Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č.4/2011

 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 15.06.2011 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : MVDr. Ján Havránek a Jaroslav Savara

 

C. Berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Lednické Rovne k 31.12.2010
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu pbce za rok 2010
3. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 01.03.2011
4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ
5. Informáciu starostu obce o výzve na uzatvorenie dohody vo veci úpravy vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré boli v minulosti vo vlastníctve rodiny Schreiberovej

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Zrušenie uznesenia OZ č. 1/2011-F/1 zo dňa 16.12.2010 vo veci určenia platu starostu obce a jeho zástupcu
3. Plat starostu obce a zástupcu starostu obce nasledovne :
Právne postavenie a platové pomery starostu obce upravujú zákony Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. , č. 374/1994 Z.z. , č. 172/1998 Z.z. , č. 453/2001 Z.z., č. 289/2002 Z.z. a č. 460/2008 Z.z. v platnom znení .V zmysle uvedených zákonov a novelizovaného zákona č. 253/1994 Z.z., účinného od 01.06.2011 , patrí starostovi minimálny plat , ktorý je súčinom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.koeficient 769 x 2,17 = 1.668,73 eur

Podľa § 4 odseku 2 zákona č. 253/1994 Z.z. Z.z. obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plat rozhodnutím zvýšiť o 60 % 1.668,73 x 60 % = 2.670 eur

Mesačný plat zástupcu starostu obce vo výške : 50% mesačného platu starostu obce

2.670 x 50 % = 1.335 eur
4. „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach“ tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2011.

6. Čerpanie úveru vo výške 250.000,00 € na neoprávnené výdavky projekt ROP : „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach“ z Dexia banky, a.s., s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
7. Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie tak, ako bol predložený na rokovanie OZ bez výhrad.
8. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2010 na tvorbu rezervného fondu vo výške 6.654,58 €
9. Použitie rezervného fondu vo výške 6.654,58 € na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce v prvom návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2011 .
10. pridelenie bytu č. 17 v nájomnom dome č.s. 247/21 pánovi Michalovi Ragulovi, bytom 020 61 Lednické Rovne, Uhrovecká č.s. 304/18.
11. Pridelenie bytu č. 9 v nájomnom dome č.s. 248/25 pani Henriete Zemanovej, bytom 020 61 Lednické Rovne, Družstevná č.s. 126.
12. Pridelenie bytu č. 8 v nájomnom dome č.s. 247/23 pánovi Milanovi Žalúdkovi, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré Dvory č.s. 72/3.
13. Zrušenie uznesenia OZ č. 3/2011-D/3 zo dňa 11.04.2011 .
14. Čerpanie úveru vo výške 29 745,00 € na 5% spoluúčasť oprávnených výdavkov a neoprávnené výdavky na projekt rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky , a. s. , s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
15. Odpredaj pozemku par. č. KN-C 133/3, zastavaná plocha o výmere 123 m2 v k. ú. Medné, vyčleneného GP č. 31/2010 z parcely č. KN-C 133/2, zapísanej na LV č. 1 pre k. ú Medné v cene 1,00 € za 1 m2 predávanej plochy, žiadateľovi Monček Roman, nar. 1. 1. 1974, bytom 020 61, Lednické Rovne, Uhrovecká č. 303/16. Kupujúci uhradí pri podpise kúpnej zmluvy 200,00 € za vyhotovenie geometrického plánu a náklady na úhradu poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.Obec prevádza nehnuteľnosť priamym predajom. Kupujúci nespadá medzi fyzické osoby, uvedené v §9a odst. (6) písm. a) - g) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení a splĺňa ustanovenie § 9a odst. (8) písm. b) zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení, nakoľko prevádzaný pozemok je oploteným pozemkom priľahlým k stavbe vo vlastníctve kupujúceho.
16. Nevyhovieť žiadosti manželov Jána a Marianny Korbelových, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Rovňanská č.s. 176 vo veci dlhodobého prenájmu parciel č. KN 189/8, 1266/1 a časti par. č. KN 1287/5, susediacich s ich záhradou a rodinným domom.
Doporučuje spoločné rokovanie za účasti rodín Korbelových a Bednárových, za účelom upresnenia užívania nehnuteľností v spoločnom dvore tak, ako im bolo odporučené v roku 2010.
17. Mandát starostovi obce na jednanie pri zabezpečovaní spoločného súdneho znalca za účelom stanovenia hraníc pozemkov v k. ú. Horenice, na ktorých je budovaná skládka TKO.

 

E. Doporučuje

1. Vo veci navrhovaného umiestnenia stavieb rodinných domov, prístupovej komunikácie a rozšírenej technickej infraštruktúry v lokalite „Dlhé Nivy“ na pozemkoch č. KN 56/37-57 a 56/60 v k. ú. Hôrka, podľa predloženej zastavovacej štúdie, vypracovanej ARCH PROJEKT Púchov pod č. 12/2010 vydať stanovisko obce v znení , že nemá námietky, za podmienky predloženia kladných stanovísk od majiteľov, správcov sietí a majiteľov nehnuteľností.
2. V súčasnej dobe neupravovať chov včiel na území obce Lednické Rovne všeobecne záväzným nariadením, nakoľko žiadosť o túto úpravu je podaná na chov včiel, ktoré sú umiestnené na pozemku vo vlastníctve chovateľa, nachádzajúcom sa v extraviláne a nie v zastavanej časti obce.

 

 

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár