Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 21 / 2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 16.12.2016  o 16,00 hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík a Ing. Stanislav Backo

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 20/2016 zo zasadnutia OZ dňa 24.11.2016.

2. Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015.

  3.  Viacročný rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2018 a 2019, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie.

4.  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické  Rovne na roky 2018 a 2019, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

5.  Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2017, 2018, 2019.

6.  Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

 

D. Schvaľuje

 

  1. Program dnešného zasadnutia OZ.

2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

3.  Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 1 – 9 / 2016, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

4.  Piatu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

5.  Rozpočet obce Lednické Rovne na rok  2017 vrátane programov  a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ so zmenami, ktoré vyplývajú z rokovania OR a navrhnutou zmenou starostom obce – navýšenie položky podielových daní v príjmovej časti bežného rozpočtu o čiastku 7500,-€ a  zároveň k tomu, navýšenie položky na kúpu osobného motorového vozidla vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu o čiastku 7500,-€.

6.  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické   Rovne na rok 2017, tak ako bol predložený na rokovanie OZ so zmenami, ktoré vyplývajú z rokovania OR.

7.  VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

8.  VZN č. 2/2017 o financovaní  materskej školy a školských zariadení so sídlom na území

      obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

9.  Komunitný plán sociálnych služieb obce Lednické Rovne 2016-2021, tak ako bol  predložený na rokovanie OZ.

10.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne na I. polrok 2017, tak  

      ako bol predložený na rokovanie OZ.

11.  Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KNC 1272/18, druh pozemku :zastavaná plocha o výmere 7834 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 1718 , vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ako aj pozemok  parc. č. KNC 103/9, druh pozemku: záhrada o výmere 85 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktoré vznikli  na základe  geometrického plánu č. 126/2016, vyhotoveného dňa 12.10.2016, a ich zámenu za pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO: 36 126 624, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, a to za pozemok parc.č. KNC 183/88, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1772  m2, ako aj pozemok  parc.č. KNC č. 183/89, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 228 m2, obidva vedené Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 694, k. ú. Lednické Rovne, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 105/2016, vyhotoveného dňa 14.10.2016, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to bez finančného vyrovnania. Parcela KNC 1272/18 vznikla odčlenením z parcely E KN č. 1501/1, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 21 356 m2, ako diely 1, 2 a 5. Parcela  KNC č. 103/9 vznikla odčlenením z parciel  KNC č. 103/4 druh pozemku: Záhrada o výmere 271 m2 ,ako diel 4 a z parcely  KNC č. 103/3, druh pozemku : Záhrada o výmere 281 m2, ako diel 3. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že pozemky  vo vlastníctve Obce Lednické Rovne, ktoré sú predmetom zámeny, sa nachádzajú pod stavbou – cestou II/507, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj a  pozemky KNC 183/88 a 183/89 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú predmetom zámeny, má obec záujem využiť jednak pre účely vytvorenia parkovacích miest pre zdravotné stredisko, ako aj pre účely vytvorenia športoviska v areáli SOŠ sklárskej. Hodnota pozemkov, ktoré sú predmetom tejto zámeny bola zistená znaleckým posudkom č. 294/2016 zo dňa 08.12.016 znalcom Ing. Pavlom Žiačekom.

       Náklady na geometrické plány a znalecké ocenenia nehnuteľností znášajú obe strany rovnakým dielom.

12.  V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/52 o výmere 20 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1534, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/52 o výmere 20 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ladislava Baláža, rod. Baláž, trvale bytom Lednica 21, 020 63 Lednica, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 21.04.2016  a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.04.2016.

13.  V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/58 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1540, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/58 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do bezpodielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre manželov Pavla Bezáka, rod. Bezák a Eleonóru Bezákovú, rod. Budiská, obidvaja trvale bytom Majerská 179/7, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.10.2015.

14. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/56 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1538, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/56 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Annu Cyprianovú, rod. Cyprianová, trvale bytom Majerská 178/10, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 19.10.2015.

15. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/57 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1539, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/57 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Petra Hantáka, rod. Hanták, trvale bytom Majerská 178/8, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.10.2015.

16. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/65 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1547, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/65 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do bezpodielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre manželov Petra Híreša, rod. Híreš a Danielu Hírešovú, rod. Krchňávková, obidvaja trvale bytom Majerská 177/1, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 20.10.2015.

17. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/1 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1543, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/61 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do bezpodielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre manželov Vladimíra Holienčíka, rod. Holienčík a Ing. Evu Holienčíkovú, rod. Pagáčová, obidvaja trvale bytom Majerská 178/9, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 20.10.2015.

18. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/54 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1536, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/54 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Jána Chobota, rod. Chobot, trvale bytom Súhradka 200/30, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 01.07.2016.

19. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/60 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1542, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/60 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do bezpodielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre manželov Štefana Lichtmana, rod. Lichtman a Vlastu Lichtmanovú, rod. Hozdeková, obidvaja trvale bytom Majerská 177/3, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.04.2016 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2016.

20. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/59 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1541, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/59 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Lukáša Novosada, rod. Novosad, trvale bytom Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.10.2015  a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 19.10.2015.

21. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/63 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1545, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/63 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do bezpodielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre manželov Vladimíra Rafaja, rod. Rafaj a Zuzanu Rafajovú, rod. Adamičková, obidvaja trvale bytom Majerská 179/7, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.10.2015.

22. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/64 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1546, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/64 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Dominiku Slovákovú, rod. Slováková, trvale bytom Majerská 179/5, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 20.10.2015.

23. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/55 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1537, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/55 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do bezpodielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre manželov Jozefa Štefinu, rod. Štefina a Irenu Štefinovú, rod. Šlesariková, obidvaja trvale bytom Majerská 177/3, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 23.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 23.10.2015.

24. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/62 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1544, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/62 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Igora Zachara, rod. Zachar, trvale bytom Majerská 179/5, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 20.10.2015.

25. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/53 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1535, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/53 o výmere 19 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Miloša Zachara, rod. Zachar, trvale bytom Súhradka 248/27, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 22.04.2016 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 22.04.2016.

26. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 166/66 o výmere 20 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, ako aj stavbu – garáž so súp. č. 1548, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/66 o výmere 20 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 93/2016 vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom, úradne overeného dňa 20.07.2016, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Erika Slováka, rod. Slovák, trvale bytom Majerská 179/5, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľností bola stanovená v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2015 a tiež na základe znaleckého posudku č. 281/2016 zo dňa 11.08.2016. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 20.10.2015.

27. Nájomnú zmluvu č. 831077020-5-2016-NZSPS s právom stavby uzatvorenú medzi Železnice SR a Obec Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

28. Vyhovieť žiadosti, Ing. Lenky Masnej, o umiestnenie elektrickej prípojky, ak dodrží  podmienky určené úsekom výstavby a ŽP, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

29.  V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 166/49 o výmere 253 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, pozemku v registri C KN parcela č. 183/30 o výmere 168 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, budovu so súp. č. 1404, druh stavby: Budova obchodu a služieb, popis stavby: Výmenníková stanica, postavená na pozemku parc. C KN č. 183/30  o výmere 168 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, budovu so súp. č. 1405, druh stavby: Budova obchodu a služieb, popis stavby: Výmenníková stanica, postavená na pozemku parc. C KN č. 166/49  o výmere 253 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, všetky nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, pre spoločnosť DCa THERM, a.s., IČO: 36 013 862, sídlom Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zároveň bude v prospech spoločnosti DCa THERM, a.s. zriadené vecné bremeno s právom vstupu a prechodu pešo i dopravným prostriedkom na pozemkoch parc. KN C č. 166/1, 183/1, 183/9, 1236/1, k. ú. Lednické Rovne, a to za účelom prístupu do výmenníkových staníc. Cena nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 174/2016 vypracovaného Ing. Šárkou Kurucovou, Bratislavská 1766/35, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to v sume 62.400,- Eur. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sa považuje, že výmenníkové stanice K1a K3 vrátane pozemkov, ktoré sú predmetom tohto zámeru, spoločnosť DCa THERM, a.s. prevádzkuje ako oprávnená osoba na podnikanie v tepelnom hospodárstve v obci a má záujem tieto budovy a zariadenia zrekonštruovať.

30. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 670/110 o výmere 253 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol  na základe  geometrického plánu č. 151/2016, vyhotoveného dňa 07.2.2016, za pozemok v registri C KN parcela č. 1247/8 o výmere 98 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, a pozemok v registri C KN parcela č. 1247/9 o výmere 155 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, obidva zapísané na liste vlastníctva č. 28, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktoré vznikli  na základe  geometrického plánu č. 151/2016, vyhotoveného dňa 07.2.2016 a sú vo vlastníctve manželov Mariána Mikuláša, rod. Mikuláš a Zuzany Mikulášovej, rod. Rendeková, obidvaja trvale bytom Rovňanská 315, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že pozemok  vo vlastníctve manželov Mikulášových bude poskytnutý obci  pre potrebu  dobudovania  verejnej technickej vybavenosti  a zámenou pozemku vo vlastníctve obce sa manželom Mikulášovým  umožní vytvoriť stavebný pozemok pre výstavbu IBV podľa schválenej zastavovacej štúdie „  KBV a IBV a občianskej vybavenosti v časti Háj“.

31. Prenájom nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku, MUDr. Tholtovi Bohuslavovi, za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti – sonografie, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ

32.  Prenájom nebytového priestoru v Dome služieb, Kristíne Vrabcovej, na účely kozmetického salónu, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

33. Návrh a schválenie zmien funkcií v bytovej komisii, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

E. Neschvaľuje

 

1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby sa výmeníkové  stanice predávali formou

    verejnej obchodnej súťaže

 

F.  Ukladá

 

1.     

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:33
TÝŽDEŇ:3013
CELKOM:1782815

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.