Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 24 / 2013

 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 18.12.2013 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne

_______________________________________________________________________________________

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

 

B. Volí

 

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Ján Vozárik a Janka Karasová

 

C. Berie na vedomie

 

1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ dňa 04.12.2013.

2. Viacročný rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2015 a 2016, vrátane programov

a podprogramov v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, tak ako bol predložený na

rokovanie OZ.

3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2014, 2015, 2016

4. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2015 – 2016, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

5. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície

 

 

D. Schvaľuje

 

1. Program dnešného zasadnutia OZ

2. Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2014, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

3. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické

Rovne na rok 2014, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

4. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na prvý polrok 2014, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

5. Odpredaj časti pozemku par. č. KN-C 54/5, zastavaná plocha, zapísaná na LV č. 610 pre k. ú. Hôrka,o výmere 24 m2 , žiadateľovi pánovi Arnoštovi Mikulovi, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Medňanská č. 109, za cenu 1,63 € za m2 odpredávanej plochy, t.j. ceny, evidovanej v účtovnej evidencii majetku obce Lednické Rovne. Predaj pozemku bude prevedený priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Spôsob predaja horeuvedeného pozemku je zdôvodnený možnosťou jeho využitia len pre vlastníka stavby – garáže č. s. 310 , postavenom na pozemku č. KN-C 54/115 a svojim umiestnením a využitím bude tvoriť neoddeliteľný celok so stavbou a priľahlým

pozemkom parc. č. KN-C 245/3 a 246 v k. ú. Led. Rovne vo vlastníctve žiadateľa a taktiež sa výstavbou garáže zabrání zneužívaniu pozemku na tvorbu nelegálnej skládky odpadu.

Náklady na vyhotovenie GP na odčlenenie pozemku z par. č. KN-C 54/5 o výmere 24 m2, náklady na kúpnu zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností ako i náklady na potrebnú prekládku NN sietí znáša žiadateľ v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

 

 

6. Odpredaj časti pozemku par. č. KN-C 242/2, zastavaná plocha, zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Horenice, o výmere cca 82 m2 , žiadateľom pánovi Jozefovi Gajdošovi, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Horenická č. s. 40/32 a pánovi Miroslavovi Miernemu ml. , bytom 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č. s. 196, za cenu 1,63 € za m2 odpredávanej plochy, t.j. ceny, evidovanej v účtovnej evidencii majetku obce Lednické Rovne. Predaj pozemku bude prevedený priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Spôsob predaja horeuvedeného pozemku je zdôvodnený tým , že predávaná časť pozemku nie je využiteľná na iný účel a po pričlenení k priľahlým pozemkom parc. č. KN-C 54 a 53/3 bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť pozemkov a stavieb vo vlastníctve žiadateľov, a taktiež z dôvodu , že chodník pre existenciu jestvujúcich zemných sietí nie je obnoviteľný a ich prekládka by si vyžadovala

veľké finančné náklady.

Náklady na vyhotovenie GP na odčlenenie pozemkov z par. č. KN-C 242/2 o výmere cca 82 m2 a náklady na kúpnu zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností znášajú žiadatelia v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:33
TÝŽDEŇ:3013
CELKOM:1782815

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.