Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 23 / 2017

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 22.03.2017  o 16,00 hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík a Bc. Juraj Mašlaň

 

C.  Berie na vedomie

   

 1.  Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 22/2017 zo zasadnutia OZ dňa 23.02.2017.

        2.   Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

3.   Správu náčelníka Obecnej polície za rok 2016, tak ako bola prednesená na rokovaní OZ.

 

 

D. Schvaľuje

 

1.    Program dnešného zasadnutia OZ.

 

2.

a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ   Lednické Rovne – rozširovanie kapacít“ realizovaného v rámci výzvy: „IROP-PO2-SC221-2016-10", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným  programom rozvoja obce;

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 19 079,59 €;

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

3. Zrušenie uznesenia OZ č. 16/2016 - D/18 zo dňa 28.04.2016.

 

4.

a)Vstup obce Lednické Rovne do združenia obcí s názvom „Združenie obcí  Lednicko- rovňanského regiónu".           

b)  Zmluvu o zriadení „Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu“

c) Stanovy „Združenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu“.

 

5.  Zrušenie uznesenia OZ č. 22/2017 - D/13 zo dňa 23.02.2017.

 

6. Výpožičku hnuteľného majetku Obce Lednické Rovne - motorové vozidlo Škoda Octavia,

typ: ABHF1AG, farba: červená, VIN:TMBZZZ1U6W2105478, EČV: PU153AK,

Rovne, IČO: 31 635 041, a to na dobu 1 roka odo dňa 01.04.2017 s tým, že vypožičiavateľ

uhradí náklady spojené s prevádzkou a údržbou predmetného vozidla (napr. PHM, PZP

a pod.) počas doby výpožičky. Stav počítadla kilometrov: 304 391 km.

 

7. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s výmerou       

podlahovej plochy 258 m2 umiestnených v budove so súp. č. 3 – Pekáreň, postavenej na    

pozemku KN C č. 321/2, k. ú. Lednické Rovne, nachádzajúcej sa na ulici Námestie

slobody, vrátane osadenej pekárenskej technológie tak, ako boli predložené na rokovanie

OZ.

 

 8. Členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Prima LR s.r.o., so sídlom Schreiberova 369,

020 61 Lednické Rovne, IČO: 47 807 187, a to v nasledovnom zložení: Mária Šlesárová,

trvale bytom Pod Brehom 88/21, 020 61 Lednické Rovne, Tomáš Pokorný, trvale bytom

Sv. Anny 148/17, 020 61 Lednické Rovne, Štefan Ďurko, trvale bytom Horenická 26/2, 020

61 Lednické Rovne, Milan Cinko, trvale bytom Háj 322/35, 020 61 Lednické Rovne,Mgr.

Martin Mišík, trvale bytom Sokolská 51/33, 020 61 Lednické Rovne, s účinnosťou od

23.03.2017 na dobu neurčitú.

 

E. Neschvaľuje

 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby Stanovách LR doliny bol vypustenýv čl. 6bod 3) „Každý člen je viazaný rozhodnutím Valného zhromaždenia“.
  2. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby na motorové vozidlo Škoda Octávia PU 153 AK bola vypísaná verejná dražba.
  3. Návrh Ing. Gabriely Brezániovej, aby za členadozornej rady spoločnosti Prima LR s.r.o.

bol schválený Mgr. Milan Hanták.

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka – termíny zasadnutí OZ v dňoch : 28.06.2017, 18.10.2017 a 28.12.2017.

 

 

F.  Ukladá

 

1.     

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:38
TÝŽDEŇ:3018
CELKOM:1782820

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.