Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 26 / 2017

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 30.08.2017 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  9  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  p. Milan Cinko  a Mgr. Martin Mišík

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 25/2017 zo zasadnutia OZ dňa 30.06.2017.
 2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.
 3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016 obce Lednické Rovne.
 4. Informáciu o obchodnej verejnej súťaži na odpredaj pozemkov v časti Háj a návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka o verejnej dražbe uvedených pozemkov.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
 2. Návrh Mgr. Martina Mišíka na ukončenie rozpravy v bode 5./ programu.
 3. zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 4. Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko – rovňanského regiónu“, riadiacemu orgánu OP Kvalita životného prostredia, a zároveň schvaľuje spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov obce vo výške 4 200,- EUR.
 5. Predloženie žiadosti o dotáciu podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky na projekt  „Obnova požiarnej zbrojnice v  Lednických Rovniach“  a  spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov podľa projektovej dokumentácie z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov.
 6. Predloženie žiadosti o dotáciu podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky na projekt  „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Horenická Hôrka v obci Lednické Rovne“  a  spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov podľa projektovej dokumentácie z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov.
 7. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 622/24 o výmere 105 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, pre Katarínu Kojtalovú, rod. Ďurčíkovú a manžela Miroslava Kojtala, rod. Kojtal, obidvaja trvale bytom Súhradka 212/33, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. iadateľka Katarína Kojtalová spolu s manželom vlastnia susedné pozemky predmetnej nehnuteľnosti (LV č. 1822, LV č. 1731, obidva k.ú. Lednické Rovne), pričom nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Lednické Rovne bude využitá pre účely scelenia budúceho stavebného pozemku v súlade s územným plánom Obce Lednické Rovne. Predmetnú nehnuteľnosť žiadateľka Katarína Kojtalová spolu s manželom dlhodobo udržiavajú – kosia, pričom títo akceptujú umiestnenie verejného vodovodu na predmetnej nehnuteľnosti.
 8. V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 66/2 o výmere 7 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, a pozemku v registri C KN parcela č. 66/3 o výmere 4 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, obidva zapísané na LV č. 1, k. ú. Medné, , do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ako prípad hodný osobitného zreteľa. V zmysle Znaleckého posudku č. 066/2017 zo dňa 06.04.2017 vypracovaného spoločnosťou Znalecká organizácia PBT, s.r.o., IČO: 46 352 830, so sídlom Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina, bola stanovená cena za predmetné nehnuteľnosti spolu vo výške 96,- EUR. záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 4.9.2015, ktorá bola OZ schválená v zmysle Uznesenia OZ č. 9/2015 zo dňa 03.09.2015, ako aj skutočnosť, že na predmetných pozemkoch bude v rámci realizácie stavby „LEDNICKÉ ROVNE – MEDNÉ, ZAHUSTENIE TS, UL. MEDŇASKÁ“, SW kód: ZA-7049, umiestnené elektroenergetické zariadenie.  
 9. Cenník prenájmu kultúrneho domu Horenická Hôrka a Kultúrneho domu Medné tak, ako bol predložený na rokovanie OZ s navrhnutou zmenou v dobe prenájmu na víkend maximálne na 3 dni.

 

E. Neschvaľuje

 

   1.

 

F.  Ukladá

  

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:213
TÝŽDEŇ:663
CELKOM:1803665

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.