Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 14 / 2016

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 07.01.2016     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík, Bc. Juraj Mašlaň

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 13/2015 zo zasadnutia dňa 14.12.2015.

2. Predpokladané celkové oprávnené výdavky na projekt ,,Zníženie energetickej  

    náročnosti budovy Materskej školy Lednické Rovne“  v sume 780.000,00 EUR.

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti

    prevencie kriminality formou realizácie kamerového systému vo výške 20.827,60 EUR

4. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ

5. Informáciu starostu obce o činnosti obecného úradu

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ s nasledovnou  zmenou - bod 7./ Príspevky občanov sa 

     presúva na bod 3./  a ostatné body sa posúvajú .

2.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,,Zníženie energetickej  

     náročnosti budovy Materskej školy Lednické Rovne“ v rámci výzvy na predkladanie

     žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného

     prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých

     sektoroch, Investičná priorita 4.3 - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného

     riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných

     infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 4.3.1.,

     Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy : OPKZP-PO4-

     SC431-2015-6.

3.  Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu ,,Zníženie energetickej  náročnosti budovy Materskej školy Lednické Rovne“ zo strany žiadateľa v sume:

     39.000,00 EUR z celkových predpokladaných oprávnených výdavkov: 780.000,00 EUR.

4. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov prevod nehnuteľného majetku obce, pozemok vedený Okresným     úradom Púchov, katastrálny odbor, na LV č. 610, k. ú. Hôrka, parcelné číslo KN C 54/122, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, ktorý vznikol na základe  Geometrického plánu č. 135/2015, vyhotoveného dňa 12.10.2015, úradne overeného dňa 23.10.2015 pod č. 556/15, v celosti pre Arnošta Mikulu, rod. Mikula, narodený 09.10.1940, trvale bytom Medňanská 109/13, 020 61 Lednické Rovne.  Cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 1,63 EUR/m2, t.j. cena evidovaná v účtovnej evidencii majetku obce. Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný tým, že p. Arnošt Mikula je výlučným vlastníkom novostavby garáže  ležiacej na pozemku s parc. číslom CKN 54/112 (podľa GP č.135/2015), evidovaného na LV č. 631, k. ú. Hôrka.

5.  Podmienky na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže tak, ako boli predložené na rokovanie OZ

 

E. Neschvaľuje

 

1.  Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby bol zverejnený vyčíslený plat starostu obce a zástupcu

     starostu obce  

2.  Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby sa pozemok o výmere 3m2  odpredal p. Mikulovi za

     trhovú cenu

3.  Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby bola v podmienkach VOS presne stanovená doba nájmu

4.  Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby náčelník ObP predkladal na každom zasadnutí správu

     o činnosti ObP     

 

 

F.  Ukladá

 

1.  Kontrolórovi obce, aby do budúceho OZ predložil sumár žiadostí o informáciu podľa 

     zákona č.  211/2000 Z.z., ktoré boli doručené na OcÚ za rok 2015 a minulé volebné 

     obdobie a vysvetliť systém podávania žiadostí.  

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:159
TÝŽDEŇ:3163
CELKOM:1802504

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.