Návrhy VZN

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Návrhy VZN

 

VZN č. 2 / 2009 .
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lednické Rovne . dňa: .....................
VZN nadobúda účinnosť dňa: ...................2009

 

 


Obecné zastupiteľstvo v Lednických Rovniach na základe § 4 a § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Lednické Rovne toto


V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

č. 2 / 2009

o miestnych poplatkoch za úkony, vykonané na Obecnom úrade Lednické Rovne pri výkone územnej samosprávy

Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je sadzobník poplatkov

 

 

I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. I.

1.Toto nariadenie upravuje a bližšie špecifikuje miestne poplatky /ďalej len poplatky/ za úkony , vykonané pri výkone územnej samosprávy pracovníkmi Obecného úradu Lednické Rovne .
2. Obec Lednické Rovne je oprávnená vymáhať a vyberať poplatky za úkony vykonané pri výkone samosprávy v súlade s § 4, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Čl. II.
Poplatník a poplatková povinnosť
1. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. Ak je poplatníkov v jednej veci, respektíve žiadosti niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
2. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu orgánom samosprávy, pokiaľ toto nariadenie alebo zákon č. 145/1995 Z.z. alebo platné VZN neustanovujú niečo iné.
3. Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti, pokiaľ platná právna úprava neustanovuje inak. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ.
4. Ak poplatok, ktorý je splatný, nebol zaplatený a to ani v dodatočnej stanovenej lehote, podanie sa neprerokuje a úkon sa nevykoná. V prípade, že už podanie alebo žiadosť bola vybavená, vydané povolenie a pod. môže byť orgánom samosprávy zrušené.Ak obecný úrad úkon vykoná a ide o všeobecný záujem , alebo obecný úrad uznal vykonanie úkonu za vhodné, aj napriek nezaplateniu poplatku, tento poplatok vyrúbi platovým výmerom a v prípade nezaplatenia poplatok vymáha podľa príslušných právnych predpisov.
5. Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch sadzbu poplatku znížiť, prípadne odpustiť.


Čl. III.
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby, uvedené v § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení.
Čl. IV.
Sadzobník poplatkov a úhrad
Sadzobník poplatkov je uvedený v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia a je záväzný pre všetkých pracovníkov obce.

Čl. V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa zákona č. 511/1992 Zb. v platnom znení.
2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.

Záverečné ustanovenia
1./ Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
2./ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lednické Rovne sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lednických Rovniach dňa .............2009 .
3./ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/96 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony zo dňa 26.09.1996
4./ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lednických Rovniach .
5./Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ............ 2009.

V Lednických Rovniach dňa .................2009

                                                                             Ing. Ľuboš Savara
                                                                               starosta obce

Sadzobník poplatkov

1. Vydávanie potvrdení, alebo písomných oznámení
a/ zisťovanie adresy bydliska 2 €
b/ zisťovanie zamestnávateľa 2 €
c/ charakteristika vypracovaná z dostupných podkladov 2 €
d/ potvrdenie o sociálnych pomeroch z dostupných podkladov a evidencií 2 €
e/ iné potvrdenia neuvedené v ostatných položkách 2 €

2. vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti v zmysle § 4 odst. 3/
písmeno d/ zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení 3,50 €

3. vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti
právnických alebo fyzických osôb v zmysle § 4 odst. 3/ písmeno
d/ zákona č. 369/1990 Zb v platnom znení 3,50 €

4. vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v prevádzkarni – predajni 3 €

5. žiadosť o schválenie predajnej doby v prevádzkarni – predajni 3 €

6. žiadosť o prechodné uzavretie predajne-prevádzky 3 €

7. Žiadosť o zmenu prevádzkovej doby 3 €

8. žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov 3,50 €

9. žiadosť o vydanie rozhodnutia o prechodnom nájme bytu na iného člena
domácnosti 3,50 €

10. žiadosť o vydanie povolenia na spoločný nájom bytu 3,50 €

- 2 -
11. miestne šetrenie na podnet občanov / susedské spory a iné zisťovanie / 3,50 €

12. poplatok za nájomnú, alebo kúpno-predajnú zmluvu , kde jednou zo
zmluvných strán je obec Lednické Rovne 40 €

13. poplatok za ostatné aj nepomenované zmluvy, kde jednou zo zmluvných
strán je obec Lednické Rovne 40 €

14. jednostranné kopírovanie formát A4 5 centov

15. obojstranné kopírovanie formát A 4 10 centov

16. jednostranné kopírovanie formát A 3 10 centov

17. obojstranné kopírovanie formát A 3 20 centov

18. nahľadávanie dokladov a spisov v archívoch OcÚ Led. Rovne 2 €

19. nahľadávanie v archívoch OcÚ Led. Rovne pre komerčné účely 3 €

20. povolenie na predaj na tržnici celoročné 15 €

21. povolenie na predaj na tržnici jednorázové 3 €

22. nájomné KD Hor. Hôrka KD Medné
a/ rodinné oslavy 2 € / hod. 1 € / hod.
b/ kary 1,70 € / hod. 0,90 € / hod.
c/ svadby – za akciu 50 € 33 €
d/ šport. a kult. Akcie 1,70 € / hod. 0,90 € / hod.
e/ politické akcie 3 € / hod. 1,50 € / hod.
f/ podnikateľské akcie 5 € / hod. 2,50 € / hod.
g/ zábavy, diskotéky 5 € / hod. 2,50 € / hod.

23. prenájom kolkárne 5 € / hod.

24. prenájom tenisových kurtov
a/ občania Led. Rovní 3 € / hod./dvorec
b/ občania iných obcí 4 € / hod./dvorec
c/ prenájom kurtov pre deti na asfaltovom povrchu zdarma
d/ permanentka na celú sezónu pre občana Led. Rovní na jednu hodinu týždenne
40 € / jeden dvorec
e/ permanentka na celú sezónu pre občana Led. Rovní na dve hodiny týždenne
80 € jeden dvorec
f/ permanentka na celú sezónu pre ostatných na jednu hodinu týždenne
60 € jeden dvorec
g/ permanentka na celú sezónu pre ostatných na dve hodiny týždenne
120 € jeden dvorec
h/ v čase konania turnaja, poriadaného alebo schváleného obcou Led. Rovne, prenájom
kurtov na základe permanentiek sa riadi predchádzajúcou dohodou prevádzkovateľa
s nájomcom v náhradnom termíne.

25. prenájom a ceny vstupného na kúpalisku
a/ prenájom plážového ihriska 3 € / hod.
b/ celodenné vstupné dospelí 2 €
c/ celodenné vstupné deti 1 €
d/ vstupné pre deti do 5 rokov 0,50 €
e/ vstupné po 16,00 hod. – dospelí 1 €
f/ vstupné po 16,00 hod. – deti 0,50 €
g/ vstupné na večerné kúpanie 2 €.

26. poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase 3 €


príloha k VZB č. 2/2009

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár