Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 29.01.2015  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného 15.12.2014

  3./  Návrh a schválenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce

  4./  Návrh na doplnenie členov DR Ledrov spol. s. r. o

  5./  Odvolanie riaditeľa a konateľa Ledrov spol. s. r. o.

  6./  Voľba riaditeľa a  konateľa Ledrov spol. s. r. o.

  7./  Návrh  a schválenie zámeru prebudovania  bývalej ZUŠ na športové centrum

  8./  Návrh  na doplnenie členov školských rád ZŠ a MŠ

  9./  Diskusia

10./  Návrh a schválenie uznesenia

11./  Záver

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a občanov a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Petra Gregušku  a Ing. Stanislava Backu a do návrhovej komisie doporučil schváliť p. Milana Chudadu a p. Štefana Ďurku.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ a navrhol jednu zmenu programu, doplniť za bod 8./  „Schválenie odkúpenia nehnuteľností od Rona, a.s.“ -  budova MŠ s priľahlými pozemkami, a následne pokračovať ostatnými bodmi programu. K uvedenému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie návrhy, ani pripomienky, starosta obce dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./

 

            Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 15.12.2014 previedol Bc. Jozef Hollan. Konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia,  sú splnené, alebo sa priebežne plnia. K prevedenej kontrole neboli zo strany poslancov žiadne dotazy ani  pripomienky.

 

K bodu 3./

 

            Starosta obce vysvetlil postup vyhlásenia výberového konania na kontrolórku obce a vyzval zástupcu starostu Mgr. Mišíka, aby predniesol podmienky výberového konania.

Mgr. Martin Mišík – prečítal ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a náležitosti prihlášky. Upozornil, že uvedené podmienky budú zverejnené na internetovej stránke obce, úradnej tabuli a v miestnom rozhlase najneskôr 40 dní pred konaním voľby. Deň konania voľby hlavného kontrolóra je stanovený na 17.03.2015. Navrhuje, aby posúdenie žiadostí vykonala komisia v zložení Obecnej rady. 

 

Starosta požiadal poslancov, aby postupovali v zmysle rokovacieho poriadku a predkladali najviac dva príspevky k danému bodu rokovania.Otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal, aby sa k jednotlivým bodom programu mohli vyjadrovať aj občania s limitom napr. 5 min.

 

Na návrh Mgr. Hantáka, dal starosta obce hlasovať o tom, či sa občania budú vyjadrovať k jednotlivým bodom programu.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Ďurko)

Návrh bol prijatý.

 

Mgr. Milan Hanták – Dňa 13.01.2015 doručil na OcÚ žiadosť, že chce byť členom výberovej komisie na funkciu hlavného kontrolóra obce. Nakoľko v návrhu sa uvádza, že výberová komisia bude pracovať v zložení obecnej rady, opätovne žiada, aby bol doplnený za člena výberovej komisie.  

 

Starosta obce – odpovedal v tom zmysle, že obecná rada bude vyhodnocovať žiadosti, ale voliť hlavného kontrolóra bude obecné zastupiteľstvo.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala, aby komisiu na výber hlavného kontrolóra tvorilo celé obecné zastupiteľstvo. Poslancov OZ nie je až tak veľa, a myslí si, že určite nebude problém aby sa všetci stretli.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej, aby výberovú komisiu na hlavného kontrolóra obce pracovala v zložení všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Mišík)

Návrh bol prijatý.

 

Mgr. Milan Hanták – nakoľko výberové konanie už bolo vyhlásené, chce sa spýtať, kde to bolo zverejnené a koľko to obec stálo.

Odpovedal starosta obce – výberové konanie bolo zverejnené v TV Považie a na internetovej stránke obce, stálo to 20,-€, prihlásili sa dvaja uchádzači, ktorých prihlášky budú posudzované s ostatnými uchádzačmi.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne dotazy ani pripomienky,   dal o návrhu ustanovenia podrobností a spôsobe voľby hlavného kontrolóra hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 4./

 

Starosta obce – vysvetlil, že v rámci úsporných opatrení schválili na Valnom zhromaždení spol. Ledrov troch členov dozornej rady. Keďže niektorí ďalší poslanci prejavili záujem pracovať v DR, dáva priestor, aby sa vyjadrili.

 

p. Milan Cinko – má záujem pracovať v Dozornej rade spoločnosti Ledrov.   

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje za člena dozornej rady p. Máriu Šlesarovú. Starosta obce  požiadal p. Máriu Šlesarovú o vyjadrenie.

 

p.Mária Šlesárová – súhlasí, a chce byť členkou Dozornej rady spoločnosti Ledrov.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta požiadal o hlasovanie:

 

 1. návrh, aby Dozorná rada spoločnosti Ledrov, s r.o.  pracovala v zložení 5 členov.

Hlasovanie: „všetci za“

 

 1. návrh, aby p. Milan Cinko pracoval ako člen Dozornej rady spoločnosti Ledrov, s r.o.  

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p. Cinko)

Návrh bol prijatý.

 

 1. návrh, aby p. Mária Šlesarová pracovala ako členka Dozornej rady spoločnosti Ledrov, s r.o. 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p. Štefan Ďurko, p. Milan Chudada)

Návrh bol prijatý.

 

K bodu 5./

 

Starosta obce informoval o priebehu výberového konania na funkciu konateľa a riaditeľa spoločnosti Ledrov, ktoré sa konalo 28.01.2015. Z uvedeného nám teda vyplýva, že doterajšieho konateľa a riaditeľa Ing. Dušana Šudíka je potrebné odvolať. Vyzval poslancov, aby predniesli svoje návrhy.

 

Mgr. Milan Hanták – chcel by informovať obyvateľov, že 18.12.2014 na Valnom zhromaždení podal návrh na odvolanie riaditeľa Ing. Dušana Šudíka. Bol vymenovaný krízový manažment, a chcel by sa spýtať, k akým výsledkom sa dopracoval tento krízový manažment, koľkokrát zasadal,  a či došlo k porušeniu zákonov zo strany p. Šudíka. Chce počuť hlavný dôvod prečo je p. Šudík odvolaný.

Odpovedal starosta obce – komisia zasadala, rokovali sme s bývalým p. starostom, aj s p. Šudíkom,  aktívne sa zúčastňuje aj p. Mišík, činnosť komisie môžeme rozobrať v diskusii, teraz by bolo vhodné venovať sa bodu rokovania. Hlavným dôvodom odvolania p. Šudíka sú zlé hospodárske výsledky spoločnosti.

 

Ing. Gabriela Brezániová – doplnila, že na Valnom zhromaždení dňa 18.12.2014 sa chcel Ing.Dušan Šudík vzdať funkcie riaditeľa a konateľa spoločnosti, ale nemohol tak urobiť, a to  z dôvodu, že nebol vybraný nový konateľ spoločnosti. Ak by tak učinil, hneď na ďalší deň by musela ísť spoločnosť do konkurzu. Toto bol hlavný dôvod prečo neodstúpil.

     

Mgr. Milan Hanták – čo znamená „... zlé  hospodárske výsledky ...“, chce jednu konkrétnu vec, čo bolo zlé, čo táto komisia zistila. 

 

Mgr. Martin Mišík – doplnil informáciu starostu obce, že za odvolaním p. Šudíka je úpadok firmy, narastanie dlhu od roku 2011,  a prečítal stanovisko reštrukturalizačnej spoločnosti. Dôvodom je neustále sa prehlbujúca insolventnosť firmy. Na základe získaných informácii dospela komisia k záverom, že treba oživiť a zachrániť spoločnosť Ledrov.

 

p. Mária Šlesarová – už od marca 2014 bojovali poslanci za odvolanie p. Šudíka, starosta sľuboval informácie o dlhu spoločnosti, teraz zahmlieva, požaduje, aby tieto informácie boli zverejnené.

Odpovedal starosta – v žiadnom prípade nič nezahmlieva, poslancom boli poskytnuté informácie. Určite správu o stave Ledrovu podá, momentálne nemá k dispozícii presné čísla, ale zhruba záväzky Ledrovu sú v celkovej výške 2 mil.€. Preto bol podaný návrh na reštrukturalizáciu, a našou snahou je spoločnosť zachrániť.

 

Ing. Gabriela Brezániová – je veľmi rada, že p. zástupca prečítal dôvody úpadku spoločnosti, ktoré vysvetľujú vzniknutú situáciu.

 

p. Oľga Čepáková – pri ceste do Púchova videla, že na skládku odpadov išlo auto s českou poznávacou značkou. Ako je možné, že Česi môžu vyvážať na našu skládku.

Odpovedal starosta – je to vecou spoločnosti Megawaste, ktorá má so všetkými vývozcami odpadov, ktorí vyvážajú na skládku Podstránie zmluvy.

Doplnil Mgr. Mišík – všetok odpad, ktorý sa na skládku vyvezie je odvážený a obci Lednické Rovne spoločnosť Megawaste platí poplatky vyplývajúce zo zákona, za každú vyvezenú tonu. Ide o štandardnú podnikateľskú činnosť.  

