Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 10 / 2007

 

U Z N E S E N I E č. 10 / 2007

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 13.11.2007 o 15,30 hod. v Kultúrnom dobe Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných
10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Marián Mauer a Ing. Ján Vozárik

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2007 3. Stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k IV. úprave rozpočtu obce Lednické Rovne

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2007 tak , ako bolo predložené na rokovanie OZ.
3. Štvrtý návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2007 v jeho výdavkovej aj príjmovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ
4. VZN č. 3 / 2007 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lednické Rovne.
5. VZN č. 4/2007 – Štatút Obecnej polície Lednické Rovne.
6. Organizačnú štruktúru Obecného úradu Lednické Rovne tak , ako bola predložená na rokovanie OZ.
7. Pracovný poriadok zamestnancov obce Lednické Rovne tak , ako bol predložený na rokovanie OZ.
8. Odpredaj nasledovných pozemkov, vytvorených geometrickým plánom č. 43/2007, vypracovaného Ing. Zuzanou Gardoňovou, ako novoutvorené parcely v katastrálnom území Lednické Rovne :
Bednárovi Ondrejovi a manž. Monike Bednárovej, rod Horkovej, Lednické Rovne, Rovňanská č. 176 :
-časť parcely č. KN 1266 – diel č. 2, vo výmere 50 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 177/8
- časť parcely č. KN 1266-diel č. 25, vo výmere 3 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 177/7
-časť parcely č. KN 166/1-diel č. 5, vo výmere 11 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 177/8
-časť neknihovanej parcely – diel č. 21, vo výmere 7 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 177/7

Pozemky do BSM v spoluvlastníckom podiele ¾-iny Bednárovi Ondrejovi a manž. Monike, Rovňanská 176, Lednické Rovne a do spoluvlastníckeho podielu ¼ Korbelovej Marianne, rod. Majchrákovej, Rovňanská 176, Lednické Rovne :
-časť parcely č. KN 1266-diel č. 4, vo výmere 24 m2 , ako novoutvorená parcela č. KN 177/4
- časť parcely č. KN 166/1-diel č. 26, vo výmere1 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 177/4

Pozemky do BSM v spoluvlastníckom podiele ½ - ice Bednárovi Ondrejovi a manž. Monike, Rovňanská 176, Lednické Rovne a do spoluvlastníckeho podielu ½-ice Revúcej Márii, rod. Bednárovej, Rovňanská 435, Lednické Rovne:
- časť parcely č. KN 1266 -diel č. 24, vo výmere 83 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 1266/2
- časť parcely č. KN 166/3-diel č. 14, vo výmere 1 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 1266/2
- časť neknihovanej parcely – diel č. 15, vo výmere 27 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 1266/2

Revúcej Márii, rod. Bednárovej, Rovňanská č. 435, Lednické Rovne do výlučného vlastníctva :
- časť parcely č. KN 1266-diel č. 10, vo výmere 1 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 166/48
- časť parcela č. KN 1266-diel č. 11, vo výmere 7 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 166/50
- časť parcely č. KN 1266-diel č. 12, vo výmere 7 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 166/2
- časť parcely č. KN 166/1-diel č. 19, vo výmere 41 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 166/50
- časť parcely č. KN 166/3-diel č. 13, vo výmere 2 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 166/2
- časť neknihovanej parcely – diel č. 22, vo výmere 4 m2, ako novoutvorená parcela č. KN 166/2

Cena odpredávaných pozemkov bola stanovená vzájomnou dohodou a rozhodnutím OZ vo výške 70,- Sk za 1 m2 odpredávanej plochy. Náklady spojené s prevodom vlastníckych práv na kupujúcich, vypracovaním GP a vypracovaním kúpnych zmlúv hradia kupujúci.

9. Odpredaj časti neknihovaného pozemku – bývalého koryta toku rieky Lednica, v zmysle GP č. 24/2006, žiadateľom Ing. Margita Kopačková, bytom Lednické Rovne, Staré dvory č. 73/B a Ing. Miroslavovi Horečnému, bytom Bratislava, Poľnohospodárska č. 34, do ich podielového spoluvlastníctva a to :
- diel č. 3, vo výmere 66 m2 a diel č. 4, vo výmere 18 m2 neknihovaného pozemku v zmysle GP č. 24/2006, vypracovaného Ing. Jantošom.
Cena za 1 m2 odpredávanej plochy bola stanovená vzájomnou dohodou vo výške 70,- Sk/m2. Cenu za vypracovanie GP a náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a prevodom vlastníckych práv hradia kupujúci.
10. Schvaľuje výkup pozemkov parc. č. KN-C 220/3 , zastavaná plocha o výmere 1768 m2 , parc. č. KN-C 220/27 , zastavaná plocha o výmere 157 m2 a parc . č. KN-C 220/28 , zastavaná plocha o výmere 351 m2 , ktoré sú súčasťou Námestia slobody v Lednických Rovniach od ich vlastníka Schreibera Alfréda , bytom ul . Hlavná č . 805 , Podolie . Cena za odkupované pozemky bola stanovená vzájomnou dohodou vo výške 280,- Sk /m2 odkupovanej plochy.
11. prijatie Dexia Komunál univerzálneho úveru (ďalej len „úver“) vo výške 30 mil Sk , poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
12. odmenu Bc. Mariánovi Horečnému, zástupcovi starostu , vo výške jedného mesačného platu

E. Neschvaľuje

1. Odpredaj časti pozemku par . č . KN 183/5 vo výmere 25 m2 v k. ú. Lednické Rovne, jej žiadateľom Ing. Peter Dej a manželka Ing. Anna Dejová, Súhradka č. 211, Lednické Rovne.

F. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomneIng. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:154
TÝŽDEŇ:3158
CELKOM:1802499

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.