Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 8/2011

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 14.12.2011 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

 

B. Volí

 

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Zdenek Capák a Jaroslav Savara

 

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 15.06.2011.

2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k prvému návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2011 a k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2011.

3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2012, 2013, 2014.

4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ.

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. VZN č. 3/2011 o určení názvov ulíc v časti obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené narokovanie OZ

3. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne tak , ako bolo predložené na rokovanie OZ.

4. Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2008 obce Lednické Rovne o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ a MŠ v Lednických Rovniach tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

5. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2011 a prvý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2011 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

6. Rozpočet obce na rok 2012 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ. Rozpočet obce na roky 2013 a 2014 berie OZ na vedomie.

7. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2012.

8. Na návrh Ledrov spol. s r.o. Lednické Rovne, vyradenie Dlhodobého hmotného majetku obce ku dňu 30.11.2011 podľa priloženého súpisu, v celkovej obstarávacej hodnote 23 908,92 €, pričom zostatková hodnota vyraďovaného majetku činí čiastku 427,64 €.

9. Výstavbu dreveného prístrešku pre 2 ks osobných motorových vozidiel na par. č. KN 540/5 v k.ú. Lednické Rovne ( pri areáli MŠ ) žiadateľovi Ivanovi Koyšovi, bytom Lednické Rovne, Súhradka 205, za podmienky, že žiadateľ zrealizuje na vlastné náklady úpravu príjazdovej plochy spevňovacími zatrávňovacími prefabrikátmi a pred výstavbou predloží zjednodušenú projektovú dokumentáciu, geometrický plán za účelom oddelenia pozemku pre požadovanú výstavbu a za účelom uzatvorenia zmluvy o predaji alebo prenájme pozemku pod stavbou.

 

 

 

10. Odpredaj časti neknihovaného pozemku – bývalého koryta rieky Lednica, vyznačeného ako diel č. 3 o výmere 66 m2 a diel č. 4 o výmere 18 m2, v geometrickom pláne č. 24/2006, vypracovaného geodetom Ing. Štefanom Jantošom, žiadateľom Ing. Miroslav Horečný, bytom Poľnohospodárska 134, 821 Bratislava a Ing. Margita Kopačková, ul. Sv. Anny 143, 020 61 Lednické Rovne. Cena odpredávanej plochy bola stanovená v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, znaleckým

posudkom č. 073/2011, vypracovaným znalcom Ing. Miroslav Čičkán , vo výške 1,68 €/m2. Celková cena za odpredávaný pozemok činí čiastku 141,12 €.

Prevod majetku bude prevedený priamym predajom žiadateľom, nakoľko je splnené ustanovenie§ 9a odst. (8) písm b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. Zámer predať pozemok bol zverejnený na internetovej stránke obce 30.11.2011.

11. Zmenu nájomného v nebytových priestoroch v Dome služieb a v budove Zdravotného strediska, podľa predloženého návrhu riaditeľa spoločnosti Ledrov, s.r.o., upraveného pripomienkami a návrhmiposlancov OZ.

 

 

E. Neschvaľuje

 

1. Kúpu časti pozemku č. KN 622/2 v k. ú. Lednické Rovne za účelom vybudovania prístrešku pre osobné motorové vozidlo, žiadateľom Jurajovi a Anne Holúbkovým, bytom Lednické Rovne, Rovňanská 243/38 , nakoľko v záujmovom území sa nachádzajú viaceré inžinierske siete.

 

 

E. Ukladá

 

1.Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne .

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:23
TÝŽDEŇ:3003
CELKOM:1782805

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.