Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenie č.4/2011

 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,
konaného dňa 15.06.2011 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
___________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : MVDr. Ján Havránek a Jaroslav Savara

 

C. Berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Lednické Rovne k 31.12.2010
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu pbce za rok 2010
3. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 01.03.2011
4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ
5. Informáciu starostu obce o výzve na uzatvorenie dohody vo veci úpravy vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré boli v minulosti vo vlastníctve rodiny Schreiberovej

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Zrušenie uznesenia OZ č. 1/2011-F/1 zo dňa 16.12.2010 vo veci určenia platu starostu obce a jeho zástupcu
3. Plat starostu obce a zástupcu starostu obce nasledovne :
Právne postavenie a platové pomery starostu obce upravujú zákony Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. , č. 374/1994 Z.z. , č. 172/1998 Z.z. , č. 453/2001 Z.z., č. 289/2002 Z.z. a č. 460/2008 Z.z. v platnom znení .V zmysle uvedených zákonov a novelizovaného zákona č. 253/1994 Z.z., účinného od 01.06.2011 , patrí starostovi minimálny plat , ktorý je súčinom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.koeficient 769 x 2,17 = 1.668,73 eur

Podľa § 4 odseku 2 zákona č. 253/1994 Z.z. Z.z. obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plat rozhodnutím zvýšiť o 60 % 1.668,73 x 60 % = 2.670 eur

Mesačný plat zástupcu starostu obce vo výške : 50% mesačného platu starostu obce

2.670 x 50 % = 1.335 eur
4. „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach“ tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na rok 2011.

6. Čerpanie úveru vo výške 250.000,00 € na neoprávnené výdavky projekt ROP : „Rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach“ z Dexia banky, a.s., s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
7. Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie tak, ako bol predložený na rokovanie OZ bez výhrad.
8. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2010 na tvorbu rezervného fondu vo výške 6.654,58 €
9. Použitie rezervného fondu vo výške 6.654,58 € na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce v prvom návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2011 .
10. pridelenie bytu č. 17 v nájomnom dome č.s. 247/21 pánovi Michalovi Ragulovi, bytom 020 61 Lednické Rovne, Uhrovecká č.s. 304/18.
11. Pridelenie bytu č. 9 v nájomnom dome č.s. 248/25 pani Henriete Zemanovej, bytom 020 61 Lednické Rovne, Družstevná č.s. 126.
12. Pridelenie bytu č. 8 v nájomnom dome č.s. 247/23 pánovi Milanovi Žalúdkovi, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré Dvory č.s. 72/3.
13. Zrušenie uznesenia OZ č. 3/2011-D/3 zo dňa 11.04.2011 .
14. Čerpanie úveru vo výške 29 745,00 € na 5% spoluúčasť oprávnených výdavkov a neoprávnené výdavky na projekt rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce Lednické Rovne“ zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky , a. s. , s ručením blankozmenkou obce Lednické Rovne.
15. Odpredaj pozemku par. č. KN-C 133/3, zastavaná plocha o výmere 123 m2 v k. ú. Medné, vyčleneného GP č. 31/2010 z parcely č. KN-C 133/2, zapísanej na LV č. 1 pre k. ú Medné v cene 1,00 € za 1 m2 predávanej plochy, žiadateľovi Monček Roman, nar. 1. 1. 1974, bytom 020 61, Lednické Rovne, Uhrovecká č. 303/16. Kupujúci uhradí pri podpise kúpnej zmluvy 200,00 € za vyhotovenie geometrického plánu a náklady na úhradu poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.Obec prevádza nehnuteľnosť priamym predajom. Kupujúci nespadá medzi fyzické osoby, uvedené v §9a odst. (6) písm. a) - g) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení a splĺňa ustanovenie § 9a odst. (8) písm. b) zákona č.138/1991 Zb. v platnom znení, nakoľko prevádzaný pozemok je oploteným pozemkom priľahlým k stavbe vo vlastníctve kupujúceho.
16. Nevyhovieť žiadosti manželov Jána a Marianny Korbelových, bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Rovňanská č.s. 176 vo veci dlhodobého prenájmu parciel č. KN 189/8, 1266/1 a časti par. č. KN 1287/5, susediacich s ich záhradou a rodinným domom.
Doporučuje spoločné rokovanie za účasti rodín Korbelových a Bednárových, za účelom upresnenia užívania nehnuteľností v spoločnom dvore tak, ako im bolo odporučené v roku 2010.
17. Mandát starostovi obce na jednanie pri zabezpečovaní spoločného súdneho znalca za účelom stanovenia hraníc pozemkov v k. ú. Horenice, na ktorých je budovaná skládka TKO.

 

E. Doporučuje

1. Vo veci navrhovaného umiestnenia stavieb rodinných domov, prístupovej komunikácie a rozšírenej technickej infraštruktúry v lokalite „Dlhé Nivy“ na pozemkoch č. KN 56/37-57 a 56/60 v k. ú. Hôrka, podľa predloženej zastavovacej štúdie, vypracovanej ARCH PROJEKT Púchov pod č. 12/2010 vydať stanovisko obce v znení , že nemá námietky, za podmienky predloženia kladných stanovísk od majiteľov, správcov sietí a majiteľov nehnuteľností.
2. V súčasnej dobe neupravovať chov včiel na území obce Lednické Rovne všeobecne záväzným nariadením, nakoľko žiadosť o túto úpravu je podaná na chov včiel, ktoré sú umiestnené na pozemku vo vlastníctve chovateľa, nachádzajúcom sa v extraviláne a nie v zastavanej časti obce.

 

 

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:1
TÝŽDEŇ:2981
CELKOM:1782783

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.