Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - ROZHODNUTIE o prerušení konania VEREJNOU VYHLÁŠKOU- PK Reality

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody č. 32/4, 020 61 Lednické Rovne

______________________________________________________

Č. j. SÚ-1589/2022-05-TS1-20                                                                     Lednické Rovne 13.03.2023

Vybavuje: Ing. Barbora Miščíová,

042/285 34 16, 0902 916 281, email: b.misciova@lednickerovne.sk

 

ROZHODNUTIE

o prerušení konania

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

 

 

 

Obec Lednické Rovne ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní o návrhu fy. PK REALITY s. r. o., sídlo Ferka Urbánka 799/9, 020 01 Púchov na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom – Alej“ na pozemkoch parc. č. KN C 372/35, KN C 372/36, KN C 372/3, KN C 372/1, KN C 1271/8, KN C 372/30, KN C 372/29, KN C 372/2, KN C 372/19, KN C 1271/4 – KN E 1501/3 v katastrálnom území Lednické Rovne, obec Lednické Rovne zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby.

 

Podľa ustanovenia § 140b ods. 5 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie v predmetnej veci

 

prerušuje

 

do doby doručenia vyjadrenia dotknutých orgánov k námietkam účastníka konania, keďže námietky účastníka konania fy. PK REALITY s. r. o., sídlo Ferka Urbánka 799/9, 020 01 Púchov smerujú proti obsahu záväzných stanovísk dotknutých orgánov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii; MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, resp. do doby potvrdenia alebo zmeny záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.

 

Odôvodnenie:

 

Dňa 29.09.2022 podal na tunajší stavebný úrad fy. PK REALITY s. r. o., sídlo Ferka Urbánka 799/9, 020 01 Púchov, podal dňa 29.09.2022, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení pozemnej stavby „Bytový dom – Alej“ na pozemkoch parc. č. KN C 372/35, KN C 372/36, KN C 372/3, KN C 372/1, KN C 1271/8, KN C 372/30, KN C 372/29, KN C 372/2, KN C 372/19, KN C 1271/4 – KN E 1501/3 v katastrálnom území Lednické Rovne, obec Lednické Rovne.

Obec Lednické Rovne, ako príslušný stavebný úrad oznámil  listom č. j. SÚ-1589/2022-02-TS1-20 zo dňa 19.02.2023 v zmysle § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.02.2023.

K návrhu bolo vydané nesúhlasné záväzné stanovisko dotknutých orgánov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja č. SC/2021/2058-2 zo dňa 06.12.2021; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii č. OU-PB-OCDPK-2021/011580-004 zo dňa 14.12.2021; MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-PB-ODI-40-167/2021 zo dňa 01.12.2021 k dopravnému napojeniu stavby na štátnu cestu II/507.

Navrhovateľ listom zo dňa 16.02.2023 podal námietky, ktoré smerujú proti obsahu vyššie uvedených záväzných stanovísk dotknutých orgánov s odvolaním sa na bezpečnostný audit DÚR – Bytový dom – Alej vypracovaný Žilinskou univerzitou v Žiline, stavebná fakulta, katedra cestného a environmentálneho inžinierstva, p. prof. Ing. Ján Čelko, CSc. a dopravno-kapacitné posúdenie bytového domu vypracované DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina.

Obec Lednické Rovne v stanovisku č. ŽPaV 389/2023/TS2-5/Ká zo dňa 16.02.2023 nesúhlasí s navrhovaným riešením dotknutých orgánov smerovať dopravu s napojením na prístupovú komunikáciu ul. Uhrovecká cez jestvujúcu zástavbu.

Na ústnom pojednávaní dňa 20.02.2023 boli podané písomne námietky účastníkov konania p. Dana Matúšová, bytom Uhrovecká 308/2, 020 61 Lednické Rovne, p. Bc. Jozef Hollan, bytom Uhrovecká 308/2, 020 61 Lednické Rovne, ktorý nesúhlasia s napojením stavby na miestne cesty.

Keďže námietky účastníka konania smerujú proti obsahu vyššie uvedených záväzných stanovísk dotknutých orgánov, stavebný úrad dotknuté orgány písomne listom č. j.  SÚ-1589/2022-04-TS1-20 zo dňa 19.02.2023 požiadal aby  sa k uvedeným námietkam vyjadrili v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Podľa § 140b ods. 5 stavebného zákona: Pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.

Podľa § 140b ods. 5 stavebného zákona v spojení s § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie prerušil. V konaní bude pokračovať, len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo.

Z dôvodov vyššie uvedených stavebný úrad územné konanie prerušil tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Počas prerušenia konania podľa § 140b ods. 5 stavebného zákona neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom .

 

Poučenie:

 

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať v zmylse § 29 ods. 3 správneho poriadku.

Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.) preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania.                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

   text rozhodnutia na stiahnutie (59.5 kB)                                                                                                                                                                                                                     

Dátum zvesenia: 2. 4. 2023 Zodpovedá: Správca Webu