Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 19.11.2015  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 21.10.2015

  3./  Príspevky občanov

  4./  Návrh a schválenie zmien členov komisií

  5./  Prerokovanie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Led. Rovne

  6./  Prerokovanie prístupovej cesty Ul.Medová

  7./  Prerokovanie Dodatku č.4 Zmluvy o nájme č. 2/2007  kanalizácia Ul.Sokolská

  8./  Prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie v časti Háj

  9./  Rôzne

10./  Návrh a schválenie uznesenia

11./  Záver

                  

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a  občanov a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Milana Chudadu a  p. Petra Gregušku.  Ospravedlnil poslancov p. Štefana Ďurku a p. Tomáša Pokorného,  ktorí sa nezúčastnia a  Bc. Juraja Mašlaňa, ktorý sa dostaví v priebehu rokovania. 

Do návrhovej komisie doporučil schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Miloša Holbičku a dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce prečítal program rokovania a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala, aby sme si minútou ticha uctili obete vo francúzskej metropole a spadnutého ruského lietadla.

 

Starosta požiadal o minútu ticha.

 

Ďalej starosta obce navrhol  poslancom ešte pred rokovaním OZ schváliť spôsob rokovania – dva príspevky a limit na faktickú poznámku v zmysle č. 7, bod 14./ Rokovacieho poriadku obce Led.Rovne – prečítal bod 14./ Rokovacieho poriadku a dal za návrh hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

Starosta obce upozornil všetkých, že je prítomná na zasadnutí aj hliadka ObP, a požiadal prítomných o dodržiavanie slušného správania, aby sa vyhli akémukoľvek slovnému, alebo fyzickému napádaniu. 

 

K bodu 2./

 

            Starosta obce vyzval Ing. Jozefa Tichého, kontrolóra obce, aby previedol kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Ing. Jozef Tichý – kontrolór obce ku kontrole uznesenia OZ č. 11/2015 z predchádzajúceho zasadnutia konštatoval, že boli zrealizované všetky schválené zmeny a  splnené všetky stanovené termíny, takže došlo k naplneniu uznesenia.

Kontrolu uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./                 Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

Nakoľko nikto z občanov nemal žiadne dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

 

K bodu 4./

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh schválenia zmien členov komisií.  Uviedol, že pripravili návrh zmien, nakoľko niekoľko členov sa vzdalo členstva. Pani Katarína Šimová za vzdala členstva vo Finančnej  komisii a v Komisii pre občianske záležitosti z dôvodu, že bude dlhodobo v zahraničí  a prečítal návrhy zmien a dal za ne hlasovať.

 

Do Finančnej komisie je navrhnutý Bc. Jozef Hollan.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Do Komisie pre občianske záležitosti je navrhnutý Mgr. Martin Mišík.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Do komisie pre školstvo, kultúru a šport navrhujeme doplniť p. Annu Zbínovú.

 

Ing. Gabriela Brezániová – podľa jej názoru, by mali byť členkami uvedenej komisie riaditeľky MŠ a ZŠ.

 

Mgr. Milan Hanták  -  uviedol, že členmi komisie by mali byť obyvatelia obce, p. Zbínová je obyvateľkou inej obce. Pripojil sa k návrhu Ing. Brezániovej.  

 

Odpovedal starosta, že osloví obe panie riaditeľky a môžeme to prediskutovať na ďalšom zasadnutí OZ.

 

Starosta obce dal hlasovať, aby Komisia pre školstvo, kultúru a šport bola doplnená  pani Annou Zbínovou.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce uviedol, že Ing. Stanislav Backo sa vzdal členstva pre pracovnú zaneprázdnenosť  v Komisii výstavby, dopravy a ŽP  a zároveň navrhol, aby poslanec Mgr. Milan Hanták bol z Komisie ŽPaV odvolaný. Ako dôvod odvolania uviedol incident, ktorý sa odohral po minulom zasadnutí OZ, kedy p. Hanták napadol obyvateľa obce, z uvedeného dôvodu je proti tomu, aby p. Hanták vystupoval, ako zástupca obce. Ďalej uviedol, že p.Hanták odmieta komunikovať elektronicky,  je nezastihnuteľný, neospravedlní svoju neúčasť na zasadnutiach komisie a Valnom zhromaždení, v minulosti uskutočnil špekulatívny nákup pozemkov pod ZŠ, nahováral občanov Ul. Medovej proti vysporiadaniu pozemkov,  nie je odborníkom v danej oblasti,  vyhrážal sa zástupcovi starostu. Toto nie je vhodné správanie sa poslanca. 

 

p.Milan Cinko – kto má z komisie konkrétne veci voči p.Hantákovi nech to povie   

 

p. Milan Chudada – predseda Komisie výstavby, dopravy a ŽP, faktom je, že viacerí členovia majú problém s komunikáciou  s p. Hantákom, hneď sa vyhráža, všetko si natáča. Myslí si, že v komisii by mal byť odborník – Ing.Michálek.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že všetkých zvolaných komisií sa zúčastnil, nikomu sa v živote nevyhrážal, ohľadne kúpy pozemkov pod ZŠ sa vyjadril,  že si môže kupovať čo chce a kedy chce, ak niekto predáva a verejne sa vyjadril, že keby bol starostom, uvedené pozemky obci daruje. Uviedol, že chce byť členom Komisie výstavby, dopravy a ŽP, pracuje v nej a dáva návrhy.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že p.Hanták má také vystupovanie aké má. Niektoré nápady sú dobré, ale zle ich prezentuje. Ľudia sú rôzni, treba ho akceptovať, bude hlasovať proti odvolaniu.  

 

p. Miloš Holbička – vyjadril sa, že určite by nesedel s p. Hantákom v žiadnej komisii, pretože jeho správanie je neakceptovateľné. Uviedol, že pri použití pisoáru ho p. Hanták zozadu chytil za ramená a  obúchal o stenu.

 

p. Milan Cinko – vyjadril sa, že stále hovoríme o tom, že Hanták zbil  Šlesara, ale o tom, že p. Šlesar napadol p. Cinku aj p. Feckovú sa nehovorí.

 

Starosta obce – vyjadril sa, že hlavný dôvod odvolania p.Hantáka je sfunkčniť komisiu, potrebujeme, aby komisia pracovala a nie chytala za slovíčka a dal hlasovať o návrhoch.

 

Do Komisie výstavby, dopravy a ŽP je navrhnutý Mgr. Martin Mišík.

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Hlasovanie za odvolania Mgr. Milana Hantáka, z funkcie člena komisie.

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci (p.Chudada, p.Holbička, Ing.Backo, Mgr.Mišík)

                        „ proti“          -     4 poslanci (Ing.Brezániová, Bc.Mašlaň, p.Cinko,

                                                                         Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Greguška)

Návrh nebol schválený.

 

Do Komisie výstavby, dopravy a ŽP  je navrhnutý Ing.arch. Emil Michálek.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Ide o rozsiahly a dôležitý dokument, ktorý  je zverejnený na stránkach obce. Sú v ňom zhrnuté údaje o histórii obce, partnerstvá,  plánované investičné akcie. Tento program je predložený k pripomienkovaniu, a otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová  -  navrhla doplniť uvedený program o vytvorenie náučného chodníka na vzácne dreviny a históriu parku – náučné tabuľky. Ďalej navrhla kompletnú rekonštrukciu, alebo novú výstavbu detského ihriska pred parkom.

 

Starosta obce doplnil, že detské ihrisko plánujeme ohradiť a vybudovať, taktiež sme získali v tomto roku dotáciu na historicko-architektonický výskum v parku a  dotáciu na nezamestnaných, ktorí pracovali na vyčistení parku. Uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

K bodu 6./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie prístupovú cestu  Ul.Medová.

 

JUDr. Ing. Lenka Kováčová, právna zástupkyňa OcÚ, uviedla, že tento bod sa týka majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod komunikáciou Ul. Medová, ktoré sú vo vlastníctve štátu, ktoré má v  správe SPF. Požiadali sme SPF o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. SPF odpísal, čo všetko musí obec splniť,  aké dokumenty doložiť,  a jednou z podmienok je schváliť  majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.

Doplnil starosta obce – že vlastnícke vzťahy na Ul. Medová sú zložité, boli posunuté hranice. Problémové bude aj vybudovanie kanalizácie, prebehlo niekoľko rokovaní, kde niektorí vlastníci boli prístupní dohode, iní nie. Ale ak obec chce získať financie z eurofondov, musíme mať vysporiadané vlastnícke vzťahy.  

   

Ing. Margita Kopačková – tieto pozemky sú určené ako verejnoprospešná stavba na základe čoho môže SPF tieto pozemky previesť na obec bezodplatne. Tieto kroky sa robia práve preto, aby sme mohli požiadať o majetkovoprávne usporiadanie cesty verejnoprospešnej stavby. V materiáloch, ktoré  poslanci obdržali bolo aj stanovisko SPF a podmienky, aké dokumenty musí obec predložiť k vysporiadaniu pozemkov.

 

p.Milan Cinko – v materiáloch je uvedená lehota od SPF, ktorú sme nedodržali

Odpovedal starosta – viackrát sme žiadali o predĺženie a doplnila Ing.Kopačková – lehota bola predĺžená do konca mesiaca november 2015. 

Mgr. Milan Hanták – dal návrh, aby obec vykúpila celý pozemok  parc.č. 1250 v celistvosti  aj od známych vlastníkov, nie len pozemok, ktorý je vyčlenený geometrickým plánom.

 

Odpovedal starosta obce – žiadali sme SPF o bezplatný prevod pozemkov pod miestnou komunikáciou od neznámych vlastníkov, preto je aj uznesenie pripravené na prevod vyčleneného pozemku. S ostatnými vlastníkmi budú prebiehať rokovania a požiadal Mgr.Hantáka, aby takéto zásadné návrhy podával v písomnej forme.

 

Doplnila Ing.Kopačková – uznesenie je formulované na verejne prístupné pozemky, teda na vyčlenené m2, pozemky pod komunikáciou  - (od plota k plotu). Pozemky o ktorých hovorí p.Hanták sú pozemky, tzv. predzáhradky, ktoré užívajú obyvatelia postavených rodinných domov a musia si tieto pozemky poriešiť sami.        

 

p. Milan Cinko – požiadal, aby bolo znova prečítané uznesenie.

 

Mgr. Martin Mišík – prečítal navrhované uznesenie a starosta obce dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – seriózne by bolo, keby obec vykúpila celý pozemok a dal poslanecký návrh, aby: „OcÚ vykúpil po dohode s majiteľmi pozemkov, evidovaných na LV č. 554, parc.č. KNC 1250, od nich podiely.

 

Starosta obce – upozornil p.Hantáka, že uznesenie nie je kompletné, nie sú tam m2 a cena. S obyvateľmi ulice jednáme a uznesenia na odkúpenie pozemkov musia byť konkrétne.

 

Ing. Margita Kopačková – spýtala sa, čo s neznámymi vlastníkmi, ako budeme pozemky odkupovať od nich.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že obec žiada o bezplatný prevod pozemkov od SPF.

 

Ing. Margita Kopačková – obec žiada o bezplatný prevod, ale iba pozemkov pod komunikáciou, nie v súkromných záhradách. Záhrady zostávajú vlastníkom, aj neznámym.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Mgr. Milana Hantáka.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ proti“          -     5 poslancov  (p.Chudada, p.Holbička, Ing.Backo,

                                                                             p.Greguška,  Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (Ing.Brezániová, Bc.Mašlaň, p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie nájomnú zmluvu – kanalizácia Ul.Sokolská. V tomto roku sa dobudovala kanalizácia na Ul. Sokolská, v našom záujme je, aby uvedenú kanalizáciu spravovala PVS, pretože obec nemá na toto oprávnenie.

