Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č. 23/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 04.12.2013 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : MVDr. Ján Havránek a Mária Šlesárová

 

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 22/2013 zo zasadnutia OZ dňa 17.09.2013.

2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce Lednické Rovne 1-9/2013

3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3

4. Stanovisko komisie na vyhodnotenie návrhov Obchodnej verejnej súťaže, návrh kúpnej zmluvy na odpredaj výmenníkovej stanice

5. Informáciu riaditeľky Centra voľného času v Púchove, PaedDr. Aleny Strýčkovej, o činnosti, zameraní a plánoch tohto zariadenia.

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ

2. VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.

3. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2013 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

4. Návrh tretej zmeny rozpočtu obce na rok 2013 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

5. VZN č. 2/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.

6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti : stavbu výmenníkovej stanice č. s. 1403, postavenej na parcele číslo KN-C 302/40 a pozemku , zastavaného stavbou, parc. č. KN-C 302/40, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 94 m2 , nachádzajúceho sa v k. ú. Lednické Rovne, zapísaných na LV č. 1 pre k. ú. Lednické Rovne, pre kupujúceho Erik Slovák, rod. Slovák, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Majerská č. 179 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

7. Pridelenie 1 - izbového bytu číslo 8 v bytovom dome číslo 247/21, žiadateľom Michalovi Vričanovi a manželke Jane Vričanovej, doteraz bytom 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č. 247/21 .

 

E. Vyhovuje

1. Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica , doručeného pod spisovou značkou

Pd 122/2012-11, vo veci VZN č. 1/2013 .

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 1. 2020
2 °C -3 °C
nedeľa 26. 1. 2/-4 °C
pondelok 27. 1. 2/-2 °C
utorok 28. 1. 1/-2 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2