateľmi.


10. na základe žiadosti p. Miroslava Chudadu, bytom Led. Rovne, Horenická č. 56 schvaľuje zmenu využitia pozemkov par. č. KN 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5 v k.ú. Horenice pre účely IBV a prístupovej cesty a tieto začleniť do Doplnku č. 3. Prípravné práce a realizáciu prístupovej komunikácie si zabezpečia majitelia nehnuteľností.


11. žiadosť podielových spoluvlastníkov , manželov Šutkových a pána Žiačika, obaja bytom Púchov vo veci vylúčenia navrhovanej cesty v časti Kopánky, cez pozemok par.č. KN 583/28. Majetkoprávne usporiadanie cesty bude zrealizované po vypracovaní zastavovacej štúdie, na ktorej sa budú podieľať vlastníci-záujemcovia o výstavbu IBV.


12. zahrnutie plochy pre elektrotechnický priemysel a rozšírenie ľahkého priemyslu na pozemku par. č. KN 407/2 vo vlastníctve YURA Corporacion Slovakia, v spolupráci s TSK riešiť navrhovanú preložku št. cesty-obchvat Lednických Rovní, zmenu využitia plôch verejnej zelene v časti Háj ( bývalé drevené baráky )na výstavbu IBV a tech. vybavenosti a zmenu funkčného využitia centra obce v mieste projektovaných autobusových zástavok ( základy ). Tieto zmeny zabudovať do Doplnku č. 3. a zmeny.


13. odpredaj pozemkov v k. ú. Lednické Rovne, v časti Háj ich užívateľom v zmysle GP č. 159/2000 v cene 1,85 € / m2. Kupujúci uhradia alikvótnu časť za vypracovanie GP vo výške 57,15 € , ako aj náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k pozemkom . Na pozemky bude zriadené záložné právo , spočívajúce v práve vlastníka kanalizácie- RONA a.s. ako aj vlastníkov bytov v bytovom dome č.s. 337- za účelom údržby a opráv kanalizácie, vyznačenej GP.


14. odpredaj časti pozemku par. č. 302/1 v k. ú. Lednické Rovne , za účelom výstavby 8 ks garáží pre vlastníkov bytov v bytovom dome č.s. 75 na ul. Medňanská. Žiadatelia si dajú vypracovať GP na odčlenenie parciel na vlastné náklady podľa dispozícií pracovníkov OcÚ Led. Rovne , zabezpečia náhradnú výsadbu za vyrezané dreviny v súlade s rozhodnutím obce a budú znášať všetky náklady , spojené s prevodom vlastníckeho práva k pozemkom. Cena pozemkov pod garáže bude činiť 2,32 € / m2 predávanej plochy.


15. výkup pozemkov na ul. Na kopánke v časti od domu pani Stopovej Ireny po dom pani Ďurišovej za účelom rozšírenia prístupovej komunikácie a vybudovania technickej vybavenosti v cene 2,33 € / m2 od ich vlastníkov v zmysle GP č 29/2007, vypracovanom Ing. Jantošom zo dňa 21.12.2007.


16. požiadavku vlastníka pozemku par. č. 130 v k. ú. Horenice o riešenie prístupu k uvedenej nehnuteľnosti. Požiadavka bude riešená v rámci zastavovacej štúdie pre lokalitu Lúčky, v zmysle žiadosti Bc. Jozefa Vrábla a manž. Ľubomíry, bytom Led. Rovne, Súhradka č. 197.

E. Neschvaľuje

1. žiadosť p. Ľubomíra Kvasničku , bytom Zakvášov, 1518/52-10 Považská Bystrica, vo veci odpredaja pozemku par. č. KN 372/16, z dôvodov vedených inžinierskych sietí cez predmetný pozemok.


2. odpredaj pozemku na výstavbu garáže v zmysle žiadosti pána Karola Bakoša, bytom Lednické Rovne, Záhradná č. 79. Predmetná žiadosť bude opätovne prerokovaná po vyjadrení vlastníkov bytov v bytovom dome č.s. 79.


3. žiadosť p. Horečnej Andrei, bytom Led. Rovne, Súhradka č. 190 a Pavla Bošku, bytom Lednické Rovne, Háj č. 355 vo veci zmeny funkčného využitia pozemku, par. č. KN 511/2 v k. ú. Lednické Rovne.
Touto žiadosťou sa bude OR a OZ zaoberať po prehodnotení využitia plôch, na ktorých sa nachádza aj pozemok žiadateľov.

F. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto
zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár