Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 23.04.2015  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./   Vystúpenie a odmeňovanie športovcov

  2./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  3./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 17.03.2015

  4./  Návrh prevádzkovania fitnescentra

  5./  Prerokovanie reštrukturalizácie spoločnosti LEDROV spol. s. r. o

  6./  Návrh riešenia fungovania spoločného podniku Megawaste Lednické Rovne

  7./  Prerokovanie odpredaja nehnuteľnosti

  8./  Prerokovanie prevodu majetku obce

  9./  Prerokovanie žiadostí predložených odborom výstavby a ŽP

10./  Správa o činnosti ObP

11./  Rôzne

12./  Návrh a schválenie uznesenia

13./  Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce privítal všetkých prítomných a pred zahájením rokovania obecného zastupiteľstva poveril Mgr.  Mišíka, zástupcu starostu,  aby zahájil vystúpenie a odmeňovanie členov STYL karate Lednické Rovne. 

Mgr. Martin Mišík – uviedol členov STYL karate, vyzdvihol úspechy vedúceho družstva pána Jána Daniša, ktorý získal striebornú a bronzovú medailu na Svetových športových hrách a MS v karate, ktoré sa konali minulý mesiac v Thajsku a zároveň požiadal  jeho  zverencov o ukážku bojového umenia. Po ukážke bolo prítomným premietnuté video – krátky zostrih zo Svetových športových hier.  

Starosta obce poďakoval p. Danišovi za reprezentovanie našej malej obce, za obetavú prácu s deťmi, rozvoj športu  a šírenie dobrého mena vo svete, vymenoval ocenenia, ktoré získal, a ktoré získali aj jeho zverenci a odovzdal p. Jánovi Danišovi upomienkový pohár  s finančnou odmenou.

p. Ján Daniš – vyslovil poďakovanie za podporu obce,  za spoluprácu svojim zverencom a všetkým, ktorí ho podporovali.

 

 

K bodu 2./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a  občanov, ospravedlnil poslanca p. Miloša Holbičku, ktorý sa zasadnutia OZ nemohol zúčastniť, p. Ďurko a Bc. Mašlaň sa pridajú počas rokovania a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Petra Gregušku a Ing. Stanislava Backu, a do  návrhovej komisie doporučil schváliť Ing. Gabrielu Brezániovú a p. Milana Chudadu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Ďalej starosta obce prečítal program rokovania a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Mgr.Milan Hanták – navrhol, aby sa k jednotlivým bodom programu mohli vyjadrovať aj občania.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci (Mgr.Hanták,p.Cinko,Ing.Brezániová,p.Pokorný)

                        „ proti“          -     3 poslanci (p. Greguška, p. Chudada, Mgr. Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Backo)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 3./

 

            Starosta obce vyzval Bc. Jozefa Hollana, prednostu OcÚ, aby previedol kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 17.03.2015

Bc. Jozef Hollan prečítal uznesenie OZ č.5/2015 a konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia,  sú splnené, alebo sa priebežne plnia. K prevedenej kontrole neboli zo strany poslancov žiadne dotazy ani pripomienky a uvedené berú na vedomie.

 

K bodu 4./

 

Starosta obce požiadal  p. Drinku o prezentáciu projektu.

 

p. Tomáš Drinka – podal informáciu o zámere vytvorenia fitnescentra v priestoroch bývalej ZUŠ, premietol prezentáciu a podal vysvetlenie, že majú záujem vytvoriť dve zóny pre pohybové aktivity žien, mládeže i mužov, (napr. jumping, joga, posilňovňa, multifunkčná telocvičňa)  a všetko pod jednou strechou.

 

Informáciu doplnil starosta obce, že budovu je potrebné zrekonštruovať, a vyzval poslancov, aby sa vyjadrili.

 

Mgr. Milan Hanták – informoval, že v bývalej ZUŠ praskla voda, a chcel vedieť,  kto je za to zodpovedný. Ďalej požadoval informáciu, ako si to pán Drinka predstavuje, či do nájmu, alebo kúpa. Vyslovil názor, že ak budovu obec opraví, či ju radšej neponúkne iným organizáciam, aby obec zarobila.

Odpovedal starosta obce – voda praskla ešte v minulom roku, hneď ako sme na to prišli závada bola odstránená. Priestory bývalej ZUŠ chce p.Drinka do nájmu a zámer vybudovať športové centrum z bývalej ZUŠ už poslanci schválili.

 

p. Milan Chudada – vyjadril sa, že budova chátra už dlhšie, je v zlom stave, a preto by sme mali podporiť aktivistov, pretože problém je potrebné riešiť.

 

p. Peter Greguška – zámer bol schválený, reálny plán sa dozvieme, ale mali by sme priložiť ruku k dielu a byť nápomocní veci.

 

Ing. Gabriela Brezániová – súhlasí s p. Hantákom, musíme nájsť riešenie, čo s budovou urobíme.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že uvedený návrh berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./

 

Starosta obce podal informáciu o reštrukturalizácii spoločnosti Ledrov, spol. s r.o. Informoval, že uvedenú problematiku už prerokovali na zasadnutí OR, kde boli prizvaní všetci poslanci, a upresnil, že pohľadávky sú rozdelené do troch skupín:

 • nezabezpečené pohľadávky (veritelia)
 • nedotknuté pohľadávky (sociálna poisťovňa, daňový úrad)
 • zabezpečené pohľadávky  (banky)

Vysvetlil, že skládka musí zarobiť cca 3 mil.€, aby boli splatené všetky pohľadávky. Ako dôvody, prečo sa obec dostala do tejto situácie uviedol naťahujúci sa súdny spor s Pozemkovým spoločenstvom Horenice, netransparentné konanie odvolaného riaditeľa spol. Ledrov, a nečinnosť bývalého starostu obce. Prečítal listy, ktoré ako bývalí poslanci OZ v roku 2014 adresovali starostovi a riaditeľovi Ledrovu. Informoval, že ak spol. Ledrov pôjde do konkurzu, obec môže prísť o budovu zdravotného strediska, budovu Ledrovu a dom služieb, a to sú dôvody, prečo sa snažíme o reštrukturalizáciu. Ak bude skládka fungovať, budeme mať z čoho platiť dlh. Informoval, že pri Dubnici sa plánuje výstavba novej skládky s oveľa väčšou kapacitou, čo pre nás znamená, že môžeme prísť o vývozcov odpadu.

Starosta obce požiadal Ing. Michálka, riaditeľa spol. Ledrov, aby doplnil informáciu o stave hospodárenia spoločnosti.

 

Ing. arch. Emil Michálek – uviedol, že ako spoločnosť prevádzkujú viacero služieb:

 1. Vývoz TKO

-     s obcami, ktoré neplatili za vývoz odpadu, spracovali splátkové kalendáre,

 • získali ďalšie 3 obce na vývoz odpadu,
 • zmluvy na vývoz odpadu sú uzatvorené na 2-4 roky
 • používajú jedno vozidlo na vývoz odpadu, ktoré však potrebuje generálnu opravu
 1. Prevádzka pekárne
 • personálne obsadenie momentálne nie je dostatočné, zaškoľujú nových pracovníkov
 • technické zabezpečenie je štandardné
 • vysporiadali sa s únikom vody a upravili odber plynu
 • technický stav budovy je zlý, zateká cez strechu
 • majú nedostatok pekárov
 1. Správa bytového fondu
 • vo väčšine ide o staré byty
 • riešia aj veľké množstvo neplatičov nájomného
 1. Nájomné vzťahy v nebytových priestoroch
 • zúčastnili sa rokovania v Mestskom bytovom podniku v Púchove, kde sa potvrdilo, že musia upraviť nájomné vzťahy medzi obcou a nájomcami priestorov
 • tento stav sa dlhodobo neriešil, čo sa nám teraz vypomstilo
 1. Predajne pekárenských výrobkov
 • tie sú zastabilizované a ich prevádzka funguje
 • zaradili do predaja aj nové pekárenské výrobky

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – Ledrov robí vývoz pre 4 obce a obec Lednické Rovne, ktorá  platí Ledrovu 6 tis.€ mesačne za vývoz smetí, tým ich vlastne dotuje. Existuje zmluva, alebo na základe akej zmluvy prevádzkuje Ledrov byty?

Odpovedal Ing. Michálek -  zmluva existuje a je uzatvorená v zmysle platnej legislatívy

 

Ing. Gabriela Brezániová – za úpadkom spoločnosti Ledrov je predovšetkým nezmyselné súdne konanie s Pozemkovým spoločenstvom Horenice, to je hlavný dôvod, prečo je spoločnosť v takej situácii. Existuje viacero skupín, ktoré majú záujem o skládku, bývalý riaditeľ vložil do spoločnosti svoje úspory, aby ju zachránil. Tí čo dali hlas bývalému starostovi mu veria a veria mu aj teraz.

 

Starosta obce – uvádza iba fakty a čísla, pokúšal sa o dohodu už v minulosti, teraz je tu reálna hrozba, že prídeme o tri budovy. Uviedol, že jeho hlavná snaha je zachrániť spoločnosť Ledrov.

 

p.Mária Šlesarová – vie, že sa to zle počúva, ale obrovské úvery svedčia o tom, že Ing. Šudík  nebol dobrým konateľom, ide o obecný majetok, apelovala na starostu, aby podal trestné oznámenie na bývalého konateľa

 

Mgr. Milan Hanták – 28.10.2014 vydal Ing. Šudík vyhlásenie o úpadku spoločnosti z dôvodu insolventnosti, kto to Ing. Šudíkovi schválil?

 

JUDr. Kováčová – vyplýva to z legislatívy, riaditeľ spoločnosti má povinnosť vyhlásiť úpadok, spoločnosť bola v predĺžení, vedenie obce nebolo informované.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa starostu, či nie je čas na podanie trestného oznámenia, keďže sú dôvodné podozrenia a citoval z listu zo dňa 09.09.2014, ktorý podpísali viacerí bývalí poslanci a adresovali ho bývalému starostovi obce.

 

Starosta obce -  ako správne prečítal, v liste sa uvádza „máme podozrenie“, nie dôkazy, čakáme na výsledky reštrukturalizácie a trestné oznámenie záleží aj od výšky spôsobenej škody.

 

Ing. Gabriela Brezániová – ak by p.Šudík podniku neveril, nevkladal by vlastné finančné prostriedky. Stojí si za tvrdením, že konal podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

 

Mgr. Martin Mišík – podal návrh na ukončenie rokovania v tomto bode.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec(Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený. Uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

K bodu 6./

 

            Starosta obce podal informáciu o spoločnom podniku Megawaste Lednické Rovne, aby bola informovaná aj verejnosť. Uviedol, že požadujeme od Megawaste Považská Bystrica zmenu spoločenskej zmluvy. Stále nám hrozí, že obec môže v konkurze prísť o 3 budovy. Existujú dva spôsoby riešenia problematiky, ale musíme počkať, ako dopadne reštrukturalizácia spoločnosti Ledrov. Jeden spôsob je, že spoločnosť Megawaste Pov.Bystrica by prevzala všetky dlhy Ledrovu, alebo druhý, že uzatvoríme s nimi nájomnú zmluvu a oni by odvádzali obci percento z tržby. 27.04.2015 sa konateľ zúčastní veriteľského výboru v Trnave.  

 

Mgr. Milan Hanták – v decembri 2014 poskytol Megawaste Pov.Bystrica 90 tis.€ ako zábezpeku voči banke. Nešíri starosta obce poplašnú správu, keď uvádza, že obec môže prísť o 3 budovy?

