Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby (§ 80) a pozvanie na ústne pojednávanie -EPM Trade

OZNÁMENIE

o začatí kolaudačného konania stavby (§ 80) a pozvanie na ústne pojednávanie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

 

Navrhovateľ fy. Stredoslovenská distribučná, a. s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení fy. EPM TRADE, s. r. o., sídlo Medzi lánom 316/4, 010 04 Žilina – Hôrky podal dňa 20.07.2022 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia na užívanie inžinierskej líniovej stavby „13939 – Lednické Rovne – Háje – Rozšírenie NNK“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN C 670/30, KN C 1247/8, KN C 1247/5, KN C 1247/1, KN C 670/31, KN C 583/56, KN C 583/65 v katastrálnom území Lednické Rovne, obec Lednické Rovne.

Uvedeným dňom sa začalo kolaudačné konanie stavby.

Obec Lednické Rovne, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1, v súlade s § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

 

30. augusta 2022 o 0800 hod. (utorok) so stretnutím na mieste stavby.

           

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Lednických Rovniach č. dv. B4, (stránkové dni: pondelok 7.15-12.30; 13.00-15.15, streda 7.15-12.30; 13.00-16.00, piatok 7.15-12.00).

K ústnemu konaniu je navrhovateľ povinný predložiť:

a) doklady o vytýčení stavby, protokol o dodržaní normy pre priestorovú úpravu

b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku (revízne správy a skúšky), správu o výsledku komplexného vyskúšania, prípadne skúšobnej prevádzky, pokiaľ sa vykonávala; zápisy o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok, doklady o odstránení závad a nedorobkov

c) projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie, územné rozhodnutie

d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, resp. projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia

e) ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, stavebný denník

f) geometrický plán o zavedení zmien v KN (vrátane ochranných pásiem)

g) zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, prehlásenie zhotoviteľa o realizácii stavby v zmysle overenej projektovej dokumentácie

i) certifikáty použitých materiálov, vyhlásenia o zhode

j) vyjadrenie Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

            Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému úradu písomnú plnú moc.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým.

Mgr. Marian Horečný

starosta obce

 

text oznámenia na stiahnutie (40.19 kB)

snímka z KM na stiahnutie (615.61 kB)

situácia na stiahnutie (520.44 kB)

 

Dátum zvesenia: 18. 8. 2022 Zodpovedá: Správca Webu