Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Pozemkové spoločenstvo Prečín – Lehota so sídlom v Lednických Rovniach- pozvánka na Valné zhromaždenie

Pozemkové spoločenstvo Prečín – Lehota so sídlom v Lednických Rovniach

                                                           POZVÁNKA

Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na zasadnutie valnej hromady, ktorá sa uskutoční dňa 15.4.2023 o 10.00 hod. v zasadačke Ledrov . V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť valnej hromady, Vás žiadame o zaslanie splnomocnenia, ktoré je súčasťou tejto pozvánky. Na valnej hromade Vás môže zastupovať niektorý z členov Vašej rodiny alebo člen výboru P.S.

Splnomocnenie zašlite na adresu :Martin Bujdák Pod Skalkou 68, 020 61 Lednické Rovne, najneskôr do 14.4.2023,príp. splnomocnenie prinesie Vami poverená osoba – splnomocnenec na valnú hromadu.

PROGRAM

 1. Registrácia účastníkov  9.00 – 10.00
 2. Otvorenie Valného zhromaždenia a schválenie rokovacieho poriadku
 3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie
 5. Správa o činnosti P.S za uplynulé účtovné  obdobie 2022
 6. Správa o hospodárení za uplynulé účtovné  obdobie 2022
 7. Schválenie ročnej účtovnej závierky za 2022.
 8. Voľby do výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva.
 9. Rôzne
 10. Správa volebnej komisie – vyhlásenie volieb.                    
 11. Diskusia k návrhu na uznesenie – schválenie uznesenia
 12. Návrh na uznesenie zo zasadnutia VZ
 13. Ukončenie VZ
Dátum zvesenia: 16. 4. 2023 Zodpovedá: Správca Webu