Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 13 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 14.12.2015     o 16,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík, p. Štefan Ďurko

 

C.  Berie na vedomie

   

1.  Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 12/2015 zo zasadnutia dňa 19.11.2015.

2.  Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015.

3. Viacročný rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2017 a 2018, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

4.  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické  Rovne na roky 2017 a 2018, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

5.  Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2016, 2017, 2018.

6. Vyhodnotenie výstavy fotografií o obci Lednické Rovne.

7. Vzdanie sa odmeny poslanca OZ Milana Cinku za vykonávanie funkcie poslanca a člena 

    komisie za rok 2015.

8.  Výpoveď z nájmu nebytových priestorov p. Emílie Barkovej zo dňa 02.09.2015, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

9.  Žiadosť Slovenskej sporiteľne, a.s. zo dňa 16.10.2015, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

10. Žiadosť spoločnosti Dca THERM, a.s. zo dňa 12.11.2015.

       

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ so zmenou, ktorá bola navrhnutá na rokovaní OZ  (presun

    bodu 15./ za bod 1./

 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

 3. Čerpanie rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 4. Ôsmu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2015, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 5. Rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2016, vrátane programov a podprogramov v jeho   príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ so zmenami, ktoré vyplývajú z rokovania OZ.

6.  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické  Rovne na rok 2016, tak ako bol predložený na rokovanie OZ so zmenami, ktoré vyplývajú z rokovania OR.

7.  VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné   stavebné odpady na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.   

8.  VZN č. 2/2016 o  financovaní  materskej školy a školských zariadení, zriadených na  území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené  na rokovanie OZ.

9.  Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2008, tak ako bol predložený na rokovanie OZ

10.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne, tak ako bol  predložený na rokovanie OZ.

11.  V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenechať nehnuteľný majetok obce, pozemok parc. č. CKN 365/5 ostatné plochy o výmere 16 714 m2, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, na LV č. 584, k. ú. Horenice, do nájmu spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 265 144, so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica. Cena nájmu nehnuteľnosti je stanovená vo výške 1,- EURO ročne od začiatku trvania nájomného vzťahu do dňa kolaudácie telesa skládky. Odo dňa nasledujúceho po dni, kedy rozhodnutie o kolaudácii telesa skládky nadobudne právoplatnosť a zároveň nie je možné sa voči tomuto odvolať až po ukončenie doby nájmu je mesačné nájomné stanovené ako 5% z hodnoty tržieb za uloženie odpadu bez DPH a bez zákonného poplatku za predchádzajúci mesiac.

       Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný tým, že spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. vybuduje na nehnuteľnosti skládku odpadov – Podstránie Lednické Rovne – II. etapa v súlade s projektom „Skládka odpadov – Postránie Lednické Rovne, Integrovaný systém nakladania s komunálnym odpadom v regióne Lednické Rovne II. etapa“.

12.  Nájomnú zmluvu s Občianskym združením Fitklub Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ s tým, že nájomné za rok 2017 bude predmetom rokovania OZ a platby za energie budú formou zálohových platieb.

13.  Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ Lednické Rovne, tak ako boli    predložené na rokovanie OZ.

14.  Plat starostu obce, a plat zástupcu starostu obce, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

15.  Plán zasadnutí OZ v roku 2016, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s doplnením zasadnutia OZ v januári 2016.

16.  Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

17.  V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer previesť nehnuteľný majetok obce, pozemok vedený Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, na LV č. 610, k. ú. Hôrka, parcelné číslo KN C 54/122, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, ktorý vznikol na základe  Geometrického plánu č. 135/2015, vyhotoveného dňa 12.10.2015, úradne overeného dňa 23.10.2015 pod č. 556/15, v celosti pre Arnošta Mikulu, rod. Mikula, narodený 09.10.1940, trvale bytom Medňanská 109/13, 020 61 Lednické Rovne.

       Cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 1,63 EUR / 1m2, t.j. cena evidovaná v účtovnej evidencii majetku obce.

       Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný tým, že p. Arnošt Mikula je výlučným vlastníkom novostavby garáže  ležiacej na pozemku s parc. číslom CKN 54/112 ( podľa GP č.135/2015),  evidovaného na LV č. 631, k. ú. Hôrka.

18.  Zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí – vodomernej šachty v miestnej komunikácii na ul. Kaštieľska umiestnenej na pozemku v katastrálnom území Medné s parc. KN C č. 132 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1082 m2, evidovanom na LV č. 1 , ako aj vodovodnej prípojky na pozemku v katastrálnom území Medné s parc. KN C č. 27/1 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 681 m2, evidovanom na LV č. 1, v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 61/2015 vyhotoveným dňa 06.09.2015 Ing. Jaroslavom Klinovským, úradne overeným dňa 30.10.2015 pod č. 544/15, v prospech Jozefa Mončeka, rod. Monček, nar. 03.03.1968, trvale bytom Uhrovecká 306/22, 020 61 Lednické Rovne, Ľuboša Mončeka, rod. Monček, nar. 03.09.1977, trvale bytom U Duba 148, 020 61 Lednické Rovne, Martina Mončeka, rod. Monček, nar. 17.06.1991, trvale bytom Uhrovecká 306/22, 020 61 Lednické Rovne. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne.

19.  Žiadosť spoločnosti Dca THERM, a.s. zo dňa 23.11.2015 v rozsahu udelenia súhlasu k umiestneniu navrhovaných nových rozvodov ÚK a TÚV na pozemkoch parc. KN C č. 183/1, za podmienky zachovania zelene a obnovy povrchu cestnej komunikácie na parc. KN C č. 1234, KN E č. 1501/1, KN E č. 154 , k. ú. Lednické Rovne, v časti ul. Súhradka v Lednických Rovniach.

 

E. Odporúča

 

 1. Starostovi obce menovať komisiu zloženú z poslancov OZ a pracovníkov OcÚ, ktorá fyzicky prevezme nebytové priestory od p. Barkovej ku dňu skončenia výpovednej doby v zmysle výpovede p. Barkovej zo dňa  02.09.2015.

 

 

F. Neschvaľuje

 

 1. Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby bol z programu rokovania vypustený bol č. 18/ Návrh platu starostu obce a zástupcu starostu obce
 2. Návrh Mgr. Milana Hantáka, znížiť sadzbu poplatku v čl. 15 bod 7 – 2b) na sumu 0,041 € za osobu, kalendárny deň a ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov
 3. Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby sa poplatok za psa, ako daň,  z VZN vypustil
 4. Návrh Mgr. Milana Hantáka, vyhlásiť Verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov na prevádzku fitnescentra – bývalá budova ĽŠU.
 5. Návrh Mgr. Milana Hantáka, doplniť do Zásad odmeňovania poslancov OZ a  členov komisií bod „ zástupcovi starostu za účasť na zasadnutí OZ neprislúcha odmena.“
 6. Návrh Mgr. Milana Hantáka, doplniť do Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisií v čl. II. bod 3.) „raz ročne a najviac do výšky 50,€“
 7. Návrh Mgr. Milana Hantáka, doplniť do Zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisií v čl. III. bod 2.) „raz ročne a najviac do výšky 50,€“
 8. Návrh Mgr. Milana Hantáka, „navýšenie odmeny k základnému platu starostu obce vo výške 0 %.“
 9. Návrhy p. Štefinovej v zmysle listu zo dňa 26.10.2015, tak ako bol predložený na zasadnutie OZ.
 10. Žiadosť p. Ing. Anny Rodovej, PhD. doručenej dňa 05.11.2015 týkajúcej sa prístupovej cesty ku Kultúrnemu domu v Horeniciach.          

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:27
TÝŽDEŇ:2604
CELKOM:1818879

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.