Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 02.10.2015  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Horenická Hôrka

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 03.09.2015

  3./  Prerokovanie odvolania podaného na daňový úrad – Ledrov spol. s r.o.

  4./  Návrh šiestej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

  5./  Prerokovanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – pozemky pri KD Horenická Hôrka

  6./  Prerokovanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – garáže Majer  

  7./  Rôzne

  8./  Návrh a schválenie uznesenia

  9./  Záver

                  

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a občanov a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Stanislava Backu a p. Miloša Holbičku a do návrhovej komisie doporučil schváliť p. Milana Chudadu a p. Petra Gregušku. 

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce prečítal program rokovania a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./

 

            Starosta obce vyzval Ing. Jozefa Tichého, kontrolóra obce, aby previedol kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce uviedol, že uz. č. 9/2015 obsahovalo päť kapitol. V časti schvaľuje boli dodržané termíny a z pohľadu obce realizácia všetkých týchto uznesení postupuje v zmysle zaužívaných štandardov.

Doplnil starosta obce – na všetkých schválených uzneseniach sa ešte pracuje a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol, aby sa čítalo predchádzajúce uznesenie tak, ako bolo vypracované – celé.

 

Ing. Jozef Tichý – vyjadril sa iba k bodom, ktoré  boli prijaté. V časti „Ukladá“ je možné definovať aj s termínom, čo zadáva.

 

K prevedenej kontrole neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky a uvedené berú na vedomie.

 

K bodu 3./

Starosta obce vysvetlil uvedenú problematiku  a dôvody podania odvolania na daňový úrad.  Uviedol, že spoločnosť Ledrov je v reštrukturalizácii a veritelia si uplatnili svoje pohľadávky 2.160 tis.€. Najväčší veritelia sú daňový úrad, VÚB a spol. Megawaste, drobní veritelia: SSE, PVS, dodávatelia múky, opravári a iní. Reštrukturalizácia bola schválená tak, že veľkí veritelia musia byť vyplatení na 100% a malí na 32%. Proces reštrukturalizácie a splátky boli nastavené tak, aby veritelia boli vyplatení. Teraz daňový úrad zaťažil skládku novou pohľadávkou, ktorú si podľa nášho názoru mal uplatniť v reštrukturalizácii. Daňový úrad sa bráni tým, že je to pohľadávka z roku 2014 zúčtovateľná v roku 2015. V prípade ak nedokončíme reštrukturalizáciu môže Ledrov padnúť do konkurzu, a tým by obec mohla prísť o tri budovy (Dom služieb, Zdravotné stredisko a budovu Ledrovu) a o príjem z poplatkov zo skládky. Aby sme spoločnosti Ledrov pomohli a nebrzdili celý proces reštrukturalizácie, chceme im poskytnúť pôžičku vo výške 25tis.€ a otvoril diskusiu.

 

Mgr. Milan Hanták – žiadal materiály k reštrukturalizácii už viackrát. Boli mu poskytnuté iba čiastkové. Posledná valná hromada bola v roku 2014, odvtedy nemá žiadne informácie. Všetky informácie – čísla si žiada v písomnej forme. Zaujímal sa, kto schválil účtovnú závierku spoločnosti Ledrov za rok 2014.

 

Odpovedal starosta obce – všetky informácie boli poskytnuté poslancom v materiáloch (aj predchádzajúcich) na zasadnutia OZ. Valné zhromaždenie bude zvolané v priebehu tohto mesiaca. Spoločnosť je v reštrukturalizácii a  dohľad nad celou spoločnosťou má Ing.Korytár, reštrukturalizátor, ktorého vybral ešte predchádzajúci konateľ. Písomne sme p. Hantáka upozornili, že všetky materiály k reštrukturalizácii má k dispozícii v spol. Ledrov k nahliadnutiu. Všetky dlhy, ktoré spoločnosti vznikli sú z roku 2011-2014, v tomto roku žiadny dlh nevznikol.

 

Mgr. Milan Hanták – zopakoval otázku, kto schválil účtovnú závierku spoločnosti Ledrov za rok 2014 a uviedol, že keď si bol pýtať materiály k reštrukturalizácii v spol. Ledrov povedali mu, že všetky materiály sú v Trnave u p.Korytára.

 

Ing.arch.Emil Michálek – napriek ťažkému prístupu ku všetkým daňovým a účtovným dokladom, získali sme ich až po vyplatení pohľadávok, účtovná závierka a audit boli vyhotovené,  a predložené všetkým členom Dozornej rady. Valné zhromaždenie bude zvolané ku koncu 10 mesiaca, tam budú predložené všetky písomnosti a doklady k ozrejmeniu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – upresnila požiadavku Mgr. Hantáka, že zákonom je dané, že Valné zhromaždenie by sa malo konať pred predložením dokladov na daňový úrad. 

 

Ing.arch.Emil Michálek – neporušili sme žiadny zákon, daňový zákon umožňuje aj takýto postup. Spol. Ledrov mala požiadané o odklad, a ďalej urobili všetky potrebné kroky, aby dodržali zákonné postupy.

 

p. Milan Chudada – od nástupu do funkcie sa snažíme, ako poslanci, zachrániť spoločnosť Ledrov, aby bola nápomocná ľuďom. Schválili sme uznesenia, v ktorých sme sa k niečomu zaviazali. Keď sme sa už dali na tento boj, mali by sme zachrániť spol. Ledrov a schváliť pôžičku spoločnosti Ledrov, za podmienok, ktoré boli prečítane.

 

Doplnil starosta obce, ak Ledrovu nepomôžeme a pôjde do konkurzu reálne môžeme prísť o budovy, obchody, auto na vývoz komunálneho odpadu, vybavenie pekárne, skládku. Zároveň ukončil bod rokovania s tým, že uvedené berie OZ na vedomie.  

 

K bodu 4./

 

K bodu 4./

Starosta obce uviedol na prerokovanie rozpočtové opatrenie č. 6 s tým, že momentálne má obec vyplatené všetky faktúry a pohľadávky aj vďaka tomu, že skládka funguje. Finančnú hotovosť, máme k dispozícii a chceli sme ju použiť na mimoriadnu splátku úveru, ale keďže nastala takáto situácia, navrhujeme riešenie - poskytnutie pôžičky pre Ledrov. Žiadnym spôsobom to nenaruší rozpočet ani chod obce a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – je jej sympatické, že všetci podporujeme spoločnosť Ledrov. Vychádza z materiálov, ktoré jej boli poskytnuté a v tejto situácii nie je ztotožnená s názorom, že je to v poriadku, a javí sa jej to ako protizákonné. Citovala zákon č. 583/2004 a § č. 7, ktorý sa zaoberá výdavkami obce, a ani v jednom bode nie je definované, že môžeme poskytnúť pôžičku takýmto spôsobom. Neberie zodpovednosť, ktorú má, na ľahkú váhu. Ak máme presunúť financie Ledrovu, navrhuje dva spôsoby, a to  navýšenie základného imania, alebo predfaktúru na vykonané výkony, a na toto nie je potrebný súhlas zastupiteľstva. Nechce ovplyvňovať kolegov poslancov, ale musela vysloviť svoj  názor, pretože za takto definované rozpočtové opatrenie nemôže zahlasovať.

 

Starosta obce vysvetlil, že takýto spôsob sa bežne realizuje, poskytol vyjadrenie audítorky, kde sa jednoznačne uvádza, že takúto pôžičku môžeme poskytnúť, ďalej poskytol vyjadrenie kolégia právnikov, ktorí sa taktiež jednoznačne vyjadrili, že pôžičku môžeme poskytnúť. Je to v súlade so zákonom č. 583/2004, a ubezpečil poslancov, že berie na seba osobnú  zodpovednosť za to, že je to v súlade so zákonom. Citoval §§ 4, 7, 10 ods. 5) a 17 ods. 6) uvedeného zákona.

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že p. Brezániová sa vyjadrila, že takýto postup je  protiprávny, ale starosta obce uviedol niekoľko paragrafov, kde je písané, že takto môže obec postupovať. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že vyslovila len svoj názor. Nikomu neprikazuje ako má hlasovať, vyjadruje iba svoje presvedčenie. Tiež to má prerokované s právnikom a vyjadruje sa sama za seba.

 

Mgr. Martin Mišík – každý sa chce rozhodnúť správne a vyjadruje iba svoje názory.

 

Mgr. Mária Balážová – ekonómka obce, uviedla, že ak by spoločnosť Ledrov vystavila predfaktúru na vykonané práce, avšak takáto faktúra musí byť do 31.12. zúčtovaná, čo v tejto situácii nie jej možné. Tento postup teda nie je možný. O poskytnutí pôžičky dcérskej spoločnosti  hovoria postupy účtovania a rámcová účtovná osnova, ktorá je platná pre obce a rozpočtové organizácie, medzi ktorými je aj účet 066 – pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku. A v konsolidovanom celku sú obec, ako materská organizácia a dcérske spoločnosti sú materská škola, základná škola a Ledrov, takže obec môže poskytnúť účtovnej jednotke v konsolidovanom celku pôžičku. Na uvedenom účte sa účtujú dlhodobé pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok poskytnuté účtovnej jednotke v konsolidovanom celku. A toto slovíčko „konsolidované“ vyjadruje, že sa môžu poskytnúť pôžičky účtovnej jednotke v takomto celku.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril názor, že trestne zodpovedný je každý jeden poslanec

 

JUDr. Lenka Kováčová – vysvetlila, že uvažovali aj o navýšení základného imania, ale je to komplikované a oveľa viac časovo náročnejšie a  Ledrov potrebuje financie hneď, tak sme túto možnosť vylúčili.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal rozpočtové opatrenie č. 6 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./

Starosta obce uviedol na prerokovanie Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve – pozemky pri KD v Horenickej Hôrke. Upresnil, že pozemky okolo KD a Požiarnej zbrojnice v Horeniaciach má v správe Slovenský pozemkový fond. Jedná sa o všetky prístupové cesty. Vstúpili sme do jednania aj s p. Evou Šerou, ktorá je vlastníčkou budovy bývalého obchodu a má časť uvedeného pozemku v prenájme od SPF. SPF predbežne súhlasí s prevodom pozemkov na obec, za podmienky, že p. Šerá odstúpi od nájomnej zmluvy. Pani Šerá súhlasí, za podmienky, že  obec po prevode pozemkov jej časť pozemku odpredá do vlastníctva.

Doplnila Ing. Kopačková – SPF pozemky usporiada, ak predložíme súhlas p. Šerej, pretože fyzickej osobe SPF pozemky predávať nemôže, preto navrhujeme uvedený postup.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby prečítal návrh uznesenia, a dal o ňom hlasovať.

Bc.Jozef Hollan prečítal návrh uznesenia:

 

Hlasovanie:     „všetci za“ 

 

K bodu 6./

Starosta obce uviedol na prerokovanie zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na výstavbu garáží v časti Majer. Návrh zmluvy poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a obsahuje podmienky odpredaja garáží.

 

Mgr. Martin Mišík – zmluva upravuje vzťah medzi budúcim kupujúcim a predávajúcim. Garáže budú financované preddavkovo, zmluva je zárukou garancie a definuje postup odpredaja. Cena garáže bude 7 tis.€, a uvedená cena sa navýši o platbu za geometrický plán a poplatok za vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

Ing. Gabriela Brezániová – mala informáciu, že zmluvu budeme brať iba na vedomie, preto sa v tomto prípade zdrží hlasovania.

 

Mgr. Milan Hanták – nemôže ako poslanec hlasovať za zmluvu, v ktorej chýbajú termíny dokedy má občan zaplatiť 5.600,-€ a ostatné platby.

 

JUDr. Kováčová – teraz schvaľujeme návrh zmluvy, a potom budete schvaľovať zmluvy pre konkrétnych kupujúcich.

 

Starosta obce – je to návrh zmluvy, každá  zmluva o prevode pozemku a garáže pôjde ešte raz do zastupiteľstva. Teraz schvaľujeme kostru – návrh  zmluvy. Zastupiteľstvo  schvaľuje podmienky predaja. Celú zmluvu sme predložili z toho dôvodu, aby poslanci mali prehľad, aby sme zmluvu nemuseli vysvetľovať po jednotlivých bodoch. Takúto zmluvu budeme predkladať aj kupujúcim a bude doplnená o dátumy podľa reálneho stavu, záujemcov aj reálnych možností počasia - existuje možnosť, že tento rok ani nezačneme, z toho dôvodu je zmluva flexibilná.

 

Mgr. Milan Hanták – v čl. III. bod 4.1 sa uvádza konkrétny dátum 31.06.2016, ostatné termíny nie sú uvedené. Z toho dôvodu považuje zmluvu za irelevantnú.

 

JUDr.Kováčová – uviedla, že nesúhlasí s názorom p.Hantáka, pretože  zákonné náležitosti zmluva obsahuje a ostatné termíny sú prispôsobené podľa toho, ako záujemci budú platiť stanovené náležitosti.     

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal návrh uznesenia, a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanec (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./

Starosta obce informoval, že máme v úmysle podpísať zmluvu o spolupráci s p. Uramom na poskytovanie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti eurofondov. V tejto zmluve sa nezaväzujeme k žiadnemu finančnému plneniu, je to len poradný orgán s tým, že ak by bola  spolupráca konkrétna, bude to predmetom schvaľovania, alebo obstarávania. 

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta informoval, o stanovisku – výpovedi p. Emílie Barkovej, Hotel Emibar, ktorú doručila na OcÚ. Vysvetlil uvedenú problematiku a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal list od p. Barkovej (viď príloha). Pri rokovaniach s p.Barkovou nedošlo k dohode, určite budeme o uvedenom rokovať na niektorom ďalšom zasadnutí OZ.

 

Mgr. Milan Hanták – nemal uvedený materiál 3 dni pred rokovaním, taktiež nemá predložené všetky doklady - súpis vyučovaní,  týkajúce sa uvedenej problematiky, z ktorej hrozí súdny spor.

 

Starosta obce – podal iba informáciu, všetky doklady sú k nahliadnutiu na OcÚ, všetko sú to účtovné doklady, ktoré je potrebné aj vysvetliť.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta informoval, že dve hodiny pred zasadnutím OZ doručila na OcÚ list p. Irena Štefinová. Uviedol, že exekúcia voči p. Štefinovej prebieha,  a požiadal poslancov o názor, ako  postupovať.  Požiadal Bc. Hollana, aby uvedený list prečítal (viď príloha).

 

p. Milan Cinko – existuje konkrétny plán rozvoja tejto časti obce, čo tam bude

 

Starosta obce – konkrétny plán nemáme, zatiaľ plánujeme vyhotoviť štúdiu, bude to predmetom rokovaní a diskusií. Problém v exekúcii je pri odstránení stavby, tak aby sa  nepoškodila, preto uvažoval aj o odpredaji pozemku pri rieke, tak ako žiada p. Štefinová, čím by sme sa z našej strany vyhli odstraňovaniu stavby,  ale samozrejme za trhovú cenu. Ak poslanci nesúhlasia pokračuje sa ďalej v exekúcii. Preto požiadal o názor poslancov.

 

Mgr. Martin Mišík – v tomto týždni bola na OcÚ exekútorka, ktorá navštívila aj predajňu p. Štefinovej a požiadala ju o vypratanie predajne. Toto je dôvod prečo p. Štefinová urýchlene predložila na úrad žiadosť o odpredaj pozemku.

 

Bc.Juraj Mašlaň – chcel by vedieť, čo tam chce p. Štefinová vybudovať, až potom zaujme stanovisko.

 

Starosta obce uviedol, že má informáciu od p. Štefinovej, že by sa prispôsobila aj architektonicky. Exekúcia pokračuje, nechá priestor poslancom na premyslenie a privíta ich názor kedykoľvek na OcÚ.

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce podal informáciu o činnosti OcÚ:

 • navštívil nás predseda TSK Ing. Jaroslav Baška spolu s delegáciou na bicykloch. Na pracovnom stretnutí sa hovorilo o prepojení obcí Beluša a Led.Rovne cyklotrasou, konala sa aj konferencia v Trenčíne, kde sme sa zúčastnili. Ďalej sme hovorili  o asfaltovaní úseku cesty popri Rone smerom na Ul. Sv.Anny, ďalej o problémovom úseku na Ul. Medňanská, (úsek od garáží k domu rod.Backových) kde sa s realizácia plánuje v budúcom roku,  úsek medzi Horovcami a Led.Rovňami. Prerokovali aj fungovanie SOŠ sklárskej.
 • máme zrepasované staré vozidlo TATRA, ktoré by nám mal prísť odovzdal p. minister Kaliňák v októbri, Iveco máme už vo vlastníctve
 • prebehlo stretnutie s občanmi časti Majer
 • pracujeme na výberovom konaní v materskej škole, boli schválené financie na projektovú dokumentáciu, taktiež máme záujem riešiť opravu budovy OcÚ.
 • zúčastnil sa na krajskom stretnutí starostov a primátorov miest a obcí
 • pozval občanov dňa 06.10.2015 na deň otvorených dverí v domove dôchodcov    
 • 15.09.2015 sa konali hody v časti Medné, poďakoval všetkým organizátorom za výbornú organizáciu
 • konali sa aj Michalské hody, taktiež poďakoval organizátorom za prípravu
 • prebiehajú rokovania s bankami ohľadne znižovania úrokových sadzieb z úverov
 • od 01.10. 2015 sme zrušili funkciu právnika na OcÚ
 • zúčastnil sa Púchovského jarmoku, kde sme propagovali obec a sklárske učilište,
 • plánujeme obnoviť spoluprácu Mikroregiónu Púchov
 • 03.10.2015 sa koná tenisový turnaj pre občanov Led.Rovní a zamestnancov sklární
 • zúčastnil sa niekoľkých futbalových zápasov, v ŠK futbalistov prebehli určité zmeny v personálnom obsadení  a  vymenili trénera
 • v parku pokračuje projekt Min.kultúry, čistí sa park
 • začalo sa s prestavbou ZUŠ
 • plánujeme výmenu okien v MŠ, cez občianske združenie sme získali financie účelovo viazané na rekonštrukciu MŠ
 • dokončuje sa chodník na Hlotke
 • plánujeme výmenu okien na zdravotnom stredisku
 • prebiehajú búracie práce na námestí a v časti Háj
 • začala sa rekonštrukcia ihriska v časti Uhrovec
 • máme problémy s fungovaním rozhlasu, uvažujeme o zmene dodávateľa
 • stabilita obce je dobrá, úverové zadĺženie obce sa znížila
 • pracovníci úradu dočerpávajú staré dovolenky, máme dve pracovníčky dlhodobo PN
 • pracujeme na vysporiadaní pozemkov pod KD Hor.Hôrka a Pož.zbrojnicou,
 • nezabúdame ani na čistenie potoka v Hor.Hôrke
 • zrealizovalo sa oplotenie cintorína na Hôrke, plánujeme dobudovanie chodníka
 • riešime prístupovú cestu v lokalite Hôrka – nová ulica, plánujeme cestu riešiť zhora od Medného, PVS prisľubili, že by prispeli na vodovodnú prípojku a chceme osloviť aj elektrikárov o prípojky, je to zdĺhavý proces, požiadal občanov o zhovievavosť
 • vykonali sa malé úpravy na Pož.zbrojniciv Horeniciach – oprava komína
 • na cintoríne v Horeniciach sa plánuje výrez lipy
 • plánujeme opravu sociálnych zariadení v KD Hor.Hôrka
 • v Mednom riešime posilnenie NN siete a opravu krbu v KD

 

 

Starosta obce otvoril diskusiu:

 

p. Zdenek Hanák – požiadal, kvôli bezpečnosti,  o vybudovanie chodníka na ul. Púchovská (od Púchova smerom k Led.Rovniam), pýtal sa kedy bude dokončená kanalizácia, a upozornil na neporiadok za kaplnkou – pozemok po rod. Pupákových

 

Odpovedal starosta obce – vybudovanie chodníka máme v pláne. V otázke kanalizácie sme zahrnutí v projekte PVS v rámci výstavby kanalizácie Led.Rovne – Dolná Breznica, ktorý sa má realizovať z eurofondov. Pozemok po Pupákových – preveríme možnosti riešenia.

 

p. Gabriš – upozornil, že pri jeho rod.dome sú veľké výtlky, počet áut sa zvýšil, vodiči nedodržiavajú rýchlosť, požiadal o spomalovače.

Starosta obce prisľúbil zjednanie nápravy.

 

p. Ferdinand Šlesar – chcel by vidieť zmluvy o prenájme pozemkov okolo obchodu a KD, a požiadal vedenie obce a riad. Ledrovu o opravu, alebo výmenu dverí na KD Horenice, aby boli aj tepelnoizolačné a slúžili aj KD  aj obchodu.

Odpovedal starosta – ak financie dovolia výmenu dverí zrealizujeme, a k postupu SPF – nevieme prečo postupovali takýmto spôsobom, my už iba akceptujeme daný stav.

 

p. Kucharíková – požiadala o vyriešenie situácie a výrub stromov aj na Hôrčanskom cintoríne, hroby sú zanesené a zničené

Odpovedal starosta – situáciu si preveríme

 

p. Gabrišová – požiadala o výrub krovia popri ceste pod cintorínom Hôrka a o opravu tejto cesty.

Odpovedal starosta obce – nie sú to obecné pozemky ale  pozemky Urbariátu Hôrka. Ako predseda spomínaného urbariátu prisľúbil, že to budú riešiť v spoločenstve.

 

p. Mária Šlesarová – poďakovala vedeniu obce, že zrealizovali zasadnutie OZ v Hor.Hôrke,

ďalej poďakovala poslancom, že hlasovali za zmluvu o budúcej zmluve o odpredaji pozemku p. Šerej a poukázala na nepomer v cene predaja pozemkov.

 

Ďalej p. Šlesarová upozornila:

 • na zlý stav cesty na ul. Na Barinách
 • chodí denne okolo domu po Sitárových, sú tam nasťahovaní ďalší cigáni, elektriku majú natiahnutú len káblom zo stĺpa
 • že nemáme označené všetky ulice. Navrhuje smerovú tyč, na ktorej by boli smerovky, pomenovanie ulíc
 • ďalej navrhuje, aby OcÚ zriadil tabuľu s fotografiami všetkých poslancov, pretože nie všetci občania poznajú nových poslancov
 • navrhuje vysadiť kvetináče na námestí aj na zimu napr. vresovcami, aby neslúžili ako smetné koše
 • požiadala, aby úrad našiel „nejakú právnu páku“ na majiteľov pozemkov, ktorí po zbere úrody robia kopy neporiadku na komunikácii a potom vznikajú  problémy napr. pri odhŕňaní snehu
 • navrhla riešenie pri oprave kaštieľa na kopci - požiadať o eurofondy a zabezpečiť jeho opravu, napr. na sobášnu miestnosť, alebo ako župný dom v Púchove
 • požiadať o eurofondy na opravu starého kostola v parku
 • potešilo ju, že Ledrov otvoril obchod v Súhradke, ale je členkou DR a nie je o tom informovaná
 • požiadala o umiestnenie informačnej tabule Jednoty dôchodcov pred KD Hor.Hôrka
 • poďakovala starostovi obce za poskytnutú tombolu do pripravovanej akcie Jednoty dôchodcov

 

Odpovedal starosta obce:

 • nájomníci po Sitarových – to sú súkromné vzťahy, elektriku môžeme preveriť
 • smerové tabule postupne dopĺňame, chceme to riešiť v zimných mesiacoch, keď sa môžu pracovníci venovať dielenským prácam
 • fotografie poslancov môžeme zverejniť, aj dnešná účasť svedčí o tom, že sa poslanci zaujímajú o chod obce aj v Horeniciach
 • muškáty sme zatiaľ neriešili
 • čistenie pozemkov sme  riešili na základe podnetov od občanov
 • starý kaštieľ je v zlom stave, ale pri eurofondoch to nie je až také jednoduché,  musíme čakať na zverejnenie výzvy, a musíme splniť podmienky danej výzvy, to isté platí aj pri kostole v parku, už sme viackrát žiadali o dotácie, v prvom rade sa  musia vyjadriť pamiatkári. Získali sme dotáciu 5 tis.€ na architektonicko-historický  výskum, a až po jeho ukončení môžeme žiadať o ďalšie dotácie. Na budúcom zasadnutí môžeme predložiť zoznam RIUS – zoznam plánovaných investičných akcií obce.
 • Ledrov otvoril novú predajňu v Súhradke, sú podnikateľský subjekt
 • ospravedlnil sa, že sa nezúčastní akcie Jednoty dôchodcov, nakoľko organizuje aj s pánom zástupcom už spomínaný tenisový turnaj o pohár starostu obce         

 

Ing.arch. Emil Michálek – uviedol, že s ponukou na prenájom prišiel p. Vrábel, nájom bude uzatvorený na základe štandardnej nájomnej zmluvy, ktorá by mala byť podpísaná v pondelok, bude zverejnená.  Vybavenie predajne mali odložené z iných (už zrušených) predajní.

 

p. Gabriš – uviedol, že cez Horenice  chodia ťažké autá naložené štrkom, nerešpektujú zákazovú značku, a znečisťujú mu rodinný dom (strieka  voda a veľa prachu)

 

Odpovedal starosta obce – má vedomosť, že tam má prevádzku p. Mišún, a v tom prípade môže ísť aj do zákazu. Ak by dochádzalo k znečisťovaniu rod.domu treba zatelefonovať na OcÚ, bude to riešiť obecná polícia.

 

Doplnil p. Šlesar – ak by sa odkúpil pozemok po Pupákových mohla by sa upraviť cesta.

 

p. Eva Ďurková – požadovala umiestniť v týchto jesenných mesiacoch kontajnery na ihrisko a k cintorínu

 

Odpovedal starosta obce -  problém je v tom, že keď umiestnime kontajnery, vozia nám sem odpad aj z iných organizácii, alebo dedín. Z tohto dôvodu je otvorený zberný dvor aj v sobotu, aby občania mali možnosť  odpad vyvážať. Ak umiestnime kontajnery v obci maximálne tak na jeden alebo dva dni.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval informáciu, či má starosta  vyčerpanú dovolenku, alebo si ju nechá preplatiť.

Odpovedal starosta – pán Hanták sa môže prísť pozrieť na OcÚ, ukáže mu aj kontrolný lístok.

 

Mgr. Milan Hanták – Jednota dôchodcov mala sťažnosť, že priestory KD Horenice obýva p. Šlesar, má požiadavku, že si chce po zasadnutí OZ uvedené priestory pozrieť na vlastné oči, žiadal aby mu to bolo umožnené pozrieť si priestory osobne.

 

Odpovedal starosta obce – navrhol p. Hantákovi, nech si vyberie termín v budúcom týždni, nakoľko po zastupiteľstve má už  iný program.

 

Ing. Gabriela Brezániová – poďakovala za pozvanie p. Šlesarovej, určite príde. Vyjadrila sa, že sa kedykoľvek pozrie starostovi priamo do očí. Vždy voči nemu vystupuje férovo.   Vždy vyjadruje svoj názor.

 

p. Ferdinand Šlesar – vyjadril sa že zodpovednosť má voči občanom Horeníc, nie voči p. Hantákovi.

Starosta obce – vyjadril sa, že vždy je lepšie ak takéto priestory niekto spravuje. Pán Šlesar to vykonáva zdarma, konajú sa tu akcie, máme tu obchod, potrebujeme tu správcu. Ak zoženiete niekoho lepšieho, za tú istú odmenu, nebudeme sa tomu brániť.

 

K bodu 8./

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal p. Milan Chudada.

Starosta obce dal  uznesení hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     10 poslancov                   

                        „ proti“          -       1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -       0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

Ing. Stanislav Backo

p. Miloš Holbička

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                    starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:196
TÝŽDEŇ:646
CELKOM:1803648

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.