Zápisnica

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 16.12.2016  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 24.11.2016

  3./ Odmeňovanie darcov krvi

  4./ Odmeňovanie športovcov obce Lednické Rovne

  5./ Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2016

  6./  Návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

  7./  Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu  za obdobie 1 – 9

  8./  Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2017, 2018 a 2019

  9./  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

        Rovne na roky 2017, 2018 a 2019

10./  Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne  

        na roky   2017, 2018 a 2019

11./  Návrh VZN č. 1//2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

        a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

12./  Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom na  

        území obce Lednické Rovne, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

13./  Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lednické Rovne

14./  Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017

15./  Návrh Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z  

        dôvodov hodných osobitného zreteľa- zámena pozemkov s TSK

16./  Návrh a schválenie zmlúv na odpredaj garáží Majer

17./  Prerokovanie žiadostí predložených úsekom výstavby a ŽP

18./  Prerokovanie žiadostí na prenájom nebytových priestorov v DS a ZS

19./  Návrh a schválenie zmien funkcií v bytovej komisii

20./  Rôzne

21./  Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil poslanca p. Miloša Holbičku a p. Štefana Ďurku. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú,  za  overovateľov   zápisnice   určil poslancov p. Tomáša Pokorného  a p. Petra Gregušku.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Ing. Stanislava Backu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ, ktorý bo zverejnený vo vývesných tabuliach obce a  poslanci ho obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p. Cinko, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./                 Kontrola uznesenia

 

            Kontrolu plnenia uznesenia č. 20/2016 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 24.11.2016 previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky ku kontrole uznesenia, starosta obce konštatoval, že kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./      Odmeňovanie darcov krvi

 

Starosta obce privítal pozvaných darcov krvi a požiadal  Bc. Hollana, aby oboznámil prítomných s ocenenými držiteľmi Jánskeho plakety. 

 

Bc. Jozef Hollan – poďakoval prítomným držiteľom Jánskeho plakety, za ich humánny čin, za ktorý im boli udelené plakety  a následne starosta obce  odovzdal upomienkové predmety a finančnú odmenu (viď príloha).

 

Ing. Brezániová a Mgr. Hanták požadovali, aby starosta obce verejne povedal výšku odmeny.

Odpovedal starosta obce, že si môžu výšku odmien pozrieť v preberacom protokole, ktorý všetci odmenení podpisujú.

 

K bodu 4./      Odmeňovanie športovcov obce Lednické Rovne

 

            Starosta obce poďakoval hlavnému trénerovi Style karate Led.Rovne  za veľmi úspešnú reprezentáciu  obce na medzinárodných súťažiach v karate. Vyzdvihol činnosť oddielu a poďakoval trojnásobnému majstrovi sveta  v karate Matejovi Chudému, zároveň mu odovzdal upomienkové predmety a finančnú odmenu (viď príloha).

 

K bodu 5./      Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2016

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie čerpanie rozpočtu obce za obdobie 01-09/2016. Písomný materiál obdržali poslanci s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poukázal na podstatné zmeny, ktoré boli zapríčinené z objektívnych príčin, vychádzajúcich z potrieb obce a zo súčasnej ekonomickej situácie a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala vysvetliť položku – prenájom zariadenia  na MDD – suma je niekoľkokrát vyššia.

Odpovedal starosta obce  - v uvedenej položke je zahrnutý prenájom detských atrakcií na viaceré akcie (MDD, Letné slávnosti, kúpalisko aj Michalský jarmok).

 

Mgr. Milan Hanták – poukázal na presun financií medzi jednotlivými položkami a spýtal sa, či je to v súlade s internými predpismi úradu.

Odpovedal starosta obce, všetko je v súlade so zákonom.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o čerpaní rozpočtu a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -      7 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

 

Starosta predložil na prerokovanie návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne. Materiály obdržali poslanci s pozvánkou na dnešné rokovanie. Uviedol, že  zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré bolo potrebné previesť z objektívnych príčin sú  reálne a v roku 2016 uskutočniteľné a otvoril k uvedenému bodu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, či dal starosta príkaz na vyplatenie financií bez súhlasu OZ.

Odpovedal starosta obce, že nevie o akú položku p.Hantákovi ide, ale ak príde na OcÚ faktúra nemôže si dovoliť nezaplatiť ju.

