Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Upozornenie vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych druhov rastlín a na ich povinnosti

Typ: ostatné
oznamprečítajte si oznámenie o inváznych rastlinách

U P O Z O R N E N I E

na znenie zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii  a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Podľa vyššie uvedeného zákona § 3 

(1)
Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych nepôvodných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia.

(2)

Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie na lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch a pri činnostiach vykonávaných v rámci plnenia opatrení určených akčným plánom.

(3)

Užívateľ poľovného revíru je povinný odstraňovať odchytom alebo usmrtením invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie, ktoré sú zverou, vykonávať opatrenia na zamedzenie ich šírenia, viesť evidenciu o nájdených jedincoch a o ulovených jedincoch a oznamovať údaje z tejto evidencie Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ďalej len „štátna ochrana prírody“).

(4)

Užívateľ rybárskeho revíru a osoba vykonávajúca hospodársky chov rýb majú povinnosti podľa odseku 3 vo vzťahu k inváznym nepôvodným druhom uvedeným v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie, ktoré sú rybami.

(5)

Invázne nepôvodné druhy voľne žijúcich živočíchov uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie môžu odstraňovať odchytom alebo usmrtením aj osoby, ktorým bola táto činnosť povolená ministerstvom; ak ide o invázne nepôvodné druhy, ktoré sú zverou alebo rybami, ministerstvo povoľuje túto činnosť na základe stanoviska ústredného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva a rybárstva. Osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa prvej vety, vykonanie činnosti vopred oznámi užívateľovi poľovného revíru alebo užívateľovi rybárskeho revíru; ak je to potrebné, užívateľ poľovného revíru alebo rybárskeho revíru poskytuje pri výkone činnosti súčinnosť.

(6)

Ministerstvo v povolení podľa odseku 5 určí osobu, ktorej bude odstraňovanie živočícha povolené, územie, na ktorom sa bude vykonávať činnosť odstraňovania živočícha, spôsob odstraňovania živočícha, podmienky na vykonávanie činnosti odstraňovania živočícha, spôsob nakladania s odstráneným živočíchom a dobu platnosti povolenia. Na určenie spôsobu odstraňovania zveri alebo rýb a na vykonávanie činnosti na základe povolenia ministerstva sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov upravujúce ich lov.

(7)

Invázne nepôvodné druhy rastlín uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie môže odstraňovať aj štátna ochrana prírody alebo ňou poverená osoba.

(8)

Štátna ochrana prírody zašle obci, v katastrálnom území ktorej sa má odstrániť invázny nepôvodný druh, najmenej 60 dní pred vykonaním činnosti podľa odseku 7 oznámenie, ktoré obsahuje informáciu o inváznom druhu rastliny vrátane jeho popisu a zobrazenia, určenie osoby, ktorá bude odstraňovanie vykonávať, identifikáciu dotknutej časti územia, termínu odstraňovania, spôsobu odstraňovania rastliny, podmienok na odstraňovanie rastliny a spôsobu nakladania s odstránenými rastlinami. Obec zverejní oznámenie štátnej ochrany prírody podľa prvej vety najmenej po dobu 30 dní na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce, ak obec nemá zriadené webové sídlo a iným spôsobom v mieste obvyklým.

(9)

Osoby podľa odsekov 5 a 7 sú pri odstraňovaní inváznych nepôvodných druhov oprávnené vstupovať na cudzí pozemok. Vlastník, správca a užívateľ dotknutého pozemku sú povinní osobám podľa prvej vety po preukázaní sa povolením podľa odseku 5 alebo poverením podľa odseku 7 umožniť vstup na pozemok a strpieť odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov; zamestnanci štátnej ochrany prírody sa preukazujú služobným preukazom.

 

Prílohy na stiahnutie

miesta s výskytom inváznych rastlín v okolí našej obce

Informačný leták o invazívnych druhoch rastlín- 1 časť

Informačný leták o invazívnych druhoch rastlín- 2 časť

Informačný leták o invazívnych druhoch rastlín- 3 časť

Informačný leták o invazívnych druhoch rastlín- 4 časť

Informačný leták o invazívnych druhoch rastlín- 5 časť

Informačný leták o invazívnych druhoch rastlín- 6 časť

likvidácia biomasy z odstraňovania invazívnych rastlín


Prílohy

Vytvorené: 13. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2020 15:05
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 28. 11. 2021
mierny dážď 5 °C 2 °C
pondelok 29. 11. slabé sneženie 1/-2 °C
utorok 30. 11. sneženie 1/-2 °C
streda 1. 12. rain and snow 3/1 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5