Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Materiály k zasadaniu

Materiály k zasadaniu

 

Príloha k Uzneseniu č.1

Príloha č. 1 uznesenia OZ č.22/2013, zo dňa 17.09.2013OVS 1/2013

O B E C LEDNICKÉ ROVNE, IČO: 00 317 462
Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne
Zastúpená Ing. Ľubošom Savarom, starostom obce


V Y H L A S U J E


Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“ / podľa ustanovenia §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k. ú. Lednické Rovne za týchto podmienok :

 

Čl. I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu
nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy , dohody o zriadení predkupného práva
/ ďalej kúpna zmluva / na nehnuteľný majetok obce v k. ú. Lednické Rovne , zapísaný
na listoch vlastníctva č.1 ,č. 629 a č.630 a to :
1.a/
- Pozemok KNC 411/1 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/2 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/3 o výmere 117 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/4 o výmere 387 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 412 o výmere 395 m2, druh pozemku záhrada
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
1.b/.
- Pozemok parc. č. KNC 414/2 , zastavaná plocha a nádvorie , o výmere 244 m2 , pod domom č.s. 5 a par. č. KNC 414/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2, oddelené GP č.88/2013 zo dňa 17.9.2013

1.c/.
- Dom č. s. 6, rodinný dom na parc. KNC 411/3 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv. č. 0034 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 7 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0035 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 8 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/1 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č.- 0036 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 5, prevádzková budova na parc. č. KNC 414/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0033 - druh majetku DHM

Pozemky a stavby sa nachádzajú v centre obce v priestore za budovou Domu služieb na Námestí slobody a jestvujúcou občianskou vybavenosťou – podnikateľskými budovami na ul. Jilemnického.

2. Minimálne cena nehnuteľností uvedených v bode 1a/ a 1c/ , za ktorú sa tieto
nehnuteľnosti ponúkajú na predaj , je stanovená na základe znaleckých posudkov
v celkovej sume 98 800 Eur , slovom deväťdesiatosem tisícosemsto eur.

Znaleckým posudkom číslo : 030/2013-2 zo dňa 18.3.2013 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty domu č.s. 6 na parcele č. KNC 411/3, domu č.s. 7 na parcele č. KNC 411/2 a domu č.s. 8 na parcele č. KNC 411/1 a investícií na parcelách č. KNC
412,411/1,411/2,411/3a 411/4 v k.ú. Lednické Rovne obce Lednické Rovne , okres
Púchov pre účely prevodu , vypracovaný znalcom Ing. Miroslavom Čičkánom je
stanovená všeobecná hodnota stavieb a pozemkov 53 900,00 eur , slovom
päťdesiattritisícdeväťsto eur .

Znaleckým posudkom č. 030/2013-1 zo dňa 18.3.2013 vo veci stanovenia všeobecnej
hodnoty prevádzkovej budovy č. s. 5 stojacej na parcele č. KNC 414 v k.ú. Lednické
Rovne , obec Lednické Rovne, okres Púchov pre účely prevodu , vypracovaný znalcom
Ing. Miroslavom Čičkánom je stanovená všeobecná hodnota stavby bez pozemku
44 900, 00 eur, štyridsaťštyritisícdeväťsto eur .

Nehnuteľnosti špecifikované v bode 1b/ budú odpredané podľa schváleného súťažného návrhu a geodetického zamerania za cenu podľa vybraného súťažného návrhu , minimálne za cenu stanovenú znaleckým ocenením podľa ZP č.030/2013 vypracovanom Ing. Miroslavom Čičkánom , t.j. 21,18 eur/m2

Minimálne cena nehnuteľností uvedených v bode 1a/, 1b a 1c/ , za ktorú sa tieto
nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je 120.000,- EUR., a to podľa uznesenia OZ č. 22/2013 zo dňa 17.9. 2013.

3. Nehnuteľnosti špecifikované v ods.1 a/ 1b a 1.c/ Pozemky a Domy je možné odkúpiť len všetky spoločne a to v celosti.


4. Minimálne zmluvné podmienky pre predaj predmetu obchodnej verejnej
súťaže boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2013 zo dňa 17.9.2013.

 

Čl. II

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže : po schválení súťažných podmienok v OZ
1. Vykonanie obhliadky nehnuteľností : do 10.10.2013
2. Uzávierka predkladania súťažných návrhov : 23.10.2013 do 10,00 hod.
3. Otváranie obálok súťaže : 23.10.2013 o 11,00 hod.
4. Vyhodnotenie návrhov súťaže : do 28.10.2013
5. Oznámenie výsledku vyhodnotenia návrhov : do 28.10.2013
6. Schválenie prevodu nehnuteľností : na nasledujúcom OZ
7. Uzatvorenie kúpnej zmluvy : do 30 dní od schválenia prevodu OZ


ČL. III
Podávanie a náležitosti návrhu


1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa :
Obec Lednické Rovne
Obecný úrad Lednické Rovne
Námestie slobody č. 32
020 61 Lednické Rovne

2. Uchádzač obálku viditeľne označí textom :
NEOTVÁRAŤ – obchodná verejná súťaž OVS 1/2013 – „Polyfunkčné centrum“

3. Uchádzači sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu uvedenú v Čl. III ods.1 alebo osobne do podateľne úradu . Zamestnanec podateľne na obálke s návrhom vyznačí dátum, hodinu a minútu prijatia a poradie doručeného návrhu , čo potvrdí svojim podpisom .

4. Súťažný návrh musí obsahovať :


a) Presné označenie uchádzača / fyzická osoba uvedie : meno, priezvisko, titul, rodné
číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko a tel. číslo, fyzická osoba podnikateľ
a právnická osoba názov a právnu formu , sídlo, IČO, konajúcu osobu/zástupcu ,
tel. číslo oprávnenej osoby/
b) Originál alebo overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra alebo
z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac,
c) Označenie nehnuteľností v súlade s podmienkami súťaže ,
d) Zámer využitia ponúkaných nehnuteľností , podľa Čl. IV ods.3 podmienok
obchodnej verejnej súťaže ,
e) Cenovú ponuku za ponúkané nehnuteľnosti celkom ,
f) Vyhlásenie uchádzača , že ponúkané nehnuteľnosti kúpi tak , ako stoja a ležia , za
ním navrhovanú cenu , ktorú zaplatí najneskôr do 15 dní od uzatvorenia kúpnej
zmluvy
g) Čestné vyhlásenie uchádzača , že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči
vyhlasovateľovi, ním zriadenej obchodnej spoločnosti a právnickým osobám
s majetkovou účasťou vyhlasovateľa ,
h) Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že uchádzač nie je v konkurze ani
reštrukturalizácií a nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu ,
i) Potvrdenie príslušného súdu , že uchádzač nie je v likvidácií ,
j) Referencie preukazujúce, že uchádzač minimálne v jednom prípade realizoval
projekt porovnateľný s návrhom predloženým do tejto obchodnej verejnej súťaže na
území SR ,
k) Dátum a podpis uchádzača , v prípade právnickej osoby aj odtlačok jej pečiatky
a uvedenie mena a funkcie osoby oprávnenej konať v jej mene ,
l) Podpísaný návrh zmluvy v 8 vyhotoveniach obsahujúci minimálne zmluvné
podmienky podľa podmienok určených v prílohe obchodnej verejnej súťaže ,
m) Na každej strane súťažného návrhu musí byť podpis uchádzača alebo oprávnenej
osoby v prípade právnickej osoby

5. Povereným zamestnancom obce pre obchodnú verejnú súťaž je Ing. Kopačková , kancelária č.19 , č. t. . 4693501.

6. Návrhy , ktoré nebudú spĺňať podstatné náležitosti podľa podmienok budú pri
vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčené.

 

Čl. IV
Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.lednickerovne.sk , na úradnej tabuli obce Lednické Rovne a zverejnením v regionálnych novinách My POVAŽIE .

2. Uchádzač môže predložiť najviac jeden návrh . V prípade ak podá uchádzač viac návrhov , všetky budú zo súťaže vylúčené.


3. Požadovaný rozsah a obsah na najvhodnejšie využitie predmetu predaja:

3.1. Návrh bude obsahovať grafickú a textovú časť :
3.2. Grafická časť bude tvoriť jeden celok a bude pozostávať z návrhu funkčného využitia územia, vybudovania polyfunkčného objektu na pozemkoch parc. č. KNC 414/2
,411/1, 411/2, 411/3, 411/4 /s možnosťou využitia pozemku 414/3 a 412 ,/
urbanisticko-architektonické a kompozičné riešenie polyfunkčného objektu /pre
obchod, služby, administratívu, ubytovanie/ s návrhom komunikačného prepojenia na
vybudovanú dopravnú obsluhu a napojenia na jestvujúce pešie a obslužné
komunikácie .
Súčasťou návrhu musí byť i vybudovanie, resp. zabezpečenie predajných priestorov
pre predajňu pekárenských výrobkov spol. Ledrov , tak, aby nedošlo ku prerušenie
prevádzky predajne, (napr. – počas výstavby zabezpečenie, zapožičanie mobilnej
predajne)
3.3. Textová časť bude obsahovať sprievodnú správu popisujúcu navrhované riešenie
v rozsahu max. 4 strany A4 formát , Sprievodná správa bude obsahovať popis
podnikateľského zámeru , predpokladané náklady uvažovanej investície ,
predpokladané náklady na vyvolané investície , predpokladaný termín ukončenia
investície , a to najneskôr do 3. rokov. V ponuke bude uvedený záväzok navrhovateľa
zabezpečiť v prípade potreby na svoje náklady prekládku inžinierskych sietí
nachádzajúcich sa na odpredávaných pozemkoch.

4. V návrhu kúpnej zmluvy musí byť zakotvené vecné predkupné právo v prospech obce
Lednické Rovne podľa § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka , ktoré pôsobí aj voči
nástupcom kupujúceho , v zmysle ktorého sa kupujúci zaväzuje ponúknuť na predaj
uvedené pozemky predávajúcemu za cenu , za ktorú ich kúpil od obce Lednické Rovne,
pričom lehota splatnosti kúpnej ceny bude dohodnutá v rozsahu 15 dní .
V kúpnej zmluve bude ďalej dohodnuté ako vedľajšie dojednanie v súlade s § 610 Obč. zákonníka , že kupujúci sa zaväzuje zrealizovať zámer výstavby podľa návrhu ktorý predložil do obchodnej verejnej súťaže v termíne najneskôr do 3 rokov
a v prípade , že kupujúci tento záväzok nedodrží , má predávajúci právo od kúpnej
zmluvy odstúpiť . Toto iné vedľajšie dojednanie zanikne uplynutím 5-tich rokov od
uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5. Navrhovaná celková cena nesmie byť nižšia ako minimálna cena stanovená týmito
podmienkami, t.j. 120.000,- EUR.

6. Návrh musí obsahovať všetky náležitosti podľa Čl. III a IV. , inak bude zo súťaže
vylúčený.

7. Uchádzač je povinný najneskôr do termínu uzávierky podávania návrhov zložiť
zábezpeku vo výške 30.% z celkovej kúpnej ceny uvedenej v čl. IV bode 5 ,
t.j. 36.000 ,- EUR na účet vyhlasovateľa súťaže vedeného v Prima banka Slovensko ,a.s. č.ú.299 632 7001/5600, ako variabilný symbol uvedie právnická osoba IČO a fyzická osoba rodné číslo.

8. Víťaznému uchádzačovi bude uhradená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny.
Neúspešnému uchádzačovi bude finančná zábezpeka vrátená do 30 dní odo dňa
vyhodnotenia súťažných návrhov .

9. Uchádzači môžu svoje súťažné návrhy meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky
podávania návrhov.

10. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži,
tento nárok nevzniká ani víťaznému uchádzačovi .

11. Víťazný uchádzať je povinný okrem kúpnej ceny uhradiť aj poplatok spojený
s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

12. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj pozemkov a stavieb , ktoré sú premetom obchodnej
verejnej súťaže jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

 

 

Čl. V
Hodnotenie návrhov

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude obecným zastupiteľstvom
zriadená komisia , ktorá vyhodnotí návrhy v lehote určenej harmonograme.


2. Návrhy budú hodnotené na základe nasledovných kritérií :

a) navrhovaná cena – max. 40 bodov
b) urbanisticko-architektonické riešenie a funkčné využitie územia
max. 30 bodov
c.) vyriešenie vybudovanie, resp. zabezpečenie predajných priestorov pre
predajňu pekárenských výrobkov spol. Ledrov – 20 bodov
d) vyvolané investície –popis a predpokladaná cena / okrem prekládky
inžinierskych sietí /max. 10 bodov

3. Každý člen komisie hodnotí predložený návrh samostatne tak, že každé z kritérií
uvedených podľa ods. 2 hodnotí počtom bodov pre uvedené kritérium . Každý člen tak
spolu môže prideliť maximálne 100 bodov.

4. Body pridelené jednotlivými členmi komisie pre každé kritérium sa sčítajú
a následne sa zistí celkový počet pridelených bodov . Súťažný návrh , ktorý získa
najväčší počet bodov ,bude vyhodnotený ako návrh víťazný . Ďalšie poradie
uchádzačov určí komisia podľa počtu získaných bodov . Otváranie obálok je verejné.

5. Komisia po otvorení obálok pristúpi k hodnoteniu návrhov , pričom postupuje
nasledovne :
a) obálky sa otvárajú v poradí , v akom boli doručené
b) po otvorení obálky komisia skontroluje splnenie všetkých podmienok súťaže ,
c) v prípade zistenia formálnych nedostatkov , napr. chýb v písaní a počítaní , ktoré
možno odstrániť bez zmeny podmienok návrhu, bude uchádzač vyzvaný
v komisiou určenej lehote na ich odstránenie
d) komisia vyhodnotí návrhy po odstránení nedostatkov , v prípade ak ich v určenej
lehote neodstráni , komisia jeho návrh zo súťaže vylúči,

6. O vyhodnotení návrhov sa v lehote určenej v harmonograme súťaže zašle písomné
oznámenie všetkým uchádzačom , v ktorom bude uvedené poradie uchádzača podľa
vyhodnotenia návrhu.

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy , súťaž
zrušiť, meniť podmienky súťaže , ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť
lehotu na predkladanie ponúk , predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže .
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

8. Po vyhodnotení súťažných návrhov komisia predloží obecnému zastupiteľstvu
návrh na schválenie prevodu pozemkov a stavieb špecifikovaných v Čl. I ods.
1a /,1b/ a 1c/ v prospech uchádzača , ktorého návrh bol vyhodnotený ako víťazný.

9. Po schválení prevodu obecným zastupiteľstvom bude víťazný uchádzač vyzvaný na
podpísanie zmluvy. V prípade ak tento uchádzač odstúpi, na podpísanie zmluvy
môže byť vyzvaný uchádzač, ktorý sa v súťaži umiestnil ako druhý v poradí.


Ing. Ľuboš S a v a r a
starosta obce

Príloha k Uzneseniu č.2

Príloha č. 2 uznesenia OZ č.22/2013, zo dňa 17.09.2013


OVS 2/2013
O B E C LEDNICKÉ ROVNE, IČO: 00 317 462
Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne
Zastúpená Ing. Ľubošom Savarom, starostom obce

 

V Y H L A S U J E
Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“ / podľa ustanovenia §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k. ú. Lednické Rovne za týchto podmienok :

