Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 19 / 2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 23.08.2016  o 16,00 hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  10   poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík, p. Štefan Ďurko 

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 18/2016 zo zasadnutia OZ dňa 30.06.2016.
 2. Výsledky kontroly účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby vykonanej NKÚ od 05.02.2016 do 01.06.2016 a opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.
 3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 obce Lednické Rovne.
 4. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016.
 5. Upozornenie prokurátora č. Pd 106/16/3306-10, zo dňa 28.07.2016.
 6. Upozornenie prokurátora č. Pd 110/16/3306-8, zo dňa 29.07.2016.
 7. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ.

 

 1. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením  č. 4, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

 1. V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce, a to časť pozemku s parc. C KN č. 302/7 o výmere 15 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, pre Mareka Prekopa, rod. Prekop, trvale bytom Háj 318, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena prenájmu časti nehnuteľnosti bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 151/2016 zo dňa 26.06.2016, ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to v sume 0,459 Eur/m2/rok, a teda celkom 6,885 Eur/rok. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ je vlastníkom bytu č. 10 vo vchode 1 na 3.poschodí v obytnom dome so súp. č.79, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti časti prenajímaného pozemku, na ktorom má žiadateľ záujem umiestniť plechovú garáž v zmysle predloženého návrhu. S umiestnením plechovej garáže vyslovila súhlas väčšina vlastníkov bytov v obytnom dome so súp. č. 79, ako aj sused p. Vajdík.

 

 1. V zmysle čl. 4 bod 1 Zásad hospodárenia s majetkom obce Lednické Rovne kúpu nehnuteľností od Poľnohospodárskeho družstva Dolná Breznica -„v likvidácii“, so sídlom Dolná Breznica 020 61, IČO: 00 200 034, ktorými sú: pozemok v registri  KN E parcela č. 829/1 o výmere 1508 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 1757, k. ú. Lednické Rovne, a to za kúpnu cenu 1900,08 EUR, ďalej pozemok v registri  KN E parcela č. 829/2 o výmere 285 m2, druh pozemku: Orná pôda, zapísaný na LV č. 1757, k.ú. Lednické Rovne, a to za kúpnu cenu 359,10 EUR, pozemok v registri  KN E parcela č. 38 o výmere 25 m2, druh pozemku: Zastavané ploochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 936, k.ú. Horenice, a to za kúpnu cenu 33,25 EUR, pozemok v registri  KN C parcela č. 243/25 o výmere 772 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 876, k.ú. Hôrka, a to za kúpnu cenu 617,60 EUR, pozemok v registri  KN E parcela č. 140/1 o výmere 478 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 876, k. ú. Hôrka, a to za kúpnu cenu 573,60 EUR, pozemok v registri  KN E parcela č. 140/3 o výmere 76 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, zapísaný na LV č. 876, k.ú. Hôrka, a to za kúpnu cenu 91,20 EUR, všetky vedené Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne. Kúpna cena za jednotlivé pozemky bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 87/2016 zo dňa 26.04.2016, ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček.

 

 1. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok v registri C KN parcela č. 372/34 o výmere 122 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe  Geometrického plánu č. 58/2016, vyhotoveného dňa 09.05.2016, úradne overeného dňa 12.05.2016 pod č. 268/16, do podielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu ½ k celku pre manželov Jozefa Trošku, rod. Troška a Máriu Troškovú, rod. Imrichová, obidvaja trvale bytom Uhrovecká 309/24, 020 61 Lednické Rovne a o veľkosti podielu ½ k celku pre Ivana Budjača, rod. Budjač, trvale bytom Májová 219/1, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 144/2016 zo dňa 16.06.2016, ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to v sume 18,82 EUR/ m2, a teda zaokrúhlená všeobecná hodnota pozemku je 2.297,- EUR. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o utvorenie prístupu k plánovanej novostavbe, pričom žiadosť na umiestnenie rodinného domu o dvoch bytových jednotkách na parc. KN C č. 371/27, k. ú. Lednické Rovne, bola schválená v zmysle bodu 10 písm. D uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 21/2013 zo dňa 25.06.2013.

 

 1. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemku v registri C KN parcela č. 1281/4 o výmere 41 m2, druh pozemku: Vodná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe  Geometrického plánu č. 58/2016, vyhotoveného dňa 09.05.2016, úradne overeného dňa 12.05.2016 pod č. 268/16, do podielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu ½ k celku pre manželov Jozefa Trošku, rod. Troška a Máriu Troškovú, rod. Imrichová, obidvaja trvale bytom Uhrovecká 309/24, 020 61 Lednické Rovne a o veľkosti podielu ½ k celku pre Ivana Budjača, rod. Budjač, trvale bytom Májová 219/1, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 144/2016 zo dňa 16.06.2016, ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to v sume 18,82 EUR/ m2, a teda zaokrúhlená všeobecná hodnota pozemku je 773,- EUR. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o utvorenie prístupu k plánovanej novostavbe, pričom žiadosť na umiestnenie rodinného domu o dvoch bytových jednotkách na parc. KN C č. 371/27, k. ú. Lednické Rovne, bola schválená v zmysle bodu 10 písm. D uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 21/2013 zo dňa 25.06.2013.

 

 1. Zrušenie uznesenia OZ č. 24/2013 zo dňa 18.12.2013 v časti D bod 6 týkajúcej sa p. Miroslava Mierneho, bytom Cintorínska č. 191/14, Lednické Rovne.

 

 1. V zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku obce, a to pozemku vedeného Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na LV č. 1, k. ú. Horenice, parcela C KN č. 242/9, druh pozemku: Zastavné plochy a nádvoria, o výmere 43 m2, formou zámeny za pozemok vo vlastníctve Miroslava Mierneho, rod. Mierny, trvale bytom Cintorínska č. 191/14, 020 61 Lednické Rovne, vedený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom, na LV č. 848, k. ú. Horenice, parcela C KN č. 53/2, druh pozemku: Orná pôda, o výmere 32 m2, z dôvodou hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že vyššie špecifikovaný pozemok p. Miroslava Mierneho má obec záujem využiť pre účely rozšírenia a dobudovania obratiska na ul. Cintorínskej v Lednických Rovniach a vybudovanie verejnej kanalizácie.

 

 1. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok registra C KN parcela č. 622/30 o výmere 29 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, pre Tibora Bajzíka, rod. Bajzík a manželku Danu Bajzíkovú, rod. Hantáková, obidvaja trvale bytom Na Kopánke 268/3, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 150/2016 zo dňa 25.06.2016, ktorý vypracoval Ing. Pavel Žiaček, a to v sume 4,78 EUR/ m2, a teda zaokrúhlená všeobecná hodnota pozemku je 140,- EUR. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že rodina žiadateľky predmetný pozemok v roku 1989 previedla na základe Kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 21.06.1989 na Československý štát za účelom plánovanej výstavby IBV, avšak táto sa nerealizovala, preto je tento pozemok dlhodobo užívaný žiadateľmi a je súčasťou oplotenej záhrady žiadateľov.

 

E. Neschvaľuje

 

1.

 

F.  Ukladá

 

1.     

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:210
TÝŽDEŇ:660
CELKOM:1803662

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.