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu „Odvolanie riaditeľa a konateľa spoločnosti Ledrov, spol. s r.o.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 6./

 

Starosta obce podal informáciu, že 28.01.2015 zasadala komisia na výber konateľa a riaditeľa spoločnosti Ledrov, s r.o., a z desiatich uchádzačov jednomyseľne vybrala Ing. arch. Emila Michálka, ako kandidáta na konateľa a riaditeľa spoločnosti Ledrov. Ďalej uviedol, že p. Michálek v spoločnosti Ledrov, už kedysi  pracoval, takže práca mu je známa a požiadal ho o krátke predstavenie sa.

 

Ing. arch. Emil Michálek – uviedol, že problematiku firmy pozná z minulosti. S terajším stavom spoločnosti sa bude musieť podrobne zoznámiť. Vie, že to nebude ľahké, ale urobí všetko preto, aby rozvinul činnosti, zvýšil výkony spoločnosti, naštartoval proces nápravy a skĺbil ho s reštrukturalizáciou.

Doplnil starosta obce – s komisiou včera uvažovali, aby bola v spoločnosti zabezpečená krížová kontrola pri činnosti spoločnosti, a aj po dnešnej porade vedenia obce vznikla dohoda, že zásadné rozhodnutia musia byť schválené starostom, alebo zástupcom starostu a vyzval poslancov, aby sa vyjadrili.

 

Mgr. Milan Hanták – včera bolo povedané, že riaditeľom spoločnosti bude p. Mišík, dnes už riaditeľ a konateľ má byť jeden človek, aj uchádzači boli informovaní, že sa vyberá konateľ spoločnosti, starosta si to upravuje ako chce. Chce informovať občanov, že na vlastnú žiadosť bol členom výberovej komisie. Z troch vybraných uchádzačov hlasoval za Ing. arch. Emila Michálka, a to preto, že druhý v poradí p. Pastorek sa priznal, že sa pozná so synom konateľa firmy Megawaste a tretí v poradí sa pozná s p. Mišíkom. Ako člen komisie, dôrazne protestuje proti priebehu konania komisie, pretože sa výberového konania zúčastnila Ing. Javorková, ktorá nebola členkou Výberovej komisie a kládla uchádzačom otázky ekonomického charakteru. Po prezentácií troch uchádzačov odišla, a preto bol priebeh komisie neetický a nemorálny. Podľa jeho názoru to bolo celé zmanipulované.

 

Starosta obce – nie je mu jasné, prečo teda počas zasadania komisie p. Hanták nenapadol jej priebeh, dokonca podpísal prezenčnú listinu a so všetkým súhlasil. Ing. Javorkovú sme pozvali  ako poradcu pre otázky ekonomiky, ale mala zvýšenú teplotu, preto odišla skôr. Mgr. Hanták mal možnosť vyberať z desiatich uchádzačov, ako všetci ostatní členovia výberovej komisie, a keď mal doložiť svoj hárok vyhodnotenia uchádzačov, tak ho roztrhal.

 

p. Milan Chudada – bol tiež členom výberovej komisie, a musí skonštatovať, že všetci desiati uchádzači boli pripravení na vysokej úrovni. Každý sa mal prezentovať 25 minút, ale prezentovali sa oveľa dlhšie, predstavili svoje názory a vízie. Podmienky hodnotenia boli určené a podľa nich aj postupovali. Nemôže súhlasiť s tým, čo hovoril p. Hanták, že by konateľ bol vopred určený. A taktiež, že p. Mišík je dopredu schválený ako riaditeľ, toto bol jeden z návrhov, o ktorých sa diskutovalo. Teraz komisiu napáda, že všetko bolo dopredu schválené, ale veď  tam bol, a tiež  hlasoval, a teraz hovorí  niečo iné.

 

Starosta obce – spýtal sa p. Hantáka, či má iný návrh na funkciu konateľa spoločnosti, ako prezentoval na výberovom konaní.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že z uvedených troch uchádzačov, ktorých už spomínal, bol pre neho pán Michálek najlepšia voľba. Prezentoval už 18.12.2014 na Valnom zhromaždení spol. Ledrov, aby spoločnosť mala dvoch konateľov a na tom stále trvá. 

 

Starosta obce – vyzval poslancov, ak majú konkrétne návrhy, aby ich predložili

 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh, aby spoločnosť Ledrov mala dvoch konateľov, a tým  bola zabezpečená kontrola

 

p. Peter Greguška – poukázal na skutočnosť, že ak budú dvaja konatelia, tak budú aj dva platy, a my sme v situácii, kedy si to nemôžeme dovoliť. Ak bude kontrola zabezpečená  starostom a zástupcom starostu,  nevyžaduje si to finančné prostriedky,  bude im to vyplývať z funkcie.

Mgr. Martin Mišík – ak vyberieme dvoch externých konateľov, obec stratí možnosť kontroly, a tým, že to bude robiť starosta alebo zástupca starostu, šetríme Ledrovu financie.

 

p. Mária Šlesarová – chcela by položiť otázku Ing. Michálkovi, prečo odišiel z firmy Ledrov, keď spoločnosť fungovala veľmi dobre, a prečo sa vracia teraz, keď je spoločnosť na úpadku, ako ju chce zachrániť?

 

Ing. Emil Michálek – z firmy Ledrov, odišiel pretože založil súkromnú projekčnú  spoločnosť, a tieto aktivity vtedy neboli zlučiteľné s činnosťou konateľa spoločnosti. V súčasnosti už  podnikanie funguje skoro samostatne - má niekoľko zamestnancov,  takže vznikol priestor, aby mohol pracovať aj ako konateľ a využiť skúsenosti. Keď sa viac oboznámi so situáciou, určite bude konkrétnejší.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu aby sa Ing. Emil Michálek stal riaditeľom a konateľom spoločnosti Ledrov, s r.o.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ďalej dal starosta obce  hlasovať o návrhu Mgr. Milana Hantáka,  aby v spoločnosti Ledrov, s r.o. boli dvaja konatelia.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko)         

                        „ proti“          -    9 poslancov

                        „ zdržali sa“   -    0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce pogratuloval Ing. Michálkovi k zvoleniu do funkcie, poprial veľa pracovných úspechov.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce vysvetlil situáciu bývalej ZUŠ. Budova je už dva roky prázdna, chátra, a preto vznikla myšlienka prebudovať ju na športové centrum, kde v jednej časti by fungovalo fitnescentrum a v druhej časti by boli priestory pre cvičenie žien. Upozornil, že ide o schválenie zámeru, nie financií,  aby sme vedeli ako postupovať, či dať spracovať návrhy projektovej dokumentácie a požiadal poslancov o vyjadrenie.

 

Ing. Gabriela Brezániová – so športovým centrom určite nemá problém, ale už dlhšie spolupracuje s rodičmi, preto navrhuje zvážiť, či by nebolo v týchto priestoroch vhodné zriadiť tzv. rodičovské centrum, je tam aj veľký pozemok, deti by mali priestor. Určite by investícia do rodičovského centra bola menšia, ako investícia do športového centra, preto navrhuje zvážiť aj takého riešenie.

 

p. Milan Cinko – spýtal sa, či by sa nenašli iné vhodné priestory pre rodičovské centrum, pretože bývala budova ZUŠ je vhodná na športové centrum.

Doplnil starosta obce, že spolu s p. Cinkom sa boli pozrieť na priestory bývalej ZUŠ, nachádzajú sa tam vysoké stropy, čo maximálne vyhovuje pre športové centrum. O zriadení rodičovského centra taktiež uvažovali, existujú dva návrhy:

 1. Zriadiť rodičovské centrum pod telocvičňou SOU, priestory bývalej rehabilitácie, ktoré sú v správe TSK Trenčín
 2. Zriadiť rodičovské centrum v priestoroch bývalej MŠ, vedľa svadobnej miestnosti,  tieto priestory sú vo vlastníctve Rona, a.s. Plánujeme stretnutie so zástupcami Rona, a.s.

Informáciu doplnil Mgr. Mišík, zástupca starostu obce – prikláňa sa k návrhu p.starostu, že priestory bývalej ZUŠ sú vhodné pre športové centrum a MŠ je vhodná pre rodičovské centrum. Investície budú potrebné v oboch prípadoch.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu „schválenie zámeru prebudovania bývalej ZUŠ na športové centrum.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 8./

 

Starosta obce na základe žiadostí z MŠ a ZŠ poukázal na potrebu delegovania zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ aj MŠ. Po predchádzajúcich rozhovoroch s poslancami, ktorí prejavili záujem pracovať v Rade školy ZŠ a predkladá návrh a doporučuje schváliť poslancov:  Ing. Stanislav Backo, Mgr. Martin Mišík, Ing. Gabriela Brezániová, p. Miloš Holbička a vyzval poslancov, aby sa k uvedenému bodu programu vyjadrili.

 

Mgr. Milan Hanták – prejavil záujem, že chce byť členom Rady školy ZŠ

 

Mgr. Martin Mišík – tí, ktorí mali záujem o členstvo v Rade školy sa ozvali na základe pozvánky, ktorá im bola doručená pred zasadnutím OZ 

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že všetci začíname, takže sa všetci učíme, všetko je o komunikácii. Ďalej informovala, že do Rady školy  ZŠ sa podľa štatútu školy volia z poslancov OZ štyria členovia.         

 

Mgr. Martin Mišík – požiadal o ukončenie rozpravy k tomuto bodu programu.

Starosta obce dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu delegovať zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ Led.Rovne:

 1. Ing. Stanislav Backo

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                       „ proti“          -     1 poslanec (p. Cinko)

                       „ zdržal  sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol prijatý.

 

 1. Mgr. Martin Mišík 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                       „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                       „ zdržal  sa“   -     1 poslanec (Mgr.Mišík)

Návrh bol prijatý.

 

 1. Ing. Gabriela Brezániová 

Hlasovanie: „všetci za“

Návrh bol prijatý.

 

 1. p. Miloš Holbička  

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                       „ proti“          -     2 poslanec (Mgr.Hanták, p. Cinko)

                       „ zdržal  sa“   -     1 poslanec (p. Holbička)

Návrh bol prijatý.

Povinný počet zástupcov delegovaných do Rady školy ZŠ bol naplnený.

 

Ďalej starosta obce navrhol za členov Rady školy MŠ Led.Rovne schváliť poslancov:

Ing. Gabrielu Brezániovú a Bc. Juraja Mašlaňa a požiadal poslancov o vyjadrenie.

 

Mgr. Milan Hanták – rád by sa uchádzal o členstvo v Rade školy MŠ a svoju žiadosť odôvodňuje tým, že spolu s p.Budjačom opravoval preliezky a hojdačky.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala o členstvo v rade školy oboch subjektov preto, aby bol zabezpečený súlad a dobrá spolupráca medzi MŠ a ZŠ. Aktívne pracuje v rade školy MŠ už dlhšie a myslí si, že odviedla dobrú prácu. Aj naďalej má záujem pracovať v oboch radách škôl.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o návrhu delegovať zástupcov zriaďovateľa do Rady školy MŠ Led.Rovne:

 1. Ing. Gabriela Brezániová

Hlasovanie:     „ za“               -   10 poslancov                     

                       „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                       „ zdržal  sa“   -     0 poslancov

Návrh bol prijatý.

 

 1. Bc. Juraj Mašlaň

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                       „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                       „ zdržal  sa“   -     2 poslancov (Bc.Mašlaň, p.Cinko)

Návrh bol prijatý.

Povinný počet zástupcov delegovaných do Rady školy MŠ bol naplnený.

 

K bodu 9./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie doplnený bod programu „Schválenie odkúpenia nehnuteľností v k.ú. Lednické Rovne od spoločnosti RONA, a.s. Lednické Rovne zapísaných na LV č. 1149. Jedná sa o pozemky pod materskou školou, budovu materskej školy, oplotenie  a vybavenie MŠ. Škôlku potrebujeme dostať do vlastníctva, aby sme mohli čerpať prostriedky z eurofondov. RONA je ochotná predať MŠ v celkovej hodnote 90.800,-€. Obec by platila 8.000,-€ ročne po dobu 11 rokov a vlastníctvo by bolo naše. Je to vlastne forma bezúročnej pôžičky. Doteraz sme platili v tejto výške nájom.  Požiadal poslancov o vyjadrenie.

 

Mgr. Milan Hanták -  chcel by informovať, že RONA predaj pozemkov a budovy MŠ ponúkala už pred cca piatimi rokmi, a vtedy nebol záujem od obce uvedené pozemky odkúpiť. V podstate súhlasí s tým, aby obec získala MŠ do  vlastníctva.

 

Ing.Gabriela Brezániová – pracuje v školskej rade, takže vie, že nie je pravdou, že by sa bývalé vedenie obce nesnažilo získať škôlku do svojho majetku. Nešlo to tak rýchlo, ale zámer odkúpiť škôlku tu určite bol. Je výborné, že ministerstvo školstva otvára možnosti na opravu MŠ.

 

Mgr. Martin Mišík – zúčastnil sa  rokovaní a má vedomosť, že pozemky spoločnosti Rona, teda aj pod MŠ, boli založené voči bankám, takže existovali ťarchy, nie je to také jednoduché.        

Ďalším problémom budú financie na opravu a rekonštrukciu škôlky. Máme prisľúbené financie od spoločnosti YURA.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal návrh uznesenia.

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje kúpu nehnuteľností   v  k.ú. Lednické Rovne od spoločnosti RONA, a.s. Lednické Rovne, zapísaných na LV č. 1149, a to :

 • Stavba č. s. 204, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KNC 540/9
 • Pozemok parc. č. KNC 540/8   o výmere 3681 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • Pozemok parc. č. KNC 540/9   o výmere   629 m2, zastavané plochy a nádvoria
 • Pozemok parc. č. KNC 540/24 o výmere   154 m2, zastavané plochy a nádvoria

za kúpnu cenu 90 800,- €, z toho cena budovy je 79 952,- €,  cena pozemkov o výmere 4 464m2 je 8 928,- € a ostatný nehnuteľný majetok je 1 920,- €.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 10./                Diskusia

 

Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy do diskusie.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval vysvetliť, či je už súdom schválená reštrukturalizácia firmy Ledrov. Odpovedal Mgr. Mišík - vysvetlil postup pri reštrukturalizácii. Bol podaný návrh na reštrukturalizáciu firmy,  súd návrh prijal, do 30 dní musí vystaviť rozhodnutie a počas tejto lehoty je spoločnosť v určitej právnej ochrane. Momentálne čakáme na verdikt súdu.

 

Mgr. Milan Hanták – podáva návrh, aby OZ prijalo uznesenie, že ukladá do 31.03.2015 vypracovať návrh na projektovú dokumentáciu - dobudovať chodník za MŠ, na Májovej ulici. Jedná sa cca o 60 m dlhý chodník.

Doplnil starosta, že chce požiadať poslancov, aby do ďalších zastupiteľstiev predložili svoje návrhy a požiadavky investičných akcií. K uvedenému chodníku doplnil, že najskôr musíme zistiť, kto je vlastníkom pozemkov, máme tiež v úmysle vybudovať parkovacie miesta v tejto časti – pri obchode v Súhradke.

 

Mgr. Milan Hanták – v minulosti žiadal na ul. Májovú, aby boli osadené retardéry, mal byť vypracovaný projekt dopravného značenia, zatiaľ sa tak nestalo, preto predkladá návrh a žiada o ňom hlasovať. Je tam problém aj s kanalizáciou.

Odpovedal starosta obce – 21.01.2015 prebehlo stretnutie s Ing. Brezinom,  riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu Pov.Bystrica. Prešli sme celú obec, teda aj ul. Májovú, hľadali sme riešenia, či celú Súhradku označiť ako obytnú zónu, alebo osadiť značku  jednosmerná ulica. Retardéry nám neodporučil, pretože má skúsenosť, že v obytných zónach sa ľudia potom sťažujú na hluk.  Riešili sme aj prechody pre chodcov na ul. Jilemnickej, pri reštaurácii a predajni potravín KMK, problém bol s prechodom pri cintoríne, ktorý tiež nedoporučoval, pretože je v zákrute. Takže by sme chceli dopravnú situáciu v obci riešiť ako celok.

 

Mgr. Martin Mišík – je dobré, ak je projektová dokumentácia pripravená    

 

p. Milan Chudada – nepochybuje, že chodník je potrebný, navrhuje však, aby  sme sa dohodli na prioritách. Tiež má návrhy, ale chápe, že sa budú riešiť postupne.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhuje aj neoficiálne stretnutia, aby poslanci komunikovali a dohodli sa. Nevyhovuje jej, keď je postavená pred hotovú vec, chce byť informovaná vopred. Navrhuje stanoviť si termíny stretnutí, na ktorých ich bude starosta informovať.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Milana Hantáka, schváliť vypracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie chodníka na ul. Májovej.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali  sa“ -     2 poslanci (p.Chudada, p. Ďurko)

Návrh bol prijatý.

 

p. Peter Greguška – súhlasí s neoficiálnymi stretnutiami, bude rád ak sa informácie dostanú ku všetkým občanom.

 

Starosta obce – doplnil, že má pripravenú správu o činnosti obecného úradu, ktorú chce predložiť, ako poslancom, tak aj obyvateľom obce  (viď správa).

Doplnil Mgr. Mišík, že poslanci s pozvánkou na dnešné rokovanie obdržali návod na zriadenie e-mailových schránok na stránkach obce pre lepšiu komunikáciu s občanmi.

