Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 6 / 2007

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 13.06.2007 o 15,30 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných
8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Karol Backo a Marián Mauer

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu II. úpravy rozpočtu na rok 2007

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. II. návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2007 v jeho výdavkovej aj príjmovej časti tak, ako bol
predložený na rokovanie OZ
3. Rozsah predložených projektových zámerov obce na roky 2007 – 2013 do zásobníka projektov
TSK s tým, že uvedený rozsah bude zahrnutý aj do plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce s doplnením rozostavaných investičných akcií z roku 2007-2008.
4. Zadať vypracovanie geometrického plánu na majetkoprávne usporiadanie jestvujúcej miestnej
komunikácie ul. Na Kopánke z dôvodu začatia IBV na ľavej časti ulice, vyčlenenia hranice
budúcej rozšírenej komunikácie, ako aj dostupnosti verejného technického územia a
vybudovanej kanalizácie , nachádzajúcej sa na súkromných pozemkoch.
5. Odkúpenie vodného zdroja „Lúčky“ v k. ú. Horenice, ako aj požiadavku na vlastníka zdroja –
PVS a.s. Považská Bystrica o zrušenie ochranného pásma vodného zdroja a jeho vyradenia
z evidencie zdrojov pre pitné účely
6.Vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie GP a znaleckého posudku pre
majetkoprávne usporiadanie pozemkov na ul. Medová spôsobom ich výkupu od vlastníkov ,
prípadne prenájmu pozemkov od SPF Považská Bystrica, ich následnému odkúpeniu alebo
prevodu vlastníckych práv od FG-investing Považská Bystrica. Celková suma na majetkoprávne
usporiadanie oboma alternatívami bude stanovená znaleckým posudkom, alebo dohodou s ich
vlastníkmi.
7. Úhradu stravných lístkov pre starostu obce a jeho zástupcu v hodnote, v akej je uhrádzaná
pracovníkom OcÚ Lednické Rovne.
8. Za člena komisie pre výstavbu a ŽP pani Janu Kurtiovú

E. Nedoporučuje

1. Realizovať výstavbu nájomných bytov v k. ú. Lednické Rovne v období do roku 2010

 

- 2 -


E. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:142
TÝŽDEŇ:3146
CELKOM:1802487

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.