Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Návrhy VZN

Návrhy VZN

 

VZN č. 2 / 2009 .
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lednické Rovne . dňa: .....................
VZN nadobúda účinnosť dňa: ...................2009

 

 


Obecné zastupiteľstvo v Lednických Rovniach na základe § 4 a § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Lednické Rovne toto


V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

č. 2 / 2009

o miestnych poplatkoch za úkony, vykonané na Obecnom úrade Lednické Rovne pri výkone územnej samosprávy

Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je sadzobník poplatkov

 

 

I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. I.

1.Toto nariadenie upravuje a bližšie špecifikuje miestne poplatky /ďalej len poplatky/ za úkony , vykonané pri výkone územnej samosprávy pracovníkmi Obecného úradu Lednické Rovne .
2. Obec Lednické Rovne je oprávnená vymáhať a vyberať poplatky za úkony vykonané pri výkone samosprávy v súlade s § 4, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Čl. II.
Poplatník a poplatková povinnosť
1. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. Ak je poplatníkov v jednej veci, respektíve žiadosti niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
2. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu orgánom samosprávy, pokiaľ toto nariadenie alebo zákon č. 145/1995 Z.z. alebo platné VZN neustanovujú niečo iné.
3. Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti, pokiaľ platná právna úprava neustanovuje inak. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ.
4. Ak poplatok, ktorý je splatný, nebol zaplatený a to ani v dodatočnej stanovenej lehote, podanie sa neprerokuje a úkon sa nevykoná. V prípade, že už podanie alebo žiadosť bola vybavená, vydané povolenie a pod. môže byť orgánom samosprávy zrušené.Ak obecný úrad úkon vykoná a ide o všeobecný záujem , alebo obecný úrad uznal vykonanie úkonu za vhodné, aj napriek nezaplateniu poplatku, tento poplatok vyrúbi platovým výmerom a v prípade nezaplatenia poplatok vymáha podľa príslušných právnych predpisov.
5. Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch sadzbu poplatku znížiť, prípadne odpustiť.


Čl. III.
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby, uvedené v § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení.
Čl. IV.
Sadzobník poplatkov a úhrad
Sadzobník poplatkov je uvedený v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia a je záväzný pre všetkých pracovníkov obce.

Čl. V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa zákona č. 511/1992 Zb. v platnom znení.
2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.

Záverečné ustanovenia
1./ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2./ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lednické Rovne sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lednických Rovniach dňa .............2009 .
3./ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/96 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony zo dňa 26.09.1996
4./ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lednických Rovniach .
5./Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ............ 2009.

V Lednických Rovniach dňa .................2009

                                                                             Ing. Ľuboš Savara
                                                                               starosta obce

Sadzobník poplatkov

1. Vydávanie potvrdení, alebo písomných oznámení
a/ zisťovanie adresy bydliska 2 €
b/ zisťovanie zamestnávateľa 2 €
c/ charakteristika vypracovaná z dostupných podkladov 2 €
d/ potvrdenie o sociálnych pomeroch z dostupných podkladov a evidencií 2 €
e/ iné potvrdenia neuvedené v ostatných položkách 2 €

2. vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti v zmysle § 4 odst. 3/
písmeno d/ zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení 3,50 €

3. vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti
právnických alebo fyzických osôb v zmysle § 4 odst. 3/ písmeno
d/ zákona č. 369/1990 Zb v platnom znení 3,50 €

4. vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v prevádzkarni – predajni 3 €

5. žiadosť o schválenie predajnej doby v prevádzkarni – predajni 3 €

6. žiadosť o prechodné uzavretie predajne-prevádzky 3 €

7. Žiadosť o zmenu prevádzkovej doby 3 €

8. žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov 3,50 €

9. žiadosť o vydanie rozhodnutia o prechodnom nájme bytu na iného člena
domácnosti 3,50 €

10. žiadosť o vydanie povolenia na spoločný nájom bytu 3,50 €

- 2 -
11. miestne šetrenie na podnet občanov / susedské spory a iné zisťovanie / 3,50 €

12. poplatok za nájomnú, alebo kúpno-predajnú zmluvu , kde jednou zo
zmluvných strán je obec Lednické Rovne 40 €

13. poplatok za ostatné aj nepomenované zmluvy, kde jednou zo zmluvných
strán je obec Lednické Rovne 40 €

14. jednostranné kopírovanie formát A4 5 centov

15. obojstranné kopírovanie formát A 4 10 centov

16. jednostranné kopírovanie formát A 3 10 centov

17. obojstranné kopírovanie formát A 3 20 centov

18. nahľadávanie dokladov a spisov v archívoch OcÚ Led. Rovne 2 €

19. nahľadávanie v archívoch OcÚ Led. Rovne pre komerčné účely 3 €

20. povolenie na predaj na tržnici celoročné 15 €

21. povolenie na predaj na tržnici jednorázové 3 €

22. nájomné KD Hor. Hôrka KD Medné
a/ rodinné oslavy 2 € / hod. 1 € / hod.
b/ kary 1,70 € / hod. 0,90 € / hod.
c/ svadby – za akciu 50 € 33 €
d/ šport. a kult. Akcie 1,70 € / hod. 0,90 € / hod.
e/ politické akcie 3 € / hod. 1,50 € / hod.
f/ podnikateľské akcie 5 € / hod. 2,50 € / hod.
g/ zábavy, diskotéky 5 € / hod. 2,50 € / hod.

23. prenájom kolkárne 5 € / hod.

24. prenájom tenisových kurtov
a/ občania Led. Rovní 3 € / hod./dvorec
b/ občania iných obcí 4 € / hod./dvorec
c/ prenájom kurtov pre deti na asfaltovom povrchu zdarma
d/ permanentka na celú sezónu pre občana Led. Rovní na jednu hodinu týždenne
40 € / jeden dvorec
e/ permanentka na celú sezónu pre občana Led. Rovní na dve hodiny týždenne
80 € jeden dvorec
f/ permanentka na celú sezónu pre ostatných na jednu hodinu týždenne
60 € jeden dvorec
g/ permanentka na celú sezónu pre ostatných na dve hodiny týždenne
120 € jeden dvorec
h/ v čase konania turnaja, poriadaného alebo schváleného obcou Led. Rovne, prenájom
kurtov na základe permanentiek sa riadi predchádzajúcou dohodou prevádzkovateľa
s nájomcom v náhradnom termíne.

25. prenájom a ceny vstupného na kúpalisku
a/ prenájom plážového ihriska 3 € / hod.
b/ celodenné vstupné dospelí 2 €
c/ celodenné vstupné deti 1 €
d/ vstupné pre deti do 5 rokov 0,50 €
e/ vstupné po 16,00 hod. – dospelí 1 €
f/ vstupné po 16,00 hod. – deti 0,50 €
g/ vstupné na večerné kúpanie 2 €.

26. poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase 3 €


príloha k VZB č. 2/2009

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:128
TÝŽDEŇ:128
CELKOM:1816403

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.