 

Ing. Brezániová – už je prihlásená a občania ju tam určite nájdu. Ďalej informovala, že sa blíži termín zápisu do MŠ, kapacita MŠ je tento rok nižšia, preto prosí rodičov o trpezlivosť. Uvažujú aj o predĺžení pracovného času, ale v tom prípade by bolo potrebné prijať ďalšiu pani učiteľku. Poďakovala mamám a učiteľkám MŠ za organizáciu karnevalu, tiež p. Kozákovi, že poskytol hudobnú produkciu zdarma a za bezplatný prenájom sály v KD Led.Rovne.

 

p. Radovan Janis – správcom smetiska je teraz spoločnosť Megawaste, ktorá si tam robí vlastné podnikateľské záujmy. Na inšpekciu ŽP v Žiline  si podali žiadosť o vývoz  ďalších 12 druhov odpadov. Príjmom obce sú iba zákonné poplatky z uloženia odpadu, zaujímal sa, aký zisk má v súčasnosti obec. Dlh obce sa generuje a je stále väčší. Prečo obec  radšej nevyhlási konkurz spoločnosti Ledrov.

   

Starosta obce – situácia  v spoločnosti Ledrov je veľmi vážna, obec má záujem riešiť vzniknutú situáciu, rozhodli sme sa pre reštrukturalizáciu spoločnosti. Neradi by sme to riešili konkurzom, pretože by skládka prešla do vlastníctva iného majiteľa. Potrebujeme, aby skládka fungovala a zarábala, to je našou prioritou.  Ak nebude skládka fungovať, nebudeme mať príjem ani z poplatku. Preto sme išli cestou reštrukturalizácie.  

Doplnil Mgr. Mišík – po oboznámení sa so situáciou má názor, že  cesta reštrukturalizácie je najschodnejšia cesta. Absolvovali sme sériu rozhovorov s právnikmi aj s bankou. Ak  obec nastúpi cestu reštrukturalizácie, je to lacnejšie ako konkurz, ale kedykoľvek môže spoločnosť Ledrov spadnúť aj do konkurzu, je to stále otvorené. Nakoľko prebiehajú súdne spory nemôžeme zverejňovať všetky fakty.

 

p. Vincent Csányi – požadoval, aby obecná polícia riešila parkovanie v Súhradke, pri reštaurácii p. Vlčku. Poukázal, že problém Ledrovu je dlhodobá záležitosť, a začala sa riešiť neskoro. Na ďalšom zasadnutí OZ by si rád vypočul predsedov komisií, čo plánujú jednotlivé komisie v obci urobiť.   

Starosta obce – reagoval, na otázku Ledrovu, že ako poslanec dal 2 x  návrh na odvolanie p.Šudíka, ale jeho návrhy neboli prijaté. 

 

p. Radovan Janis – pracuje ako vyšetrovateľ, pozná podobné prípady, preto je jednoznačne za konkurz, pretože dlh spoločnosti stále narastá.

 

Mgr. Martin Mišík – po právnych analýzach a vyjadreniach banky, sme získali určité výstupy, a na základe nich sme sa rozhodli nastúpiť cestu reštrukturalizácie. Momentálne sú všetky účty Ledrovu exekuované, určitý príliv financií je zabezpečený – nájom za byty a nebytové priestory. Konkurz je agresívne riešenie, máme zodpovednosť aj za zamestnancov, preto hľadáme šetrnejšie riešenie.

Starosta obce – situácia na Ledrove je veľmi vážna, ale chceme nájsť cestu, aby sme Ledrov z tejto situácie dostali.  

 

Mgr. Milan Hanták – pán zástupca je členom krízového manažmentu. Akú sumu požičala firma Megawaste spoločnosti Ledrov?

Odpovedal Mgr. Mišík – okolo 590 tis.€.

Mgr. Milan Hanták – aká suma predstavuje pre firmu Ledrov úrok z omeškania? Ľudia sa pýtajú na konkrétne čísla, ale vy ich neviete. Na Ledrove mu ich poskytli.

Odpovedal starosta obce – navrhoval p. Hantákovi, aby sa stal členom dozornej rady, alebo členom obecnej rady, aby podal konkrétne návrhy riešenia. Túto ponuku odmietol. Sú podpísané zmluvy, ktoré sa snažíme dodržať. Máme príjem aspoň z poplatku.

 

Mgr. Milan Hanták – jeho návrh je dať firmu do konkurzu. Členstvo v DR a OR zdôvodnil, neodmietol ich. Podpísal si zmluvu, kde sa jednalo o 200 tis.€ zmluvnú pokutu. Len úroky, ktoré si nárokuje spoločnosť Megawaste sú 25 tis.€.

