Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 23/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 04.12.2013 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : MVDr. Ján Havránek a Mária Šlesárová

 

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 22/2013 zo zasadnutia OZ dňa 17.09.2013.

2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce Lednické Rovne 1-9/2013

3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3

4. Stanovisko komisie na vyhodnotenie návrhov Obchodnej verejnej súťaže, návrh kúpnej zmluvy na odpredaj výmenníkovej stanice

5. Informáciu riaditeľky Centra voľného času v Púchove, PaedDr. Aleny Strýčkovej, o činnosti, zameraní a plánoch tohto zariadenia.

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ

2. VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.

3. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1 – 9 / 2013 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

4. Návrh tretej zmeny rozpočtu obce na rok 2013 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

5. VZN č. 2/2014 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.

6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti : stavbu výmenníkovej stanice č. s. 1403, postavenej na parcele číslo KN-C 302/40 a pozemku , zastavaného stavbou, parc. č. KN-C 302/40, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 94 m2 , nachádzajúceho sa v k. ú. Lednické Rovne, zapísaných na LV č. 1 pre k. ú. Lednické Rovne, pre kupujúceho Erik Slovák, rod. Slovák, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Majerská č. 179 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

7. Pridelenie 1 - izbového bytu číslo 8 v bytovom dome číslo 247/21, žiadateľom Michalovi Vričanovi a manželke Jane Vričanovej, doteraz bytom 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č. 247/21 .

 

E. Vyhovuje

1. Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica , doručeného pod spisovou značkou

Pd 122/2012-11, vo veci VZN č. 1/2013 .

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dorota, Dorisa, Titanila

Zajtra má meniny Vanda, Romuald

Kalendár vývozov odpadov

Február 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 1 2
3
4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:45
TÝŽDEŇ:45
CELKOM:1561031

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.