Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Typ: ostatné
oznamUrad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky ako prislu5ny org6n St6tnej spr6vy
na fseku verejn6ho zdravotnictva podlia $ 5 ods. 4 pfsm. h) zdkona t,. 35512007 Z. z.
o ochtane, podpore arozvoji verejn6ho zdravia a o zmene a doplneni niektorych zhkonov
(d'alej len ,,zdkon i). 35512007 Z. 2.") z d6vodu r,yhl6senia mimoriadnej situ6cie na uzemi
Slovenskej republiky vl6dou Slovenskej republiky uznesenim vlidy Slovenskej republiky d.
III z 11.03.2020 a pand6mie ochorenia COVID-I9 vyhl6senej df,a 11 . 03. 2020 gener6lnym
riaditellom Svetovej zdravotnickej organizhcie nariad'uje v srilade s uznesenim vl6dy
Slovenskej republiky d. 113 z15. marca2020 podta $ 12 ods. 2 pfsm. f) a $ 48 ods. 4 pfsm.
e) zdkona d. 355 12007 Z. z. tieto
opatrenia:

Opatrenie
efslo: OLP1259512020
Bratislava 15.03.2020
Uradu verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky
pri ohr ozeni verej n6ho zdravia
Urad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky ako prislu5ny org6n St6tnej spr6vy
na fseku verejn6ho zdravotnictva podlia $ 5 ods. 4 pfsm. h) zdkona t,. 35512007 Z. z.
o ochtane, podpore arozvoji verejn6ho zdravia a o zmene a doplneni niektorych zhkonov
(d'alej len ,,zdkon i). 35512007 Z. 2.") z d6vodu r,yhl6senia mimoriadnej situ6cie na uzemi
Slovenskej republiky vl6dou Slovenskej republiky uznesenim vlidy Slovenskej republiky d.
III z 11.03.2020 a pand6mie ochorenia COVID-I9 vyhl6senej df,a 11 . 03. 2020 gener6lnym
riaditellom Svetovej zdravotnickej organizhcie nariad'uje v srilade s uznesenim vl6dy
Slovenskej republiky d. 113 z15. marca2020 podta $ 12 ods. 2 pfsm. f) a $ 48 ods. 4 pfsm.
e) zdkona d. 355 12007 Z. z. tieto
opatrenia:
A) Sfdinnost'ou od 16. marca2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dniuzatvfiraji vSetky
maloobchodn6 prev6dzky a v5etky prev Sdzky poskytujrice sluZby okrem:
1. predajni potravin, mdsa, chleba apediva, ovocia azeleniny, predajni potravfn na
osobitn6 vylivove ridely pre dojdatd amale deti apredajni potravin na osobitnd
lek6rske ridely,
2. lek6rni, predajni avydajni zdravotnfckych pom6cok,
3. predajni drog6rie,
4. derpacich stanic pohonnlfch hm6t a paliv,
5. predajni novin a tladovin,
6. predajni s krmivom pre zvierut|aveteinftmych ambulancii,
7. prev6dzok telekomunikadnfch oper6torov,
8. prevhdzok verejn6ho stravovania a st6nkov s rychlym obderstvenim,
9. prev6dzok poStov'.ich, bankovych a poist'ovacich sluZieb,
l}.prevhdzok internetovych obchodov (eshop) a donSSkovfch sluZieb.
B) S ridinnost'ou od 16. marca2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni zakazuje pritomnosf
verejnosti v prev6dzkach verejn6ho stravovania a st6nkov s rychlym obderstvenim; tento
zhkaz sa nevzt'ahuje na predaj mimo prevhdzku stravovacich sluZieb (napriklad prevddzky
rychleho obderstvenia s vlidajnym okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do
prevddzky).
C) S ridinnost'ou od 16^ marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dni nariad'uje
prev6dzkovatellom obchodndho domu podlia $ 2 ods. 4 pism. k) zilkona t,. 37712004 Z. 2., aby
nezatvoril prevddzky uveden6 v bode A.
D) VSet(i'm osob6m, ktor6 sa od 16. marca 2020 od 5:00 hod. skupinovo vracajit
z postihnutych oblasti zahraniEia, sa nariad'uje izolilcia v zariadeniach urdenych
Ministerstvom vnritra Slovenskej republiky, ato na dobu l4 dnf.
OddYodnenie
Vl6da Slovenskej republiky vyhldsila podlia $ 8 z6kona N6rodnej rady Slovenskej
republiky (,. 4211994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelistva vzneni neskorSich predpisov
podnric dfiom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situ6ciu z d6vodu ohrozenia verejn6ho
zdraviall stupia.
Gener6lny riaditef Svetovej zdravotnickej organizfucie vyhl6sil dia 11. 3. 2020
pand6miu ochorenia COVID- 1 9.
Vlrida Slovenskej republiky uznesenfm d. 113 zl5. marca 2020 ulohila Uradu
verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky rilohu vydat'opatrenie pri ohrozeni verejn6ho
zdravia, ktorym zakdLe alebo obmedzi dinnost previldzok uvedenych v zdvaznej dasti tohto
opatrenia anaiadi izolilciu os6b, ktori sa skupinovo vracajri z postihnutfch oblasti zahranidia
v zariadeniach urdenfch Ministerstvom vnftra Slovenskej republiky.
Toto opatrenie je jednjm zd6leLitych n6strojov na zarnedzenie Sirenia ochoreni
COVID- 1 9 sp6sobenlich koronavirusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Z d6vodu poznatkov inych krajin a vyvoja epid6mie v r6znych regi6noch sveta pri
vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a moZn6ho zasiahnutia ochorenfm COVID-19 u vellk6ho
podtu obyvatel'ov, najmii skupin, u ktorych sa najviac pozoroval taLky priebeh a rimrtnost', je
nevyhnutn6 pristupit' na zadiatku vyskytu tohto ochorenia na uzemi Slovenskej republiky k
taklim opatreniam, aby sa mohlo, do najviac liudi vyhnrit'styku s chorymi llud'mi.
Uveden6 opatrenie je jednym z najefektivnej5ich opatreni na zabritnenie vzniku
epid6mie a je jednfm zd6le1itych n6strojov na zarnedzenie Sirenia ochoreni COVID-l9
sp6sobenych koronavirusom (SARS-CoV-2).
Urad verejn6ho zdravotnictva Slovenskej republiky zdilrazfiuje, L,e ciel'om
opatrenia je ochrana zdravia I'udi a predchridzanie rimrtiam.
Nerebpektovanie opatrenia uveden6ho v bode A, B je spr6vnym deliktom podl'a $
57 ods. 33 pfsm. a) zhkona i. 355/2007 Z. 2., za ktory prislu5nf regiondlny rirad
verejn6ho zdravotnictva uloLi pokutu podl'a $ 57 ods. 41 pism. a) zfkona i.35512007 Z.
z. vo vy5ke do 20.000 eur.
Nere5pektovanie opatrenia uveden6ho v bode D je priestupkom na rfiseku
verejn6ho zdravotnictva podl'a $ 56 zdkona i. 35512007 Z. 2., za ktory prislubny
regionilny frad verejn6ho zdravotnictva uloZi pokutu podl'a $ 56 ods. 2 zhkona i.
35512007 Z.z.vo vf5ke do 1659 eur.


Príloha

Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2020 12:08
Autor: Mgr. Martin Mišík

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, piatok 10. 4. 2020
15 °C 7 °C
sobota 11. 4. 16/4 °C
nedeľa 12. 4. 17/5 °C
pondelok 13. 4. 17/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3