Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 5 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 17.03.2015  o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  10  poslancov ,     

teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Stanislav Backo, p. Štefan Ďurko

2.  Členov mandátovej komisie v zložení : Ing. Gabriela Brezániová, p. Peter Greguška, p. Tomáš Pokorný

3.  Členov volebnej komisie v zložení :  Mgr. Milan Hanták, p. Milan Cinko, Mgr. Martin Mišík

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 4/2015 zo zasadnutia dňa 26.02.2015.

2. Zápisnicu predloženú predsedom volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách hlavného

    kontrolóra obce.

3. Informácie zo zasadnutia komisie výstavby a ŽP, tak ako to predložila vedúca oddelenia 

    výstavby a ŽP na dnešnom rokovaní.

4. Informácie starostu obce:

-  ponuka na odkúpenie akcii Prima Banky Slovensko, a.s.

-  o priebehu súdneho sporu s p. Štefinovou – odstránenie stavby

-  o návrhu na vklad vlastníckeho práva MŠ na obec Led.Rovne

-  o upratovaní obce v rámci „Dňa Zeme“ – 18.04.2015

-  o zvolení starostu obce Led.Rovne za člena predsedníctva MAS NAŠE POVAŽIE

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ
 2. Spôsob rokovania OZ – dva príspevky a limit na faktickú poznámku v zmysle čl. 7, bod 14./ Rokovacieho poriadku obce Lednické Rovne
 3. Druhú zmenu rozpočtu obce vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením  č.2 tak ako bolo predložené na dnešné rokovanie s navrhovanými zmenami
 4. Do funkcie Hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne Ing. Jozefa Tichého, na dobu  určitú 6 rokov
 5. Zverejnenie zámeru v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších právnych predpisov odpredať nehnuteľnosť parcelné číslo CKN 183/59  vyznačenú ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 v celosti, pre Cíbika Rudolfa, rod. Cíbik, narodený 13.03.1936, trvale bytom Súhradka 206, 02061 Lednické Rovne. Celková cena nehnuteľnosti je  stanovená znaleckým posudkom  č. 50/2015, zo dňa 15.03.2015, vyhotoveným  Ing. Žiačekom Petrom, znalcom v odbore stavebníctvo ,  odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností , vo výške  160,00 EUR .Znalecký posudok   v zmysle Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce Lednické   Rovne hradí kupujúci .Prevod sa vykoná ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prípad hodný osobitného zreteľa je daný tým, že p. Rudolf Cíbik je výlučným vlastníkom stavby evidovanej na predmetnom pozemku s parc. číslom CKN 183/59, t.j. radovej garáže so  súpis. č. 802, evidovanej na LV č. 1573, k. ú. Lednické Rovne.

 

 1. Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku  obcí  v znení neskorších predpisov, zámer obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok  obce Lednické Rovne, a to pozemok vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym  odborom, na liste vlastníctva č.1, k. ú. Medné, podľa vyhotovenéhogeometrického plánu  č. 53/2014, ako novovytvorenú parcelu CKN č. 27/5 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 41 m2 v podiele 1/1, formou zámennej zmluvy ako prípad hodný osobitného zreteľa za pozemok vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na liste  vlastníctva č. 844, k. ú. Hôrka, podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 54/2014, ako  novovytvorenú parcelu CKN č. 271/9 záhradyo výmere 41 m2 v podiele 1/1, vo vlastníctve Mončeka Martina, trvale bytom Uhrovecká č. 306, 020 61 Lednické Rovne. Prípad hodný osobitného zreteľa je daný tým, že časť pozemku p. Mončeka Martina má obec záujem, vzhľadom na mnohé žiadosti občanov, využiť na rozšírenie prístupovej   komunikácie medzi k. ú. Medné a k. ú. Hôrka.

 

 1.  Návrh  zastavovacej štúdie  IBV Lednické Rovne- Hôrka / p .č. 6/74,56/75,56/76 / pre vlastníkov nehnuteľností Ing. Karol Rendek, Mgr. Terézia   Rendeková a Jozef Rendek   spracovanej  Ing.   arch. Petrom Hrbáčkom, za splnenia podmienok predložených  stavebnou komisiou na dnešnom rokovaní.   

 

 1. Vydať súhlasné stanovisko  p. Arnoštovi Mikulovi  ku kolaudácií stavby garáže, ktorou stavebník / vlastník stavby /  zasiahol  do pozemku v majetku obce. K majetkoprávnemu  usporiadaniu zastavanej časti pozemku je potrebné doložiť geometrický plán pre majetkoprávne usporiadanie zastavanej časti pozemku z parc. č. KN C 54/5, zast. plochy v  k.ú. Hôrka.

 

 1. Výkup pozemkov pod prístupovú komunikáciu ul. Medová, jej rozšírenie až k   jestvujúcim oploteniam pozemkov na parc. č.1250 z dôvodu právneho usporiadania a  utvorenia prístupu majiteľom rodinných domov  z verejnej komunikácie.

 

 1. Umiestnenie stavby „Lednické Rovne - Medné, zahustenie trafostanice  ul. Medňanská“  podľa predloženej projektovej dokumentácie , vypracovanej ELPP, s.r.o. Žilina z 04/2013  za   podmienky splnenia :
 • právneho usporiadania pozemkov 501/1a 505/1 v zastavanom území obce, zapísaných v LV č. 788 na Obec Led. Rovne  pre k.ú. Medné , zriadenia vecného bremena v súlade so zákonom o energetike  č. 293/2009  v znení neskorších predpisov  
 • právneho usporiadania pozemku pod stavbou  trafostanice na parc. KNC 66   vrátane zriadenia vecného bremena ku zrealizovanému zemnému vedeniu  VN   v pozemku  parc. č. KNC 66,  ostatná plocha o výmere 329 m zapísaného v LV č.1 na Obec Lednické Rovne  pre k.ú. Medné

      -     pri realizácií zemných prác je potrebné zachovať profil odvodňovacieho rigola  

            /prírodného  odvodnenia  z jestvujúceho vodojemu/  

 1. Cenník prenájmu zasadačky Ledrov s. r. o., tak ako bol predložený na dnešné
 2. Pridelenie bytu č. 8 v nájomnom  dome č. 247/23 Mgr. Ľubici Šerej, bytom Majerská č. 179/6, tak ako bolo predložené stanovisko bytovej komisie na dnešné rokovanie
 3. Splátkový kalendár obci Kvašov tak, ako bolo predložené na dnešné rokovanie 

 

E. Neschvaľuje 

        1. Firme  Ypiresies s. r. o. Pov.Bystrica výber poplatku vo výške 0,20 € za použitie  verejného  WC

 

F. Ukladá

 1. Aktualizovať stav užívaných záhradiek za bytovými domami č. s. 321 a 322 ,  
 2. Zvolať stretnutie OZ s vedením obce za účelom prerokovania odstránenia stavby „Zelenina Inka“ dňa 24.03.2015 o 17,00 hod.

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:29
TÝŽDEŇ:2606
CELKOM:1818881

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.