Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 17.03.2015  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Voľba mandátovej a volebnej komisie

  3./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 26.02.2015

  4./  Návrh druhej zmeny rozpočtu

  5./  Voľba hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne

  6./  Prerokovanie návrhov komisie výstavby a ŽP

  7./  Rôzne

  8./  Návrh a schválenie uznesenia

  9./  Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a  občanov, ospravedlnil poslanca p. Milana Chudadu, ktorý sa nemohol zúčastniť OZ z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti,  a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Tomáša Pokorného a p. Petra Gregušku, a do návrhovej komisie doporučil schváliť p. Štefana Ďurku a Ing. Stanislava Backu.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Backo)

 

Starosta obce doporučil poslancom ešte pred rokovaním OZ schváliť spôsob rokovania – dva príspevky a limit na faktickú poznámku v zmysle č. 7, bod 14./ Rokovacieho poriadku obce Led.Rovne.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje, aby rokovanie prebiehalo tak, ako doteraz. Starosta obce môže kedykoľvek rokovanie prerušiť a ukončiť.  

 

Hlasovanie za návrh starostu obce:

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Ing. Brezániová, p. Cinko, Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

 

Starosta obce poprosil poslancov,  aby dodržiavali rokovací poriadok.

 

Následne prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ a navrhol doplniť za bod 1./  „Určenie spôsobu voľby kontrolóra obce“ a pokračovať ostatnými bodmi programu.

K uvedenému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie návrhy, ani pripomienky, starosta obce dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Ďalej starosta obce privítal na dnešnom rokovaní JUDr. Kováčovú a JUDr. Ševčíka, zástupcov spoločnosti URBÁNI a spol., ktorí sa budú zúčastňovať zasadnutí OZ.

 

K bodu 2./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie bod „Určenie spôsobu voľby kontrolóra obce“. Upozornil, že sú pripravené obidva spôsoby voľby, teda tajná aj verejná voľba a vyzval poslancov, aby sa vyjadrili. 

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje, aby poslanci hlasovali verejne.

  

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko)                     

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce navrhol tajnú voľbu.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslancov (Mgr.Hanták, p.Cinko)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslanec 

Návrh bol prijatý.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal volebný poriadok (viď príloha), a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili.

 

Mgr. Milan Hanták – tento volebný poriadok obdržal pred rokovaním OZ, nemal ho 3 dni pred rokovaním, ak bude prijaté uznesenie napadne to na prokuratúre za nedodržanie termínu.

Odpovedal starosta obce – voľba hlavného kontrolóra je upravená zákonom. Volebný poriadok je v podstate metodika – usmernenie, podľa ktorého poslanci OZ postupujú, aby nevznikali problémy.

 

Mgr. Milan Hanták – hlavného kontrolóra volíme na obdobie 6 rokov, sú tu  prítomní dvaja uchádzači, nechápe prečo máme niečo utajovať. Je za verejnú voľbu.

    

Starosta obce – uviedol, že tajný spôsob voľby je už určený hlasovaním, kandidáti na kontrolóra sú traja a dal o návrhu volebného poriadku hlasovať. 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslancov (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Návrh bol prijatý.

 

K bodu 3./

 

            Starosta obce navrhol do mandátovej komisie schváliť p. Tomáša Pokorného, p. Petra Gregušku  a Ing. Gabrielu Brezániovú.

Hlasovanie: „všetci za“  

So súhlasom ostatných členov mandátovej komisie za predsedu bol zvolený p. Tomáš Pokorný.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal, aby bol členom volebnej komisie

 

Starosta obce navrhol volebnú komisiu: Mgr. Milan Hanták, p. Milan Cinko a Mgr. Martin Mišík.  

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

So súhlasom ostatných členov volebnej komisie za predsedu bol zvolený Mgr. Milan Hanták.

 

K bodu 4./

 

            Starosta obce vyzval Bc. Jozefa Hollana, prednostu OcÚ, aby previedol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 26.02.2015

Bc. Jozef Hollan prečítal uznesenie OZ č.4/2015 a konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia,  sú splnené, alebo sa priebežne plnia. K prevedenej kontrole neboli zo strany poslancov žiadne dotazy ani pripomienky a uvedené berú na vedomie.

 

K bodu 5./

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh druhej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne. Tento návrh bol v dostatočnom predstihu doručený poslancom s materiálmi OZ. Podal vysvetlenie k jednotlivým zmenám v rozpočte. Príjmová časť rozpočtu bude navýšená o podielové dane a preplatenie financií z MAS. Vo výdavkovej časti rozpočtu budú financie použité na akcie investičného charakteru, (verejné osvetlenie, búracie práce, zabezpečovací systém OcÚ, oprava budov vo vlastníctve OcÚ a MŠ),  kultúrne a športové akcie a dotácia profifašistickým odbojárom. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave.

 

Mgr. Milan Hanták – či boli vyčerpané financie, ktoré boli vyčlenené na kanalizáciu ul. Sokolská, čo je zahrnuté pod pojmom „stavebné práce na verejné osvetlenie ul. Javorová“,  čo zahrňuje pojem „búracie práce v sume 45 tis.€“ na námestí a na Háji, čo konkrétne sa bude za túto sumu asanovať. Ďalej sa zaujímal, čo je zahrnuté v sume 35 tis.€ na opravy budov vo vlastníctve obce.

 

Odpovedal starosta obce – v roku 2014 bola za kanalizáciu vyplatená 1/3 ceny, a v tomto roku majú byť vyplatené 2/3 ceny. V položke na verejné osvetlenie ul. Javorová je zahrnutý aj materiál aj práca, podľa stanoveného rozpočtu. Búracie práce sa týkajú budov po rod. Janovcových a starých drevákov na Háji. Informáciu doplnil Ing.Michálek, na námestí sa jedná o celú budovu (bývalé byty) vrátane predajne, skladov a pivníc a na Háji ide o jednu bytovku, dve hospodárske stavby a  základy po predchádzajúcich budovách. Cena za búracie práce je vrátane uloženia odpadu. Búrací materiál plánujú využiť na terénne úpravy. Starosta obce doplnil - tým že odstránime staré stavby si zhodnotíme cenu pozemkov. V sume 35 tis.€ sú zahrnuté akútne opravy, napr. MŠ, ZUŠ, budova OcÚ, Kultúrne domy v Horeniciach a Mednom, Hasičské zbrojnice, bytovka č.s. 71 – malý kaštieľ.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje zvýšiť sumu v rozpočte pre protifašistických bojovníkov zo 100,-€ na 500,-€ (na oslavy oslobodenia obce).

 

Ing. Gabriela Brezániová – súhlasí s návrhom p. Hantáka, protifašistických bojovníkov si treba uctiť.

 

Starosta obce – doplnil, oslavy oslobodenia financujeme v spolupráci s Ronou,  v rozpočte je uvedená suma, ktorú p. Pavlovičová požadovala na občerstvenie a kvety, navrhol teda znížiť realizáciu investičných akcií o 400,-€ a schváliť odbojárom celkovú sumu 500,-€.   

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Greguška)

Návrh bol prijatý.

 

Mgr. Milan Hanták – nesúhlasí s navýšením sumy na ŠK a navrhuje týchto 7 tis.€ investovať do opravy cesty pri garážach v Súhradke.

 

Starosta obce – táto suma vyplýva zo zmluvných záväzkov, nie je to navýšenie, stalo sa to tým, že obec v minulom roku nemala financie, a preto ich vypláca až v tomto roku. Je to hlavne na činnosť a šport mládeže. ŠK spolufinancujeme v spolupráci s Ronou.

Dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)            

                        „ proti“          -     9 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal hlasovať za druhú zmenu rozpočtu obce, tak ako bolo predložené na dnešné rokovanie s navrhovanými zmenami.   

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./

 

Rokovanie vo veci voľby kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie uviedol starosta obce a vyzval Mgr. Mišíka, aby predniesol požiadavky.

