Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U Z N E S E N I E č. 6 / 2007

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 13.06.2007 o 15,30 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných
8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Karol Backo a Marián Mauer

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2007

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. II. návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2007 v jeho výdavkovej aj príjmovej časti tak, ako bol
predložený na rokovanie OZ
3. Rozsah predložených projektových zámerov obce na roky 2007 – 2013 do zásobníka projektov
TSK s tým, že uvedený rozsah bude zahrnutý aj do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce s doplnením rozostavaných investičných akcií z roku 2007-2008.
4. Zadať vypracovanie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie jestvujúcej miestnej
komunikácie ul. Na Kopánke z dôvodu začatia IBV na ľavej časti ulice, vyčlenenia hranice
budúcej rozšírenej komunikácie, ako aj dostupnosti verejného technického územia a
vybudovanej kanalizácie , nachádzajúcej sa na súkromných pozemkoch.
5. Odkúpenie vodného zdroja „Lúčky“ v k. ú. Horenice, ako aj požiadavku na vlastníka zdroja –
PVS a.s. Považská Bystrica o zrušenie ochranného pásma vodného zdroja a jeho vyradenia
z evidencie zdrojov pre pitné účely
6.Vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie GP a znaleckého posudku pre
majetkoprávne usporiadanie pozemkov na ul. Medová spôsobom ich výkupu od vlastníkov ,
prípadne prenájmu pozemkov od SPF Považská Bystrica, ich následnému odkúpeniu alebo
prevodu vlastníckych práv od FG-investing Považská Bystrica. Celková suma na majetkoprávne
usporiadanie oboma alternatívami bude stanovená znaleckým posudkom, alebo dohodou s ich
vlastníkmi.
7. Úhradu stravných lístkov pre starostu obce a jeho zástupcu v hodnote, v akej je uhrádzaná
pracovníkom OcÚ Lednické Rovne.
8. Za člena komisie pre výstavbu a ŽP pani Janu Kurtiovú

E. Nedoporučuje

1. Realizovať výstavbu nájomných bytov v k. ú. Lednické Rovne v období do roku 2010

 

- 2 -


E. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, sobota 18. 1. 2020
2 °C -2 °C
nedeľa 19. 1. 1/-1 °C
pondelok 20. 1. 2/-2 °C
utorok 21. 1. 2/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2