 

Starosta obce – hovorí o možnom riziku

 

p. Mária Šlesarová – je členkou DR Ledrovu, existuje nejaký  doklad, alebo zmluva o pôžičke

od p. Šudíka?

 

Ing. Gabriela Brezániová – nevie, aké doklady má p. Šlesarová k dispozícii, ale nie vždy je pravda to, čo vypustia ľudia z úst. Zaujímala sa, aká vízia plynie zo spoločného podniku, či bude ziskový, alebo stratový.

 

Odpovedal  starosta obce – chceme to nastaviť tak, aby bol ziskový. Doplnil Mgr. Mišík – ziskom môžeme teraz nazývať aj to, že spoločnosť nepríde o majetok.

 

Mgr. Milan Hanták – 28.10.2014 vyhlásil Ledrov úpadok, o akú sumu narástol dlh od tohto dátumu?

 

Starosta obce – sú to otázky, na ktoré sa od stola nedá odpovedať, ale všetko za prítomnosti ekonómky sa dá napočítať.

 

p. Ferdinand Šlesar – vyzval občanov, aby sme všetci boli nápomocní, vedenie obce sa snaží  problémy riešiť, a my – občania  im iba hádžeme polená pod nohy.

 

Mgr. Milan Hanták – ak sú zmluvy podpísané treba ich dodržiavať. 

Odpovedal Ing. Michálek – o tom stále hovoríme.

 

p. Milan Chudada – hovoríme stále o veciach, o ktorých sme už veľakrát rozprávali. Podáva návrh na ukončenie rozpravy.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec(Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený. Uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie odpredaj nehnuteľností a požiadal Ing. Kopačkovú, aby podrobnejšie vysvetlila žiadosti občanov.

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že zámer na odpredaj nehnuteľnosti bol zverejnený v zmysle platných právnych predpisov a prečítala navrhované uznesenie na odpredaj pozemku pod garážou p. Rudolfa Cíbika.

Starosta obce vyzval poslancov k rozprave.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec(Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že zámer na prevod pozemku formou zámennej zmluvy s p. Martinom Mončekom, bol taktiež zverejnený v zmysle platných právnych predpisov a prečítala navrhované uznesenie.

Starosta obce vyzval poslancov k rozprave.

 

Mgr. Milan Hanták – informoval, že bude hlasovať proti, pretože nemal materiály 3 dni vopred.

Odpovedal starosta obce, že materiály obdržal, ako člen stavebnej komisie a taktiež s materiálmi na zasadnutie OR, a problematika bola prejednávaná na zasadnutiach  najmenej dvakrát.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec(Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla na prerokovanie žiadosť p. Evy Körmendyovej o vybudovanie prístupovej komunikácie a verejného osvetlenia pri ich rod. dome v časti Medné. Po prerokovaní doporučuje stavebná komisia nevyhovieť a uvedenú prípojku riešiť až po ukončení stavby Energetiky Žilina. 

Uvedenú žiadosť berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosti občanov p. Viliama Prenosila a spol. o stanovisko k zastavovacej štúdii a vybudovaniu prístupovej komunikácie k trom rodinným domom v k.ú. Hôrka.

Po prerokovaní doporučuje  OR a stavebná komisia vydať súhlasné stanovisko  až po vydaní územného rozhodnutia na rozšírenú a predĺženú prístupovú komunikáciu Ul. Hôrčanská.

Uvedené berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta obce uviedol žiadosť SVB Súhradka č. 197 o vymedzenie parkovacieho miesta  k bytovému domu č.s. 197. Doplnil, že parkovacie miesta v časti Súhradka budeme riešiť komplexne.

Uvedenú žiadosť berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť firmy URODENT, s.r.o., v zastúpení MUDr. Eva Crkoňová, ktorá žiada o odpredaj pozemku pod výstavbu rod. domu a 2-3 ambulancii. O doplnenie požiadal Ing. Crkoňa, zástupcu firmy.