 

Mgr. Milan Hanták – zopakoval otázku, či dal starosta príkaz na vyplatenie financií bez súhlasu OZ.

Odpovedal starosta obce – všetko je v súlade so zákonom a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 7./      Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu  za obdobie 1 – 9 / 2016

 

 Starosta obce požiadal kontrolóra obce o prečítanie stanoviska k čerpaniu rozpočtu za obdobie 1-9/2016.

 

Ing. Jozef Tichý – predložil svoje stanovisko k čerpaniu rozpočtu, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Vyjadril sa, že plnenie rozpočtu je v súlade s platnou legislatívou a rozpočet je vyrovnaný.

Starosta obce uviedol, že stanovisko kontrolóra  berie OZ na vedomie.

K bodu 8./      Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2017, 2018 a 2019

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019. Upozornil, že návrh rozpočtu na rok 2017 OZ schvaľuje a roky 2018 a 2019 sa berú na vedomie.

Ďalej informoval, že podľa posledných informácií by sa mali podielové dane zvýšiť o 7,5 tis.€, preto navrhol, použiť uvedené financie na splátku leasingu za nové auto pre OcÚ, tým  by sme vypustili splátky v ďalších rokoch. V celkovom sumáre by to ovplyvnilo aj príjmy aj výdavky.

Podal informáciu o pridelenej dotácii na MŠ a na Zberný dvor a techniku – všetko je zahrnuté v rozpočte a otvoril k uvedenému bodu rozpravu. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – vzhľadom na reprezentáciu obce v rôznych medzinárodných súťažiach, navrhla navýšenie položky medzinárodné súťaže na 5 tis.€, ďalej navrhla zvýšiť príspevok protifašistickým bojovníkom  a požiadala o vysvetlenie položky rekonštrukcia MŠ, čo bude financované z vlastných zdrojov, pod akým kódom to hľadať. 

Odpovedal starosta obce, že  uvedené návrhy na úpravu rozpočtu môžu byť zahrnuté pri ďalšej úprave rozpočtu, ale požiadal p. poslankyňu, aby ich predložila v písomnej forme.   

Doplnila Mgr. Balážová – v príjmovej časti v úvode sú vysvetlené kódy zdrojov. To čo pôjde z vlastných prostriedkov má kód zdroja 41, 13G sú eurofondové financie. Celková suma naplánovaná na rekonštrukciu MŠ aj s kanalizáciou je 86 tis €. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o rozpočte obce na rok 2017 aj s navrhovanou zmenou financovania leasingu  auta  a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -      8 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh  rozpočtu na r. 2017 bol schválený.

Návrh rozpočtu obce na  roky 2018 a 2019 berie OZ  na vedomie.

.

K bodu 9./      Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu

                        obce Lednické  Rovne na roky 2017, 2018 a 2019

 

Starosta obce vysvetlil, že strategický plán kopíruje návrh rozpočtu, je to dokument, ktorý vyžaduje NKÚ v takejto forme. Okrem toho obsahuje ciele, ktoré by sa mali plniť a vyhodnocovať, a požiadal o doplnenie Mgr. Balážovú, ekonómku OcÚ.

Mgr. Mária Balážová - vysvetlila, že strategický plán nadväzuje na finančný rozpočet. Je to vlastne skutočné plnenie, skladá sa z 12 programov, ako sú zámery, merateľné ukazovatele,  a ciele. Podľa schváleného rozpočtu je spracovaný aj strategický plán a vyhodnocuje sa k 30.06.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení strategického plánu na rok 2017 a dal o návrhu hlasovať.  Strategický plán na roky 2018 a 2019 berie OZ na vedomie.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

K bodu 10./   Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce  Lednické Rovne  a roky   2017, 2018 a 2019

 

Starosta obce uviedol, že stanovisko finančnej komisie a kontrolóra obce  obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie a o vyjadrenie  požiadal kontrolóra obce.

 

Ing. Jozef Tichý – konštatoval, že po zohľadnení všetkých skutočností je rozpočet vyrovnaný a  odporúča OZ schváliť návrh rozpočtu na rok 2017 a návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.

