Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 14.12.2015  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 19.11.2015

  3./  Čerpanie rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015

  4./  Návrh ôsmej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

  5./  Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015

  6./  Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2016, 2017 a 2018

  7./  Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2016, 

        2017 a 2018

  8./  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

        Rovne na roky 2016, 2017 a 2018

  9./  Návrh VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné  

        stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

10./  Návrh VZN č. 2/2016 o  financovaní  materskej školy a školských zariadení, 

        zriadených na  území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

11./  Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 5/2008

12./  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne

13./  Prerokovanie zámeru prenajať pozemok obce – Megawaste s. r. o.

14./  Prerokovanie návrhu Nájomnej zmluvy na Fitnes centrum

15./  Vyhodnotenie Výstavy fotografií o Obci Lednické Rovne

16./  Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ Lednické Rovne

17./  Vzdanie sa odmeny poslanca OZ

18./  Návrh platu starostu obce a zástupcu starostu obce

19./  Návrh plánu zasadnutia OZ v roku 2016

20./  Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016

21./  Prerokovanie žiadosti p. Štefinovej

22./  Prerokovanie žiadosti p. Mikulu

23./  Prerokovanie žiadosti p. Mončeka

24./  Prerokovanie žiadosti DCA Therm

25./  Prerokovanie žiadosti Slovenská sporiteľňa

26./  Rôzne

27./  Návrh a schválenie uznesenia

28./  Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a občanov, ospravedlnil Ing. Stanislava Backu a Bc. Jozefa Hollana, ktorí sa rokovania nezúčastnia a p. Miloša Holbičku a Ing.Gabrielu Brezániovú, ktorí dorazia v priebehu rokovania. Konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za  overovateľov  zápisnice  určil  poslancov   p. Tomáša  Pokorného  a   Bc.  Juraja Mašlaňa.

Do návrhovej komisie doporučil schváliť p. Štefana Ďurku a Mgr. Martina Mišíka a dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne starosta obce prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ  a navrhol presunúť bod 15./  „Vyhodnotenie výstavy fotografií o Obci Lednické Rovne“ hneď na začiatok rokovania za bod 1./ ; ostatné body budú pokračovať a požiadal o vyjadrenie poslancov.

 

Mgr. Milan Hanták – žiadal z programu rokovania vypustiť bod 18./ Návrh platu starostu obce a zástupcu starostu obce, lebo nemal materiály. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Milana Hantáka:

 

Hlasovanie:     „ za“               -   1 poslanec (Mgr. Hanták)             

                        „ proti“          -   6 poslancov (Bc.Mašlaň, p. Chudada, p. Pokorný, p. Greguška,

                                                                        p.Dzurko, Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (p. Cinko)

Návrh nebol prijatý.

 

Starosta obce dal hlasovať za navrhovaný a  pozmenený program rokovania:

 

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -   0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce navrhol  poslancom ešte pred rokovaním OZ schváliť spôsob rokovania – dva príspevky a limit na faktickú poznámku v zmysle č. 7, bod 14./ Rokovacieho poriadku obce Led.Rovne – prečítal bod 14./ Rokovacieho poriadku a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -   0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./

 

Starosta obce požiadal Mgr. Kucejovú o vyhodnotenie Výstavy fotografií o obci Lednické Rovne.

 

Mgr. Eva Kucejová – podala informáciu, že celkovo bolo do súťaže prihlásených 66 fotografií od troch autorov: od p. Lukáša Gerhardta, p. Karola Mjartana a p. Petra Gregušku. Kultúrna komisia spracovala výsledky hlasovacích lístkov a najviac hlasov získala fotografia č.11 od p. Lukáša Gerhardta, druhé miesto získal p. Karol Mjartan a tretie opäť p. Lukáš Gerhardt. Ďalej uviedla, že z najkrajších fotografií bude vyhotovený kalendár obce na rok 2017 a pohľadnice obce. Starosta obce ohodnotil p. Lukáša Gerhardta a poďakoval ostatným zúčastneným za krásne fotografie.    

 

K bodu 3./

 

Starosta obce vyzval Ing. Jozefa Tichého, kontrolóra obce, aby previedol kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Ing. Jozef Tichý konštatoval, že termínované  úlohy sa priebežne plnia,  boli zrealizované všetky schválené zmeny  a  splnené stanovené termíny (viď správa).

Kontrolu uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 4./

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie čerpanie rozpočtu obce za obdobie 01-09/2015. Písomný materiál obdržali poslanci s pozvánkou na zasadnutie OZ. Vysvetlil tabuľkovú časť rozpočtu a požiadal poslancov o vyjadrenie.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval vysvetliť položku 635006 – údržba budov a zariadení obce

 

Vysvetlila Mgr. Balážová – ekonómka obce, uvedené presuny boli realizované na základe schváleného rozpočtového opatrenia č. 7 - zo dňa 21.10.2015.

Doplnil starosta obce, všetky zmeny boli schválené uznesením OZ zo dňa 21.10.2015

 

Starosta obce požiadal kontrolóra obce Ing. Tichého o stanovisko.

 

Ing. Jozef Tichý konštatoval, že plnenie rozpočtu je v súlade s platnou legislatívou, rozpočet je vyrovnaný a odporúča vykonať aj ôsmu zmenu rozpočtu.  Správa kontrolóra obce je prílohou zápisnice.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal uznesenie  o čerpaní rozpočtu za  obdobie 1-9/2015 a starosta obce  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -       7 poslancov                   

                        „ proti“          -       1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -       0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./

 

Starosta obce uviedol, že návrh ôsmej zmeny rozpočtu je uvedený v poslednej kolonke spracovaného rozpočtu, kontrolór obce svoje stanovisko uviedol, takže  požiadal o vyjadrenie poslancov OZ.  

Na rokovanie sa dostavil poslanec p. Miloš Holbička

 

Mgr. Milan Hanták  - požiadal, aby bol prečítaný celý návrh ôsmej zmeny rozpočtu

 

Starosta obce uviedol, že uvedená zmena rozpočtu je zverejnená na webových stránkach obce,  ostatní poslanci boli informovaní na zasadnutí OR a požiadal poslancov o vyjadrenie.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal návrh uznesenia, a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 6./

 

Ing. Jozef  Tichý – kontrolór obce uviedol svoje stanovisko v bode 4./

 

K bodu 7./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018. Návrh rozpočtu na rok 2016 je spracovaný v tabuľke a na roky 2017 a 2018 je to približný  odhad.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, kedy bol zverejnený návrh rozpočtu

Odpovedal starosta obce – 15 dní pred zasadnutím OZ, zákonný  postup aj termíny boli dodržané. Ďalej starosta obce informoval o výdavkovej časti rozpočtu, zameral sa na financie investované do MŠ na odstránenie zavlhnutia, rekonštrukciu kuchyne a zariadenia. Uviedol, že finančné prostriedky na opravu MŠ by sme chceli získať z eurofondov. K 15.01.2016 majú byť predložené žiadosti. Investovať musíme do energetických auditov, podať žiadosť a vykonať verejné obstarávanie.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal o vyjadrenie JUDr. Kováčovú, ak schválime toto uznesenie a nebolo zverejnené, porušíme tým zákon?

 

JUDr. Lenka Kováčová – uviedla, že už dvakrát bolo p. Hantákovi odpovedané, že to bolo zverejnené v zákonom stanovenom termíne.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal návrh uznesenia o schválení rozpočtu obce na rok 2016  a starosta obce dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 berie OZ na vedomie.

 

K bodu 8./

 

Ing. Jozef Tichý – kontrolór obce konštatoval, že po zohľadnení všetkých skutočností a pripomienok odporúča OZ schváliť návrh rozpočtu na rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017 a 2018 zobrať na vedomie.

 

K bodu 9./

 

Starosta obce požiadal o vysvetlenie Mgr. Balážovú – ekonómku obce

 

Mgr. Mária Balážová - vysvetlila, že strategický plán nadväzuje na finančný rozpočet. Je to vlastne skutočné plnenie, skladá sa z 12 programov, ako sú zámery, merateľné ukazovatele, stratégia a ciele. Podľa schváleného rozpočtu je spracovaný aj strategický plán.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení strategického plánu na rok 2016 a dal o návrhu hlasovať. Strategický plán na roky 2017 a 2018 berie OZ na vedomie.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie VZN č.1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne. Materiály poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné zasadnutie, predrokovali to aj na zasadnutí OR.    Daň pre budúci rok zvyšovať nebudeme, ale prebehla jedna zmena oproti roku 2015, ide o legislatívne nariadenie vlády, kde každá obec musí vyberať od občanov poplatok za stavebný odpad. Vyhláška ani metodika zatiaľ nevyšli. Uviedol, že sme doplnili bod 8.) čl. 15 - odpustenie poplatku, jeden vývoz na domácnosť je zdarma a ostatné nad 1 tonu musí byť uhradené.

Otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

Na rokovanie OZ sa dostavila poslankyňa Ing. Gabriela Brezániová. 

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje zmenu v čl. 15, odst. 7 – 2b/ kde je suma 0,056€ na osobu a kalendárny deň ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, navrhuje sumu 0,041€ na osobu a deň ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.  

 

Starosta obce vysvetlil, že  obec nemôže dotovať vývoz smetí z iných položiek rozpočtu. Pokúšajú sa vybaviť zľavu na vývoz, ale nie je to jednoduché a dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko)                     

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol, aby poplatok za psa, ako daň, bol z VZN vypustený

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko, Ing.Brezániová)       

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení VZN č. 1/2016 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p. Cinko)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie VZN č. 2/2016 o  financovaní  materskej školy a školských zariadení, zriadených na  území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne, informoval o povinnostiach obce, ako zriaďovateľa. Jedná sa o MŠ, ZŠ a Školskú jedáleň. Normatívy sú určené štátom na celý rok a každý rok sa budú meniť podľa počtu detí k 15.09. predchádzajúceho roka. Základná škola je stabilizovaná ale MŠ vzhľadom na to, v akom je stave, musíme dotovať.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení VZN č. 2/2016 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 12./

 

Starosta obce uviedol, že na základe zmeny legislatívy o školskej dochádzke  musíme prijať doplnok k VZN č. 5/2008 o mieste  a čase  zápisu detí do ZŠ. Zápis prebiehal v mesiaci február a zmena sa týka toho, že bude prebiehať v apríli, od 01.04. – 30.04. Po zvážení sme dospeli k názoru, že je potrebné prispôsobiť zmene aj zápis detí do MŠ. Doplnok k VZN č. 5/2008 bol poslancom predložený.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení Doplnku č. 2 k VZN č. 5/2008 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 13./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoje obce. Do programu boli zapracované všetky akcie investičného charakteru. Program bol zverejnený od 09.11.2015 do 09.12.2015 k pripomienkovaniu, ak budú pripomienky  opodstatnené spracovateľ ich zapracuje do programu. Otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – koľko obec zaplatila za spracovanie programu Trenčianskej regionálnej agentúre?

Odpovedal Ing. Kopačková – obec zaplatila 600,-€.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 14./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie zámer prenajať pozemok obce spoločnosti Megawaste. Informoval, že dokument obdržali poslanci pred niekoľkými mesiacmi. Je to stále otvorený dokument, na ktorom sa pracuje. Zmluvu je možné stále pripomienkovať. V pôvodnej zmluve sa uvádza 30 % podiel obce na zisku.  Na rokovaniach, ktoré doposiaľ prebehli sme predbežne dohodli 5% z tržieb, čo je pre nás, ako obec kontrolovateľnejšie. Nepáči sa nám bod o zmluvnej pokute, ale pripravujeme spoločné stretnutie zástupcov spoločnosti Megawaste, zástupcov obce a poslancov, na ktorom toto môžeme prerokovať a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – ospravedlnila sa za neskorší príchod a uviedla, že nesúhlasí  s podmienkami prenájmu – čl.5 „do dňa kolaudácie za 1,-€“, a preto zahlasuje proti. Môže sa stať, že prenajmeme pozemok na 100 rokov za 1,-€. Doporučuje stanoviť pevné dátumy.

 

Starosta obce odpovedal, že sme predložili iba návrh zmluvy. Zdvôvodnil, že 5% z tržieb je pre obec výhodnejšie riešenie, preto predkladáme uvedený návrh zmluvy. Ak so zmluvou poslanci nesúhlasia, môžeme pokračovať podľa  starej - podpísanej zmluvy pod hrozbou 200 tis. pokuty.

 

Mgr. Milan Hanták –  vyjadril sa, že keďže existuje spoločný podnik Megawaste a obce Led.Rovne, držme sa toho, alebo doporučuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže, tak ako prikazuje zákon. Uviedol, že zásadne je proti tomu, aby sa stavala skládka odpadov.

 

Starosta obce uviedol, že zmluvy sú podpísané a platné, takže ich musíme dodržiavať. Po prerokovaní s poslancami OR sa dohodli, že pôjdeme formou nájomnej zmluvy. Prebiehajú súdne spory s Pozemkovým spoločenstvom Horenice – sú zložité, hľadáme najschodnejšiu cestu.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení zámeru prenajať pozemok spoločnosti Megawaste a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (Mgr.Hanták, p. Cinko, Ing. Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

Starosta doporučil poslancom pripomienky k zmluve predložiť v písomnej forme.

 

K bodu 15./

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh nájomnej zmluvy na Fitnes centrum, ktorú poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie. Informoval, že od začiatku roka prejednávajú uvedenú problematiku, preto ho prekvapilo, že v priebehu posledných dvoch dní boli na OcÚ doručené štyri žiadosti na prenájom fitnes centra. Otvorenie prevádzky dlhodobo pripravujeme, chalani z občianskeho združenia poskytujú garancie a spolupodieľajú sa na úprave priestorov, máme záujem poskytovať fitnes pre občanov čo najlacnejšie a tiež chceme zmysluplne vyplniť voľný čas mladým ľuďom. Ďalej uviedol podmienky prenájmu – v prvom roku by výška nájmu bola 4,-€/m2, čo predstavuje cca 845,-€ na rok a od 01.01.2017,  by výška nájmu bola 11,-€/m2, čo predstavuje 2.196,-€ na rok  a otvoril k tomu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že nájomná zmluva nebola zverejnená, previedol poslanecký prieskum a oslovil pár ľudí, aby vyvinuli aktivity, nesúhlasí s prenájmom na 10 rokov a žiadal, aby bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom tejto budovy za účelom prevádzkovania fitnes.

Odpovedal starosta obce – predložené žiadosti si preveril. V prvej ponuke figuruje aj poslanec p. Hanták. S ďalším zo žiadateľov sme ponuku  prerokovali. Ten sa vyjadril, že drží chalanom palce, a ak im to nepôjde bude sa o uvedené priestory zaujímať. Ďalšie dve žiadosti boli identické. O zriadení fitnes centra vedelo široké okolie, nič sa nerobilo tajne.  

 

p. Milan Cinko – podporil by domáci návrh, ale nepáči sa mu, že budú nájom platiť raz ročne, navrhol, aby platili aspoň raz za tri mesiace, alebo preddavkovo.

Odpovedal starosta obce – návrh, aby platili  raz ročne vyšiel z našej strany, pretože po účtovnej stránke je to pre nás jednoduchšie. Merače sú evidované na obec a je pre nás jednoduchšie vystaviť faktúru raz ročne.

Doplnila Mgr. Balážová, ekonómka obce – odpočet vody sa robí štvrťročne a vyúčtovanie energií sa robí raz za rok. Na základe toho sme pristúpili na platenie nájmu raz za rok.

 

p. Tomáš Drinka, zástupca občianskeho združenia, uviedol, že zatiaľ nevedia odhadnúť spotrebu vody a energií, ale nemajú problém platiť zálohy aj mesačne.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že  určite by sa viac potešila zriadeniu detského  centra, ale podporí myšlienku fitnes centra a zahlasuje „za“.   

 

Mgr. Martin Mišík – poukázal aj na iný rozmer tejto myšlienky, že mladí ľudia budú svoj voľný čas tráviť  športovaním a nebudú sa „flákať“,  ako poslanci musia brať komplexný pohľad na vec.

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia s doplnením, že  nájomné za rok 2017 bude predmetom rokovania OZ a platby za energie budú formou zálohových platieb. 

 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom tejto budovy za účelom prevádzkovania fitnes.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)                     

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení – prenájom Fitnes centra:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 16./

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ Lednické Rovne. Uviedol, že sa informoval aj v okolitých obciach a uviedol niekoľko príkladov. Materiál poslanci obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie a upozornil, že boli do zásad doplnené odmeny rečníkom  na občianskych obradoch. Otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval doplniť do Zásad odmeňovania bod 4./ v čl. II.  „zástupcovi starostu odmena za účasť neprislúcha“.

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko)                     

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Mišík)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – ďalej požadoval v bode 3./ čl. II.  „starosta môže udeliť mimoriadnu odmenu poslancovi OZ“ doplniť „raz ročne a vo výške najviac 50,-€“

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (p.Holbička, Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)  

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – ďalej požadoval v bode 2./ čl. III.  „starosta môže udeliť mimoriadnu odmenu členom komisií“ doplniť „raz ročne a vo výške najviac 50,-€“

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (p.Holbička, Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)  

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o návrhu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 17./

 

Starosta obce informoval, že na základe kontroly zo sociálnej poisťovne nám vyplýva povinnosť informovať na zasadnutí OZ, že poslanec p. Milan Cinko sa v roku 2015 vzdal  odmeny  poslanca. OZ berie uvedenú informáciu na vedomie.

 

K bodu 18./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh platu starostu obce a zástupcu starostu obce. Informoval, že v zmysle legislatívnych zmien nebude OZ schvaľovať každý rok plat starostu, ale iba pri nástupe do funkcie. Informoval o výške percenta odmien okolitých starostov a uviedol, že výška percenta odmeny v jeho prípade zostáva nezmenená. Nakoľko došlo k zvýšeniu priemernej mzdy v národnom hospodárstve predkladáme návrh platu starostu obce a zástupcu starostu obce a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal návrh a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal návrh uznesenia platu starostu obce:

Právne postavenie a platové pomery starostu obce upravujú zákony NR SR č. 253/1994 Z.z., č. 374/1994 Z. z., č. 172 / 1998 Z. z., č. 453 / 2001Z. z., č. 289 / 2002 Z. z. a č. 480/2008 Z. z. Od 1.6.2012 patrí starostovi obce minimálny plat, ktorý je súčinom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok a násobku podľa § 4 odsek 1 zákona č. 253 / 1994 Z. z.

koeficient 858 x 2,17 = 1861,86

podľa §4 odsek 2 zákona č. 253 / 1994 Z. z. obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento plat rozhodnutím zvýšiť o 49,32 %.

1861,86 x 49,32 % = 2780,- €

Plat zástupcu starostu obce je 50 % z platu starostu obce 

 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh, aby plat starostu obce bol navýšený o 0 %, teda aby mal starosta obce iba základný plat.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -       1 poslanec (Mgr.Hanták)                      

                        „ proti“          -       9 poslancov

                        „ zdržali sa“   -       0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – podľa jej názoru „je to dosť, ale osobne zahlasuje za“

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce požiadal poslancov, aby hlasovali  o navrhovanom  plate zástupcu starostu obce.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 19./

 

Starosta obce informoval o pláne zasadnutí OZ, ktorý poslanci obdržali spolu s materiálmi na dnešné rokovanie. Upozornil, že v januári sa určite uskutoční zasadnutie, ktoré nie je plánované, a to z toho dôvodu, že bude potrebné schváliť uznesenia ohľadne podania žiadosti na rekonštrukciu MŠ.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený. Poslanec p. Milan Cinko počas hlasovania nebol prítomný.

