Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 23/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 04.12.2013 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : MVDr. Ján Havránek a Mária Šlesárová

 

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 22/2013 zo zasadnutia OZ dňa 17.09.2013.

2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce Lednické Rovne 1-9/2013

3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3

4. Stanovisko komisie na vyhodnotenie návrhov Obchodnej verejnej súťaže, návrh kúpnej zmluvy na odpredaj výmenníkovej stanice

5. Informáciu riaditeľky Centra voľného času v Púchove, PaedDr. Aleny Strýčkovej, o činnosti, zameraní a plánoch tohto zariadenia.

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ

2. VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.

3. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2013 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

4. Návrh tretej zmeny rozpočtu obce na rok 2013 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

5. VZN č. 2/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.

6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti : stavbu výmenníkovej stanice č. s. 1403, postavenej na parcele číslo KN-C 302/40 a pozemku , zastavaného stavbou, parc. č. KN-C 302/40, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 94 m2 , nachádzajúceho sa v k. ú. Lednické Rovne, zapísaných na LV č. 1 pre k. ú. Lednické Rovne, pre kupujúceho Erik Slovák, rod. Slovák, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Majerská č. 179 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

7. Pridelenie 1 - izbového bytu číslo 8 v bytovom dome číslo 247/21, žiadateľom Michalovi Vričanovi a manželke Jane Vričanovej, doteraz bytom 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č. 247/21 .

 

E. Vyhovuje

1. Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica , doručeného pod spisovou značkou

Pd 122/2012-11, vo veci VZN č. 1/2013 .

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:134
TÝŽDEŇ:134
CELKOM:1816409

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.