Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 8/2011

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 14.12.2011 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

 

B. Volí

 

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Zdenek Capák a Jaroslav Savara

 

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 15.06.2011.

2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k prvému návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2011 a k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2011.

3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2012, 2013, 2014.

4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ.

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. VZN č. 3/2011 o určení názvov ulíc v časti obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené narokovanie OZ

3. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne tak , ako bolo predložené na rokovanie OZ.

4. Doplnok č. 2 k VZN č. 5/2008 obce Lednické Rovne o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ a MŠ v Lednických Rovniach tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

5. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2011 a prvý návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2011 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

6. Rozpočet obce na rok 2012 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ. Rozpočet obce na roky 2013 a 2014 berie OZ na vedomie.

7. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2012.

8. Na návrh Ledrov spol. s r.o. Lednické Rovne, vyradenie Dlhodobého hmotného majetku obce ku dňu 30.11.2011 podľa priloženého súpisu, v celkovej obstarávacej hodnote 23 908,92 €, pričom zostatková hodnota vyraďovaného majetku činí čiastku 427,64 €.

9. Výstavbu dreveného prístrešku pre 2 ks osobných motorových vozidiel na par. č. KN 540/5 v k.ú. Lednické Rovne ( pri areáli MŠ ) žiadateľovi Ivanovi Koyšovi, bytom Lednické Rovne, Súhradka 205, za podmienky, že žiadateľ zrealizuje na vlastné náklady úpravu príjazdovej plochy spevňovacími zatrávňovacími prefabrikátmi a pred výstavbou predloží zjednodušenú projektovú dokumentáciu, geometrický plán za účelom oddelenia pozemku pre požadovanú výstavbu a za účelom uzatvorenia zmluvy o predaji alebo prenájme pozemku pod stavbou.

 

 

 

10. Odpredaj časti neknihovaného pozemku – bývalého koryta rieky Lednica, vyznačeného ako diel č. 3 o výmere 66 m2 a diel č. 4 o výmere 18 m2, v geometrickom pláne č. 24/2006, vypracovaného geodetom Ing. Štefanom Jantošom, žiadateľom Ing. Miroslav Horečný, bytom Poľnohospodárska 134, 821 Bratislava a Ing. Margita Kopačková, ul. Sv. Anny 143, 020 61 Lednické Rovne. Cena odpredávanej plochy bola stanovená v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, znaleckým

posudkom č. 073/2011, vypracovaným znalcom Ing. Miroslav Čičkán , vo výške 1,68 €/m2. Celková cena za odpredávaný pozemok činí čiastku 141,12 €.

Prevod majetku bude prevedený priamym predajom žiadateľom, nakoľko je splnené ustanovenie§ 9a odst. (8) písm b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. Zámer predať pozemok bol zverejnený na internetovej stránke obce 30.11.2011.

11. Zmenu nájomného v nebytových priestoroch v Dome služieb a v budove Zdravotného strediska, podľa predloženého návrhu riaditeľa spoločnosti Ledrov, s.r.o., upraveného pripomienkami a návrhmiposlancov OZ.

 

 

E. Neschvaľuje

 

1. Kúpu časti pozemku č. KN 622/2 v k. ú. Lednické Rovne za účelom vybudovania prístrešku pre osobné motorové vozidlo, žiadateľom Jurajovi a Anne Holúbkovým, bytom Lednické Rovne, Rovňanská 243/38 , nakoľko v záujmovom území sa nachádzajú viaceré inžinierske siete.

 

 

E. Ukladá

 

1.Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne .

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dorota, Dorisa, Titanila

Zajtra má meniny Vanda, Romuald

Kalendár vývozov odpadov

Február 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 1 2
3
4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:51
TÝŽDEŇ:51
CELKOM:1561037

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.