Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 22.03.2017  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 23.2.2017

  3./ Príspevky občanov

  4./ Návrh predloženia žiadosti o NFP na projekt ,,Prístavba a stavebné úpravy MŠ 

       Lednické Rovne – rozširovanie kapacít“

  5./ Zrušenie uznesenia OZ č. 16/2016 – D/18

  6./ Návrh uznesenia na členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovňanského regiónu“

  7./ Zrušenie uznesenia OZ č. 22/2017 – D/13

  8./ Návrh VOS na prevádzkovanie pekárne

  9./ Návrh a schválenie členov DR spoločnosti Prima s. r. o.

10./ Správa náčelníka ObP

11./ Rôzne

12./ Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 9, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomných poslancov p. Miloša Holbičku a p. Milana Cinku. Za zapisovateľku určil Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Štefana Ďurku a p. Milana Chudadu. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Bc. Juraja Mašlaňa.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Hanták – žiada nahliadnuť do zápisnice z rokovania 23.02.2017 v Mednom.

 

Ing. Brezániová – vysvetľuje, že v rokovacom poriadku v čl. 7 bod 20.) sa píše, že zápisnica z predchádzajúceho rokovania OZ je poslancom predložená na rokovaní nasledujúceho riadneho OZ k nahliadnutiu.

 

Starosta obce odpovedá, že zápisnica je na OcÚ je zapísaná, ale nie je ešte podpísaná.

 

Následne prečítal prítomným  programom rokovania dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 23.02.2017

 

Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 22/2017 z predchádzajúceho zasadnutia, konaného dňa 23.02.2017, previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – pýta sa p. kontrolóra, či je toto uznesenie platné, keď ešte nie je podpísaná zápisnica.

 

Ing. Tichý odpovedá, že uznesenie je podpísané, takže je platné. Zápisnica iba ozrejmuje priebeh schvaľovania uznesení, je to opis prijatého uznesenia.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, uvedený návrh berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./      Príspevky občanov

 

Nakoľko sa nikto z občanov do rozpravy neprihlásil, starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 4./      Návrh predloženia žiadosti o NFP na projekt ,,Prístavba a stavebné úpravy MŠ Lednické Rovne – rozširovanie kapacít“

 

Starosta obce informoval, že podklady dostali poslanci v materiáloch a otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – spýtal sa koľko stála obec projektová dokumentácia

 

Starosta obce odpovedá, že p. Hanták bol deň pred OZ na obecnom úrade a takéto otázky sa mal pýtať tam, teraz pri sebe nemá všetky podklady, preto mu nevie povedať konkrétne čísla, ale všetko bolo robené verejným obstarávaním.

 

Mgr. Hanták – nechápe prečo sa teraz muselo súrne zvolávať OZ, keď projektová dokumentácia bola vypracovaná už v októbri 2016.

 

Starosta obce odpovedá, že projekty sa schválne chystajú dopredu, aby sme boli pripravení, keď ministerstvo vydá výzvu, pretože to sa nikdy nevie dopredu. Tento projekt sa má podávať do 31. marca a keďže ho chceme podať, potrebujeme na to uznesenie OZ.

 

Mgr. Hanták – pýta sa, kto vyčíslil sumu požadovaného nenávratného finančného prostriedku vo výške 362 512,30 €.

 

Starosta obce odpovedá, že ceny vyčísľuje projektant podľa tabuliek. Bude sa k tomu robiť ešte verejné obstarávanie a predpokladá sa, že táto cena bude nižšia, ale vždy sa bavíme o  maximálnych čiastkach.

 

Mgr. Hanták – pýta sa, komu bude vyplatená suma 10 426,- určená na mzdové výdavky.

 

Starosta obce – to ešte nevie. Bola taká možnosť, že by si obec mohla nárokovať takúto položku, preto bola zahrnutá do projektu a uvidí sa, aké podmienky budú nastavené v zmluve. Ak to bude schválené, dostaneme na podpis zmluvu a tam to bude špecifikované. Nevie odpovedať presne na tieto otázky, pretože projekt pri sebe nemá, keby sa to pán Hanták pýtal na úrade bolo by mu odpovedané.

 

Mgr. Hanták – pýta sa, pre koho je určená ďalšia suma, 10 576,- € zabezpečenie riadenia projektu a informovanosť.

 

Starosta obce – nevie presne odpovedať, pretože pri sebe nemá podklady.

 

Mgr. Hanták – kto tento projekt predkladá?

 

Starosta obce – žiadateľom príspevku je obce a predkladá sa podľa časového harmonogramu

 

Mgr. Hanták - prístavba je o rozmeroch 10x12 metrov, bude jednopodlažná a cenu projektant vyčíslil na 170 991,- €. Suma sa mu zdá vysoká aj napriek tomu, že peniaze chceme získať z eurofondov.

 

Starosta obce - čo sa týka finančných nákladov,  včera si povedal, že si s tým spokojný, pretože sme ti vysvetlili, že to nie je  len prístavba, ale aj zariadenie kuchyne, nový areál, výsadba. Ja neovplyvním ceny, ovplyvniť ich môže verejné obstarávanie. Toto sú ceny, ktoré vyšli z projektovej dokumentácie, projektant je autorizovaný a on sa tomu rozumie a podpísal sa pod to.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu predloženia žiadosti o NFP hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Hanták – vysvetľuje, že v uznesení nie je konkrétna cifra, preto hlasoval proti.

 

K bodu 5./      Zrušenie uznesenia OZ č. 16/2016 – D/18

 

Starosta obce – vysvetlil, že sme  založili združenie siedmich obcí „Združenie Lednicko-rovňanského regiónu“, ale pri registrácii sú nové podmienky a podľa nich musí schvaľovanie prebehnúť podľa určitého vzoru, preto musíme najskôr zrušiť uznesenie, ktoré sme schválili 28.04.2016.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – pýta sa, kto vypracoval Zmluvu o zriadení a stanovy, keď to teraz nie je podľa predpisov.

 

Starosta obce – ja som to robil podľa vzoru z Dohňan, ale odvtedy sa zmenili nejaké podmienky.

 

Mgr. Hanták – a načo máme potom právnikov, ktorých obec platí?

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu zrušenia uznesenia OZ č. 16/2016 – D/18 hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Návrh uznesenia na členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovňanského regiónu“

 

Starosta obce informoval, že obsahovo sa nič nemení, mení sa len štylizácia. Následne požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – pýta sa kto pripravoval túto novú zmluvu a stanovy?

 

Starosta obce – odpovedá, že Obecný úrad v Lednických Rovniach.

 

Mgr. Hanták - Osem starostov bude rozhodovať o tom, čo a ako bude. Podľa čl. 6 bod 3.) – každý člen je viazaný rozhodnutím valného zhromaždenia – znamená to, že keď sa piati starostovia dohodnú, že niečo schvália, pre našu obec to bude záväzné.

 

Starosta obce – opäť sa tomu nerozumieš, pretože existuje zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že ak sa chce obec k niečomu zaviazať musí o tom rozhodnúť starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Založili sme združenie obci, chceme spolupracovať pri nových výzvach, ako napr. cyklotrasa. Je to dobrovoľné združenie, môžeme kedykoľvek vystúpiť. Už sa stretávame aj keď združenie zatiaľ nie je zaregistrované, spoločne hľadáme riešenia spoločných problémov v regióne a nevyplývajú nám z toho žiadne finančné záväzky. Takéto podobné združenie je aj v Dohňanskej doline.

 

Mgr. Hanták – navrhuje aby z článku 6 bol vypustený bod č. 3 – každý člen je viazaný rozhodnutím valného zhromaždenia.

 

Starosta obce – je to problém, pretože tento schvaľovací proces prebieha aj v ostatných obciach a keby sme tento bod vypustili, znova by to museli schváliť aj ostatné obce. 

 

Starosta obce dáva o návrh Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie ešte raz a dal o návrhu na členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovňanského regiónu“ hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 7./      Zrušenie uznesenia OZ č. 22/2017 – D/13

 

Starosta obce informuje, že pani Súsedková, ktorá mala záujem o kúpu obecného auta, ho po zistení technického stavu odmietla a preto rušíme toto uznesenie. Následne starosta obce prečítal uznesenie  dal o tomto návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce navrhuje, aby bolo toto auto zapožičané spoločnosti Ledrov. Následne otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – navrhuje verejnú dražbu na predaj toho motorového vozidla.

 

Starosta obce dáva o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Hanták – pýta sa, kde sa nachádza modrá Octavia, ktorú vlastnil bývalý konateľ Ing. Šudík.

 

Starosta obce odpovedá, že takéto otázky má pán Hanták adresovať na konateľa spoločnosti Ledrov na Valnom zhromaždení.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal hlasovať o svojom návrhu, aby bolo toto motorové vozidlo zapožičané spoločnosti Ledrov.

 

Mgr. Hanták žiada, aby bol do uznesenia doplnený aj stav kilometrov predmetného vozidla.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Návrh VOS na prevádzkovanie pekárne

 

Starosta obce uviedol, že na Valnom zhromaždení Ledrovu bolo prijaté uznesenie, že sa vyhlási na prevádzku pekárne VOS. Doteraz to však nebolo majetkovo vyjasnené, pretože časť patrí obci a časť Ledrovu, preto aj nájom bude takto rozdelený. Doteraz z toho obec žiadny príjem nemala. Súťaž je nachystaná, stanovili sme minimálny nájom na 6720 € za rok a teraz hľadáme niekoho, kto by túto pekáreň prevádzkoval, niekoho skúseného, kto má na toto oprávnenie. Následne starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták - nechápe, prečo sa ideme pekárne zbavovať, keď ste všetci tvrdili, že je zisková.

 

Starosta obce odpovedá, že je pre nás neefektívne túto pekáreň ďalej prevádzkovať, preto to ponúkame do prenájmu, aby z toho konečne mala obec nejaký finančný efekt.

 

Mgr. Hanták – Ledrov bol založený kvôli pekárenskej činnosti a odpadom. Smetisko si predal a teraz sa zbavuješ aj pekárne.

 

Starosta obce - pokúšali sme sa to oživiť, ale  konkurencia je veľká. Odberatelia, ktorí kedysi spolupracovali s Ledrovom už majú iných dodávateľov.

 

Mgr. Hanták – ako to, že pekáreň je od novembra 2015 v mínuse?

 

Mgr. Mišík – to nie je záležitosť od roku 2015, pekáreň už dlhodobejšie nevykazuje zisk, preto uvažujeme reálnym spôsobom pekáreň prenajať. Pretože druhá možnosť je vložiť do nej investície, ktoré by obnovili technológie, alebo prijať konkrétne na to nejakého človeka, pretože Ledrov na to nemá personálne kapacity. To je momentálne veľká investícia a v súčasnosti je efektívnejšie to prenajať, čím udržíme zamestnanosť pekárne a ešte ďalšia výhoda je, že obec bude na tom konečne finančne profitovať.

 

Ing. arch. Michálek – pán Hanták, vaše informácie sú mylné. Už keď som nastúpil, pekáreň vykazovala stratu, piekla minimálne množstvo výrobkov a tie sa veľmi pokazili. Teraz je pekáreň v mínuse len vďaka tomu, že sa nám nedarí ďalej rozširovať trh, pretože odberatelia už teraz neodoberajú od nás, ale od iných dodávateľov. Pekáreň má už veľmi zastaranú technológiu a od vybudovania sa do pekárne neinvestovalo. Ak sa niekto na to dá, tak ten človek bude na to finančne aj personálne pripravený. My si nemôžeme dovoliť s tým experimentovať. Strata je preto vyššia, lebo sa tam teraz zaúčtovali energie, ktoré sú vysoké a nová pec, ktorá tam je žerie veľa energie.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu VOS na prevádzkovanie pekárne hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 9./      Návrh a schválenie členov DR spoločnosti Prima s. r. o.

 

Starosta obce uviedol, že na poslednom zastupiteľstve nebola Dozorná rada schválená jednoznačne, v pomere 4:4. Do Dozornej rady boli navrhnutí p. Šlesarová, p. Pokorný, p. Ďurko, p. Cinko a Mgr. Mišík.

 

Ing. Brezániová navrhla za člena dozornej rady aj Mgr. Hantáka.

 

Starosta obce reagoval, že v spoločenskej zmluve je zadefinované 5 členov, ak tam budeme niekoho dopĺňať, musíme niekoho vypustiť. Ak sa navýši počet členov Dozornej rady budeme musieť zmeniť aj spoločenskú zmluvu.

 

Starosta obce dáva hlasovať o návrhu, aby bola p. Mária Šlesarová členkou Dozornej rady spoločnosti PRIMA LR.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dáva hlasovať o návrhu, aby bol p. Tomáš Pokorný členom Dozornej rady spoločnosti PRIMA LR.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová) 

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dáva hlasovať o návrhu, aby bol p. Štefan Ďurko členom Dozornej rady spoločnosti PRIMA LR.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová) 

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dáva hlasovať o návrhu, aby bol p. Milan Cinko členom Dozornej rady spoločnosti PRIMA LR.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová) 

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dáva hlasovať o návrhu, aby bol Mgr. Martin Mišík členom Dozornej rady spoločnosti PRIMA LR.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová) 

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dáva hlasovať o návrhu, aby bol Mgr. Milan Hanták členom Dozornej rady spoločnosti PRIMA LR.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)                   

                        „ proti“          -     6 poslanec

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Bc. Mašlaň) 

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 10./    Správa náčelníka ObP

 

Náčelník Obecnej polície Mgr. Ľubor Chutko predložil správu o činnosti obecnej polície.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, uvedenú správu berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 11./    Rôzne

 

Starosta obce predkladá žiadosť PVS,a.s. Pov.Bystrica, aby sme sa pokúsili presvedčiť poslanca Mgr. Hantáka, aby neblokoval ďalšiu vec. Následne starosta obce prečítal list od riaditeľa PVS. PVS s obcami Lednické Rovne a Dolná Breznica spolupracuje pri odkanalizovaní týchto obcí. Všetky náklady hradí buď PVS, alebo sú hradené z eurofondov, narazili však na problém na ulici Javorovej, kde Mgr. Hanták požaduje neakceptovateľné požiadavky – 12 spoluúčastníci nepožadujú nič a on požaduje 2 000 €. Ak sa pán Hanták bude k tomu takto stavať, tak táto vetva sa vyčiarkne z projektu a robiť sa nebude, a občania si to budú musieť zaplatiť sami. Následne starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Hanták – 13 majitelia pozemku sme sa zložili a vybudovali sme na vlastné náklady kanalizáciu a vodovod, PVS neprispela, napriek tomu, že sa to od nej žiadalo. Hovorí, že preňho je zmluva od PVS neakceptovateľná. Nikto ho oficiálne neoslovil.

 

Starosta obce – oficiálne požiadal p. Hantáka o spoluprácu s PVS, pretože pokiaľ neustúpi, PVS vyhodí celú túto ulicu z projektu. Záujem obce je, aby obec bola maximálne odkanalizovaná za minimálnu cenu, a požiadal Mgr. Hantáka o stanovisko, či ustúpi, alebo zníži cenu. 

 

Mgr. Hanták – „keď PVS niečo chce, nech to neodkazuje po tebe ale nech ma oni oslovia.“

 

Mgr. Hanták – navrhol termíny zasadnutí OZ do konca roka 2017, a to: streda 28.06.2017; streda 18.10.2017; štvrtok 28.12.2017.

 

Ing. Brezániová – telefonovala so zástupcom a sľúbil, že to pripraví. OZ sa uskutočňuje podľa riadne schváleného rokovacieho poriadku na daný rok.

 

Mišík – tiež mu vyhovuje plán zastupiteľstiev, ospravedlňujem sa, že to teraz nie je, do budúceho OZ to bude pripravené, ale zo skúseností vie, že sa to nedodržiavalo.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka – termíny zasadnutí OZ:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     7 poslanec

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová) 

Návrh nebol schválený.

 

 

Mgr. Hanták – spýtal sa, či realizuje Ledrov búracie práce na objekte OcÚ, či je na to stavebné povolenie, a kto a kedy vypracoval projektovú dokumentáciu

 

Starosta obce – na búranie je vždy búracie povolenie, máme ho a je platné. Všetko je riadne povolené a súvisí to s komplexnou rekonštrukciou OcÚ

 

Mgr. Hanták – spýtal sa starostu, či má stavebné povolenie na parkovisko v Súhradkke

 

Starosta obce  – „ešte nie je, úspešne sa ti to podarilo zablokovať“

 

p. Ďurko – požiadal o ďalší kontajner na sklo pri Dome služieb  – hromadí sa sklo okolo kontajnera. Požiadal o  preloženie alebo aspoň pravidelné upratovanie okolia kontajnera.

Ďalej požiadal o vyčistenie hornej časti potoka v Horeniciach, upozornil, že pri firme Prenosil je odstavený potok a hromadí sa tam odpad, a spýtal sa, či je možné vyčistiť cestu popri Váhu, od Streženíc smerom k Led.Rovniam

 

Starosta obce – o hromadení skla pri DS vieme, dáme to upratať.  8. apríla bude veľké upratovanie obce. Ďalej odpovedal na otázku vyčistenia cesty popri Váhu - pokúšame sa získať financie na odstránenie nelegálnych skládok, a popri tom by sme vyriešili aj túto cestu.

Doplnil Bc.Hollan – pri firme Prenosil čistia okolie, a upravujú sa tam teraz stromy, rieši sa to s Povodím Váhu

 

Nakoľko nikto neprejavil záujem prihlásiť sa do bodu rôzne  starosta obce ukončil rozpravu.

 

 

K bodu 17./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Štefan Ďurko  

 

p. Milan Chudada 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:227
TÝŽDEŇ:2694
CELKOM:1782496

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.