Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 22 / 2017

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 23.02.2017  o 16,00 hod. v KD  Medné

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  9  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík a Ing. Stanislav Backo

 

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 21/2016 zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2016.

2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

  3.  Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2016, tak ako bola  predložená na rokovanie OZ.

4.  Informáciu o spoločnosti Prima LR s.r.o.

5.  Informáciu o zámere navýšenia imania spoločnosti Prima LR s.r.o.

6.  Informáciu o pripravovanej výstavbe v časti ul. Medová II. etapa, Kopánky.

 

 

D. Schvaľuje

 

  1. Program dnešného zasadnutia OZ s jednou zmenou – bod 14./  Návrh  zámennej  zmluvy    

       Obec Lednické Rovne – rodina  Mikukášová v časti Háj, sa presúva na bod 3./,  a ostatné

       body sa  posúvajú

2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

 

 

  3.  Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemku vo vlastníctve obce parcela KN C č. 670/110 o výmere 253 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol  na základe  geometrického plánu č. 151/2016, vyhotoveného dňa 07.2.2016, a jeho zámenu za pozemok v registri C KN parcela č. 1247/8 o výmere 98 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, a pozemok v registri C KN parcela č. 1247/9 o výmere 155 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, obidva zapísané na liste vlastníctva č. 28, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktoré vznikli  na základe  geometrického plánu č. 151/2016, vyhotoveného dňa 07.2.2016 a sú vo vlastníctve manželov Mariána Mikuláša, rod. Mikuláš a Zuzany Mikulášovej, rod. Rendeková, obidvaja trvale bytom Rovňanská 315, 020 61 Lednické Rovne, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to bez finančného vyrovnania. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že pozemok  vo vlastníctve manželov Mikulášových bude poskytnutý obci pre potrebu dobudovania verejnej technickej vybavenosti a zámenou pozemku vo vlastníctve obce sa manželom Mikulášovým umožní vytvoriť stavebný pozemok pre výstavbu IBV podľa schválenej zastavovacej štúdie „KBV a IBV a občianskej vybavenosti v časti Háj“.

4.  Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy z Environmentálneho fondu pre rok 2017, činnosť L3 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, spolu s projektom „Zateplenie budovy Obecného úradu Lednické Rovne – zníženie energetickej náročnosti budovy čs. 32“, tak ako bol predložený na rokovanie, a zároveň schvaľuje 5% -nú spoluúčasť obce z rozpočtových nákladov stavby a náklady naviac, ktoré nebudú financované z Environmentálneho fondu. 

5.  V zmysle čl. 4 bod 1 Zásad hospodárenia s majetkom Obce Lednické Rovne kúpu nehnuteľností od Jednotného roľníckeho družstva v Hôrke – Horeniciach a v správe Slovenského pozemkového fondu, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, ktorými sú: pozemok v registri  KN C parcela č. 1 o výmere 360 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, ďalej pozemok v registri  KN C parcela č. 2/1 o výmere 731 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, pozemok v registri  KN C parcela č. 2/5 o výmere 181 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, pozemok v registri  KN C parcela č. 3/2 o výmere 90 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o veľkosti podielu 1/1 k celku, všetky zapísané na LV č. 881, k. ú. Horenice, ako aj kúpu nehnuteľnosti od Štefana Mikuliča a Žofie Mikuličovej, rod. Pupáková, a v správe Slovenského pozemkového fondu, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, ktorým je: pozemok v registri  KN C parcela č. 2/6 o výmere 237 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o veľkosti podielu 1/1 k celku, zapísaný na LV č. 938, k. ú. Horenice, ako aj kúpu nehnuteľnosti od Aloisa Hrušku a Jakuba Šlesara a v správe Slovenského pozemkového fondu, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, ktorým je: pozemok v registri  KN C parcela č. 2/7 o výmere 39 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, každého v podiele ½ k celku, zapísaný na LV č. 937, k. ú. Horenice, a to všetky nehnuteľnosti za kúpnu cenu 6,31 EUR/m2, t. j. spolu kúpna cena za predmetné pozemky o výmere 1638 m2 je 10.335,78 EUR. Všetky nadobúdané pozemky sú vedené Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne. Kúpna cena za predmetné pozemky bola stanovená na základe návrhu Referátu tvorby cien a verifikácie Slovenského pozemkového fondu Bratislava.

6.  Prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

7.  Nájomnú zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom stavby so súp. č. 191 – zdravotné stredisko tak, ako bola predložená na rokovanie  s doplnkami a zmenami, ktoré odzneli na zasadnutí OZ.   

8.  Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 90 m2, nachádzajúcich sa na prízemí stavby – budovy so súp. č. 369 tak, ako bola predložená na rokovanie  s doplnkami a zmenami, ktoré odzneli na zasadnutí OZ.

9.  Zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 1149 m2, nachádzajúcich sa v stavbe – Dom služieb so súp. č. 1 tak, ako bola predložená na rokovanie  s doplnkami a zmenami, ktoré odzneli na zasadnutí OZ.

10.  Zmluvu o výkone správy majetku obce medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou  

       Ledrov, spol. s r.o., ktorej predmetom je zabezpečenie správy kúpaliska tak, ako bola  

       predložená na rokovanie  s doplnkami a zmenami, ktoré odzneli na zasadnutí OZ.

11.  Podanie žiadosti na vybudovanie športovej haly Slovenskému zväzu ľadového hokeja

       v zmysle podkladov predložených na rokovanie OZ.

12.  Podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s výmerou podlahovej plochy 84,80 m2 umiestnených v budove so súp. č. 1501 – Verejné sociálno – hygienické zariadenia, umiestnenej na pozemku KN C č. 222/1, k. ú. Lednické Rovne,  nachádzajúcej sa na ulici Námestie slobody 1501, na autobusovej zastávke tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.

13.  Predaj osobného motorového vozidla Škoda Octavia, farba: červená, EČV: PU 153 AK, v súčasnom technickom stave, spôsobilom pre prevádzku v sume 500,-€,  v prospech Mgr. Želmíry Súsedkovej,   za predpokladu, že budú dodržané všetky zákonom stanovené normy.    

 

E. Neschvaľuje

 

1.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, presunúť v rozpočte z podtriedy 0660 pol.717002,

      kód zdroja 41, 10 tis.€ a použiť uvedené financie na vybudovanie rigolov v časti Medné.

2.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, vyhlásiť VOS na prenájom budovy Zdravotného 

      strediska

3.   Návrh poslankyne Ing. Gabriely Brezániovej doplniť  v Zmluve o prenájme Zdravotného

      strediska v čl. V.  Nájomné bod 2), doplniť:   „výkaz – výmer  vykoná  starosta  na návrh

      stavebnej komisie“.

4.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, doplniť v Zmluve o nájme nebytových priestorov 

      – budova spol. Ledrov v čl. VI. bod 3./ „po predchádzajúcom súhlase OZ Led.Rovne“.

5.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby spol. Ledrov platila nájom za budovu Domu

      služieb 10 tis.€ ročne. (Čl. 5, bod 1./ v Zmluve o nájme nebytových priestorov).

6.   Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby bola vyhlásená VOS na prenájom kúpaliska.

7.   Návrh poslankyne Ing.Gabriely Brezániovej, doplniť v Čl. VII. bod. 1./ „ obec odovzdá

      predmet správcovi na dobu určitú do 01.03.2019“.

8.   Návrh poslanca p. Milana Cinku, aby Mgr. Milan Hanták bol členom Dozornej rady spol. Prima

9.   Členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Prima LR s.r.o., so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 47 807 187, a to v nasledovnom zložení: Mária Šlesárová, Tomáš Pokorný, Štefan Ďurko,  Milan Cinko,  Mgr. Martin Mišík, 

10.  Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, na okamžité odvolanie Ing. arch. Emila Michálka z funkcie konateľa spol. Ledrov.

 

F.  Ukladá

 

1.   

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:18
TÝŽDEŇ:2998
CELKOM:1782800

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.