 

Nakoľko sa nikto z prítomných do rozpravy neprihlásil, starosta obce konštatoval, že obe správy berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 11./   Návrh VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

                        komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Lednické

Rovne

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie VZN č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne. Materiály poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné zasadnutie a návrh prerokovali aj na zasadnutí OR.    Vyjadril sa, že daň pre budúci rok nezvyšujeme, všetky sadzby zostávajú tak, ako v roku 2016.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VZN č. 1/2017 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      8 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu  12./              Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní  materskej školy a školských

zariadení, so sídlom  na  území  obce  Lednické    Rovne,  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

 

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o štandardné VZN, a financie, ktoré na chod  MŠ a ZŠ dostávame sú im ihneď presúvané a požiadal Bc. Hollana o doplnenie.

 

Bc. Jozef Hollan – návrh VZN č.2/2017 obdržali poslanci v dostatočnom predstihu s materiálmi na dnešné rokovanie. Informoval, že v uvedenom VZN nastala jedna zmena oproti minulému roku, a to v navýšení príspevku na jedno dieťa v celodennej starostlivosti. Ako dôvod uviedol navyšovanie výplat učiteľom.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VZN č. 2/2017 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 13./     Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lednické Rovne

 

Starosta obce informoval o komunitnom pláne sociálnych služieb obce. Tento dokument obdržali poslanci s materiálmi na minulé rokovanie s tým, aby písomne predložili svoje požiadavky, ktoré chcú zahrnúť do uvedeného plánu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani písomné pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 14./   Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017

 

Starosta obce požiadal Ing. Tichého, aby predniesol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok  2017.

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce – prečítal plán kontrolnej činnosti. Uviedol, že ide o päť bodový plán, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a prečítal návrh úloh.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení plánu kontroly na prvý polrok 2017  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 15./    Návrh Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce   z   dôvodov hodných osobitného zreteľa- zámena pozemkov s TSK

Starosta obce informoval o návrhu zámeny pozemkov – zámer bol schválený na minulom zasadnutí OZ, majú k dispozícii aj posudky a požiadal Ing.Kopačkovú o doplnenie.

 

Ing. Margita Kopačková – vysvetlila, že sa jedná o zámenu pozemkov pod telesom cesty, teda  pod štátnou cestou od mosta po Háj za pozemky v SOŠ sklárskej pod športoviská a parkoviská. Bol zrealizovaný geometrický plán – výmera pozemkov podľa geometrického zamerania pod cestou je 7.719 m2 a výmera pozemkov pod športoviská a parkoviská je 2.000m2. V znaleckom ocenení je cena pozemkov približne rovnaká. Uvedená zámena bola predjednaná aj so zástupcami TSK, ktorí so zámenou súhlasia. Náklady na znalecký  posudok a geometrické plány znášajú obe strany.

 

Doplnil starosta obce – zjednodušene povedané - my dávame TSK pozemky pod hlavnou cestou, ktoré nemôže využiť na nič iné,  a my získavame  pozemky pod športoviská a parkoviská, cena je približne rovnaká, pretože hodnota cesty má nižšiu hodnotu,  a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že keď sa predávali pozemky za bývalého starostu, hodnota cesty bola iná, a spýtal sa, či bol vtedy vypracovaný znalecký posudok a koľko stál pozemok pod tou cestou.

 

Ing. Margita Kopačková – vtedy nebol znalecký posudok vypracovaný, pretože sa jednalo o zhodnotený pozemok, kde sa urobili nové cesty s infraštruktúrou, takže bola stanovená účtovná hodnota na základe dohôd medzi TSK a obcou. Jednalo sa o stavbu „rekonštrukcia námestia“. Teraz je iný stav, ide o prevod majetku.

 

Mgr. Milan Hanták – takže sa nepredávali iba pozemky, ale aj stavba?

Odpovedala Ing. Kopačková – predávala sa aj stavba, ktorá je teraz v majetku TSK.  

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámene pozemkov s TSK  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      8 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu  16./  Návrh a schválenie zmlúv na odpredaj garáží v časti Majer

 

Starosta obce informoval o schválení zmlúv na odpredaj garáží v časti Majer. Všetci záujemci si zaplatili zálohy za garáže, teraz sa ide schvaľovať odpredaj pozemku pod garážami a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, či sa ide schvaľovať iba kúpna zmluva, alebo aj konkrétni kupujúci.

Odpovedal starosta obce, že ideme schvaľovať konkrétnych kupujúcich, sú zverejnení na stránkach obce, tiež sú   podpísané zmluvy o budúcich zmluvách so záujemcami na základe uznesenia OZ, a teraz  sa každý odpredaj bude schvaľovať osobitne, čo vyžaduje  katastrálny zákon. Budú čítané jednotlivé uznesenia na konkrétnych kupujúcich.

 

Ing. Gabriela Brezániová – upozornila, že na stránkach sú zverejnené zmluvy o budúcich zmluvách, kde sú uvedené  tri citlivé údaje kupujúcich – meno, priezvisko a rodné číslo.

Starosta obce poďakoval Ing. Brezániovej, že upozornila na chybu a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesení.

 

Uznesenie č. 21/2016-D/12, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/13, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/14, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/15, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/16, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/17,starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/18, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/19, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/20, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/21, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/22, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/23, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/24, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/25, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/26, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 17./    Prerokovanie žiadostí predložených úsekom výstavby a ŽP

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie problematiku parkoviska v Súhradke. Bola vypracovaná nájomná zmluva, ktorú obdržali poslanci v materiáloch na dnešné rokovanie.

 

Ing. Kopačková – doplnila, že sa jedná o rozšírenie parkovacích plôch v Súhradke pri železničnej trati. Majiteľom pozemku sú Železnice SR a predložili nám návrh nájomnej zmluvy s právom stavby na  96m2 za ročný nájom 21,12 € na dobu neurčitú.

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o uzatvorení nájomnej zmluvy so Železnicami SR a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      7 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený. Poslanec p. Milan Cinko, nebol  počas hlasovania prítomný.

 

Ďalej   Ing. Kopačková informovala o žiadosti Ing. Lenky Masnej, ktorá požiadala o súhlas na umiestnenie elektrickej prípojky cez obecný pozemok - el. prípojku z ulice Družtevná, cez ul Púchovskú  a dopojiť cez obecný pozemok prípojku na ich farmu. Doporučujeme vyhovieť za nasledovných podmienok.  Projekt el. prípojky musí akceptovať príslušné normy a predpisy  pre vzdušné a zemné  el. vedenie nad cestou  II/507, v trase sa nachádza telefonické vedenie a je potrebné  dodržať stanovené ochranné pásma. Na susednom pozemku je navrhovaná stavba vo verejnom záujme – čerpacia stanica odpadových vôd – Led.Rovne - Dolná Breznica kanalizácia II.etapa, ktorá rieši napojenie tejto čističky na NN vedenie,    a je potrebné projektovo prehodnotiť  uvažované odbery a napojenie oboch stavieb. Stavebník si dá vytýčiť hranice pozemku z dôvodu naprojektovania a umiestnenia el. prípojky do pravej strany cesty. Za účelom zriadenia vecného bremena na zrealizovanú prípojku je potrebné doložiť geodetické zameranie  skutočného vyhotovenia.  

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o umiestnení el. prípojky 

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

Ing. Kopačková informovala o odpredaji  výmeníkových  staníc na ul. Majerská a Súhradka. Znalecká hodnota pozemkov je vyčíslená na 62 tis.€. DCa Therm požiadal o odpredaj, a pretože sa jedná o prevádzkovateľa a majiteľa technických rozvodných  zariadení v obci, doporučujeme,  aby  prevod bol titulom osobitného zreteľa.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – žiada, aby bolo prijaté uznesenie, aby  obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na predaj týchto nehnuteľností.

Odpovedal starosta obce –  VOS nie je to možná, pretože všetko vybavenie a zariadenie, ktoré sa tam nachádza aj s rozvodmi ,  kúpil DCa Therm od Rony s licenciou prevádzkovania tepelného hospodárstva v obci.  Rona previedla za 1€ na obec iba budovy výmeníkových staníc. VOS sme robili na jednu výmeničku na Starých dvoroch, za ktorú sme dostali cca 13 tis €. Teraz dostaneme za jednu výmeničku  31 tis.€.  Nie všetko čo je VOS musí byť ideálne.

Doplnila Ing. Kopačková, že DCa Therm je oprávnená osoba na podnikanie v tepelnom hospodárstve, tieto budovy užíva a sú predmetom ich činnosti, teda  VOS by sa nemohla realizovať. Všetko vnútorné vybavenie a vonkajšie rozvody sú ich majetkom, do ktorého investovali, a preto  VOS neprichádza do úvahy.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka – predať výmeníkové stanice verejnou obchodnou súťažou.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)                    

                        „ proti“          -      7 poslancov  

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že nemá predložený znalecký posudok k výmeničkám.

Odpovedal starosta, že znalecký posudok bol k dispozícii už na minulom zastupiteľstve, cena je známa.

 

Mgr. Milan Hanták -  videl úvodnú stranu znaleckého posudku, kde si všimol cenu technickej hodnoty objektov  výmeničiek, kde bola uvedená cena viac ako 110 tis.€, a teraz je cena len 62 tis.€, nezdá sa mu znalecký posudok v poriadku.

Odpovedal starosta obce, v tom zmysle, že je potrebné pozrieť si celý posudok a taktiež aj budovy.

Doplnila Ing. Kopačková – je rozdiel ak je budova vybudovaná v roku 1976 alebo v roku 1990, aký má technický stav a znalec  musí dávať hodnotu  v tom stave v  roku vybudovania. Znalec má na to spôsobilosť a hodnotí to.   Je to dané k tomu obdobiu  kedy tá budova bola vybudovaná, aký má technický stav, a znalkyňa si za to zodpovedá a  je súdom určená.

 

Mgr. Milan Hanták - slnečné kolektory umiestnené na budovách výmeničiek sú majetkom koho, a kto dal povolenie na ich umiestnenie?

Odpovedal starosta obce – kolektory sú majetkom DCa Thermu a povolenie, ak bola vtedy vlastníkom obec, tak povolenie dávala obec. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – zaráža ju, že sa uvedený bod prejednáva. Očakávala, že bude jeden z bodov dnešného dňa. Znalecký posudok si vyžiadala a chcela si ho dať overiť. Spýtala sa, prečo sa dozvedá v tejto chvíli, že  sa ide teraz o tom hlasovať.

Odpovedal starosta obce – že na minulom zastupiteľstve informoval, že sa uvedený predaj bude prejednávať na zastupiteľstve v decembri.

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že ju to prekvapuje.

Starosta obce uviedol, že na minulom OZ sme schvaľovali zámer.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o predaji výmeníkových staníc K1 a K3 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      7 poslancov                    

                        „ proti“          -      2 poslanec (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ing. Margita Kopačková informovala o žiadosti manželov Mikulášovcov o riešení zámeny pozemkov z titulu výstavby rod.domu. V rámci prípravy výstavby v časti  Háj bol urobený GP, kde sa podľa zastavovacej štúdie navrhlo riešiť  zámenu pozemkov pre účely prepojenia kanalizácie a parkovacích plôch v ich pozemku, kde je už vedený  jestvujúci plyn a vodovod, a pre účely parkovacích plôch. Manželom Mikulášovcom by sa vytvorila parcela č. 670/110 , kde by mohla byť vyčlenená plocha pod výstavbu budúceho rod.domu. Doporučujeme výmenu pozemkov, spolu 257 m2, pre účely verejného záujmu dobudovania parkovacích plôch, kanalizácie a technickej infraštruktúry.  GP a podklady boli predložené s materiálmi na dnešné rokovanie a navrhujeme schváliť zmluvu o zámene pozemkov.

Starosta obce doplnil, že schvaľujeme zámer, je to v podstate výmena 1:1, vymieňame rovnakú výmeru s rovnakým charakterom pozemkov, dospeli sme k dohode o výmene uvedených plôch.

 

Mgr. Milan Hanták - zámenou vzniká vzdialenosť medzi ich výstavbou a novou predpokladanou výstavbou bytovky  asi 4 m , spýtal sa či to nebude vadiť pri výstavbe novej bytovky.

 

Odpovedal starosta obce – v predloženej snímke sú zakreslené ešte staré dreváky, v novom zastavovacom pláne už je poriešená aj táto vzdialenosť.   

