Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č. 26 / 2014

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 10.04.2014 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_______________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Janka Karasová a Mária Šlesárová

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.01.2014
2. Správu kontrolórky obce Ing. Márie Boškovej, o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2013
3. Správu náčelníka ObP Mgr. Ľubora Chutku, o činnosti obecnej polície

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ


2. a) nesúhlas vyhovieť žiadosti pani Evy Hudecovej, bytom 020 61 Lednické Rovne Háj č.s. 316/16 vo veci odpredaja časti spoločného dvora, z pozemku par. č. KN-C 670/27 v k. ú. Lednické Rovne a tento doporučuje ponechať vo vlastníctve obce Lednické Rovne za účelom možnosti prístupu k bytom v bytových domoch č. s. 316 a 317 pri ich údržbe a spravovaní .
b) odpredaj pozemku par. č. KN-C 302/21, zastavaná plocha o výmere 826 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 72 na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Všetky náklady, spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
c) odpredaj pozemku par. č. KN-C 302/22, zastavaná plocha o výmere 818 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 73, na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Všetky náklady, spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
d) odpredaj pozemku par. č. KN-C 576/2, zastavaná plocha o výmere 310 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 214 a priľahlého pozemku par. č. KN-C 576/1, zastavaná plocha o výmere 2735 m2, na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,03 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.
e) na základe žiadosti prevádzky „Cukráreň Peter Kopp“ schvaľuje výstavbu letnej terasy k budove Domu služieb. Vo veci rekonštrukcie vonkajších a vnútorných častí prenajatej predajne, doporučuje spracovať návrh rekonštrukcie celej budovy a až potom rozhodnúť o žiadosti nájomníkov jednotlivých priestorov. Konštrukciu letnej terasy je povinný žiadateľ konzultovať s odbornými pracovníkmi OcÚ Lednické Rovne.

 


3. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje vyhlásenie VOS na priestory Infocentra a verejného WC na Námestí slobody v Lednických Rovniach. Do podmienok prenájmu predmetných priestorov zabudovať povinnosť prevádzkovať verejné WC, zákaz čapovať alkoholické nápoje a dodržanie všetkých, zákonom stanovených noriem, platných pre tento druh prenájmu.


4. pridelenie uvoľneného jednoizbového nájomného bytu č. 20 v bytovom dome č. 248/27 v časti Súhradka, pánovi Ladislavovi Pócsovi a manželke Monike Pócsovej, obaja bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Rovňanská č. 394/47.


5. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje umiestnenie stánku zmrzliny pani Čillingovej na Námestí slobody vedľa Domu služieb s prenájmom cca 27 m2 použitej plochy po prevedení úprav predmetného pozemku a to odkanalizovania a položenia zámkovej dlažby. Prípojky vodovodu, el. energie a odpad zo stánku si zabezpečí vlastníčka stánku za vlastné finančné prostriedky v spolupráci s dodávateľom prác na úprave pozemku.

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár