Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 30.08.2017  o 16,00 hod.

v Kultúrnom zariadení RONA Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 30.6.2017

  3./ Príspevky občanov

  4./ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016 obce Lednické 

        Rovne

  5./ Návrh tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017, vrátane programov   

       a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3

  6./ Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt : 

       „Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko – rovňanského regiónu“

  7./ Návrh podania žiadosti o poskytnutie dotácií na rekonštrukciu hasičských zbrojníc

  8./ Návrh odpredaja pozemkov

  9./ Žiadosť z SSE Žilina

10./ Návrh nájmu v KD

11./ Informácia o OVS na odpredaj pozemkov v časti Háj

12./ Rôzne

13./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomných poslancov Ing. Gabrielu Brezániovú a Bc. Juraja Mašlaňa.  Za  zapisovateľku určil   Mgr.  Eriku  Burianovú,   za  overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Peter Greguška a Ing. Stanislav Backo. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Milana Cinku.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Následne prečítal prítomným  program rokovania  a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 30.06.2017

 

Kontrolu plnenia uznesenia č. 25/2017 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 30.06.2017, previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia. Z kapitoly “Ukladá” vyplýva úloha, o ktorej podá informáciu v rámci plnenia plánu kontrolóra obce. Ak by poslanci požadovali, predloží ju v termíne 09/2017.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, uvedený návrh berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

 

p. Mária Šlesarová – poďakovala za opravené výtlky v uliciach a pochválila kultúrnu akciu – položenie venca k tabuli padlých občanov so sprievodom. Navrhla, že aj p. starosta by mohol posadiť lipu, ako p. Drinka, a zakopať pod ňu údaje o obci. Ďalej informovala, že sa oficiálne vzdala členstva v Dozornej rade spoločnosti Prima a Ledrov.

Starosta obce – doplnil, že sadenie lipy bola spoločná akcia

 

O 16,11 hod. sa na rokovanie dostavili poslanci p. Miloš Holbička a p. Štefan Ďurko

 

K bodu 4./      Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016 obce 

                        Lednické  Rovne

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie tento bod programu, prečítal výrokovú časť auditu a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – v správe sa audítorka vyjadrila, že nemala k dispozícii výročnú správu, prečo jej nebola predložená?

 

Starosta obce – audítorka sa vyjadrila, že účtovníctvo obce je v poriadku , a že sa nevyjadruje k výročnej správe

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že podľa zákona jej mala byť predložená, a kedy si ju môže prísť pozrieť.

 

Starosta obce – uviedol, že výročná správa k výroku audítora nebola potrebná a keď sa audítorka vyjadrí bude o tom informovať. Správu si môže prísť pozrieť na OcÚ.

 

Správu audítora berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./      Návrh tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017, vrátane

                        programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3

 

Starosta obce vysvetlil rozpočtové opatrenie, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták -  spýtal sa:

  • či sa konala Valná hromada Ledrovu
  • či je vyhotovená zápisnica
  • či dlh 90 tis.€ tam zanechal Ing. Šudík
  • či bolo podané trestné oznámenie na Ing. Michálka
  • či je pravda, že sa Mgr. Mišík vzdal funkcie konateľa
  • uviedol, že dlh firmy sa zvezie na všetkých poslancoch

 

Na uvedené dotazy odpovedal starosta obce - uviedol, že pozvánka na Valné zhromaždenie mu bola riadne zaslaná, ale pán poslanec si poštu nepreberá, vyzval preto p. Hantáka, aby uviedol  tel. číslo, na ktorom je zastihnuteľný a emailovú adresu, na ktorú mu môžu byť materiály zasielané. Dlh bol k dátumu reštrukturalizácie a  trestné oznámenie bude podané. Vieme aké riziká z toho vyplývajú, ale nie je jeho štýl zlikvidovať s.r.o., aby ľudia zostali bez práce. Obecný úrad je otvorená inštitúcia kde môže prísť a prerokovať otázky.

 

Mgr. Martin Mišík – vyjadril sa, že funkciu konateľa môže vykonávať iba do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia Ledrovu a vysvetlil aj dlh 60 tis.€. Reštrukturalizácia bola k určitému dátumu, trvala 8 mesiacov, a za ten čas dlh narástol na uvedenú sumu. Požiadal p. Hantáka, aby sa zdržal vyjadrení, ktoré nemá podložené. Uviedol, že boli ponechané iba prevádzky, ktoré vykazujú zisk, všetky stratové, ako časť stavebnej činnosti a obchodov, boli zrušené, zamestnanci dostali výpovede, bolo vyplatené  odstupné, takže boli vykonané potrebné kroky. Teraz ideme schvaľovať vyčlenenie financií, ktoré budú potrebné na sanáciu dlhov vzniknutých z tejto činnosti. Obec vkladá peniaze do základného imania, ktoré  ak bude podnik ziskový, môže ich obci vrátiť.  

 

Mgr. Martin Mišík – navrhol ukončenie rozpravy v tomto bode, pretože otázky p. Hantáka typu „mne sa zdá“ sú špekulácie.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Mišíka o ukončení rozpravy v bode 5./

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia o rozpočtovom opatrení č. 3 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na  

                        projekt :  „Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko

                        – rovňanského  regiónu“

 

Starosta obce informoval, že chceme podať projekt na kompostéry zdarma pre občanov. Z hľadiska výzvy je výhodnejšie podať projekt cez združenie. Spoluúčasť pre nás 5%, by predstavovala sumu cca 4200,-€, v čom je zahrnutý aj manažment a vypracovanie projektu. Získali by sme 430 kompostérov pre ľudí a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že celé združenie má výšku spolufinancovania 10 tis.€, prečo má naša obec skoro 50% z tejto výšky, a ktoré obce sa zapojili?

Odpovedal starosta obce – pomerná časť je stanovená podľa počtu získaných kompostérov a všetky obce združenia sa do projektu nezapojili.  Projekt podávajú obce Lednické Rovne, Lednica, Kvašov, Horná a Dolná Breznica a Horovce.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu predloženia žiadosti o kompostéry  hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./      Návrh podania žiadosti o poskytnutie dotácií na rekonštrukciu hasičských  

                        zbrojníc

 

Starosta obce informoval o podaní dvoch projektov na rekonštrukciu Hasičských zbrojníc  Led.Rovne a Horenická Hôrka, teda sa jedná o dve uznesenia. Ide o projekt Ministerstva vnútra SR, spoluúčasť predstavuje  5% a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – o akú sumu sa žiada a odporúča, aby táto suma bola v uznesení napísaná

 

Starosta obce – maximálna čiastka, ktorú môže ministerstvo schváliť je 30 tis.€, ale nemusia ju prideliť celú, preto odporučili prijať predložené uznesenie. Ak nám projekt schvália, spoluúčasť sa bude schvaľovať až v roku 2018.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že na Has.zbrojnicu LR bolo už vyčlenených 20 tis.€ a teraz sa ide žiadať ďalšia dotácia?

Odpovedal starosta obce – hasiči užívajú viacero priestorov a nie všetky boli zrekonštruované, projekty budú k dispozícii.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na Hasičskú zbrojnicu Lednické Rovne hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

Mgr. Mišík prečítal uznesenie a starosta obce dal o návrhu predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na Hasičskú zbrojnicu Horenická Hôrka hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

K bodu 8./      Návrh odpredaja pozemkov

Starosta obce informoval o žiadosti p. Kataríny Kojtalovej a požiadal Ing. Kopačkovú o vysvetlenie.

Ing. Kopačková – pozemok podľa UP môže byť včlenený ako stavebný pozemok pre IBV v časti Kopánky, z toho dôvodu sa navrhuje titulom osobitného zreteľa pozemok odpredať žiadateľom nakoľko sú vlastníci susedného pozemku. V svojej žiadosti si uviedli, že uvedený pozemok je obmedzený jestvujúcim verejným vodovodom.

Starosta obce doplnil, že ideme schvaľovať zámer nie predaj.

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa či tam nie je elektrické vedenie, či sa tam neuvažovalo o chodníku,  a ktoré časti vodovod prepája?

Odpovedala Ing. Kopačková  - elektrické vedenie je na ich pozemku, o chodníku sa neuvažovalo a vodovod prepája Staré a Nové Kopánky.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o zámere odpredať pozemok  hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Žiadosť z SSE Žilina

Starosta obce informoval, že ešte v roku 2015 bola uzatvorená zmluva s SSE – Distribúcia Žilina o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 04.09.2015. V súčasnej dobe si plníme záväzok na odpredaj pozemku. Jedná sa o 7m2 a o 4m2 v pod elektroenergetické zariadenie a požiadal Ing. Kopačkovú o doplnenie.

Ing. Margita Kopačková – v zmysle Uznesenia OZ č. 9/2015 si SSE dali urobiť geometrický plán a znalecký posudok. Celková cena za uvedené pozemky je 96,-€. Zmluvu na kataster si predkladajú SSE a znášajú aj  všetky poplatky s tým súvisiace.   

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce  požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu odpredaja pozemku SSE – Distribúcia, Žilina hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

K bodu 10./    Návrh nájmu v KD

 

Starosta obce dal na zváženie zvýšenie poplatkov za nájom v Kultúrnych domoch Horenická Hôrka a Medné. Financie by boli použité znova na tieto objekty a prečítal návrh cenníkov pre KD Horenická Hôrka a KD Medné , ktorý poslanci obdržali v materiáloch na dnešné rokovanie OZ a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal doplniť v cenníku, v položke svadby, víkendové oslavy dobu prenájmu na maximálne 3 dni.

 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o cenníku s doplnením doby prenájmu na svadby a víkendové oslavy maximálne 3 dni.   

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

 

K bodu 11./    Informácia o OVS na odpredaj pozemkov v časti Háj

 

Starosta obce informoval o IBV Háj. Zámer by bol taký, že na jednotlivé parcely by bola vyhlásená verejná súťaž, a kto ponúkne najviac tomu bude parcela odpredaná.  Podmienkou bude aspoň čiastočne jednotný šat rod.domov a ďalšie obmedzenie, že to v priebehu 5-tich rokov nesmú predať. Na ďalšom OZ by sme schvaľovali konkrétne súťažné podmienky. Radovú výstavbu by sme chceli riešiť cestou nejakej firmy. Zostanú tam  tri zelené plochy – na parkoviská, detské ihriská a zeleň.

 

Ing. Margita Kopačková – doplnila, že sa vybavujú prekládky, zmluvné veci so správcami sietí, chodia nám posudky a vyjadrenia, a nám vyplynie vybudovať príslušnú infraštruktúru. 

 

Starosta obce – do budúceho OZ by sme predložili geometrický plán a znalecký posudok, kde bude stanovená cena.  Ako už informoval na minulom OZ, rokujeme aj s p. Bolegom o výmene za pozemok pod cintorín na rozšírenie. Tiež nám dáva stavebnú parcelu, ktorú má pri dome, ale je ochotný to všetko akceptovať. Starosta obce uviedol, že očakáva pripomienky poslancov do budúceho OZ a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že územné konanie má začať v polovici septembra 2017, bude trvať na svojej pripomienke – obojsmerná cesta, nie jednosmerná.

 

Ing. Margita Kopačková – územné konanie začne, ak budeme mať všetky vyjadrenia, a čo sa týka cesty v tejto časti sú dostatočné šírkové parametre.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že sa jedná o cestu k Vagónu a tam je projektovaná jednosmerná cesta, keď obec vyčlenila na dvojsmernú cestu, prečo to nie je v plánoch?

 

Starosta obce – dali sme vypracovať geometrický plán pre ďalšiu výstavbu, zatiaľ je iba jednosmerná. Všetko je rozpracované, územné konanie bude, verejná súťaž bude, postupujeme podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Mgr. Milan Hanták – v bode 6.3 sa uvádza „neprípustné je drobnochov domácich zvierat“

 

Odpovedala Ing. Kopačková  - to vyplýva z Územného plánu obce a stanovených záväzných regulatívov, takže tam projektanti dali iba to čo máme uvedené v Územnom pláne. 

 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh, aby sa konala verejná dražba ku každému pozemku na Háji.

 

Starosta obce uviedol, že uvedený bod aj návrh p. Hantáka   berie OZ  na vedomie

 

K bodu 12./    Rôzne

 

p. Milan Cinko – spýtal sa, kedy sa bude asfaltovať Ul. Májová?

 

Odpovedal starosta obce – v minulosti bol natiahnutý tenký koberec, aby nevytápalo chalupy, ak by sme chceli asfaltovať, museli by sme nájsť financie aj na frézovanie, a o tom sa môžeme rozprávať do ďalšieho rozpočtu. 

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, ktorá firma robila asfaltovanie, kto robil parkovisko v Súhradke a či na to bola verejná súťaž.

Na dotazy p. Hantáka odpovedal starosta obce. 

 

K bodu 7./      Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozval všetkých na Michalské hody   a rokovanie ukončil.    

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Peter Greguška  

Ing. Stanislav Backo 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:147
TÝŽDEŇ:3151
CELKOM:1802492

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.