Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 28.04.2015  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 10.03.2016

  3./  Príspevky občanov

  4./  Návrh spôsobu vykonania previerky účtovníctva spol. Ledrov s r. o.

  5./  Pripomienkovanie / doplnenie Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne

  6./  Návrh VZN č.3/2016 Obce Lednické Rovne, pre ZŠ Eduarda Schreibera a MŠ Lednické  

        Rovne

  7./  Návrh VZN č.4/2016 Obce Lednické Rovne, o parkovaní a státí vozidiel na miestnych  

        komunikáciach a ostatných verejných priestranstvách obce LR

  8./  Návrh VZN č.5/2016 Obce Lednické Rovne, o podmienkach držania psov na území LR

  9./  Návrh VZN č.6/2016 Obce Lednické Rovne, o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  

        obce LR

10./  Návrh VZN č.7/2016 Obce Lednické Rovne, o zimnej údržbe ciest , komunikácii,  

        chodníkov a verejných priestranstiev v obci LR

11./  Návrh VZN č.8/2016 Obce Lednické Rovne, Štatút obecnej polície

12./  Návrh Zásad poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne

13./  Návrh druhej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, Rozpočtovým 

        opatrením  č. 2

14./  Návrh platu starostu obce

15./  Prerokovanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Slovenskej sporiteľni

16./  Prerokovanie žiadostí komisie ŽP, dopravy a výstavby

17./  Členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovňanskeho regiónu“

18./  Rôzne

19./  Návrh a schválenie uznesenia

20./  Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil poslancov p.Štefana Ďurku pre pracovnú zaneprázdnenosť a p. Petra Gregušku pre PN, Bc. Juraj Mašlaň sa dostaví v priebehu rokovania a konštatoval, že  rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú,  za  overovateľov   zápisnice   určil poslancov p. Milana Chudadu a p. Milana Cinku. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Ing. Gabrielu Brezániovú.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ s jednou  zmenou v bode  programu, a to bod č. 16./ navrhol premenovať na „Prerokovanie žiadostí z úseku ŽPaV“.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.        

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p. Cinko, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./                 Kontrola uznesenia

 

            Kontrolu plnenia uznesenia č.15/2016 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 10.03.2016 previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“ sa priebežne plnia a prečítal ich plnenie (viď správa). Z kapitoly „Ukladá“ vyplynula kontrolórovi obce úloha, o plnení ktorej informoval OZ, tvorí prílohu správy.

 

O 16,15 hod. sa na rokovanie OZ dostavil poslanec Bc. Juraj Mašlaň.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal o opravu uznesenia  OZ č.15/2016 v bode F/6: „prepojenie kanalizácie na Ul. Májová a Rovňanská“.

Odpovedal starosta v tom zmysle, že po vypočutí záznamu môžeme vykonať nápravu.

 

K bodu 3./                 Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predniesli svoje príspevky.

 

Ing. Dušan Ďuriš – ako zástupca poľovného spoločenstva „Ostrá hora“ predniesol žiadosť na prenájom pozemkov ako poľovného revíru, pretože im bol odopretý výkon práva poľovníctva firmou Agrofarma Červený Kameň. Pozemky žiadajú prenajať na dobu 15 rokov. Požiadal starostu obce o podpísanie splnomocnenia na prípravu schôdze a zastupovanie vlastníkov poľovných pozemkov Ostrá hora.

 

Starosta obce – pôvodná zmluva končí v máji 2017, požiadal teda o preloženie prerokovania tejto žiadosti na zasadnutí OZ v máji 2016.

 

Ing. Dušan Ďuriš trval na prerokovaní na dnešnom zasadnutí.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že z morálnej stránky si poľovníci revír zaslúžia a preto sa prikláňa k tomu, aby im bol revír prenajatý.

 

Mgr. Martin Mišík – spýtal sa na princíp zvolania schôdze, čo rozhodne o tom, komu budú pozemky pridelené.

 

Ing.Dušan Ďuriš – vysvetlil postup zvolania schôdze a uviedol, že rozhodne nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov na Valnom zhromaždení.     

 

Mgr. Martin Mišík – čo všetko obnáša plán lovu?

 

Ing.Dušan Ďuriš – v prvom rade chov, nielen lov, sčítavanie zveri, kontroly, aby nevznikli infekčné choroby, postarajú sa o uhynuté zvieratá a  o vzniknuté škody.

 

JUDr. Juraj Remšík – princíp chápeme všetci, je to podľa percentuálneho podielu vlastníkov pôdy. Aj keď je to malý podiel obce, zákon je postavený tak,  že poľovníctvo je o peniazoch a starosta obce je povinný zahlasovať za najvyššiu ponúknutú cenu, inak by porušil svoje povinnosti.

 

Ing. Dušan Ďuriš – cena sa určí až na valnom zhromaždení, teraz požaduje podpísanie splnomocnenia na zastupovanie pri príprave a zvolaní všetkých inštitúcií a vlastníkov poľovných pozemkov.  

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že je jedným z vlastníkov a Agrofarma nezaplatila 10 rokov žiadne škody. Navrhol, aby sa hlasovalo za prečítané splnomocnenie.

 

Bc. Jozef Hollan – spýtal sa p.Ďuriša, keď je problém so splnomocnením, prečo nevyzvú obec, aby bola spoluzvolávateľom zhromaždenia.

 

Ing. Dušan Ďuriš – dal požiadavku a žiada vyjadrenie k nej.

 

Mgr. Martin Mišík – splnomocnenie je naformulované na plnú moc, ak preformuluje splnomocnenie len na zvolanie Valnej hromady nemá problém zahlasovať za.

 

Mgr. Milan Hanták – prečítal text navrhovaného splnomocnenia

 

Starosta obce dal o uvedenom hlasovať.

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje uznesenie na splnomocnenie na zastupovanie obce vo veci prípravy a zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov na Ing. Dušana Ďuriša, bytom Kaštieľska 203/14, Lednické Rovne

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Dušan Šudík – prečítal prehlásenie, ktoré si pripravil. Informoval o svojej práci, ako konateľa spoločnosti spoločnosti Ledrov od roku 2003 do roku 2015. Po prečítaní svojho prehlásenia o 17,04 hod. odišiel z rokovania OZ s tým, aby ho starosta obce už nekontaktoval.

 

Starosta obce sa vyjadril, že p. Šudíka pozval preto, aby sa vyjadril k bodu 4./ Vykonanie previerky   účtovníctva spol. Ledrov.

 

p. Mária Dubová – požiadala o vyriešenie parkovania na Ul. Staré dvory, nakoľko tam parkujú pracovníci sklární. Navrhla posunúť húpačky a zväčšiť tak parkovisko. Upozornila, že pri trafostanici neprispôsobiví občania budujú skládku, nosia tam odpad.  

 

Odpovedal starosta obce – problém parkovania preberali aj s predstaviteľmi Rony. V dlhodobom pláne je vybudovanie veľkého parkoviska za Domom služieb, ale najskôr je potrebné dokončiť Majer – garáže, parkovisko a zokruhovanie tejto časti. Staré dvory by mohli byť poriešené v budúcom roku.

Doplnil Mgr. Mišík – pri trafostanici plánujeme vybudovanie nového oplotenia.

 

p. Mária Šlasarová – poďakovala p. kontrolórovi za vykonanú kontrolu. Upozornila na vznik čiernych skládok v obci – požiadala osadiť tam zákazové tabule, ďalej požadovala o zverejnenie fotografií poslancov OZ, pokutovanie psíčkarov, ktorí si po svojich psoch neodpracú, umiestniť lavičky do Horenickej Hôrky k preliezkam, vyčistenie Hôrčanskej ulice od starej trávy, priechod pre chodcov v Horeniciach k autobusovej zastávke, hodiny na námestie v Lednických Rovniach, označenie ulíc, opravu cesty na Ul. Na Barinách, a požiadala aj ObP, aby častejšie kontrolovali detské ihrisko v Horeniciach, lebo tam chodia vandali.

Na dotazy p. Šlesarovej odpovedal starosta obce.

 

Ing. Jozef Prekop – uviedol, že pri úprave VZN ide iba o estetické zmeny. Nie je v nich vyriešené parkovanie v Súhradke, pri reštaurácii Cristallo, požiadal, aby psíčkarom boli poskytnuté aspoň sáčky, navrhol, aby vysielanie v TV Považie bolo uhradené aspoň 2 krát v roku. Upozornil na cesty medzi panelákmi, ktoré sú v dezolátnom stave. Spýtal sa na cyklotrasu, kedy bude vybudovaná a poďakoval za kosenie.

Na dotazy Ing.Prekopa odpovedal starosta obce.

 

p. Zdeněk Hanák – požiadal o informáciu o kanalizácii v Horeniciach, ďalej o orezanie konárov na cintoríne na Hôrke, o odpratanie neporiadku asi 20 m od kaplnky v Horeniciach,  a vybudovanie chodníka na Ul. Púchovskej. 

 

Odpovedal starosta obce – vybudovanie kanalizácie sa plánuje v spolupráci s PVS v rámci projektu Aglomerácie  a chodník by sa riešil až po vybudovaní kanalizácie, na odpratanie neporiadku sme upozornili vlastníkov nehnuteľnosti, vyjadril sa, že preverí tento problém.

 

K bodu 4./      Návrh spôsobu vykonania previerky účtovníctva spol. Ledrov s r. o.

 

Starosta obce uviedol, že po rokovaniach s predsedom valného zhromaždenia, OR a právnikmi  navrhuje vykonanie hĺbkového auditu spoločnosti Ledrov za obdobie 2010 – 2013.

Došlo k navýšeniu diela o 151 tis.€. Zistili sa skutočnosti, že chýbajú rôzne dokumenty, sú tam neštandardné postupy, branie  úverov od fyzických osôb, preto chcel p. Šudíka požiadať o vyjadrenia. Vyjadrí sa aj p. ekonómka a právnik.

 

JUDr. Juraj Remšík – vyjadril sa, že ich právnická kancelária odporučila starostovi obce, aby bol vykonaný hĺbkový audit tejto spoločnosti. Navrhli, aby boli posúdené všetky transakcie, pretože sa nenašli zmluvy o dielo. Brali pôžičky s vysokým úrokom, ktoré boli poskytnuté od súkromného subjektu notárskym zápisom. Odporučili vykonanie auditu, závery ukážu ako ďalej.     

 

Bc. Daniela Vráblová – ekonómka spol.Ledrov, - uviedla, že čo sa týka účtovných dokladov boli všetky zaúčtované, problém je v tom, že nemajú k tomu zmluvy. Doklady sú všetky zaúčtované, prešli uzávierkou a na práce naviac sa nenašli zmluvy. 

 

Bc. Juraj Mašlaň – na osobu  Bc. Vráblovej, uviedol, že tam bola a nevie kde sú zmluvy.

 

Bc. Daniela Vráblová – uviedla, že ku nej sa zmluvy nedostali, tie mal konateľ a p. Čvirik. Zmluvy neschvaľovala, nie je štatutár.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že starosta nevyhlásil VOS na predaj skládky, aby sa mohli prihlásiť viacerí záujemci a uviedol:  „podľa môjho názoru má skládka hodnotu okolo 5 mil.€ a   starosta  ty si ju predal za 1.300 tis.€“  Ďalej sa vyjadril, že nesúhlasí, aby nejaká firma robila kontroly, nech dajú podanie na daňový úrad, aby spravil kontrolu.  

 

Starosta obce – vyzval p. Hantáka, aby prestal klamať, p. Hantákovi  ponúkal, aby bol členom dozornej rady a mal prehľad, čo odmietol. Ponuka stále platí. 

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že skládka bola predaná a ohodnotená na 1.300 tis.€ v reštrukturalizácii. Teraz neriešime daňové podlžnosti, ak nebolo dobré účtovanie vyvodíme dôsledky, podľa jeho názoru nahradíme chýbajúci audit týmto posudkom.

 

JUDr. Juraj Remšík – na vyjadrenia p. Hantáka uviedol, že o predaji skládky nerozhodoval starosta obce, ale rozhodovalo sa v rámci „reštruktúry“, schválené reštrukturalizačným súdom. Uviedol, že v priebehu reštrukturalizácie sa vyskytlo päť momentov, kedy si myslel, že obec pôjde do nútenej správy. To že obec funguje je jedno veľké víťazstvo. Navrhol p. Hantákovi stretnutie, na ktorom je ochotný celú vec mu znova vysvetliť.

Vyskytlo sa neštandardné účtovanie a ako právnik radí dať urobiť najskôr audit a potom podávať konkrétne trestné oznámenia, aby polícia mohla konať.

 

Ing. Gabriela Brezániová – je rada, že padli vyjadrenia „neštandardne zaúčtované“, čo vyjadruje, že  inak ako obvyklým spôsobom. Rozumie dobre, že ide o účtovný audit. Vyjadrila sa, že nebude o uvedenom bode hlasovať.

 

JUDr. Juraj Remšík – uviedol, že pri rozhovore s pani účtovníčkou sa dozvedel, že sa dva dni skartovalo.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa p. Vráblovej, či sa na Ledrove skartovalo?

 

Bc. Daniela Vráblová – „áno, skartovalo sa v kancelárii p. Čvirika, ten mal nastarosti skládku, a keď sme sa spýtali, čo skartuje, odpovedal že staré veci.“

 

JUDr. Juraj Remšík – uviedol že by bol zlý právnik, keby poradil obci aby podala trestné oznámenia, on zvolil opačný postup. Najskôr zistiť, urobiť audit a potom konať.    

 

p. Milan Chudada – uviedol, že odkedy je poslancom na každom OZ sa rieši „kauza“ Ledrov. Vyjadril sa,  že súhlasí s vypracovaním posudku.

 

p. Milan Cinko – súhlasí  s p. Chudadom

 

Bc. Juraj Mašlaň – nesúhlasí s navyšovaním ceny auditu

 

Mgr. Martin Mišík – každé navýšenie bude vecou schvaľovania OZ, ale nie sú to náklady o ktorých by sme nevedeli.

 

Bc. Daniela Vráblová – vyjadrila sa, že je za vypracovanie auditu, všetky účtovné doklady sú založené v archíve. K dispozícii je aj zápisnica z Daňového úradu z roku 2012, kedy bola vykonaná hĺbková kontrola.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol vykonať verenú obchodnú súťaž na vypracovanie auditu.

 

Starosta obce – hľadáme niekoho, kto je odborník, nie niekoho kto dá najmenšiu sumu.

 

p. Miloš Holbička – spýtal sa, či v prípade, ak pôjdeme cestou VOS a vysúťaží sa najnižšia cena, ktorá bude vyššia, ako terajšia ponuka, môžeme od VOS odstúpiť?

 

Starosta obce – uviedol, že sme oslovili dve audítorky, ktoré odmietli vykonať audit. Obec platí za audit 2 tis.€ za rok, teraz potrebujeme vyhotoviť audit za 3 roky, takže spolu 6 tis.€. Cena za vyhotovenie posudku je štandardná. Ide nám o objektívnosť a odbornosť. 

 

JUDr. Juraj Remšík – Komoru Slovenských audítorov navrhol sám,  ide o viceprezidenta tejto komory, cena a strop ceny môže byť stanovený zastupiteľstvom.

 

p. Mária Šlesarová – ako členka DR žiada, aby bolo trestné oznámenie podané. V obci chýbajú peniaze a nikto nie je zodpovedný? Chce, aby boli vyvodené dôsledky. Požiadala o predloženie materiálov a auditu, ako členke DR.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že v jej ponímaní toto nie je cesta, keďže tam bola daňová kontrola a robila hĺbkovú kontrolu.

 

JUDr. Juraj Remšík – vysvetlil, že cieľom auditu je pevne stanoviť a zodpovedať na otázky „kto si požičal a za čo“. Daňový úrad toto neskúma.  

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že v materiáloch sa uvádza, že audit sa vykoná na vybranej vzorke účtovných transakcií, keď už kontrolu tak všetkých účtovných dokladov.

 

Mgr. Martin Mišík – vysvetlil, že kontrola nie je zameraná napr. na dodávateľa rožkov, ale čisto na skládku, preto sa uvádza uvedené spojenie a dal návrh na ukončenie rozpravy.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Mišíka o ukončení rozpravy:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

Starosta obce požiadal Mgr. Hantáka, aby prečítal svoj návrh a dal o ňom hlasovať:

 

Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka - zaviazať spoločnosť Ledrov, aby  vyhlásila Verejnú obchodnú súťaž na kontrolu účtovných a daňových dokladov za roky 2010-2012 s finančným stropom 4.500,-€ s DPH.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci (Bc.Mašlaň, Mgr.Hanták, Ing. Brezániová, 

                                                                        p.Holbička)

                        „ proti“          -     5 poslanci (p.Pokorný, p.Chudada, Ing.Backo,

                                                                        p.Cinko, Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o svojom návrhu:

Vykonať ekonomickú analýzu v spol. Ledrov s r. o., spôsobom ako bolo predložené na rokovanie OZ  s tým, že bude dodržaný zákon o verejnom obstarávaní.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Bc.Mašlaň, Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./      Pripomienkovanie / doplnenie Programu rozvoja bývania v obci LR

 

Starosta obce požiadal Ing. Kopačkovú, aby vysvetlila doplnenie Programu rozvoja bývania obce.

 

Ing. Margita Kopačková – vedúca výstavby a ŽP, informovala, že PRB je dokument platný do roku 2025.  Je zverejnený na webových stránkach obce a na výveske referátu výstavby a ŽP. Je predložený k pripomienkovaniu, aby sa v najbližších obdobiach zahrnulo do rozpočtu financovanie na jednotlivé lokality.

 

Starosta obce doplnil, že v časti Háj bude vybudovaných 5 bytoviek a bolo doplnené detské ihrisko. Poslanci a občania môžu uvedený PRB pripomienkovať a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že uvedený návrh berie OZ na vedomie.

 

K bodu 6./      Návrh VZN č.3/2016 Obce Lednické Rovne, pre ZŠ Eduarda Schreibera a

                        MŠ  Lednické   Rovne

 

Mgr. Martin Mišík – informoval, že návrhy zmien predkladaných VZN č. 4 až 8 vyplynuli zo zasadnutia komisie bezpečnosti, požiarnej ochrany a verejného poriadku. Ide o legislatívne úpravy, aktualizáciu zákonov a prepočet kurzu na eurá v zmysle konverzného kurzu.  VZN č. 3/2016 predloží Bc.Hollan.

 

Bc. Jozef Hollan – informoval, že MŠ požiadala o prijatie dodatku k VZN č. 5/2008. Nakoľko boli prijaté už dva dodatky pristúpili sme k návrhu novej VZN. Zmena sa týka čl.7 bod 1.)  navýšenie sumy z 11,60€  na 15,-€  za pobyt dieťaťa v MŠ v danom mesiaci a  ceny boli zaokrúhlené na celé čísla. Dodatky boli zapracované do novej VZN č. 3/2016.

 

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – v čl. 6 je navrhovaná cena za stravu pre iné fyzické osoby v MŠ 2,25€ za obed a v ZŠ je navrhnutá cena 2,32€. Navrhuje zjednotiť uvedenú cenu za obed pre iné fyzické osoby.

 

Bc. Jarmila Provazníková – riaditeľka MŠ vysvetlila, že uvedená cena je prepočítaná na gramáž, nie je to obed ako v reštaurácii. Celkovo sú obedy menšie. Cena obedu sa v navrhovanom VZN nemení, mení sa cena za pobyt dieťaťa v zariadení.

 

Mgr. Milan Hanták – na základe vysvetlenia p. riaditeľky, uviedol, že  netrvá na hlasovaní za jednotnú cenu – stiahol návrh.   

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu VZN č. 3/2016

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 7./      Návrh VZN č.4/2016 Obce Lednické Rovne, o parkovaní a státí vozidiel na

                        miestnych  komunikáciach a ostatných verejných priestranstvách obce LR

 

Starosta obce uviedol, že  o zmenách vo VZN č. 4/2016 informoval Mgr. Mišík  a otvoril k uvedenému rozpravu.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu VZN č. 4/2016 hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Návrh VZN č.5/2016 Obce Lednické Rovne, o podmienkach držania psov

                        na území LR

 

Starosta obce uviedol, že  o zmenách vo VZN č. 5/2016 informoval Mgr. Mišík  a otvoril k uvedenému rozpravu.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu VZN č. 5/2016  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./      Návrh VZN č.6/2016 Obce Lednické Rovne, o dodržiavaní čistoty a 

                        poriadku na území  obce LR

 

Starosta obce uviedol, že  o zmenách vo VZN č. 6/2016 informoval Mgr. Mišík, upozornil na zmenu v § o používaní  petárd, ktorý bol na základe zmeny v legislatíve z VZN vypustený  a otvoril k uvedenému rozpravu.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu VZN č. 6/2016 hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./    Návrh VZN č.7/2016 Obce Lednické Rovne, o zimnej údržbe ciest ,

                        komunikácii,  chodníkov a verejných priestranstiev v obci LR

 

Starosta obce uviedol, že  o zmenách vo VZN č. 7/2016 informoval Mgr. Mišík a doplnil, že uvedená VZN pojednáva aj o zodpovednosti fyzických osôb a povinnostiach správcov bytových domov  a otvoril k uvedenému rozpravu.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu VZN č. 7/2016 hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 11./    Návrh VZN č.8/2016 Obce Lednické Rovne, Štatút obecnej polície

 

Starosta obce uviedol, že  o zmenách vo VZN č. 8/2016 informoval Mgr. Mišík, doplnil, že Obecná polícia dodržiava okrem VZN aj zákon o ObP, a štatút odkazuje najmä na tento zákon  a otvoril k uvedenému rozpravu.   

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu VZN č. 8/2016 hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./    Návrh Zásad poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci LR

 

Starosta obce informoval o prijatí „Zásad o poskytovaní jednorázovej finančnej pomoci“. Informoval o zmenách, v uvedených zásadách sa výška pomoci nezvýšila, ale rozšíril sa okruh poskytovateľov a v odôvodnených prípadoch opakovane poskytnutá dávka hmotnej pomoci. Preverovať - skúmať sa bude aj  splnenie daňových povinností žiadateľov o jednorázovú dávku voči obci a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 13./    Návrh druhej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016,

                        Rozpočtovým  opatrením  č. 2

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie druhý návrh úpravy rozpočtu, ktorý poslanci obdržali s materiálmi. Informoval o splácaní úveru Prima banke od novembra 2016, o príjmoch a výdavkoch obce. Do výdavkov zahrnul externý manažment, stojiská pre zberný dvor, merače rýchlosti. Ďalej informoval o projekte MŠ, v ktorom sme dosiahli energetickú úspornosť „A1“ – projekt bol podaný v poriadku. Chceme sa zapojiť aj do ďalších projektov, ako rozšírenie kapacity MŠ a Modernizácia zberného dvora a vysvetlil použitie financií v jednotlivých položkách druhého návrhu úpravy rozpočtu a otvoril rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala o vysvetlenie pojmu „externý manažment“ pre občanov.

 

Odpovedal starosta obce – je to v podstate firma, ktorá nám vypracuje projekty, ktoré sa podávajú so žiadosťami o financie z eurofondov. Je to komplex materiálov, ktoré sú podmienkou pri predkladaní týchto žiadostí.  Po splnení podmienok a úspešnom podaní ďalších päť rokov monitorujú uvedený projekt po vybudovaní.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že uvedený projekt nepodporí, lebo radšej by videla, aby boli tieto prostriedky použité na rôzne aj menšie opravy v obci.

 

Mgr. Martin Mišík – upozornil, že teraz je nové projektové obdobie  - vyhlasujú sa nové výzvy, ak sa nezapojíme ťažko vykonáme väčšie opravy. Snažíme sa robiť veci vo vlastnej réžii, ale potrebujeme dobré technické zabezpečenie, ktoré máme možnosť teraz v danom projekte získať a projekt zberný dvor je o technickom zabezpečení. Do opráv miestnych komunikácií a chodníkov  môžeme investovať v budúcom roku, keď nebudú výzvy na projekty.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uchádzame sa o projekt na zateplenie, ale nevieme, či bude, alebo nie. Financie ale vynaložíme. Spýtala sa či sa nevyblokujeme z iného projektu, keď podáme žiadosť  na rozšírenie kapacity škôlky.

