Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

História dobrovoľného hasičského zboru Lednické Rovne

Dobrovoľný hasičský zbor Lednické Rovne bol založený z iniciatívy miestneho farára Michala Szlanyinku a organistu Jána Žitnaya dňa 23.3.1888 na zhromaždení zástupcov okolitých dedín. Išlo o spoločnú organizáciu obcí Rovne, Prečínska Lehota, Medné, Horenice a Hôrka so sídlom v Rovniach a s názvom Dobrovoľný hasičský spolok Rovne.Predsedom spolku, ktorý už v prvých dňoch svojho vzniku mal 70 členov, sa stal Michal Szlanyinka a veliteľom Ján Žitnay. Zloženie aktívnej jednotky pozostávalo s 25 členov. K základnému materiálnemu vybaveniu prispelo rovňanské panstvo darovaním požiarnej striekačky a poskytnutím objektu na vybudovanie zbrojnice. K zaobstaraniu výzbroje a výstroja sa prostriedky získali zo zbierky a okrem toho bol každý majiteľ rodinného domu povinný prispieť čiastkou 50 grajciarov.
V roku 1906 sa vedenia spolku ujalo miestne panstvo. Za predsedu bol zvolený Eduard Schraiber a za veliteľa Michal Hausknotz. Nový výbor ako jednu z prvých úloh spracoval a uviedol do života Základné stanovy spolku, ktoré v reči maďarskej schválil dňa 9.11.1906 uhorský minister vnútra v Budapešti. Nimi sa nastolil poriadok a hlavne disciplína v spolku. Spolupráca hasičov v spolku piatich dedín fungovala pomerne dobre. Okrem pomoci pri množstve požiarov, veľkú pozornosť venovali ošetreniu techniky a protipožiarnej prevencií. V 30-tych rokoch prebiehali školenia prvej pomoci a neskôr samaritánske kurzy, ale aj poplachové cvičenia branného charakteru v rámci civilnej protileteckej obrany v roku 1938.
V roku 1913 spolok oslávil 25. výročie vzniku slávnosťou spojenou s vysviackou svojej prvej zástavy. Hasiči spoločne oslávili aj 40. výročie vzniku, spojeného s ocenením zaslúžilých členov, ale v tom čase sa už začali nezrovnalosti vyvolané neochotou obcí prispievať na činnosť spolku. Po dlhšie trvajúcej pasivite obcí Medné, Horenice a Hôrka, nezapájania sa do výcviku a odmietania prispievať na činnosť, mimoriadne valné zhromaždenie konané 28.6.1931 rozhodlo o vytvorení samostatnej organizácie. Osamostatnením vznikol Dobrovoľný hasičský zbor obce Lednické Rovne.(ďalej len DHZ) V roku 1933 za obnos 54 000,- korún si rovňanskí hasiči zaobstarali dvojkolesnú motorovú striekačku, ktorú v roku 1939 svojpomocne prerobili na štvorkolesnú.
Nevšednou udalosťou pre hasičské spolky stredného Považia bolo založenie ženskej hasičskej jednotky. Vznikla 17.9.1937 ako prvá v tomto regióne a zapájala sa do výcvikových úloh totožných s mužskými úlohami. Asistencia hasičov nechýbala na žiadnej obecnej slávnosti či výročí a pomerne častá bola ich účasť na rôznych slávnostných cirkevných obradoch. Pravidelná činnosť zboru bola závislá do určitej miery od finančných možností. Popri subvenciách do štátnych úradov získaval prostriedky vo forme darov od mecenášov, zo zbierok, ale dokázal si ich zaobstarať i svojou činnosťou. Bol to celý rad zábav, majálesov, ale prím hrala divadelná činnosť. Vznikla už v roku 1930 a trvala celých 30 rokov. Takmer každoročne sa ochotníci z DHZ svojimi skvelými hereckými výkonmi predstavili obecenstvu doma i v okolitých obciach. Na záver si pripomíname mená tých, ktorý dlhé roky stáli na čele spolku a veľkou mierov sa zaslúžili o jeho životaschopnosť.
 

Predsedovia :                                                                  

Michal Szlanyinka       1888  -  1906                            

Euard Schreiber         1906  -  1908                            

Leopold Vanko            1908  -  1930                            

Gašpar Šlesár             1930  -  1940                            

Cyril Valenta               1940  -  1945 

 

Velitelia:

Ján Žitnay                   1888 - 1905

Michal Hausknotz       1905 - 1908

Alexander Šiška         1908 - 1927

Karol Rosenbaum       1927 - 1930

Cyril Valenta               1930 - 1940

Juraj Špalda                1940 - 1945

 

Súčasnosť dobrovoľného hasičského zboru Lednické Rovne

Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti 54 členov, veliteľom je Milan Hudák a predsedom Jozef Rendek. Zbor má 15 aktívnych členov, zapájajúcich sa do činnosti zboru. Základom našej činnosti je predovšetkým prevencia a zásahová činnosť. Veľký dôraz kladieme na výchovu občanov k požiarnej ochrane. V reláciách v obecnom rozhlase upozorňujeme občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, na dodržiavanie požiarnobezpečnostných predpisov. Naši členovia sa snažia 1 krát do roka vykonať protipožiarne preventívne prehliadky zamerané hlavne na objekty kde sa ako vykurovacie médium používa tuhé palivo. Napriek tomu každoročne vzniká množstvo požiarov, či už v obci alebo mimo nej. Zásahová činnosť však nespočíva len v hasení požiarov ale aj v likvidácií iných mimoriadnych udalostí ako sú povodne, zhadzovanie snehu zo striech ZŠ,MŠ, čistenie štátnych komunikácií, zavlažovanie komunikácií pri extrémnych teplotách a pod.
Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je aj starostlivosť o požiarnu techniku, ktorej treba neustále venovať pozornosť. Táto technika pozostáva z CAS 32 T 148, CAS Praga V3S, Avia A-30, motorová striekačka PS 12 a plávajúce čerpadlo. V roku 2006 bola vykonaná generálna oprava Avie a na prelome rokov 2007/2008 je plánovaná prestavba a do vybavenie CAS Praga V3S, čo si vyžiada nemalé úsilie členov a množstvo finančných prostriedkov.
Základným predpokladom pre rýchly a úspešný zásah , okrem technického vybavenia, je aj fyzická zdatnosť hasičov a ich vzájomná súčinnosť. Preto je potrebné venovať náležitú pozornosť ich odbornej i fyzickej príprave a previerkam ich celkovej pripravenosti. V súčasnosti je hasičský šport jedinou možnosťou ako takúto prípravu zabezpečiť pre hasičov z dobrovoľných hasičských zborov. Je veľmi dôležité vytvárať podmienky na usporadúvanie súťaží v hasičskom športe podobne ako zabezpečiť prípravu a následnú účasť na týchto súťažiach. Preto je náš zbor pravidelným účastníkom hasičských súťaží a účastníkom Slovensko Moravskej Hasičskej Ligy SMHL  www.firesport.cz/2003/lindex.php . Taktiež každoročne organizujeme súťaž o Putovný pohár starostu obce a predsedov predstavenstva Rona a.s. Od roku 2006 sa snažíme vybudovať v areáli požiarnej zbrojnice novú trávnatú plochu určenú, : požiarnemu športu, súťažiam, fyzickej a odbornej príprave súčasných hasičov, ako aj postupnej príprave žiakov, zapájajúcich sa do žiackych súťaží v požiarnom športe.

 

Bližšie informácie o DHZ Lednické rovne nájdete na adrese: www.hasicirovne.sk

hasiči Lednické Rovne - hasenie požiaru v Kolónii

hasiči Lednické Rovne

hasiči Lednické Rovne

hasiči Lednické Rovne

 

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 1. 2022
polojasno 2 °C -5 °C
štvrtok 20. 1. sneženie 2/-3 °C
piatok 21. 1. slabé sneženie -2/-6 °C
sobota 22. 1. slabé sneženie -2/-6 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6