Mgr. Martin Mišík – poukázal na skutočnosť, že podmienky výberového konania a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne ustanovilo OZ dňa 29.01.2015 uznesením č. 3/2015, ktoré prečítal  a konštatoval, že boli splnené (viď príloha). Výberové konanie bolo určené na deň 17.03.2015. Na OcÚ boli doručené tri prihlášky, ktoré spĺňali podmienky výberového konania. Vyzval kandidátov na kontrolóra obce, aby sa predstavili.

 

Ing. Anna Ilavská – predstavila sa, uviedla, že je rodáčka z Rovní a pracuje v Matador Holdingu v oblasti účtovníctva a daní.

 

Ing. Jozef Tichý – uviedol, že je rodák z Pruského, pracoval dve volebné obdobia ako kontrolór v meste Ilava a je dôchodca.

 

Mgr. Martin Mišík – požiadal predsedu volebnej komisie, aby pristúpili k voľbe kontrolóra obce.

Mgr. Milan Hanták – vyhlásil presný čas – 18,00 hod., zahájil voľbu a požiadal poslancov, aby jednotlivo pristupovali k urne a vykonali tajnú voľbu. Tajnú voľbu vykonalo všetkých 10 prítomných poslancov OZ.

O 18,09 hod. sa členovia volebnej komisie odobrali zrátať volebné lístky.

Mgr. Milan Hanták - o 18,17 hod. konštatoval, že všetky hlasovacie lístky boli odovzdané a platné a podľa schváleného volebného poriadku konštatuje, že za kontrolóra obce bol tajným hlasovaním zvolený  Ing. Jozef Tichý.

 

Mgr.Milan Hanták – uviedol svoj osobný názor, že Ing. Anna Ilavská bola pre funkciu kontrolóra obce  lepší kandidát.

 

Nakoľko k predloženému výsledku konania neboli zo strany poslancov žiadne návrhy ani pripomienky, starosta obce prečítal návrh uznesenia a dal o uvedenom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslancov (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Návrh bol prijatý.

 

Starosta obce – zagratuloval Ing. Tichému k zvoleniu do funkcie kontrolóra obce.

 

Ing. Jozef Tichý poďakoval za prejavenú dôveru a prisľúbil, že svoju funkciu bude vykonávať zodpovedne.       

 

K bodu 7./

 

Starosta obce predložil na návrh komisie výstavby a ŽP žiadosti doručené na OcÚ. Všetky žiadosti boli prejednané na stretnutí poslancov.

Žiadosť p. Cíbika, na odpredaj pozemku pod už jestvujúcou garážou v k.ú. Led.Rovne. Uviedol, že sa jedná o schválenie zámeru a prečítal navrhované uznesenie.

 

Mgr. Milan Hanták – v žiadosti p. Cíbika sa uvádza súpisné číslo 309 a v rozhodnutí je uvedené číslo 802. Ďalej sa uvádza v čestnom prehlásení, že stavba bola postavená pred rokom 1975, zaujímal sa či je to pravda.

Odpovedala Ing.Kopačková – po prečíslovaní je nové súpisné číslo 802, ktoré je uvedené aj v liste vlastníctva. Garáž je súčasťou radovej zástavby, p.Cíbik si dal čestné prehlásenie, že garáž bola postavená pred rokom 1975, a pre potreby OcÚ toto prehlásenie nahrádza stavebné povolenie. Stavba je zapísaná na liste vlastníctva, neriešime stavbu, ale pozemok.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslancov (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Návrh bol prijatý.

 

Ďalej starosta obce predložil žiadosť p. Martina Mončeka na prevod majetku formou zámennej zmluvy. Vysvetlil, že sa jedná o prístupovú cestu v časti Medné, a je to teda v záujme obce, aby prístupová komunikácia bola zachovaná, preto sme navrhli, aby aj náklady s týmto spojené uhradila obec.

 

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa,  či schvaľujeme aj  preplatenie  geometrického  plánu.

Odpovedal starosta obce, že GP bol vyúčtovaný v  roku 2014 a prečítal  návrh  uznesenia.