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámere zameniť pozemky  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 18./    Prerokovanie žiadostí na prenájom nebytových priestorov v DS a ZS

 

Starosta obce informoval o žiadostiach nebytových priestorov v zdravotnom stredisku. Žiadateľom je MUDr. Bohuslav Tholt, ktorý žiada o prenájom  za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti – sonografie, a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie prenájme nebytových priestorov  v Zdravotnom stredisku pre SONO a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce informoval  o žiadosti o nebytové priestory v Dome služieb pre p. Kristínu Vrabcovú pre účely kozmetického salónu a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa či už boli vykonané stavebné úpravy v uvedených priestoroch, keď p. Vrabcová žiada o zníženie nájmu.

Odpovedal starosta obce – zníženie nájmu bolo prejednané aj v OR, ale zníženie nie je doporučené vzhľadom aj k ostatným nájomníkom.

Doplnil Ing.arch. Michálek – stavebné úpravy boli prevedené, ale iba v tej miere, že boli demontované zariadenia po predchádzajúcom nájomcovi,  začistené – vystierkované steny, a udržiavacie práce.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o prenájme nebytových priestorov pre kozmetický salón bez zľavy na nájomnom a   dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 19./   Návrh a schválenie zmien funkcií v bytovej komisii

 

Starosta obce vysvetlil, že v bytovej komisii je ako tajomníčka vedená p. Dejová, ktorá je už na dôchodku a ako členka komisie je p. Turzová. Pôjde teda iba o výmenu funkcií, p. Viera Turzová je navrhnutá za tajomníčku bytovej komisie a p. Katarína Dejová za členku bytovej komisie.  

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámene funkcií v bytovej komisii a   dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 20./     Rôzne

 

Starosta obce uviedol, že o činnosti OcÚ informoval na minulom OZ. Doplnil, že výrazne znižujeme úverovú zadlženosť obce. Získané financie plánujeme použiť na splácanie úverov.

Ďalej informoval, že bola dokončená rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Led.Rovniach, poďakoval hasičom za rýchly zásah pri požiari. Všetkých občanov pozval na oslavu Silvestra a ohňostroj na námestí v Led.Rovniach a poďakoval základnej škole za organizáciu Mikuláša. 

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa prečo je zatvorené  informačné centrum a verejné toalety.

Odpovedal starosta obce – že nájomca neplatil nájom, tak mu bola odoslaná výzva na vysťahovanie a ukončili sme s ním zmluvu. Bude vyhlásená nová verejná súťaž.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že mala záujem na tom, ako boli odmenení darcovia krvi a športovci, taktiež má záujem o to, aby sa mohla zúčastňovať na zasadnutia OR, ako pozorovateľ - predloží písomný návrh, je poslankyňa a chce byť informovaná. Znalecký posudok v elektronickej podobe obdržala, ako poslankyňa, iba pár strán.

 

Starosta obce – všetko je k dispozícii, môžu do materiálov o odmenách  nahliadnuť a taktiež jej bol poskytnutý aj originál znaleckého posudku.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že zo znaleckého  posudku dostal len päť strán z celkových 34 strán a tiež, že starosta obce znemožnil poslancom vyjadriť sa k odmenám pre športovcov a krvárov.

Odpovedal starosta obce  a vyzval p. Hantáka, aby oznámil verejne na zasadnutí OZ, ako mu majú doručovať materiály, keďže je problém s ich doručovaním jeho osobe. Ďalej uviedol, že všetko je k dispozícii na OcÚ.

 

p. Peter Greguška – vyjadril sa, že sa chce oficiálnou cestou poďakovať sociálno-zdravotnej komisii za prípravu vianočného posedenia pre dôchodcov a  za ich profesionálne konanie.

 

Ing. Gabriela Brezániová – taktiež poďakovala za výkonné a ústretové konanie členkám ZPOZ-u. Uviedla, že tiež poriadali niekoľko pekných akcií, ako vítanie prvákov, exkurzia do Rony. V závere popriala všetkým pokojné a tolerantné sviatky plné lásky.

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky. Nakoľko nikto neprejavil záujem starosta obce ukončil rozpravu.

 

K bodu 21./    Záver

 

            Starosta obce skonštatoval, že nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania,  poprial všetkým občanom veľa zdravia, šťastia, pokoja do nového roka a poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

p. Peter Greguška 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

      

 

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár