Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 16.12.2016  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 24.11.2016

  3./ Odmeňovanie darcov krvi

  4./ Odmeňovanie športovcov obce Lednické Rovne

  5./ Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2016

  6./  Návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

  7./  Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu  za obdobie 1 – 9

  8./  Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2017, 2018 a 2019

  9./  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

        Rovne na roky 2017, 2018 a 2019

10./  Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne  

        na roky   2017, 2018 a 2019

11./  Návrh VZN č. 1//2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

        a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

12./  Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní  materskej školy a školských zariadení, so sídlom na  

        území obce Lednické Rovne, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

13./  Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lednické Rovne

14./  Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017

15./  Návrh Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z  

        dôvodov hodných osobitného zreteľa- zámena pozemkov s TSK

16./  Návrh a schválenie zmlúv na odpredaj garáží Majer

17./  Prerokovanie žiadostí predložených úsekom výstavby a ŽP

18./  Prerokovanie žiadostí na prenájom nebytových priestorov v DS a ZS

19./  Návrh a schválenie zmien funkcií v bytovej komisii

20./  Rôzne

21./  Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil poslanca p. Miloša Holbičku a p. Štefana Ďurku. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú,  za  overovateľov   zápisnice   určil poslancov p. Tomáša Pokorného  a p. Petra Gregušku.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Ing. Stanislava Backu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ, ktorý bo zverejnený vo vývesných tabuliach obce a  poslanci ho obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p. Cinko, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./                 Kontrola uznesenia

 

            Kontrolu plnenia uznesenia č. 20/2016 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 24.11.2016 previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky ku kontrole uznesenia, starosta obce konštatoval, že kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./      Odmeňovanie darcov krvi

 

Starosta obce privítal pozvaných darcov krvi a požiadal  Bc. Hollana, aby oboznámil prítomných s ocenenými držiteľmi Jánskeho plakety. 

 

Bc. Jozef Hollan – poďakoval prítomným držiteľom Jánskeho plakety, za ich humánny čin, za ktorý im boli udelené plakety  a následne starosta obce  odovzdal upomienkové predmety a finančnú odmenu (viď príloha).

 

Ing. Brezániová a Mgr. Hanták požadovali, aby starosta obce verejne povedal výšku odmeny.

Odpovedal starosta obce, že si môžu výšku odmien pozrieť v preberacom protokole, ktorý všetci odmenení podpisujú.

 

K bodu 4./      Odmeňovanie športovcov obce Lednické Rovne

 

            Starosta obce poďakoval hlavnému trénerovi Style karate Led.Rovne  za veľmi úspešnú reprezentáciu  obce na medzinárodných súťažiach v karate. Vyzdvihol činnosť oddielu a poďakoval trojnásobnému majstrovi sveta  v karate Matejovi Chudému, zároveň mu odovzdal upomienkové predmety a finančnú odmenu (viď príloha).

 

K bodu 5./      Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2016

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie čerpanie rozpočtu obce za obdobie 01-09/2016. Písomný materiál obdržali poslanci s pozvánkou na zasadnutie OZ. Poukázal na podstatné zmeny, ktoré boli zapríčinené z objektívnych príčin, vychádzajúcich z potrieb obce a zo súčasnej ekonomickej situácie a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala vysvetliť položku – prenájom zariadenia  na MDD – suma je niekoľkokrát vyššia.

Odpovedal starosta obce  - v uvedenej položke je zahrnutý prenájom detských atrakcií na viaceré akcie (MDD, Letné slávnosti, kúpalisko aj Michalský jarmok).

 

Mgr. Milan Hanták – poukázal na presun financií medzi jednotlivými položkami a spýtal sa, či je to v súlade s internými predpismi úradu.

Odpovedal starosta obce, všetko je v súlade so zákonom.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o čerpaní rozpočtu a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -      7 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

 

Starosta predložil na prerokovanie návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne. Materiály obdržali poslanci s pozvánkou na dnešné rokovanie. Uviedol, že  zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré bolo potrebné previesť z objektívnych príčin sú  reálne a v roku 2016 uskutočniteľné a otvoril k uvedenému bodu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, či dal starosta príkaz na vyplatenie financií bez súhlasu OZ.

Odpovedal starosta obce, že nevie o akú položku p.Hantákovi ide, ale ak príde na OcÚ faktúra nemôže si dovoliť nezaplatiť ju.

 

Mgr. Milan Hanták – zopakoval otázku, či dal starosta príkaz na vyplatenie financií bez súhlasu OZ.

Odpovedal starosta obce – všetko je v súlade so zákonom a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 7./      Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu  za obdobie 1 – 9 / 2016

 

 Starosta obce požiadal kontrolóra obce o prečítanie stanoviska k čerpaniu rozpočtu za obdobie 1-9/2016.

 

Ing. Jozef Tichý – predložil svoje stanovisko k čerpaniu rozpočtu, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Vyjadril sa, že plnenie rozpočtu je v súlade s platnou legislatívou a rozpočet je vyrovnaný.

Starosta obce uviedol, že stanovisko kontrolóra  berie OZ na vedomie.

K bodu 8./      Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2017, 2018 a 2019

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019. Upozornil, že návrh rozpočtu na rok 2017 OZ schvaľuje a roky 2018 a 2019 sa berú na vedomie.

Ďalej informoval, že podľa posledných informácií by sa mali podielové dane zvýšiť o 7,5 tis.€, preto navrhol, použiť uvedené financie na splátku leasingu za nové auto pre OcÚ, tým  by sme vypustili splátky v ďalších rokoch. V celkovom sumáre by to ovplyvnilo aj príjmy aj výdavky.

Podal informáciu o pridelenej dotácii na MŠ a na Zberný dvor a techniku – všetko je zahrnuté v rozpočte a otvoril k uvedenému bodu rozpravu. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – vzhľadom na reprezentáciu obce v rôznych medzinárodných súťažiach, navrhla navýšenie položky medzinárodné súťaže na 5 tis.€, ďalej navrhla zvýšiť príspevok protifašistickým bojovníkom  a požiadala o vysvetlenie položky rekonštrukcia MŠ, čo bude financované z vlastných zdrojov, pod akým kódom to hľadať. 

Odpovedal starosta obce, že  uvedené návrhy na úpravu rozpočtu môžu byť zahrnuté pri ďalšej úprave rozpočtu, ale požiadal p. poslankyňu, aby ich predložila v písomnej forme.   

Doplnila Mgr. Balážová – v príjmovej časti v úvode sú vysvetlené kódy zdrojov. To čo pôjde z vlastných prostriedkov má kód zdroja 41, 13G sú eurofondové financie. Celková suma naplánovaná na rekonštrukciu MŠ aj s kanalizáciou je 86 tis €. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o rozpočte obce na rok 2017 aj s navrhovanou zmenou financovania leasingu  auta  a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -      8 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh  rozpočtu na r. 2017 bol schválený.

Návrh rozpočtu obce na  roky 2018 a 2019 berie OZ  na vedomie.

.

K bodu 9./      Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu

                        obce Lednické  Rovne na roky 2017, 2018 a 2019

 

Starosta obce vysvetlil, že strategický plán kopíruje návrh rozpočtu, je to dokument, ktorý vyžaduje NKÚ v takejto forme. Okrem toho obsahuje ciele, ktoré by sa mali plniť a vyhodnocovať, a požiadal o doplnenie Mgr. Balážovú, ekonómku OcÚ.

Mgr. Mária Balážová - vysvetlila, že strategický plán nadväzuje na finančný rozpočet. Je to vlastne skutočné plnenie, skladá sa z 12 programov, ako sú zámery, merateľné ukazovatele,  a ciele. Podľa schváleného rozpočtu je spracovaný aj strategický plán a vyhodnocuje sa k 30.06.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení strategického plánu na rok 2017 a dal o návrhu hlasovať.  Strategický plán na roky 2018 a 2019 berie OZ na vedomie.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

K bodu 10./   Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce  Lednické Rovne  a roky   2017, 2018 a 2019

 

Starosta obce uviedol, že stanovisko finančnej komisie a kontrolóra obce  obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie a o vyjadrenie  požiadal kontrolóra obce.

 

Ing. Jozef Tichý – konštatoval, že po zohľadnení všetkých skutočností je rozpočet vyrovnaný a  odporúča OZ schváliť návrh rozpočtu na rok 2017 a návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.

 

Nakoľko sa nikto z prítomných do rozpravy neprihlásil, starosta obce konštatoval, že obe správy berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 11./   Návrh VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

                        komunálne odpady  a drobné stavebné odpady na území obce Lednické

Rovne

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie VZN č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne. Materiály poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné zasadnutie a návrh prerokovali aj na zasadnutí OR.    Vyjadril sa, že daň pre budúci rok nezvyšujeme, všetky sadzby zostávajú tak, ako v roku 2016.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VZN č. 1/2017 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      8 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu  12./              Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní  materskej školy a školských

zariadení, so sídlom  na  území  obce  Lednické    Rovne,  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

 

 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o štandardné VZN, a financie, ktoré na chod  MŠ a ZŠ dostávame sú im ihneď presúvané a požiadal Bc. Hollana o doplnenie.

 

Bc. Jozef Hollan – návrh VZN č.2/2017 obdržali poslanci v dostatočnom predstihu s materiálmi na dnešné rokovanie. Informoval, že v uvedenom VZN nastala jedna zmena oproti minulému roku, a to v navýšení príspevku na jedno dieťa v celodennej starostlivosti. Ako dôvod uviedol navyšovanie výplat učiteľom.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o VZN č. 2/2017 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 13./     Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lednické Rovne

 

Starosta obce informoval o komunitnom pláne sociálnych služieb obce. Tento dokument obdržali poslanci s materiálmi na minulé rokovanie s tým, aby písomne predložili svoje požiadavky, ktoré chcú zahrnúť do uvedeného plánu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani písomné pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 14./   Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017

 

Starosta obce požiadal Ing. Tichého, aby predniesol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok  2017.

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce – prečítal plán kontrolnej činnosti. Uviedol, že ide o päť bodový plán, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a prečítal návrh úloh.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení plánu kontroly na prvý polrok 2017  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

K bodu 15./    Návrh Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce   z   dôvodov hodných osobitného zreteľa- zámena pozemkov s TSK

Starosta obce informoval o návrhu zámeny pozemkov – zámer bol schválený na minulom zasadnutí OZ, majú k dispozícii aj posudky a požiadal Ing.Kopačkovú o doplnenie.

 

Ing. Margita Kopačková – vysvetlila, že sa jedná o zámenu pozemkov pod telesom cesty, teda  pod štátnou cestou od mosta po Háj za pozemky v SOŠ sklárskej pod športoviská a parkoviská. Bol zrealizovaný geometrický plán – výmera pozemkov podľa geometrického zamerania pod cestou je 7.719 m2 a výmera pozemkov pod športoviská a parkoviská je 2.000m2. V znaleckom ocenení je cena pozemkov približne rovnaká. Uvedená zámena bola predjednaná aj so zástupcami TSK, ktorí so zámenou súhlasia. Náklady na znalecký  posudok a geometrické plány znášajú obe strany.

 

Doplnil starosta obce – zjednodušene povedané - my dávame TSK pozemky pod hlavnou cestou, ktoré nemôže využiť na nič iné,  a my získavame  pozemky pod športoviská a parkoviská, cena je približne rovnaká, pretože hodnota cesty má nižšiu hodnotu,  a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že keď sa predávali pozemky za bývalého starostu, hodnota cesty bola iná, a spýtal sa, či bol vtedy vypracovaný znalecký posudok a koľko stál pozemok pod tou cestou.

 

Ing. Margita Kopačková – vtedy nebol znalecký posudok vypracovaný, pretože sa jednalo o zhodnotený pozemok, kde sa urobili nové cesty s infraštruktúrou, takže bola stanovená účtovná hodnota na základe dohôd medzi TSK a obcou. Jednalo sa o stavbu „rekonštrukcia námestia“. Teraz je iný stav, ide o prevod majetku.

 

Mgr. Milan Hanták – takže sa nepredávali iba pozemky, ale aj stavba?

Odpovedala Ing. Kopačková – predávala sa aj stavba, ktorá je teraz v majetku TSK.  

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámene pozemkov s TSK  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      8 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu  16./  Návrh a schválenie zmlúv na odpredaj garáží v časti Majer

 

Starosta obce informoval o schválení zmlúv na odpredaj garáží v časti Majer. Všetci záujemci si zaplatili zálohy za garáže, teraz sa ide schvaľovať odpredaj pozemku pod garážami a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, či sa ide schvaľovať iba kúpna zmluva, alebo aj konkrétni kupujúci.

Odpovedal starosta obce, že ideme schvaľovať konkrétnych kupujúcich, sú zverejnení na stránkach obce, tiež sú   podpísané zmluvy o budúcich zmluvách so záujemcami na základe uznesenia OZ, a teraz  sa každý odpredaj bude schvaľovať osobitne, čo vyžaduje  katastrálny zákon. Budú čítané jednotlivé uznesenia na konkrétnych kupujúcich.

 

Ing. Gabriela Brezániová – upozornila, že na stránkach sú zverejnené zmluvy o budúcich zmluvách, kde sú uvedené  tri citlivé údaje kupujúcich – meno, priezvisko a rodné číslo.

Starosta obce poďakoval Ing. Brezániovej, že upozornila na chybu a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesení.

 

Uznesenie č. 21/2016-D/12, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/13, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/14, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/15, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/16, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/17,starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/18, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/19, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/20, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/21, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/22, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/23, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/24, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/25, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Uznesenie č. 21/2016-D/26, starosta obce dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 17./    Prerokovanie žiadostí predložených úsekom výstavby a ŽP

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie problematiku parkoviska v Súhradke. Bola vypracovaná nájomná zmluva, ktorú obdržali poslanci v materiáloch na dnešné rokovanie.

 

Ing. Kopačková – doplnila, že sa jedná o rozšírenie parkovacích plôch v Súhradke pri železničnej trati. Majiteľom pozemku sú Železnice SR a predložili nám návrh nájomnej zmluvy s právom stavby na  96m2 za ročný nájom 21,12 € na dobu neurčitú.

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o uzatvorení nájomnej zmluvy so Železnicami SR a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      7 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený. Poslanec p. Milan Cinko, nebol  počas hlasovania prítomný.

 

Ďalej   Ing. Kopačková informovala o žiadosti Ing. Lenky Masnej, ktorá požiadala o súhlas na umiestnenie elektrickej prípojky cez obecný pozemok - el. prípojku z ulice Družtevná, cez ul Púchovskú  a dopojiť cez obecný pozemok prípojku na ich farmu. Doporučujeme vyhovieť za nasledovných podmienok.  Projekt el. prípojky musí akceptovať príslušné normy a predpisy  pre vzdušné a zemné  el. vedenie nad cestou  II/507, v trase sa nachádza telefonické vedenie a je potrebné  dodržať stanovené ochranné pásma. Na susednom pozemku je navrhovaná stavba vo verejnom záujme – čerpacia stanica odpadových vôd – Led.Rovne - Dolná Breznica kanalizácia II.etapa, ktorá rieši napojenie tejto čističky na NN vedenie,    a je potrebné projektovo prehodnotiť  uvažované odbery a napojenie oboch stavieb. Stavebník si dá vytýčiť hranice pozemku z dôvodu naprojektovania a umiestnenia el. prípojky do pravej strany cesty. Za účelom zriadenia vecného bremena na zrealizovanú prípojku je potrebné doložiť geodetické zameranie  skutočného vyhotovenia.  

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o umiestnení el. prípojky 

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

Ing. Kopačková informovala o odpredaji  výmeníkových  staníc na ul. Majerská a Súhradka. Znalecká hodnota pozemkov je vyčíslená na 62 tis.€. DCa Therm požiadal o odpredaj, a pretože sa jedná o prevádzkovateľa a majiteľa technických rozvodných  zariadení v obci, doporučujeme,  aby  prevod bol titulom osobitného zreteľa.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – žiada, aby bolo prijaté uznesenie, aby  obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na predaj týchto nehnuteľností.

Odpovedal starosta obce –  VOS nie je to možná, pretože všetko vybavenie a zariadenie, ktoré sa tam nachádza aj s rozvodmi ,  kúpil DCa Therm od Rony s licenciou prevádzkovania tepelného hospodárstva v obci.  Rona previedla za 1€ na obec iba budovy výmeníkových staníc. VOS sme robili na jednu výmeničku na Starých dvoroch, za ktorú sme dostali cca 13 tis €. Teraz dostaneme za jednu výmeničku  31 tis.€.  Nie všetko čo je VOS musí byť ideálne.