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal hlasovať prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalší návrh sa týka odsúhlasenia individuálnej bytovej výstavby (IBV) v k.ú. Hôrka, kde sú vlastníkmi pozemkov Ing.Karol Rendek, Mgr. Terézia Rendeková a p. Jozef Rendek. Jedná sa o novú ulicu kolmo na ulicu  U Duba.    

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce prečítal uznesenie a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce podal informáciu o žiadosti p. Koppa o vybudovaní terasy. S pánom Koppom jednáme o návrhoch. Vybudovanie terasy bolo OZ už schválené v minulosti. Zatiaľ podávame iba informáciu. OZ berie na vedomie.

 

Starosta obce prečítal požiadavku rod. Sedláčkových o predloženie stanoviska obce k prestavbe a stavebným úpravám byt.domu 318 a k prevodom bytov, keď nie je založené spoločenstvo. Požiadal Ing. Kopačkovú, aby doplnila informáciu.

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že vlastníci bytových domov v časti Háj nemajú uzatvorené bytové spoločenstvá, a v prípade prevodu majetku, alebo opráv majú problémy. Právne stanovisko je predložené v materiáloch, a v tomto zmysle bude oboznámená aj rod. Sedláčkových.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta obce predložil žiadosť p. Arnošta Mikulu. Jedná sa o legalizáciu stavby – garáže, ktorá zasahuje 3 m do obecného pozemku v k.ú. Hôrka.  Preto je potrebný súhlas obce a prečítal návrh uznesenia. Starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu.

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce prečítal uznesenie a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce predniesol žiadosť p. Zdenka Hanáka na povolenie stavby v k.ú. Hôrka – Horepotočie  a požiadal Ing. Kopačkovú o doplnenie.

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že uvedená lokalita je v Územnoplánovacej dokumentácii obce určená pod individuálnu bytovú výstavbu. V rámci ÚP máme stanovené, že je potrebné vybudovať verejnoprospešnú stavbu (prístupovú cestu)   a  technickú infraštruktúru. Najskôr je potrebné poriešiť právne usporiadanie pozemkov, takže zatiaľ pánovi Zdenkovi Hanákovi, ani pánovi Viliamovi Prenosilovi súhlas nedávame.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Spoločnosť YPIRESIES Pov.Bystrica doručila na OcÚ žiadosť na vyberanie poplatku 0,20€ za používanie verejného WC. Po dohode s konateľom firmy sme navrhli, aby sa poplatok za použitie verejného  WC nevyberal. 

Starosta obce podal návrh, aby použitie verejného WC bolo bez poplatku.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie vysporiadanie cesty na ul. Medová. Ide o verejnoprospešnú stavbu, kde od vlastníkov plánujeme vykúpiť pozemky pod prístupovú komunikáciu na ul. Medová. Požiadame o vyhotovenie znaleckého posudku a vyzval Ing.Kopačkovú o doplnenie.

Ing.Margita Kopačková – uviedla, že pozemky pod prístupovú komunikáciu plánujeme vykupovať až po jestvujúce oplotenia majiteľov priľahlých pozemkov. Najväčším vlastníkom je SPF. Doplnil starosta, že rokujeme aj s PVS, a.s. o dobudovaní kanalizácie a prečítal návrh uznesenia a otvoril rozpravu.

 

Mgr.Milan Hanták – požadoval doplniť, že ak niektorí majitelia nebudú súhlasiť s odpredajom pozemkov, navrhuje aj zámenu pozemkov.

 

Ing. Margita Kopačková – s majiteľmi určite budeme rokovať, nevie či nájdeme vhodné pozemky na výmenu, je to verejnoprospešná stavba, preto je možný aj inštitút vyvlastnenia.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Milana Hantáka, aby bola možná aj výmena pozemkov.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)            

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

p. Milan Cinko – za akú sumu bude obec odkupovať pozemky pod cestu?

