Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - OZNAM

O  Z  N  A  M

 

  Dňa 08.08.2022 bolo na Obecný úrad v Lednických Rovniach doručené z Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie  výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej si zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len EIA) navrhovateľa : Rona, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31642403“ zastúpený spoločnosťou ENVIS, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, pričom sa predmetná činnosť nebude posudzovať

V zmysle zákona č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že horeuvedený dokument je k nahliadnutiu na  webovej stránke príslušného orgánu štátnej správy  a zároveň na jeho úradnej tabuli.

       Toto oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 15 pracovných dní.

 

 

 

 

 

        V Lednických Rovniach, 11.08.2022

 

 

                                                                                             Mgr. Marian Horečný

                                                                                                    starosta obce

Dátum zvesenia: 8. 9. 2022 Zodpovedá: Mgr. Martin Mišík