Doplnila Ing. Kopačková, že DCa Therm je oprávnená osoba na podnikanie v tepelnom hospodárstve, tieto budovy užíva a sú predmetom ich činnosti, teda  VOS by sa nemohla realizovať. Všetko vnútorné vybavenie a vonkajšie rozvody sú ich majetkom, do ktorého investovali, a preto  VOS neprichádza do úvahy.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka – predať výmeníkové stanice verejnou obchodnou súťažou.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)                    

                        „ proti“          -      7 poslancov  

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že nemá predložený znalecký posudok k výmeničkám.

Odpovedal starosta, že znalecký posudok bol k dispozícii už na minulom zastupiteľstve, cena je známa.

 

Mgr. Milan Hanták -  videl úvodnú stranu znaleckého posudku, kde si všimol cenu technickej hodnoty objektov  výmeničiek, kde bola uvedená cena viac ako 110 tis.€, a teraz je cena len 62 tis.€, nezdá sa mu znalecký posudok v poriadku.

Odpovedal starosta obce, v tom zmysle, že je potrebné pozrieť si celý posudok a taktiež aj budovy.

Doplnila Ing. Kopačková – je rozdiel ak je budova vybudovaná v roku 1976 alebo v roku 1990, aký má technický stav a znalec  musí dávať hodnotu  v tom stave v  roku vybudovania. Znalec má na to spôsobilosť a hodnotí to.   Je to dané k tomu obdobiu  kedy tá budova bola vybudovaná, aký má technický stav, a znalkyňa si za to zodpovedá a  je súdom určená.

 

Mgr. Milan Hanták - slnečné kolektory umiestnené na budovách výmeničiek sú majetkom koho, a kto dal povolenie na ich umiestnenie?

Odpovedal starosta obce – kolektory sú majetkom DCa Thermu a povolenie, ak bola vtedy vlastníkom obec, tak povolenie dávala obec. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – zaráža ju, že sa uvedený bod prejednáva. Očakávala, že bude jeden z bodov dnešného dňa. Znalecký posudok si vyžiadala a chcela si ho dať overiť. Spýtala sa, prečo sa dozvedá v tejto chvíli, že  sa ide teraz o tom hlasovať.

Odpovedal starosta obce – že na minulom zastupiteľstve informoval, že sa uvedený predaj bude prejednávať na zastupiteľstve v decembri.

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že ju to prekvapuje.

Starosta obce uviedol, že na minulom OZ sme schvaľovali zámer.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o predaji výmeníkových staníc K1 a K3 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      7 poslancov                    

                        „ proti“          -      2 poslanec (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ing. Margita Kopačková informovala o žiadosti manželov Mikulášovcov o riešení zámeny pozemkov z titulu výstavby rod.domu. V rámci prípravy výstavby v časti  Háj bol urobený GP, kde sa podľa zastavovacej štúdie navrhlo riešiť  zámenu pozemkov pre účely prepojenia kanalizácie a parkovacích plôch v ich pozemku, kde je už vedený  jestvujúci plyn a vodovod, a pre účely parkovacích plôch. Manželom Mikulášovcom by sa vytvorila parcela č. 670/110 , kde by mohla byť vyčlenená plocha pod výstavbu budúceho rod.domu. Doporučujeme výmenu pozemkov, spolu 257 m2, pre účely verejného záujmu dobudovania parkovacích plôch, kanalizácie a technickej infraštruktúry.  GP a podklady boli predložené s materiálmi na dnešné rokovanie a navrhujeme schváliť zmluvu o zámene pozemkov.

Starosta obce doplnil, že schvaľujeme zámer, je to v podstate výmena 1:1, vymieňame rovnakú výmeru s rovnakým charakterom pozemkov, dospeli sme k dohode o výmene uvedených plôch.

 

Mgr. Milan Hanták - zámenou vzniká vzdialenosť medzi ich výstavbou a novou predpokladanou výstavbou bytovky  asi 4 m , spýtal sa či to nebude vadiť pri výstavbe novej bytovky.

 

Odpovedal starosta obce – v predloženej snímke sú zakreslené ešte staré dreváky, v novom zastavovacom pláne už je poriešená aj táto vzdialenosť.   

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámere zameniť pozemky  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 18./    Prerokovanie žiadostí na prenájom nebytových priestorov v DS a ZS

 

Starosta obce informoval o žiadostiach nebytových priestorov v zdravotnom stredisku. Žiadateľom je MUDr. Bohuslav Tholt, ktorý žiada o prenájom  za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti – sonografie, a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie prenájme nebytových priestorov  v Zdravotnom stredisku pre SONO a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce informoval  o žiadosti o nebytové priestory v Dome služieb pre p. Kristínu Vrabcovú pre účely kozmetického salónu a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa či už boli vykonané stavebné úpravy v uvedených priestoroch, keď p. Vrabcová žiada o zníženie nájmu.

Odpovedal starosta obce – zníženie nájmu bolo prejednané aj v OR, ale zníženie nie je doporučené vzhľadom aj k ostatným nájomníkom.

Doplnil Ing.arch. Michálek – stavebné úpravy boli prevedené, ale iba v tej miere, že boli demontované zariadenia po predchádzajúcom nájomcovi,  začistené – vystierkované steny, a udržiavacie práce.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o prenájme nebytových priestorov pre kozmetický salón bez zľavy na nájomnom a   dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 19./   Návrh a schválenie zmien funkcií v bytovej komisii

 

Starosta obce vysvetlil, že v bytovej komisii je ako tajomníčka vedená p. Dejová, ktorá je už na dôchodku a ako členka komisie je p. Turzová. Pôjde teda iba o výmenu funkcií, p. Viera Turzová je navrhnutá za tajomníčku bytovej komisie a p. Katarína Dejová za členku bytovej komisie.  

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámene funkcií v bytovej komisii a   dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“ 

 

K bodu 20./     Rôzne

 

Starosta obce uviedol, že o činnosti OcÚ informoval na minulom OZ. Doplnil, že výrazne znižujeme úverovú zadlženosť obce. Získané financie plánujeme použiť na splácanie úverov.

Ďalej informoval, že bola dokončená rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Led.Rovniach, poďakoval hasičom za rýchly zásah pri požiari. Všetkých občanov pozval na oslavu Silvestra a ohňostroj na námestí v Led.Rovniach a poďakoval základnej škole za organizáciu Mikuláša. 

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa prečo je zatvorené  informačné centrum a verejné toalety.

Odpovedal starosta obce – že nájomca neplatil nájom, tak mu bola odoslaná výzva na vysťahovanie a ukončili sme s ním zmluvu. Bude vyhlásená nová verejná súťaž.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že mala záujem na tom, ako boli odmenení darcovia krvi a športovci, taktiež má záujem o to, aby sa mohla zúčastňovať na zasadnutia OR, ako pozorovateľ - predloží písomný návrh, je poslankyňa a chce byť informovaná. Znalecký posudok v elektronickej podobe obdržala, ako poslankyňa, iba pár strán.

 

Starosta obce – všetko je k dispozícii, môžu do materiálov o odmenách  nahliadnuť a taktiež jej bol poskytnutý aj originál znaleckého posudku.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že zo znaleckého  posudku dostal len päť strán z celkových 34 strán a tiež, že starosta obce znemožnil poslancom vyjadriť sa k odmenám pre športovcov a krvárov.

Odpovedal starosta obce  a vyzval p. Hantáka, aby oznámil verejne na zasadnutí OZ, ako mu majú doručovať materiály, keďže je problém s ich doručovaním jeho osobe. Ďalej uviedol, že všetko je k dispozícii na OcÚ.

 

p. Peter Greguška – vyjadril sa, že sa chce oficiálnou cestou poďakovať sociálno-zdravotnej komisii za prípravu vianočného posedenia pre dôchodcov a  za ich profesionálne konanie.

 

Ing. Gabriela Brezániová – taktiež poďakovala za výkonné a ústretové konanie členkám ZPOZ-u. Uviedla, že tiež poriadali niekoľko pekných akcií, ako vítanie prvákov, exkurzia do Rony. V závere popriala všetkým pokojné a tolerantné sviatky plné lásky.

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky. Nakoľko nikto neprejavil záujem starosta obce ukončil rozpravu.

 

K bodu 21./    Záver

 

            Starosta obce skonštatoval, že nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania,  poprial všetkým občanom veľa zdravia, šťastia, pokoja do nového roka a poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

p. Peter Greguška 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

      

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:154
TÝŽDEŇ:3158
CELKOM:1802499

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.