I.
Predmet OVS

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzavretie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to :
a) stavby Výmenníková stanica č. s. 1403 postavená na parcele č. KNC 302/40
b) pozemku parc. č.KNC 302/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2
nachádzajúce sa v k.ú. Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov , pričom predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Púchov

2. Funkčné a dominantné využitie predmetu súťaže :
Podľa platného územného plánu obce Lednické Rovne sú pozemky nachádzajúce sa na ul. Staré Dvory určené na zastavanie pre účely bytovej výstavby .
Prevládajúce funkčné využitie : bytová výstavba, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia a plochy upravenej zelene , plochy a objekty statickej dopravy , obslužné komunikácie, zariadenie pre šport a rekreáciu vhodne začlenené do okolitej zástavby
Prípustné funkčné využitie : je také , ktoré nenarúša svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi charakter jestvujúceho územia ani neznižuje kvalitu verejného prostredia , najmä zariadenia školstva, zdravotníctva , soc. starostlivosti , zariadenia drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie
Neprípustné funkčné využitie : je také, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu prostredia v danom území kde sa predmet OVS nachádza/ napr. ČSPH, zariadenie energetiky, zariadenia stavebnej výroby , zariadenia pohrebníctva..../

3. Minimálna požadovaná cena , za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 12 800 EUR /slovom dvanásťtisícosemsto eur/, z toho cena pozemku predstavuje
1 801 eur /t.j. 19,16 eur/m2/ a cena stavby predstavuje 11 001 eur .
Kúpnu cenu zníženú o zloženú finančnú zábezpeku v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže uhradí víťaz súťaže najneskôr do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy .

4. Cena je určená na základe znaleckého posudku č.030/2013-3 vypracovaného
znalcom Ing. Miroslavom Čičkánom zo dňa 18.3.2013 ako všeobecná hodnota
majetku podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a Zásad nakladania a
hospodárenia s majetkom obce Lednické Rovne .

5. Výška finančnej zábezpeky predstavuje sumu 30 % z minimálnej kúpnej ceny ,
t.j. 3.840,- /slovom tritisícosemstoštyridsať/ , ktorá musí byť zložená na
bankový účet vedený v Prima banke Slovensko a.s. , č.ú:2996327001/5600,najneskôr
3 dni pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov . Žiadny z navrhovateľov nemá
nárok na vyplatenie úrokov z peňažných prostriedkov založených na účet obce
tvoriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky , resp. úhrady kúpnej ceny so
započítaním finančnej zábezpeky.

6. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boli schválené
uznesením obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach č. 22/2013 zo dňa
17.09.2013.


II.
Časový plán súťaže1. Vyhlásenie súťaže : 30. 9. 2013

2. Obhliadku nehnuteľností je potrebné dohodnúť vopred v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. , na tel. čísle :042/4693 501 , resp. e-mailom :
m.kopackova@lednickerovne.sk
Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov,
ktoré sa nachádzajú na obecnom úrade v Lednických Rovniach v úradných
hodinách, kontaktná osoba: Ing. Kopačková, č. dv. 19, tel.č.4693501, mail :
m.kopackova@lednickerovne.sk

3. Ukončenie predkladania návrhov súťaže : 17.10. 2013 do 12,00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov je 17.10. 2013 o 14,00
hod.

5. Víťaz súťaže je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa schválenia predaja nehnuteľností víťazovi súťaže obecným zastupiteľstvom obce Lednické Rovne .
V prípade, že v tejto lehote víťaz súťaže neuzavrie túto zmluvu v zmysle týchto
podmienok a na základe obcou podaného návrhu v znení prerokovanom kupujúcim ,
stráca nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

III.
Kritérium hodnotenia návrhov

 

1. Kritériom pre hodnotenia predložených návrhov je najvyššia ponúkaná kúpna cena
za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom .

2. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní
všetkých podmienok súťaže. V prípade rovnanej ponúknutej ceny rozhodne skorší
termín podania návrhu.

 Ing. Ľuboš Sa v a r a
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:33
TÝŽDEŇ:3013
CELKOM:1782815

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.