Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška- „PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ PRE ÚZEMIE TRENČIANSKEHO KRAJA NA ROKY 2021 - 2027 „

O  Z  N A  M

Dňa 08.08.2022 bolo na Obecný úrad v Lednických Rovniach
doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu


„PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH VODOVODOV

A VEREJNÝCH

KANALIZÁCIÍ PRE ÚZEMIE TRENČIANSKEHO KRAJA

NA ROKY 2021 - 2027 „

obstarávateľa : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný
úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866.


V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (EIA)
Vám, ako dotknutá obec oznamujeme, že horeuvedený dokument je
k nahliadnutiu na webovom sídle obce, ako aj na stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-
vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská k oznámeniu
do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

V Lednických Rovniach, 08.08.2022

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Dátum zvesenia: 25. 8. 2022 Zodpovedá: Správca Webu