Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 26 / 2014

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 10.04.2014 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_______________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Janka Karasová a Mária Šlesárová

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.01.2014
2. Správu kontrolórky obce Ing. Márie Boškovej, o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2013
3. Správu náčelníka ObP Mgr. Ľubora Chutku, o činnosti obecnej polície

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ


2. a) nesúhlas vyhovieť žiadosti pani Evy Hudecovej, bytom 020 61 Lednické Rovne Háj č.s. 316/16 vo veci odpredaja časti spoločného dvora, z pozemku par. č. KN-C 670/27 v k. ú. Lednické Rovne a tento doporučuje ponechať vo vlastníctve obce Lednické Rovne za účelom možnosti prístupu k bytom v bytových domoch č. s. 316 a 317 pri ich údržbe a spravovaní .
b) odpredaj pozemku par. č. KN-C 302/21, zastavaná plocha o výmere 826 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 72 na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Všetky náklady, spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
c) odpredaj pozemku par. č. KN-C 302/22, zastavaná plocha o výmere 818 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 73, na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Všetky náklady, spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
d) odpredaj pozemku par. č. KN-C 576/2, zastavaná plocha o výmere 310 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 214 a priľahlého pozemku par. č. KN-C 576/1, zastavaná plocha o výmere 2735 m2, na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
e) na základe žiadosti prevádzky „Cukráreň Peter Kopp“ schvaľuje výstavbu letnej terasy k budove Domu služieb. Vo veci rekonštrukcie vonkajších a vnútorných častí prenajatej predajne, doporučuje spracovať návrh rekonštrukcie celej budovy a až potom rozhodnúť o žiadosti nájomníkov jednotlivých priestorov. Konštrukciu letnej terasy je povinný žiadateľ konzultovať s odbornými pracovníkmi OcÚ Lednické Rovne.

 


3. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje vyhlásenie VOS na priestory Infocentra a verejného WC na Námestí slobody v Lednických Rovniach. Do podmienok prenájmu predmetných priestorov zabudovať povinnosť prevádzkovať verejné WC, zákaz čapovať alkoholické nápoje a dodržanie všetkých, zákonom stanovených noriem, platných pre tento druh prenájmu.


4. pridelenie uvoľneného jednoizbového nájomného bytu č. 20 v bytovom dome č. 248/27 v časti Súhradka, pánovi Ladislavovi Pócsovi a manželke Monike Pócsovej, obaja bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Rovňanská č. 394/47.


5. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje umiestnenie stánku zmrzliny pani Čillingovej na Námestí slobody vedľa Domu služieb s prenájmom cca 27 m2 použitej plochy po prevedení úprav predmetného pozemku a to odkanalizovania a položenia zámkovej dlažby. Prípojky vodovodu, el. energie a odpad zo stánku si zabezpečí vlastníčka stánku za vlastné finančné prostriedky v spolupráci s dodávateľom prác na úprave pozemku.

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:198
TÝŽDEŇ:2206
CELKOM:1833206

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.