Odpovedal starosta obce – bude vyhotovený znalecký posudok a potom vstúpime do jednania s ľuďmi.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce prečítal uznesenie o ul. Medovej a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce predniesol žiadosť p. Romana Duchoňa o kúpu pozemku v časti Háj, prečítal navrhované uznesenie a otvoril rozpravu.

 

Ing. Margita Kopačková – informovala, že sa jedná o záhrady, ktoré v tejto časti užívajú obyvatelia, ktorí tam majú trvalý pobyt. V roku 2011 bol vyhotovený GP podľa jestvujúceho stavu užívania. Pri odpredaji, alebo prenájme pozemkov by sa postupovalo podľa vyhotoveného znaleckého posudku.

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce prečítal uznesenie a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 • K žiadosti p. Viliama Prenosila sme sa už vyjadrovali, uvedené OZ berie na vedomie.
 • Žiadosť p. Trnku – vybudovanie prístupovej cesty ku garážam OZ berie na vedomie.
 • Žiadosť obyvateľov byt.domu č.s. 71 na opravu strechy – máme vyčlenenú čiastku v rozpočte na nutné opravy – OZ berie na vedomie.   
 • Žiadosť firmy Fisch agrofarma, taktiež OZ berie na vedomie – jedná sa o chov koní, boli sme na obhliadke a máme prísľub od majiteľov, že zachovajú verejný prístup k pozemkom a k rieke Váh. 
 • Vybudovanie chodníka na ul. Sv. Anny – rokujeme s majiteľmi pozemkov o ich odkúpení, existuje možnosť, že obec Dolná Breznica cez tieto pozemky bude budovať kanalizáciu – túto informáciu berie OZ na vedomie.
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý bol schválený pre roky 2007-2013 je potrebné aktualizovať v zmysle nového zákona. Doplnila Ing. Kopačková – program je zverejnený na našej webovej stránke, investičné akcie sú vypísané na konci programu, a do konca roka 2015 je potrebné tento program aktualizovať. OZ berie informáciu na vedomie.  

 

Starosta obce uviedol ďalší bod rokovania – posilnenie VN siete v časti Medné, je to potrebné, pretože občania v Mednom majú nedostatočné napätie, a taktiež je to podmienka pre výstavbu nových rodinných domov.  Požiadal Ing. Kopačkovú o vysvetlenie – jedná sa o prepojenie VN vedenia cez štátnu cestu popri kaštieľi. Vecné bremeno je potrebné z toho dôvodu, že parcely sú vedené v „E“ stave, takže aby obec nemala  pri prepise do KNC stavu problém. 

 

Mgr. Milan Hanták – kto bude túto akciu financovať?

 

Ing. Margita Kopačková – vybudovanie trafostanice je na náklady Energetiky Žilina.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie:  „všetci za“

 

K bodu 8./                 Rôzne

 

Starosta obce prečítal cenník prenájmu priestorov zasadačky spol. Ledrov (viď príloha). Nakoľko je to budova obce pristúpili sme k takémuto riešeniu, otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie:  „všetci za“

 

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh bytovej komisie o pridelení uvoľneného bytu Mgr. Ľubici Šerej a prečítal návrh uznesenia.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie:  „všetci za“

 

Starosta obce odpovedal na dotazy pána Prekopa z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

 • prečítal písomné stanovisko k doručovaniu oznámení o konaní volieb
 • zákon neustanovuje zverejňovanie členov jednotlivých okrskových komisií
 • zlepšenie vzťahu pracovník OcÚ – občan, pracovníci majú pokyny
 • poruchové verejné osvetlenie – riešime tento problém, snažíme sa nabehnúť na štandardný systém opráv 

 

Ďalej informoval, že obec Kvašov nám dlhuje za vykonávanie stavebného úradu. Ostané obce si plnia svoje záväzky voči stavebnému úradu. S obcou Kvašov sme sa dohodli na splátkovom kalendári na obdobie štyroch rokov a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – koľko je ročný poplatok za činnosť našej obce pre obec Kvašov?

Odpovedal starosta obce – vypočítava sa to podľa reálnych nákladov, ročne cca 1500,-€.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie:  „všetci za“

 

Starosta obce informoval, že obec obdržala súdne rozhodnutie v spore s p.Štefinovou. Právneho zástupcu sme požiadali o zahájenie exekučného konania, čo vyplýva zo súdneho rozhodnutia. Stavebný úrad vystavil „Rozhodnutie o odstránení stavby“, stále rokujeme aj s majiteľkou stavby o inom riešení a prečítal návrh p. Štefinovej, a  otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – prečo obec v tomto spore zastupuje JUDr. Divko, keď máme právnikov z firmy Urbáni a spol.  a JUDr. Bušfy.

Odpovedal starosta – JUDr. Divko nás zastupuje už od začiatku tohto sporu a  je platený z vyhratých súdnych sporov. Je to zložitý spor a nie je dobré v polovici sporu meniť právnika.   

 

p. Miloš Holbička – podnikatelia Štefinovci sú v Lednickcýh Rovniach už dlhé roky, navrhuje, aby poslanci zvážili, či nie je možné nájsť vhodné riešenie pre obe strany.

 

Mgr. Milan Hanták – podáva návrh na zastavenie exekučného konania

 

Ing. Gabriela Brezániová – nesúhlasí s takýmto riešením, aby sa rozhodovala v tomto momente, navrhuje ďalšie stretnutie a prerokovanie problému. Prosí uviesť do zápisu, že sa nestotožňuje s hlasovaním.

 

Mgr. Martin Mišík – starostovi vyplývajú z rozhodnutia súdu povinnosti, ktoré dodržal, plynú lehoty, takže tu vzniká priestor na dohody.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr.Hantáka o zastavení exekučného kanania.

 

Hlasovanie:     „za“                - 1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „proti“           - 5 poslancov

                        „zdržal sa“     - 4 poslanci (p.Cinko, p.Greguška, Ing.Brezániová, p.Pokorný)

Návrh nebol schválený.

 

p. Miloš Holbička – navrhuje, aby sa poslanci a vedenie obce stretli na OcÚ  a prerokovali  túto problematiku v čo najkratšom možnom termíne.

Starosta obce navrhol termín stretnutia v utorok 24.03.2015 o 17,00 hod. na OcÚ Led.Rovne s jedným bodom rokovania „predajňa zeleniny p. Štefinovej“. Poslanci so stretnutím súhlasili.

 

Starosta obce informoval, že od Prima banky Slovensko bola na obec doručená ponuka na odpredaj akcií tejto banky. Preverovali sme aj iné obce na Slovensku, či pristúpili k odpredaju, alebo nie.  Túto ponuku predkladá poslancom na zváženie.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje, aby bolo zvolané zhromaždenie občanov, aby sa vyjadrili či akcie predáme, alebo nie.

 

Bc. Juraj Mašlaň – požiadal o vyjadrenie ekonómku obce

 

Mgr. Mária Balážová – ekonómka OcÚ sa vyjadrila, že v predchádzajúcich rokoch banka vyplácala dividendy cca 13tis.€, ale posledné 3 roky už nevyplácajú. Účtovná hodnota akcií je cca 4 tis.€, predávajú za 9 tis.€, osobne by nepredávala, necháva na zváženie poslancom.  

 

Bc. Jozef Hollan – kontaktoval niekoľko prednostov úradov, aj väčšie mestá, každý pristupuje k tejto ponuke individuálne, niektorí predávajú iní nie.

 

p. Milan Cinko – trh momentálne generuje 100% zisk na tejto akcii, prognóza do budúcna klesá, teraz je ideálny čas na skupovanie akcií. Každé mesto sa zariadi podľa svojich potrieb. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Milana Hantáka, aby bolo zvolané zhromaždenie občanov.  

 

Hlasovanie:     „za“                - 2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko)

                        „proti“           - 8 poslancov

                        „zdržal sa“     - 0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce informoval:

 •  o neplatení nájmu a požiadavke p. Barkovej – Hotel Emibar, kompenzovať vynaložené finančné prostriedky, ktoré investovala do opráv a údržby priestorov s nájmom
 • Stal sa členom Rady združenia ZMOS Stredného Považia
 • Je členom predsedníctva MAS (Miestna akčná skupina)

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa Ing. Michálka, či dlh spoločnosti Ledrov od januára klesol, alebo stúpol. Ďalej požadoval informáciu, v akom stave sú prevádzky v Dolnej Breznici, Led.Rovniach a Hor.Hôrke.

Ing.arch. Emil Michálek – dlh bude vyčíslený až po ukončení podávania žiadostí do reštrukturalizácie. Od dátumu, kedy nastúpil do funkcie konateľa, má Ledrov uhradené všetky faktúry. Dlh sa za toto obdobie nenavýšil. 

Doplnil starosta obce – prevádzky spol. Ledrov budú predmetom rokovania Dozornej rady Ledrovu.

 

Mgr. Milan Hanták – chce požiadať, aby pri potravinách v Súhradke bol umiestnený kontajner na sklo.

Odpovedal starosta – plánujeme nákup kontajnerov

 

p. Milan Cinko – požadoval doplniť kontajnery aj v ostatných častiach obce

Odpovedal starosta obce  - spolupracujeme aj s inými organizáciami,  čo sa týka odpadového hospodárstva, na 18.04.2015 plánujeme veľké upratovanie v obci, bude otvorený zberný dvor, môžu sa zapojiť všetci občania. Môžeme pomôcť technikou.

 

Občania:

p. Rudolf Körmendy – ako obyvateľ ul. Medovej nesúhlasí  s náhradnými pozemkami pri vysporiadaní cesty na tejto ulici, súhlasí s vykupovaním pozemkov pod cestou. Chcel vedieť, či bude ObP zrušená, alebo nie. Navrhuje, aby počet členov ObP bol vyšší, aby stíhali  postihovať psíčkarov, ktorí chodia do parku a nenosia si vrecká.

Odpovedal starosta – tiež nie je spokojný s počtom príslušníkov ObP, určite súhlasí s navýšením počtu členov aspoň na troch.

 

p. Blahoslav Tesař – požadoval zverejnenie telefónneho čísla obecnej polície, koľko priestupkov riešili v r. 2014, aké to boli priestupky, koľko € priniesli do rozpočtu obce, požadoval poskytnúť výročnú správu ObP, a zaujímal sa či môže policajt vykonávať prácu sám.

Odpovedal starosta obce – telefónne číslo je verejné, ObP spolupracuje aj so štátnou políciou, ak vznikne krízová situácia, riešia ju aj pracovníci OcÚ (prednosta, zástupca), správa ObP bude predložená na ďalšom zasadnutí OZ.

 

p. Mária Šlesarová

- navrhuje, aby počas zasadnutia OZ obecný úrad  zabezpečil vodu pre občanov,

- mrzí ju, že do funkcie kontrolórky nebola zvolená naša občianka

- poďakovala Mgr. Chutkovi, náčelníkovi ObP za urýchlenú reakciu pri podomovom  

  predaji v Horeniciach,

- kedy bude u nás vysielať Púchovská televízia,   

- je potrebné povykášať starú trávu pri cintoríne Hôrka a v uliciach Horeníc

- kedy sa bude oplocovať cintorín na Hôrke,

- občania sa sťažovali na ohňostroj 28.02.2015 o 19,15 hod., neprajú si takéto akcie

- kedy sa plánuje označiť autá OcÚ a Ledrovu logom,

- pri KD v Led.Rovniach je neporiadok, viac zamestnávať a kontrolovať

  nezamestnaných

Odpovedal starosta obce – oprava cintorínov je naplánovaná v tomto roku, vykášanie trávy poriešime, ohňostroj – nevieme korigovať, pretože je benevolentná legislatíva, nezamestnaní pracujú pod vedením koordinátorky, odpadky sú určite vyzbierané. 01.04.2015 majú brigádu žiaci a 18.04.2015 je generálne upratovanie obce, týmto by poprosil aj Jednotu dôchodcov, aby sa zapojili.

p. Nika Holbičková  - pracuje na UPSVaR, takže o nezamestnaných má prehľad. Pracujú po častiach, každý deň majú zadelenú prácu, ktorú musia vykonať, je len potrebné povedať kde a práca im bude pridelená. Myslí si, že nezamestnaní v tejto obci vykonali už kus práce pri čistení a zbieraní odpadkov.

 

p. Miroslav Buček -  vyjadril poďakovanie v mene mladých futbalistov a ich rodičov  za presun financií pre športový klub futbalistov a vysvetlil poslancom aj občanom, prečo sa tak udialo až v tomto roku. Ďalej predniesol požiadavku, aby pri bytovom dome č.s. 197, bolo vyhradené parkovacie miesto, alebo zákaz parkovania  pri vstupe do ich bytového domu s výnimkou obyvateľov bytovky.

 

Odpovedal starosta obce – o probléme s parkovaním vieme, a plánujeme to riešiť vybudovaním parkovacích miest v časti, kde sa momentálne nachádzajú záhradky. Rovnaký problém máme aj na Starých dvoroch, Majeri, námestí a pri Rone.

 

Doplnil Mgr. Mišík – vedieme rokovania s p. Michálkom na vybudovanie  parkovacích miest hlavne v časti  Majer a Súhradka.

 

p. Blahoslav  Tesař -  vyjadril sa, že ako občan si môže kamerovať koho chce a vymenoval inštitúcie, o ktorých si myslí, že  môže vyhotoviť audiovizuálny záznam.

 

Mgr. Martin Mišík – v prípade štátnych zamestnancov je to možné, ale myslí si, že v prípade pracovníčky obecného úradu to možné nie je.  

 

Ing. Jozef Prekop -  prvá pripomienka sa týka parkovacích miest v Súhradke

 • ak obec vyberá pokuty za znečisťovanie životného prostredia psami, mala by zabezpečiť sáčky
 • kedy bude predložená štruktúra obce
 • od kontrolóra obce požaduje, aby predložil správu v akej finančnej kondícii je obec
 • pri riešení predajne na námestí sa prikláňa k názoru, že je treba nájsť riešenie, lebo ide o našich občanov

Odpovedal starosta obce – je nám známe, že máme zastaralé VZN, zatiaľ sú platné a zverejnené. Predseda komisie verejného poriadku dal podmety, spolupracujeme s právnou kanceláriou na odstraňovaní tohto problému. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – má stabilné miesto, kde ju občania nájdu, aj cez mail, aj cez telefón, a partia nezamestnaných vykonáva svoju prácu svedomito, len im treba povedať kde a čo je potrebné vyčistiť.

 

p. Mária Šlesarová – nerobí útoky na nezamestnaných, poukázala na konkrétne miesta, ktoré je potrebné vyčistiť.

 

p. Blahoslav Tesař – chce požiadať, aby akcie ktoré sa poriadajú v KD Medné, neboli povoľované po 22,00 hodine. Ak to poriadajú Medňanci, je to v poriadku.

Odpovedal starosta – už dlhodobo v KD Medné nebol iný občan, iba občania z Medného. Požiadal p. Tesařa, aby povedal konkrétny dátum a čas.

 

 

K bodu 9./

 

            Starosta vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal Ing. Stanislav Backo.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa JUDr. Ševčíka, či je potrebné schvaľovať uznesenie, keď už raz o ňom hlasoval?

 

JUDr. Ševčík – schvaľovali sa konkrétne uznesenia, teraz hlasuje, že uznesenie sa schvaľuje v tomto znení.

Doplnil starosta obce – vyjadruje súhlas s uznesením

 

Hlasovanie:     „za“                - 9 poslancov

                        „proti“           - 1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „zdržal sa“     - 0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 10./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Peter Greguška

p. Tomáš Pokorný

 

                                                           Bc. Jozef Hollan                       Mgr. Marian Horečný

                                                            prednosta OcÚ                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:148
TÝŽDEŇ:3152
CELKOM:1802493

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.