 

Mgr. Milan Hanták – na nájomnej zmluve sú podpisy z PVS, za obec to už niekto podpísal?

Odpovedal starosta – za obec to ešte nie je podpísané.

 

Mgr. Milan Hanták – na protokole o odovzdaní a prevzatí stavby, je dátum 02.07.2015, takže oni to už prevzali, podpísal to niekto za obec.

Starosta obce – kamerové skúšky už prebehli, takže to musela PVS prevziať. Ide o štandardnú zmluvu, či a kto protokol podpísal teraz momentálne nevie.

Mgr. Milan Hanták -  teraz predkladá zmluvu na schválenie a nie je tam podpis starostu. Protokol je podpísaný a prevzatý, podstrkáva dodatky a protokoly o odovzdaní podpísané zástupcami PVS a starostom nie,  ktoré nie sú podpísané starostom.

Odpovedal starosta, že protokol možno podpísal ale zmluvu nie, pán Hanták môže prísť na OcÚ a spoločne sa pozrieme kto podpisoval protokol.

 

Doplnila Ing. Kopačková -  všetky materiály sa predkladali PVS  ako návrh na prevádzkovanie, pretože od r. 1997 nám prevádzkujú všetky vodovody a kanalizácie. Materiálovo, technicky a účtovne sa všetko nachystalo tak, aby to mohli prevziať. Technicky sú zodpovední  Ing. Vašková, p.Čižmár  a Ing. Kopačková. Predložili sme návrh na prevádzkovanie, aby sa ľudia na Ul. Sokolskej  mohli napájať. Ak by si to technicky PVS neprevzalo, nemohli by sa ľudia pripájať. Nakoľko nastali zmeny v zákone sme povinní  schváliť uznesenie a zverejniť zmluvu.

 

Starosta obce dal o navrhovanom uznesení hlasovať

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./

 

Starosta obce uviedol  na prerokovanie návrh urbanistickej štúdie  v časti Háj. Je to návrh, rád privíta na úrade ľudí a vypočuje si aj ich názor. Zatiaľ sme navrhli výstavbu šiestich bytoviek, časť radovej výstavby a niekoľko garáží. Časť bytoviek by mohla byť financovaná zo ŠFRB a časť  by mohla ísť do osobného vlastníctva. Je  to začiatok diskusie. Uvedomujeme si aj to, že problémom je napojenie na kanalizáciu. Všetky tieto otázky budú predmetom ďalších rokovaní a a otvoril k tomuto bodu diskusiu.

 

p. Alena Hantáková – spýtala sa, či to bude zverejnené na internetovej stránke obce, a ako majú záujemci postupovať a v akom termíne (do koľkých rokov) sa to uskutoční.

Odpovedal Mgr. Mišík – určite to zverejníme na internetovej stránke obce a vo vývesných skrinkách obce, aby bola urbanistická štúdia známa.

Doplnil starosta obce, že s výstavbou plánujeme začať v budúcom roku. Záleží aj od podmienok ŠFRB a samozrejme od záujmu občanov, momentálne v časti Háj pokračujú búracie práce, máme objednanú drtičku betónu, časový horizont výstavby odhadom asi 3-4 roky.

 

Ing. Jozef Prekop – vyjadril sa, že v časti Háj je veľký predpoklad na pekné bývanie. Doporučil, aby sa nešlo do cenových extrémov, ale radšej cestou stredného štandardu - nájsť optimálnu cenu. Ako príklad uviedol cenu garáží v časti Majer.

 

Starosta obce – cena garáže v časti Majer je 7 tis.€. Obec nemôže dotovať takéto stavby.    Záujem o byty je,  hľadáme najvhodnejšie riešenie, máme záujem uspokojiť čo najviac občanov.

 

Mgr. Martin Mišík – úvaha je zatiaľ 6 bytoviek, asi 10 rodinných domov so záhradkami, pred rod.domami by bola plánovaná výstavba garáži a asi 75 parkovacích miest.

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že uvedená lokalita má nedostatočnú infraštruktúru, a tiež bude potrebná úplná rekonštrukcia kanalizácie, vody a posilnenie sietí.

 

Starosta obce uviedol, že uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

K bodu 9./                 Rôzne

    

Starosta obce uviedol na prerokovanie zmluvu so spoločnosťou ENVIPAK. Na základe novely zákona musia obce od 01.01.2016 uzatvoriť zmluvy na zber separovaného odpadu. Prerokovávali to aj na zasadnutí ZMOS-u, z ktorého vyplýva, že výber spoločnosti nepodlieha výberovému konaniu. Obce si musia vybrať spoločnosť. Ak do konca roka neuzatvorí obec zmluvu, bude im spoločnosť vybratá žrebom, čo nemusí byť na dobro veci. Rozhodli sme sa uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou ENVIPAK, pretože s ňou už dlhodobo spolupracujeme, a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – v preambule zmluvy sa uvádza, že spoločnosť si musí požiadať o udelenie licencie, takže Envipakt ešte nemá na prevádzkovanie licenciu?

Starosta obce uviedol, že ešte žiadna spoločnosť nemá udelenú na uvedenú činnosť licenciu. Najskôr sa spoločnosti musia preukázať tým, že majú zazmluvnených dostatok partnerov – obcí, a na základe toho im bude udelená licencia.

Mgr. Milan Hanták – prečítal čl. 2, body 1) 2) zmluvy, podľa ktorých obci vyplývajú povinnosti o náhrade škody. Má obec k dispozícii informácie o aké škody sa jedná a o výške škody? Prečo nemá v materiáloch vzor zmluvy.

Odpovedal starosta obce – ku koncu roka sa ruší Recyklačný fond, z ktorého sa uvedené veci preplácali. Ide o financie z ministerstva, preto musia spoločnosti predložiť zmluvu o budúcej zmluve, ktorou deklarujú, že majú obchodných partnerov, na základe ktorej získajú od ministerstva licenciu,  preto ak by obec neuzatvorila následne riadnu  zmluvu so spoločnosťou, majú článok o náhrade škody.  Ak p. Hanták chce podrobnejšie informácie môže prísť na OcÚ, kde mu vysvetlenie podá Ing. Havránek.

 

Starosta obce prečítal navrhované uznesenie o zmluve o budúcej zmluve so spoločnosťou Envipakt a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

p. Milan Cinko – akú zmluvu o budúcej zmluve, keď nemá podklady?

Odpovedal starosta obce – že zmluva je k dispozícií na OcÚ, riadna zmluva sa bude schvaľovať v marci 2016.

 

Ďalej starosta obce informoval o žiadosti Slovenskej sporiteľne, ktorá prejavila záujem prenajať si priestory pod OcÚ. Nájomníčka hotela dala k 31.12.2015 výpoveď. SLSP by si priestory upravila na vlastné náklady a je na nás, či vyhlásime verejnú obchodnú súťaž, alebo to prenajmeme SLSP a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil tento bod rokovania.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce informoval o liste p.Štefinovej, ktorý bol doručený na OcÚ jej právnym zástupcom p. Štrbáňom. Pani Štefinovej boli ponúknuté priestory v zadnej časti Domu služieb a v uvedenom liste dáva na vedomie svoje stanovisko, že nesúhlasí s prenájmom uvedených priestorov a žiada o prenájom pozemku na 40 rokov, alebo o odpredaj pozemku pri KD o výmere 300 m2.    

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil tento bod rokovania.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť p. Mariana Dolinaja, ktorý žiada o prenájom priestorov na podnikanie – predaj ovocia a zeleniny. Nakoľko prenájom uvedených priestorov musí schvaľovať OZ, predkladá túto žiadosť na prerokovanie a otvoril rozpravu.

 

p. Peter Greguška – uviedol, že v zmluve s p. Štefinovou bol článok o tom, že neumožníme inému podnikateľovi obchodovať s rovnakou komoditou.

Odpovedal, starosta obce – že išlo o požiadavku z ich strany, ale zmluva nie je platná.

 

Starosta obce doplnil, že  nájom v uvedených priestoroch je 17,-€/m2 a rok.

 

p. Milan Cinko – podporí  žiadosť p.Dolinaja

 

Starosta obce prečítal navrhované uznesenie  o prenájme priestorov p.Dolinajovi a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie prevádzku Fitnescentra. Vyjadril sa, že podporuje myšlienku športových zariadení a súhlasil by aj s určitou dotáciou na uvedené zariadenie. Taktiež v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce máme zriadenie športového centra a vyzval p. Drinku o prezentáciu projektu.

 

p.Tomáš Drinka – zástupca Občianskeho združenia športového klubu – Fit klub Lednické Rovne predstavil koncepciu fungovania fitnescentra. V priestoroch prebieha rekonštrukcia vnútorných priestorov. Majú záujem vybudovať fitko pre širokú verejnosť. V jednej časti by bola multifunkčná telocvičňa, vhodná na cvičenie, ako joga, jumping, box, karate a v druhej časti posilňovňa. Priestor by bol vhodný aj pre hasičov a futbalistov. Súčasťou by bol fitbar, šatne a sociálne zariadenia (sprchy a WC). Ponúknuť by chceli aj rôzne semináre o zdravej výžive, výchova mládeže a talentov, spoločenské akcie. Prevádzka by bola nepretržitá so stálym pracovníkom. Vstupné by bolo prístupné širokej verejnosti. Zhodnotil aj celkový rozsah investície, z ktorej už časť realizovali a ďalšiu zrealizujú (solárium, masáže, vonkajšie ihrisko) výhľadovo do 1,5 roka. Celková investícia je 31 tis.€ a preto majú záujem o dlhodobý prenájom - spoluprácu. Ponúkajú aj financovanie klubu, spätné vracanie financií, financovanie chodu  budovy a podporu športových zložiek obce.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

p. Milan Cinko – spýtal sa, či výška vstupného je časovo obmedzená.

Odpovedal p.Drinka – cena vstupného je na jeden vstup.

 

p. Mária Šlesarová – spýtala sa, prečo majú rozdielne vstupné pre mestá, či ide prvá investícia z rozpočtu obce, prečo prenájom na desať rokov, prečo nie len na 3-4 roky, či si dali predsavzatie, že sa zúčastnia „akcie Z“

Odpovedal p.Drinka – rozdielne vstupné je ukážka, ako majú v iných mestách, plánované investície sú investície občianskeho združenia, k otázke prenájmu – ich činnosť je zameraná na spoločenskú aktivitu, chcú investovať nemalé financie, preto chcú aj záruky.  Zariadenia, ktoré objednávajú nie sú bežnými zariadeniami, sú to špecifické zariadenia vyrobené na mieru. A k „akcii Z“ – nemajú problém sa zapojiť.    

 

Doplnil starosta obce – uvedený zámer je zatiaľ informácia, zmluva sa bude prejednávať na ďalšom zasadnutí OZ.

 

Ing. Gabriela Brezániová – v prezentácii uvádzali, že poskytnú priestory karatistom, hasičom, spýtala sa, či sú s nimi v jednaní. Navrhla do zmluvy doplniť, že priestory budú poskytované napr. hasičom zdarma. Ďalej požiadala o informáciu, či vybavenie telocvične (podlahy, stroje a pod.) bude v réžií obce.

Odpovedal p.Drinka – zatiaľ jednali len s karatistami, ostatné zložky majú v pláne osloviť. Obec vykoná stavebné úpravy a zariadenie a vybavenie telocvične je v réžií občianskeho združenia. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil tento bod rokovania.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce podal informáciu o činnosti OcÚ:

 • V sobotu 21.11.2015 sa uskutoční „obecná zabíjačka“ v priestoroch kúpaliska. Pozval všetkých poslancov a občanov. Súčasťou zabíjačky bude prezentácia prác žiakov SOŠ Pruské a ukážky kynológie
 • uviedol, že v budúcoročnom rozpočte budeme riešiť aj nákup motorového vozidla pre OcÚ, nakoľko sa nám jedno auto pokazilo
 • 27.10.2015 nás navštívil otec biskup, okrem iného diskutovali aj o rekonštrukcii kúrenia v kostole.
 • 27.10.2015 sa uskutočnilo aj stretnutie s ministrom financií, na ktorom rozobrali otázky dotácií a podielových daní a bol nám slávnostne  odovzdaný protipovodňový vozík
 • 02.11.2015 sa starosta zúčastnil zasadnutia Rady ZMOS-u
 • 06.11.2015 zorganizovala Ing.Brezániová a komisia ZPOZ prednášku o spolupráci s políciou SR  pre seniorov pod názvom „Bezpečná jeseň“
 • 10.11.2015 sme podali žiadosť na MK SR na poskytnutie dotácie na výskum v parku
 • 12.11.2015 prebehlo uvítanie prváčikov  v priestoroch kaštieľa  
 • 12.11.2015 sa uskutoční Valné zhromaždenie Ledrovu, podal info o reštrukturalizácii
 • 18.11.2015 prebehla na OcÚ inštalácia počítačov DEUS, bolo nainštalovaných 20 počítačov, 7 multifunkčných zariadení a 4 notebooky a  preklopenie programov
 • 18.11.2015 prebehol výber zamestnanca na pozíciu sociálneho pracovníka a matriky.

Vybratá bola PhDr. Tatiana Rodová, ktorá má skúsenosti v danej oblasti, nakoľko pracovala na UPSVaR

 • 19.11.2015 sa starosta zúčastnil zasadnutia Rady MAS
 • Zhodnotil úspešnú sezónu futbalistov a poďakoval za podporu športovej činnosti v obci
 • Informoval o plánoch vybudovania cyklotrasy
 • 28.11.2015 pozval všetkých na I. Katarínsku zábavu v Mednom
 • 04.12.2015 sa uskutoční Mikuláš na námestí v Led.Rovniach
 • 12.12.2015 sa uskutočnia Pastorále v Horeniciach
 • 31.12.2015 sa uskutoční Silvester na námestí v Led.Rovniach, vyzval podnikateľské subjekty o sponzorské príspevky na silvestrovský ohňostroj
 • Informoval o búracích prácach na námestí – pokračujú
 • Dokončený bol priechod pre chodcov na Ul.Jilemnického, pokúšame sa o vybudovanie priechodu pri cintoríne  v Led.Rovniach
 • od pondelka prebehne výmena okien na zdravotnom stredisku

 

Ing. Gabriela Brezániová – doplnila informáciu z komisie ZPOZ o nadstavbovom programe ministerstva vnútra, ako majú seniori predísť tzv.šmejdom. Komisia navštívila so  žiakmi siedmych ročníkov RONU. Malo to u detí veľký úspech. Poďakovala Dr.Ing.Vráblovi, ktorý bol nápomocný pri uskutočnení exkurzie v závode. Ďalej poďakovala starostovi, zástupcovi a pracovníkom OcÚ, ktorí boli nápomocní pri uvedených akciách. Zúčastnila sa regionálnej rady ZPOZ  „Človek človeku“ v Považskej Bystrici, kde prezentovala uvedené akcie a boli  prijaté  s uznaním.

 

p. Mária Šlesarová – poďakovala Ing.Brezániovej za účasť na oslave v Horeniciach.

