Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa  14. decembra 2015 / pondelok/ 

o 16,00 hod. v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 19.11.2015

  3./  Čerpanie rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015

  4./  Návrh ôsmej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

  5./  Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu obce za 1 – 9 / 2015

  6./  Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2016, 2017 a 2018

  7./  Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky   2016, 

        2017 a 2018

  8./  Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

        Rovne na roky 2016, 2017 a 2018

  9./  Návrh VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné  

        stavebné odpady na území obce Lednické Rovne

10./  Návrh VZN č. 2/2016 o  financovaní  materskej školy a školských zariadení, 

        zriadených na  území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

11./  Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 5/2008

12./  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne

13./  Prerokovanie zámeru prenajať pozemok obce – Megawaste s. r. o.

14./  Prerokovanie návrhu Nájomnej zmluvy na Fitnes centrum

15./  Vyhodnotenie Výstavy fotografií o Obci Lednické Rovne

16./  Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ Lednické Rovne

17./  Vzdanie sa odmeny poslanca OZ

18./  Návrh platu starostu obce a zástupcu starostu obce

19./  Návrh plánu zasadnutia OZ v roku 2016

20./  Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016

21./  Prerokovanie žiadosti p. Štefinovej

22./  Prerokovanie žiadosti p. Mikulu

23./  Prerokovanie žiadosti p. Mončeka

24./  Prerokovanie žiadosti DCA Therm

25./  Prerokovanie žiadosti Slovenská sporiteľňa

26./  Rôzne

27./  Návrh a schválenie uznesenia

28./  Záver

 

 V Lednických Rovniach 4.12. 2015

 

                                                                                    Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                       starosta obce

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 11. 2017
5 °C 0 °C
sobota 25. 11. 8/0 °C
nedeľa 26. 11. 2/0 °C
pondelok 27. 11. 4/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3