Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 31 / 2010

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 15.06.2010 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 7 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

 

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Jaroslav Savara a Marián Kamenický

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 15.12.2009


2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu obce Lednické Rovne za rok 2009


3. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 15.12.2009


4. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2009


5. Informáciu o pripravovanej stavebnej činnosti v obci Lednické Rovne

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie tak ako bol predložený na rokovanie OZ bez výhrad.


3. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2009 na tvorbu rezervného fondu vo výške 17.122,56 €.


4. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje výkup pozemku par. č. KN 56/36,
orná pôda o výmere 252 m2 vo vlastníctve pani Márie Chodúrovej, bytom Záriečie 197 v cene 3,50 € za 1 m2 odkupovanej plochy.


5. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje začlenenie časti parcely č. KN 670/23 v k. ú. Lednické Rovne, časť obce Háj, do Doplnku č. 3 a zmeny ÚPN pre požadované využitie na výstavbu radových garáží a zostávajúcu plochu ponechať pre súčasné využitie zeleň-prírodné ihriská.


6. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje odstránenie porastov a drobných stavieb na parcele


č. KN 359/1 v k.ú. Lednické Rovne v termíne do 30.08.2010 a vyčlenenie finančnej čiastky 200 € z rozpočtu verejnej zelene na úpravy predmetného pozemku.


7. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje pridelenie bytu č. 13 v nájomnom dobe č.s. 247/23 p. Danielovi Dlholuckému s manželkou Ľubicou, doposiaľ bytom Lednické Rovne, Háj č. 355/57.


8. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje výkup alebo zámenu časti pozemku par. č. KN 493/1, orná pôda o výmere 2.330 m2, zapísaný na LV č. 674 pre k.ú. Lednické Rovne vo vlastníctve p. Antona Bolegu a manželky Márie, za účelom rozšírenia cintorína. V prípade výkupu pozemku bude cena stanovená dohodou zmluvných strán.


E. Ukladá

1.Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne.


2. Doúčtovať v roku 2010 účtovné rozdiely, vzniknuté v roku 2009 medzi fyzickým stavom a účtovným stavom, oproti výsledku minulých období ( účet 428 ) .

 

 

 


                                                                                    Ing. Ľuboš Savara
                                                                                       starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:139
TÝŽDEŇ:3143
CELKOM:1802484

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.