 

Ing. Crkoň – uviedol, že majú záujem vybudovať dvojpodlažnú budovu, v ktorej by zriadili dve, prípadne tri ambulancie a jednu bytovú jednotku. Ide o pozemok vo vlastníctve obce cca 1500m2  situovaný v zákrute oproti ČS Slovnaft. Oplotenie by riešili tak, aby bola zachovaná viditeľnosť, a taktiež by zachovali zeleň, ktorá je tam vysadená. Uvažovali aj o budove bývalej ZUŠ aj o priestoroch po Janovcových.

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – podľa jeho názoru by sa mal každý obecný pozemok predávať dražbou. Jedno zdravotné stredisko už máme, tak načo ďalšie.

 

Starosta obce – prezentovali sme, že je o pozemok záujem. Je tu investor, ktorý chce u nás investovať,  a keďže ide o „vstup“ do obce máme záujem stanoviť podmienky.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta uviedol žiadosť p. Jozefa Ráca o  pridelenie pozemku pod výstavbu garáže v časti Háj. Výstavba v časti Háj sa bude riešiť komplexne.

Uvedené berie OZ na vedomie. 

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla na prerokovanie žiadosť p. Jozefa Brňáka, o odpredaj pozemku pod stavbou a cca 100 – 120 m2 okolo stánku v Súhradke. Po prerokovaní doporučuje stavebná komisia dať pozemok pod stavbou do prenájmu a OR doporučuje odpredať pozemok pod stavbou o výmere 68 m2.

Obecné zastupiteľstvo doporučuje odpredať pozemok pod stavbou o výmere 68 m2.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec(p.Cinko)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla na prerokovanie žiadosť p. Jozefa Mončeka a spol. k umiestneniu vodomernej šachty v miestnej komunikácii v Mednom. Po prerokovaní doporučuje stavebná komisia vyhovieť žiadosti za podmienky zriadenia vecného bremena a prečítala uznesenie v plnom znení.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 10./

 

Starosta obce vyzval Mgr. Ľubora Chutku, náčelníka ObP, aby predložil správu o ich činnosti.

 

Mgr. Ľubor Chutko prečítal správu o činnosti ObP (viď príloha).

Starosta obce doplnil, že osobne sa prišli z Obvodného oddelenia Púchov a Pov.Bystrica poďakovať za spoluprácu s našou ObP.

 

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa, či bola správa o činnosti za rok 2014 zaslaná aj na Ministerstvo vnútra.

Odpovedal Mgr. Chutko, že správa bola odoslaná.

 

p. Kutlík – upozornil ObP na to, že na Hlotke býva odstavený kamión a prekáža v cestnej premávke.

Mgr. Chutko – odpovedal, že s majiteľom kamióna bol vykonaný pohovor, a vyzvali ho aby kamión parkoval na vyhradenom mieste.

 

Ing. Jozef Prekop – zaujímal sa, aká je vízia ObP,  myslí si, že chýba viac poriadkových služieb pri riešení parkovania, ochrane zelene a pod. Čo bude ďalej s ObP?

 

Odpovedal starosta obce – stotožňuje sa s názorom p. Prekopa, že dvaja policajti sú málo, ale vždy viac ako nič. Situácia je momentálne daná, splácame úvery v celkovej výške cca 170 až 200 tis.€ ročne, ak sa dostaneme z dlhov môžeme riešiť aj tento problém. Už viackrát uviedol, že ak chceme pokutovať za zlé parkovanie, musíme povedať kde sa parkovať môže.

 

Mgr. Milan Hanták – keď sa starosta zriekne 900,-€ bude  obec mať na tretieho príslušníka.

 

Starosta obce – plat starostu obce sa bude riešiť v júni. Myslí si, že je to manažérska práca, ktorá si vyžaduje plné nasadenie.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky správu o činnosti ObP berie OZ na vedomie.

 

K bodu 11./               Rôzne

 

Starosta obce ospravedlnil Mgr. Martina Mišíka, ktorý musel odísť z rodinných dôvodov a  informoval o zámere vybudovať v časti Majer garáže a parkovacie miesta.

Vyzval Ing. Michálka, aby informáciu doplnil.

 

Ing. arch. Emil Michálek – vysvetlil situačne umiestnenie 25 ks garáží a 24 parkovacích miest s prístupovou komunikáciou, a  taktiež možnosť zokruhovania cesty, čo bude mať význam hlavne pri zimnej údržbe. Starosta doplnil, že do domácností sme distribuovali dotazníky, v ktorých zisťujeme záujem občanov – o aké stavby majú predovšetkým záujem.

Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – v minulosti sa predávali predražené garáže, navrhuje, aby sa pozemok rozparceloval, jednotlivé pozemky sa vydražili, a majitelia si mohli garáže stavať sami, a keď stavebník nedodrží pravidlá - neskolauduje. Cestu nech vybuduje obec.

 

Starosta obce – dnes schvaľujeme zámer vybudovania garáží, a podľa jeho názoru nie je vhodné realizovať individuálnu výstavbu v obývanej zóne. Ponúkame tu riešenie, Ledrovu nedáme peniaze, ale prácu. Ak má cestu budovať obec, nech povie z akej položky.

 

p. Peter Greguška – ak bude cena vysoká, ľudia nebudú mať záujem.

 

Ing.arch. Emil Michálek – ak ľudia budú mať záujem, tak si garáž kúpia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ďalej starosta obce informoval o káblovej televízii - bol spustený digitálny príjem, občania cestou dotazníkov mohli nahlasovať poruchy TKR a opravuje sa aj verejný rozhlas a podal informáciu o činnosti OcÚ:

 • 31.05.2015 pristúpime k zníženiu počtu zamestnancov o 1 pracovníka a vyplatíme s tým súvisiace odstupné
 • uvažujeme o prechode pracovníkov verejnej zelene pod správu Ledrov, spol. s r.o.
 • na ďalšom zasadnutí OZ plánujeme prejednať zmeny týkajúce sa rozpočtu obce.

Poďakoval občanom, že sa zapojili do veľkého upratovania obce, dňa 18.04.2015, taktiež žiakom ZŠ, že upratali park a informoval, že zberný dvor je otvorený každú sobotu od 8,00-12,00 hod. Pozval všetkých občanov na akcie, ktoré sa uskutočnia:

 • 30.04.2015 – Beh oslobodenia o 9,00 hod. pri ZŠ Led.Rovne a v podvečerných hodinách o 19,00 hod. - stavanie mája
 • 02.05. 2015 sa uskutoční Karpatský pretek kuriérov, medzinárodný cyklistický pretek
 • 30.05.2015 – MDD, ktorý pripravujeme v spolupráci a hasičmi v areáli DHZ Led.Rovne (nafukovacie atrakcie, rozprávkový park a pod.)

Sleduje aj diskusiu na fórach:

 • detské  ihriská budeme postupne riešiť
 • všetky výrezy stromov, ktoré sme vykonali, majú právoplatné rozhodnutia, sú na OcÚ k nahliadnutiu
 • čo sa týka skládky TKO, vyzývali sme správcu na odstránenie rozfúkaných sáčkov, je to spôsobené prúdením vetra vo vnútri skládky – vznikajú tam víry, zakúpili už ochranné siete do výšky 8m
 • na zamedzenie vjazdu vozidiel na pešiu zónu plánujeme nákup 18 ks ťažkých kvetináčov
 • na MŠ už máme list vlastníctva
 • aj  Iveco, hasičské vozidlo, už máme vo vlastníctve
 • k 15.06.2015 plánujeme otvorenie kúpaliska
 • Stánok zeleniny na námestí – návrh na exekúciu už bol podaný, majiteľka podala dovolanie na najvyšší súd, budúcu stredu je zvolané stretnutie k odstráneniu stavby

 

Starosta obce vyzval poslancov k diskusii.

 

Mgr. Milan Hanták – uvažuje sa o kúpe nového bágra, na zbernom dvore parkuje báger a UNC.

Odpovedal starosta – obidva stroje sú v majetku Ledrovu, ale sú v zlom technickom stave.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval, aby OZ uložilo starostovi obce, aby zabezpečil vypracovanie zápisnice do 7 dní.

Odpovedal starosta – do koľkých dní sa vypracováva zápisnica zo zasadnutia OZ je uvedené v „Rokovacom poriadku“, ale dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „za“                - 1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „proti“           - 6 poslancov

                        „zdržal sa“     - 2 poslanci (p.Cinko, Bc.Mašlaň)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že materiály OcÚ nepredložil 3 dni pred  zasadnutím, preto podáva oficiálnu sťažnosť, ako sa k nemu, ako poslancovi správa starosta obce. 19.03.2015 žiadal o nahliadnutie do materiálov týkajúcich sa reštrukturalizácie Ledrovu, v bode 5./ sa reštrukturalizácia prejednávala a jemu nebolo doteraz odpovedané.

 

Starosta obce – vyzval p.Hantáka, nech svoj návrh predloží písomne, materiály o ktoré žiadal sú dostupné vo firme Ledrov a doplnil, že na stretnutí poslancov bolo všetko vysvetlené, ale on sa nezúčastnil.

 

p.Milan Chudada – rozprávame stále dokola to isté, čo chceme riešiť, keď toho, čo chcú ľudia počuť sa nedočkajú a odchádzajú v priebehu rokovania   

     

p.Mária Šlesarová – upozornila, že od r. 2004 býva p. Šlesar v KD Horenická Hôrka a neplatí nič, požaduje poslanecký prieskum, aby sa tieto priestory vypratali. Poďakovala pánovi Pokornému za vyčistenie čakární hasičskou technikou, vytkla starostovi, že aj oni - dôchodci stavajú máj v Horeniciach a vôbec to nespomenul, v Horeniciach a v Mednom stávajú autá popri potoku a nikto to nerieši, kedy sa bude riešiť Hôrčanský cintorín - financie boli vyčlenené, Horenice starosta vôbec nerieši - je tam hustá tráva a rôzne porasty, nič sa s tým nerobí.

 

Starosta obce – ospravedlnil sa Jednote dôchodcov Slovenska Led.Rovne aj Klubu dôchodcov z Lednických Rovní, že nespomenul ich akcie – stavanie mája. Upozornil p. Šlesarovú, že na verejnom zasadnutí sa neriešia osobné veci.  

 

p. Kutlík – uviedol, že niekoľko rokov je vybudovaná cesta od p. Teplana, okolo p. Bujdáka, ale stále tam chýba chodník.

Odpovedal starosta obce – musíme si dať urobiť nacenenie chodníka, doplnila Ing. Kopačková – ponuky sme mali hotové, ale z nedostatku financií sa nepristúpilo k realizácii chodníka.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa či je p. Šlesar zamestnancom OcÚ, a koľko sa platí právničke za účasť na zasadnutí.

Odpovedal starosta obce – p. Šlesar pracuje na dohodu (300 hodín ročne),   a JUDr. Kováčová je platená v rámci paušálu so spol. Urbáni. Náklady na právne služby sa znížili.  

 

K bodu 12./

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal p. Milan Chudada.

 

Mgr. Milan Hanták – upozornil, že v návrhu nie je uvedené, že sa k jednotlivým bodom rokovania môžu vyjadrovať aj občania.

 

Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby doplnila uvedený bod do uznesenia a dal o doplnenom uznesení hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 13./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Peter Greguška

Ing. Stanislav Backo

 

                                                           Bc. Jozef Hollan                    Mgr. Marian Horečný

                                                            prednosta OcÚ                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:131
TÝŽDEŇ:131
CELKOM:1816406

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.