 

Mgr. Martin Mišík -  uviedol, že v čase keď sme schvaľovali projektovú dokumentáciu na znižovanie energetickej zaťaženosti MŠ vychádzala aj výzva na rozšírenie kapacity MŠ, ktorú sme z časového hľadiska nestihli. V súčasnosti vychádza nová výzva z iného operačného programu, do ktorej sa chceme zapojiť. Vynaložia sa určité finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, ale ak nám schvália iba 30 % projektov, stále sú to pre nás nemalé finančné prostriedky. Nemôžeme si povedať, že počkáme až budeme úspešní v prvom projekte a potom sa zapojíme do druhého projektu, pretože neskôr výzva nebude, výzvy bežia súčasne.

 

Mgr. Milan Hanták – dal návrh - sumu 10.200,-€ z garáží Majer presunúť na opravu miestnych komunikácií na Uliciach Májová a Súhradka, sú v havarijnom stave.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)                     

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu druhej úpravy rozpočtu hlasovať:

 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 14./    Návrh platu starostu obce

 

Starosta obce uviedol, že plat starostu obce sa nemení, ale je potrebné zosúladiť to s legislatívou  a prijať navrhované uznesenie a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal o zverejnenie výšky platu - sumy a percenta navýšenia,  a prečo mu to nebolo predložené.

 

Starosta obce uviedol, že je zverejnený na webových stránkach obce a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal navrhnuté uznesenie.

 

Ing. Gabriela Brezániová – porovnala plat primátora mesta Púchov a starostu obce Led.Rovne v porovnaní s počtom  obyvateľov a tiež upozornila, že tento materiál nebol doručený ani jej.

 

JUDr. Juraj Remšík – uviedol, že pochádza z menšej dedinky ako sú Lednické Rovne a ich starosta má o 50,-€ väčší plat. Môže si pozrieť weby jednotlivých obcí a zistí, že je to štandard.

 

Starosta obce – uviedol, že značnou  čiastkou zo svojho platu prispieva na kultúrne a športové akcie a dal o návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce – uviedol na prerokovanie aj schválenie plat zástupcu starostu vo výške 50 % z platu starostu obce a otvoril rozpravu.

 

p. Milan Cinko – uviedol, že bol prvý bojovník proti výške platu starostu, ale keď vidí ako  pracuje, kľudne by mu ho zvýšil.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie návrhy  ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Mišík)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 15./    Prerokovanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Slovenskej

                        sporiteľni

 

Starosta obce informoval o víťazovi verejnej súťaže, ktorým sa stala Slovenská sporiteľňa a uviedol na prerokovanie zmluvu o prenájme nebytových priestorov. Po úpravách poslali zmluvu na prekonzultovanie. Tento bod programu berie OZ na vedomie.

 

K bodu 16./    Prerokovanie žiadostí komisie ŽP, dopravy a výstavby

 

Starosta obce požiadal Ing.Kopačkovú, aby predniesla žiadosti z úseku ŽPaV.

 

Ing. Margita Kopačková – informovala o podaných žiadostiach:

 

 1. Žiadosť p. Jána Korbela na odpredaj pozemku par.č. 670/69. Prvá žiadosť bola od Duchoňa.

Z dôvodu, že kanalizácia nie je v dobrom stave nedoporučuje odpredať tieto pozemky, ale dať do prenájmu. Poslanci rozhodnú či cena bude v zmysle znaleckého posudku, alebo zvýhodnená. Keďže sú obmedzené pozemky kanalizáciou navrhuje úpravu ceny nájomného. Cena je navrhnutá v znaleckom posudku 0,125€ za m2/rok.  Je to obecný majetok a vedú tam siete, ktoré by pri predaji zostali neprístupné. Uvedená cena sa týka všetkých pozemkov – záhradiek v časti Háj.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že je členom stavebnej komisie, spýtal sa či k tomu zasadala stavebná komisia?

 

Ing. Margita Kopačková – prejednávalo sa to ešte v júni 2015

 

p. Milan Cinko – existuje zoznam užívateľov? Riešia sa aj iné lokality Led.Rovní?

 

Starosta obce – zoznam je k dispozícii na OcÚ a navrhujeme najskôr doriešiť opravu kanalizácie na Háji

 

Mgr. Martin Mišik – momentálne riešime lokalitu Háj , na ktorú máme geometrický plán, podobných pozemkov je v obci viacero. Zatiaľ riešime túto lokalitu. Postupne budeme pokračovať.

 

p. Milan Cinko – upozornil, že v niektorej časti GP to bolo zle zakreslené.

 

Ing. Kopačková – prenájom je doporučený, tak ako je vypracovaný GP.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie návrhy  ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka,  aby prečítal uznesenie a dal o návrhu hlasovať:

 

OZ Lednické Rovne schvaľuje:  Prenájom záhrad v časti Háj, par.č. 670/79 – 670/105, riešiť dlhodobými  nájomnými zmluvami pre nájomníkov, ktorí pozemky užívajú. Odpredaj nedoporučuje z dôvodu prístupu pre rekonštrukciu jestvujúcej kanalizácie. Cena nájmu podľa znaleckého posudku bude 0,125€ za 1m2 na rok  a úhrada dane z nehnuteľnosti.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce ďalej uviedol, že s týmto uznesením súvisí aj odpoveď p. Korbelovi, a to: OZ neschvaľuje vyhovieť žiadosti Jána Korbela, bytom Rovňanská 176/8, Led. Rovne zo dňa 02.03.2016 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 670/79  o výmere 64 m2 v časti Háj

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 1. Žiadosť firmy Uro Dent Púchov o usporiadanie hranice pozemku.

Ing. Margita Kopačková vysvetlila, že firma kúpila stavbu od cirkvi – po neb. p.Vavrincovej. Jedná sa o zosúladenie právneho stavu s užívacím, upraviť hranice podľa jestvujúceho plota. Pri zameraní geodetka zistila, že na liste vlastníctva majú mať viac, a žiadajú obec, aby schválila fyzické hranice užívania pozemku, aby mohla byť prevedená oprava v katastrálnej mape. 

Doplnil starosta obce - je to nesúlad medzi katastrálnou mapou  a listom vlastníctva. Žiadajú obec, ako vlastníka susednej nehnuteľnosti, aby  podpísala, že uznáva tento nesúlad, a chválila fyzické hranice užívania pozemku.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie návrhy  ani pripomienky starosta obce  prečítal uznesenie a dal o návrhu hlasovať:

 

OZ Lednické Rovne schvaľuje:  Vykonať úpravu – opravu chybného zobrazenia hranice parcely KN C č. 525/8 (LV č. 1808) a opravu výmery parcely KN C č. 166/1 (LV č. 1) v k. ú. Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 1. Zámenná zmluva medzi obcou a Rim.-kat. cirkvou.

 

Ing. Kopačková – vysvetlila jestvujúci stav – po ukončení ROEP sa zmenil stav parcelácie pozemkov, z toho dôvodu bol vypracovaný nový geometrický plán, tak ako kaplnka má pozemky a ako ich využíva. Zámenná zmluva je vypracovaná tak, ako sa pozemky využívajú. Zamenené budú s pozemkami pod školskou jedálňou KNE 2 a KNE 630. V preambule sa uvádza, že Rim.-kat. cirkev súhlasí so zámenou, pretože im bola za parcely poskytnutá náhrada v časti Hlavy parc.č. 97/3, o výmere 1549 m2. Takže obec bude vlastniť pozemky pod škol.jedálňou a cirkev pod kaplnkou v Horeniciach. Výmery sú uvedené v návrhu zmluvy.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že v rokoch 1974 a 1975 za tieto pozemky Rim.-kat. cirkev už dostala od ČSSR finančnú náhradu, ako aj náhradný pozemok. Prečo by obec mala dávať náhradu, keď už Rim.-kat.cirkev náhradu dostala. Chybou bývalého vedenia príde obec  o pozemky.

 

Ing. Margita Kopačková – ešte za bývalého vedenia bolo prijaté uznesenie, že ak ľudia, ktorí vydajú čestné prehlásenie, že dostali náhradu za tieto pozemky, tak obec stiahne poznámku na ich LV, aby im pozemky zostali vo vlastníctve. Pán Hanták ako jediný túto poznámku na LV ešte má.

 

Doplnil starosta obce – my dáme cirkvi 30 m2 pod kaplnkou, obec získa pozemok o výmere 1900 m2, s tým že uznáme nárok na pozemok o výmere 1500 m2  v časti Hlavy (za p. Jurčekom).

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie návrhy  ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámene pozemkov  a dal o návrhu hlasovať:

                                          

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 17./    Členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovňanskeho regiónu“

 

Starosta obce informoval, že v spolupráci so starostami okolitých obcí sa dohodli na založení Združenia obcí Lednickorovňanskej doliny, teda obce Lednické Rovne, Horovce, Kvašov, Dulov, Lednica, Horná a Dolná Breznica, Zubák a Streženice. Zatiaľ nám z toho nevyplývajú žiadne finančné záväzky, zmluvu a stanovy obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie OZ.

 

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa aké finančné plnenie obci z tohto združenia vyplýva.

Odpovedal starosta obce – zatiaľ žiadne, až keď budeme žiadať o projekty bude to vecou schvaľovania v OZ.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie návrhy  ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 18./                       Rôzne

 

Starosta obce podal informáciu o činnosti OcÚ:

 • pracujeme na projekte zateplenia OcÚ, podaním žiadosti na envirofond
 • konala sa brigáda – čistenie obce, ktorá bola veľmi úspešná, poďakoval aj deťom ZŠ
 • podal informáciu o zvýšení dusičnanov vo vodnom zdroji HN4 – Horovce. PVS to rieši riedením vody zo zdroja Háj a Skalka. Prebehlo stretnutie dotknutých organizácii za účasti PVS, Inšpekcie ŽP, a zodpovedných podnikateľov a starostov okolitých obcí. Dohodli sa, že odošlú list aj na Ministerstvo ŽP. Riaditeľka hygieny sa vyjadrila, že voda nie je vhodná pre kojencov a tehotné ženy. Touto cestou  upozorňuje aj občanov.
 • informoval o podpísaní zmluvy so spoločnosťou  Envipak
 • informoval o prebiehajúcom súdnom spore s p. Štefinovou, ktorá sa odovolala na najvyšší súd a máme čakať na rozhodnutie najvyššieho súdu
 • získali sme ďalšiu dotáciu vo výške 3.400,-€ na architektonicko-historický výskum -II.časť. Na tento projekt je naviazaný ďalší - na zamestnanie nezamestnaných v parku
 • oslovili nás obyvatelia časti Medné, aby sme im pomohli vybudovať altánok pri kaplnke, ktorý by sa využíval pri kultúrnych akciách a pohreboch
 • získali sme dotáciu 36 tis.€ na nákup kontajnerov na separovaný zber
 • čakáme na vyjadrenie, či sme boli alebo neboli úspešní pri podaní projektu na MŠ
 • opravujeme kúpalisko - potrubie  
 • naši pracovníci vyčistili koryto rieky Ledničanky
 • plánujem takto vyčistiť aj potok v Horeniciach
 • realizuje sa výstavba garáží, ciest a parkovacích miest v časti Majer
 • pokračuje projekt odkanalizovania obce
 • súdny spor s p.Barkovou pokračuje, žiadame o vyplatenie nájmu, ktorý nie je zaplatený
 • kontrola z NKÚ stále pokračuje, o správe bude informovať 
 • riešime a preverujeme podmienky úverov, obstarávanie energií v spolupráci s obcami 
 • konala sa fašiangová zabíjačka
 • uvítanie detí do života – poďakoval komisii za zorganizovanie
 • konali sa plesy, schôdze hasičov, dôchodcov
 • zajtra 29.04.2016 sa koná Beh oslobodenia v areáli ZŠ a večer na námestí stavanie mája a lampionový sprievod
 • plánujeme tenisový turnaj
 • 01.05. sa uskutoční Deň matiek
 • 04.06. MDD s atrakciami
 • 11.06. Deň otvorených parkov a záhrad spojený s výstavou obrazov a vystúpením sláčikového kvarteta
 • 18.06. Rovne cup s priateľmi futbalu
 • 05.07. plánujeme s farským úradom omšu v parku

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa kto a kedy rozhodol o umiestnení retardérov v Horeniach a kto to zaplatil.

Odpovedal Ing.Kopačková – všetko si realizoval p.Prenosil

 

Ing. Gabriela Brezániová – informovala o komisii na občianske záležitosti. Zúčastnili sa regionálnej prehliadky organizovanej POS Pov.Bystrica - získali nové podnety.

 

Bc. Juraj Mašlaň – spýtal sa na opravu cesty v Súhradke medzi panelákmi a na záhradky v Súhradke, či sa bude budovať parkovisko

 

Odpovedal starosta obce – máme  naplánované opravy ciest a výtlkov v tomto roku a taktiež parkoviská, minimálne chceme započať s výstavbou.

 

p. Miloš Holbička –  požiadal dosypať piesok do pieskovísk deťom a doplniť lavičky pri detských ihriskách. Poriešiť detské ihrisko na Starých dvoroch, posunúť ich a zväčšiť tam parkovisko.

Odpovedal Mgr. Mišík – lavičky máme pripravené, pieskoviská pravidelne dosýpame a detské ihrisko na Starých dvoroch – môžeme uvažovať o posunutí.

 

Ing. Gabriela Brezániová – je za to, aby sa vyjadrili tí obyvatelia, ktorí tam bývajú, cestou domových dôverníkov.

 

Starosta obce – uviedol, že tento rok by sme chceli poriešiť parkovisko pred prvou bytovkou na Starých dvoroch. Teraz máme rozrobené práce v časti Majer, postupne máme plány  opraviť aj ďalšie sídliská.

 

p. Miloš Holbička – spýtal sa, či sú zadefinované podmienky pri zapožičaní hasičského vozidla, aké sú možnosti využitia.

Odpovedal starosta obce – využíva sa na akcie, súťaže, je možná dohoda s p.Pokorným.

 

K bodu 19./

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítala Ing. Gabriela Brezániová a  Mgr. Martin Mišík a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 20./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Milan Chudada 

p. Milan Cinko 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:26
TÝŽDEŇ:2603
CELKOM:1818878

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.