Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 12 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 19.11.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík, p. Miloš Holbička

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 11/2015 zo zasadnutia dňa 21.10.2015.

2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ

3. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, tak ako bol predložený na OZ

4. Návrh urbanistickej štúdie v časti Háj, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

5. Žiadosť p. Štefinovej

6. Žiadosť Slovenskej sporiteľne

7. Prezentácia fungovania Fitnes centra

8. Informáciu starostu obce o činnosti obecného úradu

 

D. Schvaľuje

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ.

      2.  V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

    3. Zmenu člena Finančnej komisie, kde namiesto p. Kataríny Šimovej, ktorá sa vzdalačlenstva, schvaľuje Bc.      Jozefa Hollana.

 

 

 1. Zmenu člena Komisie pre občianske záležitosti, kde namiesto p. Kataríny Šimovej, ktorá

  sa vzdala členstva, schvaľuje Mgr. Martina Mišíka
 2. Za člena do Komisie pre školstvo, kultúru a šport p. Annu Zbínovú.

 3. Zmenu člena v Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia, kde namiesto

  Ing. Stanislava Backu, ktorý sa vzdal členstva, schvaľuje Mgr. Martina Mišíka.

 4. Za člena Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia Ing. arch. Emila Michálka
 5. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo verejnom záujme, ktorou je prístupová komunikácia na Ul. Medová.  Pozemky sú evidované na :

       -  LV č. 974, parc. č. KNC 489/4 o výmere 3404 m2, druh pozemku – orná pôda, k. ú. Lednické Rovne, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SPF

       - LV č. 554, parc. č. KNC 1250, o výmere 1034 m2, druh pozemku – zastavané plochy

        a nádvoria v k.ú. Lednické Rovne, ktorý je v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov,   

        z ktorým SPF, v zmysle § 16 ods.1 pís. b),c) zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších  

        predpisov, nakladá.

 6. Dodatok č. 4 Zmluvy o nájme č. 2/2007 – kanalizácia Ul. Sokolská, tak ako bol       

        predložený   na rokovanie OZ.

 7. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. ZBA0803201505 medzi ENVI-PAK, a.s. a obcou   

        Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 8. Žiadosť p. Dolinaja na prenájom obchodných priestorov v Dome služieb, tak ako bola

        predložená na rokovanie OZ.

E. Neschvaľuje

 

1.  Odvolanie Mgr. Milana Hantáka z funkcie člena Komisie výstavby, dopravy a životného 

     prostredia.

2.  Odkúpenie podielov parc.č. KNC 1250 po dohode s majiteľmi pozemkov  Ul.Medová,

     podľa LV č. 554.

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:224
TÝŽDEŇ:2566
CELKOM:1830161

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.