    

K bodu 20./

 

Starosta obce požiadal Ing. Tichého, aby predniesol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok  2016 s tým, že poslanci môžu uvedený plán doplniť.

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce – prečítal plán kontrolnej činnosti (viď príloha).  Ďalej uviedol, že správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 predloží do 60 dní po ukončení kalendárneho roka. Požiadal poslancov, aby v bode „Ukladá“ v uznesení OZ navrhli aj ďalšie úlohy ku kontrole.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie o schválení plánu kontroly na prvý polrok 2016  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 21./

 

Starosta obce predložil žiadosť p. Štefinovej, ktorá požiadala o prenájom alebo odpredaj pozemku. Podal informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch s p. Štefinovou, momentálne podala odvolanie na najvyšší súd. Na stretnutí s p. Štefinovou jej boli ponúknuté priestory v zadnej časti domu služieb, čo neprijala. Po prerokovaní žiadosti OR nedoporučuje schváliť   prenájom ani odpredaj pozemku, ako uvádza vo svojej žiadosti. 

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie, že OZ neschvaľuje prenájom ani predaj pozemku p. Štefinovej  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Holbička)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 22./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie zámer odpredať 3 m2 pozemku p. Mikulovi, ktoré pri budovaní garáže nedopatrením zabral z obecného pozemku. Po prerokovaní OR doporučuje schváliť zámer odpredaja pozemku v cene 1,63 €/m2.

 

p. Milan Cinko – uviedol, že o uvedenom odpredaji  sme už pred niekoľkými mesiacmi hlasovali.

Odpovedal starosta – hlasovali sme o súhlase, že môže skolaudovať uvedenú stavbu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala, aby bolo uvedené prečo je cena odpredaja taká nízka. 

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že cena pozemku je taká, aká bola pôvodná cena pozemku, pretože  pán  Mikula znáša všetky náklady sám (geometrický plán, zápis v katastri nehnuteľnosti a pod.)

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu 23./

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Mončeka a spol.  Návrh zmluvy obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie. Rodina Mončekových si vybudovala na vlastné náklady vodomernú šachtu a prípojku vody v miestnej komunikácii. Jedná sa teda o zriadenie vecného bremena – práva uloženia inžinierskych sietí. Vecné bremeno navrhujeme zriadiť bezodplatne.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 24./

 

Starosta obce požiadal Ing.Kopačkovú, aby podala informáciu.

 

Ing. Margita Kopačková uviedla, že firma DCa Therm  Dubnica nad Váhom požiadala obec o súhlas s realizáciou stavby a  záväzné stanovisko, aby mohli vypracovať projektovú dokumentáciu teplovodných rozvodov a umiestniť ich na pozemky obce. Teplovodné rozvody budú vybudované pre všetky pripojené domy pre úsporu energií – teplej vody a tepla. Po prerokovaní doporučujeme vydať súhlas za podmienky zachovania zelene a obnovy povrchu cestnej komunikácie.   

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ďalej starosta obce uviedol, že žiadosť spoločnosti DCa Therm zo dňa 12.11.2015 berie OZ na vedomie

 

K bodu 25./

 

Starosta obce podal informáciu o tom, že nájomníčka hotela na námestí v Led.Rovniach podala výpoveď z nájmu a o uvedené priestory prejavila záujem Slovenská sporiteľňa. Po prerokovaní s poslancami OR, pretože ide o lukratívne priestory na námestí, doporučuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže s tým, že podmienky si zadefinujeme. SLSP má záujem o 90 m2 plochy, ktoré by si zrekonštruovali na vlastné náklady. Ostatné priestory uvažujeme dať k dispozícií dôchodcom, alebo zriadiť centrum pre rodičov. Túto informáciu OZ berie na vedomie.

 

Mgr. Milan Hanták – poukázal, že na fitnescentrum sa verejná súťaž nevyhlásila a na hotel sa ide vyhlasovať verejná obchodná súťaž. Ďalej sa zaujímal, či sú v uvedených priestoroch hracie automaty.

Odpovedal starosta obce –  zopakoval, že ide o lukratívne priestory na námestí a terajšia nájomníčka mala hracie automaty.

 

Ing.Gabriela Brezániová – súhlasí s verejnou obchodnou súťažou.

 

K bodu 26./                           Rôzne

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie odpoveď p. Barkovej – hotel Led.Rovne, ktorú poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Z uvedeného listu vyplýva, že p.Barková požaduje od obce cca 16 tis.€ za vložené investície. S jej požiadavkami sa nestotožňuje, preto sa v OR dohodli, aby OZ poverilo starostu obce, aby  vymenoval komisiu z poslancov OZ a pracovníkov OcÚ na fyzické prevzatie uvedených nebytových priestorov ku dňu výpovede p. Barkovej. Bol by rád keby poslanci prejavili záujem o účasť v tejto komisii, aby sa správne zhodnotil jestvujúci stav priestorov.

Prečítal uznesenie a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že nemá kompletné materiály, fotokópie súpisu materiálu a súpis vyúčtovania, takže sa nemôže k problematike vyjadrovať, keďže nemá kompletné materiály.

Odpovedal starosta obce – materiály boli zasielané emailovou poštou, ale poslancovi Hantákovi sme ich nemali kde poslať, lebo nemá, ako sa vyjadril, počítač. Všetky materiály sú k dispozícií na OcÚ. V súčasnosti OcÚ vyraďuje počítače a starosta obce ponúkol Mgr. Hantákovi, že mu jeden poskytne do nájmu, aby mohol komunikovať elektronicky.      

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol, aby uvedený počítač bol poskytnutý MŠ alebo ZŠ, poďakoval, že nemá o počítač záujem.

 

p. Milan Cinko – vyjadril sa, že má záujem byť členom uvedenej komisie.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť Ing. Anny Rodovej, ktorá požiadala o vysporiadanie pozemku, ktorý OcÚ zabral pod výstavbu KD a prístupové cesty. Požaduje kompenzáciu za uvedený pozemok vo výmere cca 130 m2, alebo  finančnú náhradu. Požiadali sme o stanovisko aj Slovenský pozemkový fond, ktorý je v súčasnosti vlastníkom pozemkov,  ohľadne prevodu pozemkov na obec. V minulosti pozemok rodina Rodových užívala, ale  neprešlo to zápisom v katastri nehnuteľností. Žiadosť prerokovala aj OR, ktorá nedoporučuje schváliť žiadosť Ing. Anny Rodovej a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že starosta obce nepristupuje ku všetkým ľuďom rovnako, a poukázal na odpredaj pozemku p. Ďurkovi..

 

Odpovedal starosta obce – jeho osobný názor je, že takéto prípady je treba odškodniť, ale v tejto fáze to nie je právne možné. 

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce prečítal uznesenie, že OZ nedoporučuje vyhovieť žiadosti Ing. Rodovej  a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Cinko, p.Ďurko)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – na zasadnutí stavebnej komisie dostal informáciu, že bola poškodená kanalizácia firmou Ledrov v časti Háj (pri rod.domoch p.Bernaťáka a rodín Szekelyových). Upozornil, že zdroj pitnej vody sa nachádza v blízkosti a dochádza aj k znečisťovaniu životného prostredia.

 

Starosta obce – od stavebnej komisie očakáva návrh riešenia. O tom, že by firma Ledrov poškodila kanalizáciu nemá informácie, zlý stav kanalizácie v celej časti Háj je dlhodobý. Máme záujem vybudovať odkanalizovanie celej obce,  plánujeme  odkanalizovať aj Háj, riešime to s PVS Pov.Bystrica. Ak je havarijný stav mal to ohlásiť. Problematiku prerokuje s PVS a navrhnú riešenie. 

 

Doplnila Ing. Kopačková – uviedla, že môže preposlať Mgr. Hantákovi návrh od PVS „Aglomerácia Dolná Breznica – Led.Rovne, Háj“ .  Tri rodinné domy sú v návrhu riešené novou kanalizáciou a vodovodom. Schému môže preposlať všetkým poslancom. Návrh riešenia situácie pôjde do OZ tak, ako ho prerokovali v stavebnej komisii.

 

p. Milan Cinko – uviedol, že tri rodinné domy a odvodnenie vodárne sa majú  napájať do jestvujúcej  kanalizácie, ktorá už teraz robí problémy, nie je to vhodné riešenie.

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že poslanci majú možnosť zúčastňovať sa výborov PVS, a.s. Určite aj táto pripomienka na kanalizáciu v časti Háj od nás  pôjde na PVS, celý Háj bude musieť byť presmerovaný a prehodnotený. Celý problém je v tom, že PVS sú správcom, ale nie sú majiteľom sietí. 

 

Mgr. Milan Hanták – majiteľom pozemku je obec, takže je obec aj zodpovedná

 

Ing.arch. Emil Michálek, riaditeľ spol. Ledrov – vyjadril sa, že na zasadnutí komisie výstavby  bol prítomný, ale o poškodení kanalizácie sa  tam nehovorilo. Pokiaľ pri búracích prácach objavili kanalizačné vpuste riadne ich označili a zabezpečili.

 

Diskusia občania:

 

p. Ferdinand Šlesar – požadoval informáciu:

-  koľko eur z rozpočtu obce minula ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Hor.Hôrka

-  kto určuje poslanecké prieskumy

-  poďakoval za zorganizovanie obecnej zabíjačky, je to pekná tradícia, navrhol vyhradiť

   priestor na konzumáciu a priestor na tancovanie

 

Odpovedal starosta obce – ZO JD Slovenska minuli asi 800,-€ za rok 2015 na svoju činnosť, ak by mal niekto robiť prieskum tak komisia, alebo kontrolór, zabíjačka bola pekná akcia, určite mala aj chybičky, ale máme úmysel  pokračovať

 

p. Mária Šlesarová – predniesla niekoľko dotazov na vzniknuté situácie v obci a prečítala Výročnú správu ZO JD Slovenska Led.Rovne, časť Horenická Hôrka (viď príloha).

 

Starosta obce – odpovedal na všetky dotazy p. Šlesarovej.

Ďalej starosta obce informoval o kultúrnych akciách organizovaných obcou a organizáciami, ktoré v obci pracujú.

 

Ing. Jozef Prekop – požiadal, aby bol poskytnutý priestor aj občanom, ktorí by sa tak  mohli vyjadrovať k rozpočtu obce skôr, ako bude schválený a upozornil občanov, aby využívali inštitút kontrolóra obce, aby boli zabezpečené aj požiadavky občanov.   

 

Ing. Gabriela Brezániová – reagovala na návrh p. Šlesarovej a prisľúbila, že preverí možnosti na zriadenie služby „senior taxi“, ďalej poďakovala ZO JS Slovenska Led.Rovne, časť Horenická Hôrka  za zorganizovanie akcie „Pastorále“ a „Úcta k starším“ v Horenickej Hôrke aj Klubu dôchodcov v Lednických Rovniach.

 

Nakoľko zo strany poslancov ani občanov neboli ďalšie pripomienky starosta obce ukončil diskusiu.

 

K bodu 27./

   

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal Mgr. Martin Mišík  

Starosta obce dal o  uznesení hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 28./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým pokojné sviatky a úspešný nový rok 2016  a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Tomáš Pokorný

Bc. Juraj Mašlaň

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                   starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:244
TÝŽDEŇ:2711
CELKOM:1782513

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.