Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru Obce Lednické Rovne predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- Hastíková

Zámer Obce Lednické Rovne

o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Obec Lednické Rovne  v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/81, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bronislava Hastíková, Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

 

Poznámka:

Zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Lednické Rovne dňa 09.02.2023 uznesením č. 92/2023-2.

Doba zverejnenia: 31.03.2023 – 18.4.2023

 

V Lednických Rovniach, dňa 31.03.2023

________________________________                              Mgr. Marian  Horečný

        starosta obce

Dátum zvesenia: 19. 4. 2023 Zodpovedá: Správca Webu