Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U Z N E S E N I E č. 6 / 2007

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 13.06.2007 o 15,30 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných
8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Karol Backo a Marián Mauer

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2007

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. II. návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2007 v jeho výdavkovej aj príjmovej časti tak, ako bol
predložený na rokovanie OZ
3. Rozsah predložených projektových zámerov obce na roky 2007 – 2013 do zásobníka projektov
TSK s tým, že uvedený rozsah bude zahrnutý aj do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce s doplnením rozostavaných investičných akcií z roku 2007-2008.
4. Zadať vypracovanie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie jestvujúcej miestnej
komunikácie ul. Na Kopánke z dôvodu začatia IBV na ľavej časti ulice, vyčlenenia hranice
budúcej rozšírenej komunikácie, ako aj dostupnosti verejného technického územia a
vybudovanej kanalizácie , nachádzajúcej sa na súkromných pozemkoch.
5. Odkúpenie vodného zdroja „Lúčky“ v k. ú. Horenice, ako aj požiadavku na vlastníka zdroja –
PVS a.s. Považská Bystrica o zrušenie ochranného pásma vodného zdroja a jeho vyradenia
z evidencie zdrojov pre pitné účely
6.Vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie GP a znaleckého posudku pre
majetkoprávne usporiadanie pozemkov na ul. Medová spôsobom ich výkupu od vlastníkov ,
prípadne prenájmu pozemkov od SPF Považská Bystrica, ich následnému odkúpeniu alebo
prevodu vlastníckych práv od FG-investing Považská Bystrica. Celková suma na majetkoprávne
usporiadanie oboma alternatívami bude stanovená znaleckým posudkom, alebo dohodou s ich
vlastníkmi.
7. Úhradu stravných lístkov pre starostu obce a jeho zástupcu v hodnote, v akej je uhrádzaná
pracovníkom OcÚ Lednické Rovne.
8. Za člena komisie pre výstavbu a ŽP pani Janu Kurtiovú

E. Nedoporučuje

1. Realizovať výstavbu nájomných bytov v k. ú. Lednické Rovne v období do roku 2010

 

- 2 -


E. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár