Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 4 / 2007

 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 17.04.2007 o 15,00 hod. v kancelárii prednostu OcÚ. Lednické Rovne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných
9 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Bc. Marián Horečný, p. Marián Mauer

C. Berie na vedomie

1. Správu audítora za rok 2006
2. Správu kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2006


D. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ
2. Záverečný účet obce za rok 2006 a celoročné hospodárenie obce za rok 2006 v celkových
príjmoch 59.859.996,67 Sk a výdavkoch 57.408.887,87 Sk, bez výhrad.
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2006 na tvorbu rezervného fondu vo výške 2.434.726,80 Sk.
4. Použitie rezervného fondu vo výške 2.434.726,80 Sk na financovanie kapitálových výdavkov rozpočtu obce 2007 - realizáciu stavby „Chodník Lednické Rovne, miestna časť Horenice“.
5. Zmenu rozpočtu obce na rok 2007 rozpočtovým opatrením č. 1 , presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu , pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to , v časti kapitálové výdavky :
z oddielu funkčnej klasifikácie kapitálového rozpočtu 06.6.0 podpoložky 717001 kód zdroja 41-Akcie investičného charakteru v celkovej čiastke 3.379 tis. Sk na oddiel funkčnej klasifikácie kapitálového rozpočtu 06.6.0 podpoložka 717001-06kód zdroja 41 – výstavba „Obytného súboru 20 b.j. – II. etapa a TV“ Lednické Rovne-
spoluúčasť na dofinancovanie projektu v čiastke 9 tis. Skna oddiel funkčnej klasifikácie výdavkových finančných operácií 01.7.0 podpoložka 821005-02
kód zdroja 41 – splátka úveru ŠFRB – výstavba „Obytného súboru 20 b.j. – II. etapa a TV“ Lednické Rovne v čiastke 370 tis. Sk na oddiel funkčnej klasifikácie kapitálového rozpočtu 06.6.0 podpoložka 717001-06 kód zdroja 41 – výstavba „Obytného súboru 20 b.j. – II. etapa a TV“ Lednické Rovne- na dofinancovanie technickej vybavenosti v čiastke 3.000 tis Sk.
6. Vyčlenenie finančnej čiastky v rozpočte obce Lednické Rovne na rok 2008 pre stavbu „Obytný súbor 20 b.j. – II. etapa a TV“ Lednické Rovne na dofinancovanie technickej vybavenosti v čiastke 3.128 tis. Sk.
7. Investičnú akciu „Obytný súbor 20 b. j. – II. etapa a TV“ Lednické Rovne v rozpočtovom náklade 31.241 tis. Sk z nasledujúcich zdrojov :
- z úveru ŠFRB 18.900 tis. Sk
- z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 6.216 tis. Sk
- z rozpočtu obce 6. 128 tis. Sk
8. Bankovú záruku za úver zo ŠFRB vo výške 18.900 tis.Sk z Dexia banky Slovensko, a.s., a ručenie za bankovú záruku vo forme vlastnej zmenky obce, na dobu do kolaudácie a založenia novej 20 b.j.

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:161
TÝŽDEŇ:2169
CELKOM:1833169

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.