Ďalej upozornila na:

 • otváracie hodiny v prevádzkach s podpisom bývalého starostu
 • na nepohrabané lístie v obci
 • poskytnúť v priestoroch zdravotného strediska automat na kávu, vodu, čaj
 • požiadala o darovanie jedného počítača pre JDS, aby sa seniori mohli vzdelávať v práci na PC
 • spýtala sa či sa bude odvolávať aj poslanec p.Ďurko, keď nebol 2x na zasadnutí OZ a 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia a prečo nie je prítomný riaditeľ Ledrovu
 • vyjadrila sa, že členmi komisií by mali byť občania obce Lednické Rovne
 • poďakovala za pekné preliezky v Horenickej Hôrke a požiadala o inštalovanie jednej lavičky k preliezkam, aby si rodičia mali kde sadnúť
 • požiadala, aby predsedovia komisií predkladali správy o činnosti komisií

Odpovedal starosta obce – počítače plánujeme umiestniť v MŠ, zatiaľ sú počítače uložené na OcÚ, p.Ďurko  sa vždy ospravedlnil, p. riaditeľku KD sme požiadali, aby sa stala členkou komisie, takže iniciatíva je z našej strany, pretože je nám pri organizácií kultúrnych akcií nápomocná. Pán Michálek zabezpečuje chod firmy a zároveň pripravuje obecnú zabíjačku.  V komisiách sú poslanci, ktorí sa zasadnutí OZ zúčastňujú, správy ak treba podajú.

 

Ing. Gabriela Brezániová – obdržala list od občianky Janky a citovala z listu:

 • doby čakania u lekárov sú veľmi dlhé, či by nemohol byť otvorený ďalší obvod, alebo jeden deň s predĺženou ordinačnou dobou do 17,00 hod. na predpis liekov
 • čo je so sonom, ktoré používal MUDr.Horák - bolo už vysvetlené
 • investovať do propagácie obce na webe
 • publikáciu o obci dať aj do infocentra
 • či podniká obec kroky vo veci prepojenia obcí rýchlocestou
 • zabezpečiť priame spojenie autobusom do Pov.Bystrice medzi 13,00 -15,00 hod.

Odpovedal starosta obce – na rýchloceste sa pracuje od roku 2002, všetko je o financiách, autobusy dotujeme dva v smere do časti Medné. Lekárov môžeme len poprosiť, nemôžeme  prikazovať. 

 

Ing. Jozef Prekop – podľa jeho názoru je zbytočné investovať do parku, pretože čo bolo obnovené je teraz zničené. Ďalej uviedol, že mu chýba mapa ulíc v obci, občania by boli lepšie informovaní. Navrhol pomenovať ulice po významných rovňancoch, ako Rosenbaum, Hološko, Bárta. Poďakoval Ing.Brezániovej za pružné informácie o činnosti komisie.

 

Starosta obce poďakoval za myšlienku názvu ulíc a konštatoval, že v parku musíme vyriešiť ešte veľa problémov.

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že pri príležitosti dňa parku a záhrad majú v pláne s kultúrnou komisiou zrealizovať podujatie – exkurziu po parku s vysvetlením, a vyvrcholením programu by bol koncert klasickej hudby.

 

p. Miloš Holbička – navrhol umiestnenie spomalovača  vo forme semaforu pri priechode pre chodcov. Ak niekto prekročí rýchlosť, prvý semafor ho zastaví. Má informácie, že celý systém by vyšiel cca 5,5 tis.€. Uvedený systém funguje v obci Koplotovce a majú s ním veľmi dobré skúsenosti.

Doplnil starosta obce, že uvedený spomaľovač je umiestnený aj v obci Beluša a rokoval už aj s p. starostom.   

Nakoľko nikto z poslancov ani občanov nemal žiadne dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 10./

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal Mgr. Martin Mišík.  

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Milan Chudada

p. Peter Greguška

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                    starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:142
TÝŽDEŇ:3146
CELKOM:1802487

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.