Starosta obce – konkurzom by sme prišli o skládku, otázka je kto by sa stal vlastníkom skládky. Zmluvy mohol podpisovať iba konateľ spoločnosti alebo štatutár. Bol to dlhodobý proces, a po niekoľkých mesiacoch a rokovaniach bola vybratá spoločnosť Megawaste. 

Mgr. Martin Mišík – spoločnosť Megawaste je korektný partner, ktorý je prístupný dohode, takže rokovania pokračujú.

Starosta obce – budúce zasadnutie môžeme predložiť konkrétne čísla. Našim záujmom je skládku uchovať, pretože ak ju bude mať niekto iný môžeme prísť aj o poplatok.  

 

p. Mária Šlesarová – vyjadrila poďakovanie Mgr. Smahovi za dlhoročné roznášanie Betlehémskeho svetla pred sviatkami.

 • žiadala už viackrát, aby obec prispela aj na publikáciu o časti Medné, ktorú spracúva spisovateľ p.Húževka
 • viackrát žiadala, aby občania neparkovali autá popri ceste, nedá sa odhŕňať sneh,

            -    žiadala oplotenie Hôrčanského cintorína, zatiaľ nebolo zrealizované, ani chodník

                  pri dome  p. Hološku 

            -    vyjadrila požiadavku, aby sa z investičného balíka, ktorý je v rozpočte sa pamätalo   

                  aj na   Horenice a Medné  

 • ako bude starosta riešiť situáciu, ktorá vznikla na Ledrove voči p.Šudíkovi a p. Savarovi

Odpovedal starosta obce – ak sa zistí porušenie zákona, budú vyvodené dôsledky. Noví poslanci pracujú aktívne. Na cintorín v Horeniciach je vyčlenených 6.000,-€, 1.000,-€ na budovu DHZ Horenice  a  1.000,-€  na komín KD v Mednom, snažíme sa riešiť všetko postupne.  

 

p. Jozef Prekop – na poslednom zastupiteľstve starosta obce sľúbil, že verejné osvetlenie bude do mesiaca opravené – zatiaľ nefunguje. Parkovanie vozidiel v obci, rieši VZN z roku 2008, ale nedodržuje sa, za spoločenstvo bytového domu 198 oznamuje, že sa na schôdzi dohodli, že nebudú kosiť priestory, ktoré nie sú ich vlastníctvom, na zelených plochách parkujú cudzí ľudia. Otázka venčenia psov – je riešená VZN č. 3/2003, takže je stará a nezodpovedá súčasnému stavu.   Požiadal o to, aby bola vypracovaná koncepcia parkovania v Súhradke, nielen pri zdravotnom stredisku, ale i pri reštaurácii pána Vlčku. Poukázal na areál pošty v Lednických Rovniach, v akom je stave, podnikateľ zrezal stromy, nechal tam balvany a odišiel, nech si to dajú do poriadku.

Odpovedal starosta obce – areál pošty je súkromný majetok, môžeme majiteľa iba upozorniť na stav a požiadať o nápravu. Niektoré VZN sú staré, postupne ich budeme obnovovať. Na oprave verejného osvetlenia pracujeme, a  parkovanie v obci je celkovo zložitý problém, ak chceme dávať pokuty a zakázať parkovanie, musíme povedať aj kde sa môže parkovať, a túto možnosť nemáme.

 

p. Juraj Smaha – chce vyjadriť súhlas s tým, že poslanci budú mať zverejnené emailové schránky, kde im občania budú môcť písať svoje požiadavky a príspevky. Predložil návrh, na ktorý ho inšpirovala večerná pohľadnica Lednických Rovní zverejnená na internete, aby kultúrna komisia z týchto zverejnených fotografií Lednických Rovní, ktoré robili občania Lednických Rovní,  vybrala niekoľko reprezentačných záberov, ktoré by mohli byť použité na pohľadnicu obce.

Odpovedal starosta obce – určite sa tomu budeme venovať.

 

K bodu 11./  

 

            Starosta vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal p. Štefan Ďurko.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov ďalšie dotazy ani pripomienky,   starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    10 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslancov (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

  

   

 K bodu 12./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

p. Peter  Greguška  

Ing. Stanislav  Backo 

 

 

 

                                                           Bc. Jozef Hollan                       Mgr. Marian Horečný

                                                            prednosta OcÚ                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:154
TÝŽDEŇ:3158
CELKOM:1802499

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.