Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 20 / 2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 24.11.2016  o 16,00 hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný

 

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 19/2016 zo zasadnutia OZ dňa 23.08.2016.

2. Správa o previerke účtovníctva spoločnosti Ledrov s. r. o.

3. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lednické Rovne

4. Návrh Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z  dôvodov

    hodných osobitného zreteľa- zámena pozemkov s TSK

5. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj garáží v časti Majer 

6. Výzvu na rešpektovanie zákonných spôsobov vykonávania exekúcie EX 29/2015 zo dňa

     27.10.2016

7. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

8. Vzdanie sa členstva v Sociálno-zdravotnej komisii Ing. Janky Kostkovej

 

D. Schvaľuje

 

1. Program dnešného zasadnutia OZ s jednou zmenou, a to s vypustením bodu 17./ Návrh na

    schválenie uznesenia  

2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej

    veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10

    minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako  

    2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

3. VZN č. 10/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné  účely na

    území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na zasadnutie OZ.

4. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 166/49 o výmere 253 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, pozemku v registri C KN parcela č. 183/30 o výmere 168 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, budovu so súp. č. 1404, druh stavby: Budova obchodu a služieb, popis stavby: Výmenníková stanica, postavená na pozemku parc. C KN č. 183/30  o výmere 168 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, budovu so súp. č. 1405, druh stavby: Budova obchodu a služieb, popis stavby: Výmenníková stanica, postavená na pozemku parc. C KN č. 166/49  o výmere 253 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, všetky nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, pre spoločnosť DCa THERM, a.s., IČO: 36 013 862, sídlom Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zároveň bude v prospech spoločnosti DCa THERM, a.s. zriadené vecné bremeno s právom vstupu a prechodu pešo i dopravným prostriedkom na pozemkoch parc. KN C č. 166/1, 183/1, 183/9, 1236/1, k. ú. Lednické Rovne, a to za účelom prístupu do výmenníkových staníc. Cena nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 174/2016 vypracovaného Ing. Šárkou Kurucovou, Bratislavská 1766/35, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to v sume 62.400,- Eur. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sa považuje, že výmenníkové stanice K1a K3 vrátane pozemkov, ktoré sú predmetom tohto zámeru, spoločnosť DCa THERM, a.s. prevádzkuje ako oprávnená osoba na podnikanie v tepelnom hospodárstve v obci a má záujem tieto budovy a zariadenia zrekonštruovať. 

5. Vyhovieť žiadosti spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. v zastúpení AQUA PROCON s.r.o. zo dňa 12.09.2016, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

6. V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to časť pozemku s parc. C KN č. 302/7 o výmere 15 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, pre Mareka Prekopa, rod. Prekop, trvale bytom Háj 318, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena prenájmu časti nehnuteľnosti bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 151/2016 zo dňa 26.06.2016, ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to v sume 0,459 Eur/m2/rok, a teda celkom 6,885 Eur/rok. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ je vlastníkom bytu č. 10 vo vchode 1 na 3. poschodí v obytnom dome so súp. č.79, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti časti prenajímaného pozemku, na ktorom má žiadateľ záujem umiestniť plechovú garáž v zmysle predloženého návrhu. S umiestnením plechovej garáže vyslovila súhlas väčšina vlastníkov bytov v obytnom dome so súp. č. 79, ako aj sused p. Vajdík.

7.  V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 1281/4 o výmere 41 m2, druh pozemku: Vodná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 58/2016, vyhotoveného dňa 09.05.2016, úradne overeného dňa 12.05.2016 pod č. 268/16, do podielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu ½ k celku pre manželov Jozefa Trošku, rod. Troška a Máriu Troškovú, rod. Imrichová, obidvaja trvale bytom Uhrovecká 309/24, 020 61 Lednické Rovne a o veľkosti podielu ½ k celku pre Ivana Budjača, rod. Budjač, trvale bytom Májová 219/1, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 144/2016 zo dňa 16.06.2016, ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to v sume 18,82 EUR/ m2, a teda zaokrúhlená všeobecná hodnota pozemku je 773,- EUR. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o utvorenie prístupu k plánovanej novostavbe, pričom žiadosť na umiestnenie rodinného domu o dvoch bytových jednotkách na parc. KN C č. 371/27, k. ú. Lednické Rovne, bola schválená v zmysle bodu 10 písm. D uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 21/2013 zo dňa 25.06.2013.

8.  V zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku obce, a to pozemku vedeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na LV č. 1, k. ú. Horenice, parcela C KN č. 242/9, druh pozemku: Zastavné plochy a nádvoria o výmere 43 m2, formou zámeny za pozemok vo vlastníctve Miroslava Mierneho, rod. Mierny, trvale bytom Cintorínska č. 191/14, 020 61 Lednické Rovne, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na LV č. 848, k. ú. Horenice, parcela C KN č. 53/2, druh pozemku: Orná pôda, o výmere 32 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že vyššie špecifikovaný pozemok p. Miroslava Mierneho má obec záujem využiť pre účely rozšírenia a dobudovania obratiska na ul. Cintorínskej v Lednických Rovniach a vybudovanie verejnej kanalizácie.

9. Vyhovieť žiadosti o prenájom nebytového priestoru Jozefa Ivaniša zo dňa 12.09.2016, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

10.  Poslanca OZ Milana Chudadu ako zástupcu obce za konateľa do ŠK LR CRYSTAL, s.r.o.,

       IČO: 36 012 971, sídlom Športová 172, 020 61 Lednické Rovne.

11.  Za členov Sociálno-zdravotnej komisie  PhDr. Tatianu Rodovú a p. Máriu Šlesarovú.

12.  Odvolanie člena komisie  Mgr. Milana Hantáka z Komisie výstavby, dopravy a ŽP.      

 

E. Neschvaľuje

 

1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby na  odpredaj  budov výmenikových staníc K1

    a K3 bola vyhlásená VOS.

 

F.  Ukladá

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:190
TÝŽDEŇ:2198
CELKOM:1833198

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.